Gümrükler Genel Müdürlügü: Antrepo rejiminin ihlalinden kaynakli alacaklarda uzlasma hk. 30.04.2014 tarihli 103810 sayili tasarruflu yazisi

small_gum-logo(367).jpg


Gümrük Haber - Uğurlu gümrük müşavirliği
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.04.2014 tarihli 103810 sayılı  tasarruflu yazısı (Antrepo rejiminin ihlalinden kaynaklı  alacaklarda uzlaşma hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı :85593407/155.99
Konu : Antrepo rejiminin ihlalinden kaynaklı  alacaklarda uzlaşma DAĞITIM
 
30.04.2014 / 103810
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 236 ncı maddesinin birinci fıkrası "Teminat  alınmış olsa bile, gümrük işlemlerine başlanmadan veya bu işlemler bitirilip  gümrük idaresinin izni alınmadan gümrük antrepoları veya gümrük idaresince  eşya konulmasına izin verilen yerlerden kısmen veya tamamen eşya  çıkartılması veya buralardaki eşyanın değiştirilmesi ya da yapılan  sayımlarda kayıtlara göre eşyanın bir kısmının noksan olduğunun anlaşılması  hallerinde, bu eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değerinin  iki katı idari para cezası verilir." hükmünü amirdir.

Gümrük idarelerince söz konusu hüküm çerçevesinde düzenlenerek  yükümlülere tebliğ edilen kararlar muhteviyatı gerek vergi aslı gerekse para  cezası alacakları Gümrük Kanunun 244 üncü maddesi çerçevesinde uzlaşmaya  konu edilebilmektedir.

Genel Müdürlüğümüze intikal eden bir kısım antrepo uzlaşma dosyalarında,  yükümlüler tarafından uzlaşma görüşmeleri yapılmadan önce, uzlaşmaya konu  edilen gümrük vergilerinin ödendiği ve söz konusu eşyaların bu suretle  serbest dolaşıma sokuldukları müşahade edilmiştir. Bu durumda, vergisi  halihazırda ödenmiş olan bir eşyanın vergileri için uzlaşma görüşmesi  yapılmak durumunda kalınmaktadır.

Bu itibarla, mezkur Kanunun 236 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında  düzenlenen kararlar muhteviyatı vergi alacağı için uzlaşmaya varılması  halinde, mükerrer vergi tahsilatına mahal vermemek amacıyla uzlaşma sağlanan  vergi alacağının daha önce yükümlü tarafından ödenmiş bir vergi olup  olmadığının araştırılması, ödenmiş olduğunun tespit edilmesi halinde de  uzlaşılan vergi alacağının tekrar tahsil edilmemesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

  Cenap AŞCI
  Genel Müdür V.

DAĞITIM:
Tüm Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine