Gümrükler Genel Müdürlügü: 2014/9 sayili Ithalat Tebligi Kapsaminda TAREKS Uygulamasi hk. 30.04.2014 tarihli 124540 sayili tasarruflu yazisi

small_gum-logo(368).jpg


Gümrük Haber - Uğurlu gümrük müşavirliği
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.04.2014 tarihli 124540 sayılı  tasarruflu yazısı (2014/9 sayılı İthalat Tebliği Kapsamında  TAREKS Uygulaması hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 20117910/111.01
Konu : 2014/9 sayılı İthalat Tebliği  Kapsamında TAREKS Uygulaması
 
30.04.2014/124540
......................... GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, 31/12/2013 tarihli, 28868 sayılı (2. Mükerrer) Resmi  Gazete'de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal  Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/9)'in 12'nci  maddesinin birinci fıkrası uyarınca söz konusu Tebliğin Ek-1/A ve Ek-1/B  listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri Ek-2’de belirtilen  değerlerin üstünde olan eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemlerin 01/05/2014  tarihinden itibaren TAREKS üzerinden yapılması öngörülmüştür.

Konuyla ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığından alınan 11/04/2014 tarihli,  25803 sayılı yazıda, 2014/9 sayılı İthalat Tebliği kapsamındaki TAREKS  uygulaması için;

1. Tebliğ eklerinde yer alan, ancak ithalatı Ekonomi Bakanlığı  İthalat Genel Müdürlüğü iznine tabi olmayan alanda bulunan GTİP'ler  kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya ithalatında, ithalatçı  firmaların 2014/9 sayılı Tebliğ uyarınca TAREKS'e başvuru yapması  gerektiği,

2. Firma tarafından girişi yapılan GTİP'in, herhangi bir ÜGD Tebliği  kapsamında olup olmadığı TAREKS tarafından sorgulanacağı,

3. GTİP'in bir ÜGD Tebliğinde yer alması durumunda sistem tarafından  ilgili Tebliğ kapsamında denetlenmek üzere otomatik olarak denetime  yönlendirileceği,

4. TAREKS üzerinden yapılan her bir kullanılmış eşya ithalat  başvurusu kalemi için, ürün güvenliği denetimi yapılsın veya yapılmasın,  tek bir TAREKS referans numarası üretilecek olup firmalar tarafından  gümrük idarelerine kalem başına toplam bir adet referans numarası beyan  edileceği,

5. ÜGD tebliği konusu olsun olmasın 2014/9 sayılı İthalat Tebliği  kapsamında TAREKS başvurusu yapılan ürünlere yönelik sistem üzerinden  oluşturulan referans numaraları 9 (dokuz) ile başlatılacağı, ürünün  kullanılmış eşya olup olmadığına ilişkin ayrıştırma bu yolla yapılacağı,

6. GTİP itibariyle bir ÜGD Tebliği ekinde yer almakla birlikte,  ilgili Yönetmelik kapsamında bulunmayan "kapsam dışı" ürünlerin, 2014/9  sayılı İthalat Tebliği konusu kullanılmış veya yenileştirilmiş bir eşya  olması halinde, ÜGD Tebliğleri çerçevesinde uygulanmakta olan sabit  TAREKS referans numarası ile gümrük idarelerine yapılacak "kapsam dışı"  beyanlarının gümrük idarelerince kabul edilmemesi, firmaların TAREKS'e  yönlendirilmesi gerektiği, bu ürünler için TAREKS'te kayıt işlemi  yapılmasını müteakip kapsam dışı beyanının yine TAREKS üzerinden  yapılacağı;

Hususlarına dikkat edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Mustafa GÜMÜŞ
  Bakan a.
  Genel Müdür Yardımcısı V.

DAĞITIM :
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine