Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (No: 2014/14) (03.05.2014 t. 28989 s. R.G.) Laminat parke - 44.11

Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (No: 	 2014/14) (03.05.2014 t. 28989 s. R.G.) Laminat parke - 44.11


Gümrük Haber - Uğurlu gümrük müşavirliği

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:  2014/14) (03.05.2014 t. 28989 s. R.G.)

 

Ekonomi Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1 – (1) 30/7/2008 tarihli ve 26952 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/24)  ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli laminat parkeler için dampinge karşı  kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin  (Yönetmelik) 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 31/1/2013 tarihli  ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin  Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2) ile mevcut önlemlerin  yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bu kapsamda önlemlerin aynen  veya değiştirilerek devamı için ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta  öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile nihai  gözden geçirme soruşturması (NGGS) açılması talebinde bulunabilecekleri  duyurulmuştur.

(3) Dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin dampingin ve zararın  devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla yerli üretici  Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. firması tarafından yapılan; Yıldız  Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş., Çamsan Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.,  Yıldız Sunta MDF A.Ş. ve Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kâğıt San. A.Ş.  tarafından da desteklenen başvuru üzerine, 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin  Tebliğ (Tebliğ No: 2013/14) ile başlatılan NGGS, T.C. Ekonomi Bakanlığı  (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek  tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve  99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta  Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi  Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında  Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen NGGS sonucunda alınan karara esas  teşkil eden bilgi ve bulguları içermektedir.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 3 – (1) Önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin  ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının  tespiti için 1/1/2010-31/12/2012 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi  olarak alınmıştır.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 4 – (1) Yapılan incelemede, Yönetmeliğin 20 nci maddesi  uyarınca, başvurunun yerli üretim dalını (YÜD) temsil niteliğini haiz olduğu  anlaşılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan  bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 5 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu  ürünün Bakanlık tarafından bilinen ÇHC’deki üreticilerine/ihracatçılarına,  Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkede  yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen anılan  ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin  bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan  metnine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün  süre tanınmıştır. Tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri  karşılanmıştır.

(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve  gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(5) Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen on dokuz  ithalatçı firmaya soru formu gönderilmiş ve bu firmaların dokuzundan cevap  alınmıştır. Soru formuna cevap veren ithalatçı firmaların önemli bir  kısmının esas soruşturmaya konu GTİP altında yer alan “MDF” ürününü ithal  ettiği anlaşılmıştır. Hâlihazırda mevcut önlemler yalnız “laminat parkeler”  için tahsil edilmekle birlikte, 2014 yılından itibaren Türk Gümrük Tarife  Cetveli’nde “laminat parke” için ayrı tarifeler açılmış bulunduğundan  önlemlerin uygulanmasında bir değişiklik olmayacağı değerlendirilmektedir.

(6) Üretici/ihracatçı soru formuna ise ÇHC’de yerleşik ihracatçılardan  yanıt veren herhangi bir firma bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ÇHC’de  mukim Changzhou Laminat Parke Derneği’nden soruşturmaya ilişkin görüş ve  iddiaların yer aldığı bir yazı alınmıştır. Yazıda belirtilen görüşlere  ilişkin değerlendirmelere işbu raporun 22 nci maddesinde yer verilmiştir.

(7) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde,  soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit  ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim; soruşturma konusu ülkenin Ankara  Büyükelçiliği ile soruşturma sırasında görüş bildiren ithalatçılar, yerli  üretim dalı ve Changzhou Laminat Parke Derneği temsilcisine iletilmiştir.

(8) Kendisine bildirim yapılmış olan firmalardan bireysel olarak nihai  bildirime ilişkin görüş bildiren olmamış, ancak Changzhou Laminat Parke  Derneği temsilcisinden nihai bildirime ilişkin bir görüş yazısı alınmıştır.

(9) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrası ortaya  koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, bu görüşlerin Mevzuat  kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu Tebliğin ilgili bölümlerinde  değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli  olmayan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak  üzere hazır tutulmuştur.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 6 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli  üretici Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. firmasının Gebze’deki  üretim tesisi ile İstanbul’daki idari merkezinde yerinde doğrulama  soruşturması gerçekleştirilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, ÇHC menşeli  4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11, 4411.93.90.00.11  gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) altında yer alan “laminat  parkeler”dir.

(2) Soruşturma açılışına ilişkin İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine  İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/14)’in yayımı itibariyle yürürlükte olan  30/12/2012 tarihli ve 28513 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan  4411.13.90.00.00, 4411.14.90.00.00, 4411.92.90.00.00 ve 4411.93.90.00.00  GTİP altında yer alan “Diğerleri” isimli eşyaların, 31/12/2013 tarihli ve  28868 3. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2014 Türk Gümrük Tarife  Cetveli’nde “laminat parkeler” olarak tasnif edildiği ve 4411.13.90.00.11,  4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 ve 4411.93.90.00.11 numaralı tarife  pozisyonları açıldığı görülmüştür.

(3) Laminat parkeler orta yoğunluklu levha (MDF) veya yüksek yoğunluklu  levhanın (HDF) iki yüzünün kaplanmasıyla oluşan ve üretiminde dekor kâğıdı,  üst kaplama kâğıdı ve balans kâğıdı gibi malzemelerin kullanıldığı,  genellikle kapalı alanlarda ofis ve evlerde yer döşemesinde kullanılan  ürünlerdir. Masif parke ve lamine parke gibi daha üst ürün grubuna  alternatif ürünlerdir. Laminat parkeler aşınma direnci, darbe direnci,  lekelenme direnci, sigara yanıklarına karşı direnç ve mobilyaların yarattığı  basınca karşı direnç gibi özelliklerine göre çeşitli kategorilere  ayrılmaktadır.

(4) Laminat parke overlay, dekoratif kâğıt, taşıyıcı levha ve balans  olmak üzere dört ana katmandan oluşur. Overlay tabakası, laminat parkenin  kullanım yerinde karşılaşacağı mekanik tesirlere karşı zırh görevi yapan  şeffaf film tabakasıdır. Dekoratif kâğıt tabakası, yüzeyinde değişik ağaç  desenleri baskılı, laminat parke ürününe doğal ahşap hissini veren  tabakadır. Taşıyıcı levha ise HDF (yüksek yoğunlukta lif levha) tabakasıdır.  Son olarak balans tabakası ise HDF levhasının formunu dengeleyen ve aynı  zamanda zeminden gelen nem ve rutubet tesirine karşı ürünü koruyan kâğıt  tabakasıdır.

(5) Laminat parke üretiminde kullanılan kâğıt katmanlara yapılan emprenye  işlemi esnasında aşınma, çizilme, UV ışınlarına dayanıklılık, parlaklık,  rutubet dayanıklılığı kazandıracak kimyasallar kâğıt tabakalarına  yüklenirler.

(6) YÜD tarafından üretilen laminat parkeler ile soruşturma konusu ülke  menşeli laminat parkelerin benzer ürün olduğu tespiti önleme esas  soruşturmada yapılmıştır. Bu soruşturmada ise, gerek YÜD tarafından gerekse  soruşturma konusu ülkeden ithal edilen önleme konu laminat parkelerin  işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım  kanalları, kullanıcıların ürünü algılaması ve ürünlerin birbirini ikame  edebilmeleri açısından benzer ürün olma durumlarını ortadan kaldıracak bir  değişiklik olduğuna dair bir tespitte bulunulmamıştır. Bu nedenle, söz  konusu ürünlerin benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.

(7) Önlem konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup,  uygulamaya esas olan GTİP’ler ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber,  soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife  pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ  hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi  İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin  yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana  gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.

(2) Soruşturma sırasında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas  soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate  alınmıştır.

Önleme tabi ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat  potansiyeli

MADDE 9 – (1) International Trade Center (Uluslararası Ticaret  Merkezi-UTM)’den elde edilen istatistiki bilgiler değerlendirildiğinde,  2008-2012 arası dönemde yapılan 4411.13, 4411.14, 4411.92 ve 4411.93 gümrük  tarife pozisyonunda yer alan “ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif  levhalar” ihracatında Almanya’nın ve ÇHC’nin en büyük iki ihracatçı ülke  olduğu görülmektedir. 2008, 2009 ve 2010 yıllarında Almanya dünya  ihracatından aldığı pay ile birinci sırada yer almaktadır.

Talebi etkileyen unsurlar ve Türkiye pazarının  önemi

MADDE 10 – (1) Önlem konusu ürünün talebini etkileyen başlıca  unsurlar fiyat ve kalitedir. Önlemin yürürlükten kalkması durumunda ciddi  üretim ve ihracat kapasitesi bulunan ve düşük ihraç fiyatlarına sahip olan  ÇHC’ye talebin kaymasının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir. Hâlihazırda  ÇHC menşeli ürünlerin ithalatı önlemin etkisiyle durma noktasına gelmiş  olmasına rağmen önlemden önceki dönemde ÇHC’den yapılan ithalatın miktarı,  önlemin kalkması ve buna bağlı olarak birim fiyatların düşmesi halinde  ÇHC’nin mevcut kapasitesi dahilinde önlem öncesi seviyelerine çıkacağını  gösterir niteliktedir.

(2) Changzhou Laminat Parke Derneği’nden gelen görüş yazısında, ÇHC’nin  ülkemize yaptığı laminat parke ihracatının yürürlükte bulunan dampinge karşı  önlemlerin etkisiyle önemli ölçüde düştüğü, bu bağlamda Türkiye pazarının  ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçılar için önemini kaybettiği belirtilmiştir.  Önlem konusu laminat parkelerin özellikle inşaat sektöründe kullanıldığı  düşünüldüğünde, Türkiye ekonomisinin ve inşaat sektörünün büyümesine paralel  olarak, laminat parke talebinin de artacağı, önlemlerin yürürlükten kalkması  durumunda ÇHC’deki yerleşik kapasitenin Türkiye pazarına yönelmesinin  muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları ve  fiyat kırılması oranları

MADDE 11 – (1) Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları,  önlemin uygulanmadığı ortamda ihracatçı firmaların davranışlarını ve  yapmaları muhtemel olan dampingi göstermesi açısından önem taşımaktadır.  Buna göre esas soruşturmada damping marjları, ÇHC’de yerleşik Jiangsu Lodgi  Woods Industry Co. Ltd. firması için CIF ihraç fiyatının %62,41’i, Changzhou  Lingdian Woods Co. Ltd. firması için %64,32’si, Changzhou Dongjia Decorative  Materials Co. Ltd. firması için %62,40’ı, Changzhou OuQiang WoodIndustry Co.  Ltd. firması için %44,06’sı, Jiangsu Zhongxin Desai Wood Product Co. Ltd.  firması için ise %38,92’si olarak tespit edilmiştir.

(2) Anılan firmalar için esas soruşturmada tespit edilen fiyat kırılması  oranları ise Jiangsu Lodgi Woods Industry Co.Ltd. firması için CIF ihraç  fiyatının %45,82’si, Changzhou Lingdian Woods Co. Ltd. firması için  %49,68’i, Changzhou Dongjia Decorative Materials Co. Ltd. firması için  %47,43’ü, Jiangsu Zhongxin Desai Wood Product Co. Ltd. firması için ise  %16,66’sı olarak hesaplanmıştır. Mezkur soruşturmada, TÜİK verileri  kullanılarak, ÇHC’den yapılan ithalatın tamamına yönelik hesaplamada ise  fiyat kırılması %59 olarak tespit edilmiştir.

Değerlendirme

MADDE 12 – (1) Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde, önleme  tabi ülkenin Türkiye’ye yönlendirebileceği ciddi kapasitesinin ve ihracat  kabiliyetinin bulunduğu, ÇHC menşeli ithalata olan talebin temel nedeninin  düşük birim fiyatlar olduğu, üretici/ihracatçı firmaların önlemlerin  yokluğundaki davranışlarını yansıtacak olan esas soruşturmada tespit edilen  damping marjlarının önemli oranlarda olduğu da dikkate alındığında,  önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya  yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

(2) Changzhou Laminat Parke Derneği’nden nihai bildirim raporu sonrası  alınan görüş yazısının ekinde ÇHC’de mukim yirmi üç üretici/ihracatçı  firmanın 2010-2012 dönemine ait iç piyasa satış değerleri ve miktarları,  toplam ihracat ve Türkiye’ye yapılan ihracat miktar ve değerleri ile üretim,  kapasite ve kapasite kullanım oranlarına ait veriler yer almaktadır. Yapılan  değerlendirmeler ışığında, bahse konu firmaların Türkiye pazarına  satışlarının önlemlerin etkisiyle durma noktasına gelmiş olduğu, bununla  birlikte toplam ihracatın anılan dönemde sürekli artış gösterdiği  görülmektedir. Ayrıca, üretim miktarları ve kapasitelerin de sürekli artış  gösterdiği değerlendirilmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi  İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 35 inci  maddesi çerçevesinde önlemlerin yürürlükte olduğu dönemde, YÜD’deki  zarar durumu ve önlemlerin yürürlükten kalkması halinde zarara etki  edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Yapılan incelemeler  neticesinde, şikayetçi KES firmasının YÜD’ü temsil niteliğini haiz olduğu  anlaşılmış olup, raporun bundan sonraki kısımlarında bahse konu firma YÜD  olarak anılacaktır. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve muhtemel gelişimi,  fiyatlarının gelişimi, fiyat baskısı ve kırılması ile yerli üretim dalının  ekonomik göstergeleri incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken 2010-2012  dönemi dikkate alınmıştır.

(2) Önlem konusu ürünün genel ithalatı ve önleme konu ülkeden yapılan  ithalatın incelenmesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan temin edilen  2010-2012 yıllarına ait beyanname bazlı ithalat istatistiklerinden ticari  tanımı laminat parke olan ürünler ayrıştırılarak, önlem konusu olmayan diğer  ürünler inceleme dışında bırakılmıştır. İlgili ayrıştırma yapıldıktan sonra  yalnızca laminat parke ithalat verileri TÜİK’ten beyanname bazında alınan  verilerle işlem bazında eşleştirilmiştir.

(3) Diğer taraftan TÜİK ithalat istatistiklerinin 2012 yılından itibaren  kg bazında olması gerekçesiyle laminat parkelere ait miktar verileri YÜD’den  temin edilen kg/m2 dönüştürme oranına göre revize edilmiştir. Bu kapsamda,  KES’ten alınan bilgiler ışığında 8 mm’lik ürünlerin 1 kg’ı 0,136 m2’dir.  2010-2011 verilerinin m2 bazında olması gerekçesiyle söz konusu yılların  TÜİK miktar verileri aynen alınmıştır.

Ürünün genel ithalatı

MADDE 14 – (1) Mevcut önlemlere konu GTİP altında yer alan laminat  parkeler için yapılan incelemeye göre, genel ithalat 2010-2012 yılları  arasında sırasıyla 39.084.269 m2, 28.483.580 m2 ve 32.756.091 m2 olmuştur.

(2) Gözden geçirme döneminde laminat parke genel ithalatı 2010-2012  yılları arasında değer bazında sırasıyla 141.886.843 ABD Doları, 161.003.067  ABD Doları ve 166.460.824 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

(3) Toplam ithalatın ortalama birim fiyatları ise zarar inceleme  döneminde sırasıyla 3,63 ABD Doları/m2, 5,65 ABD Doları/m2 ve 5,08 ABD  Doları/m2 olmuştur.

Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatı

MADDE 15 – (1) Soruşturmaya konu GTİP altında yer alan tüm ürün  tiplerini kapsadığı saklı kalmak koşuluyla, esas soruşturmanın inceleme  dönemi olan 2007 yılının Ocak-Eylül döneminde, genel ithalatın %51,72’sini  oluşturduğu tespit edilen ÇHC menşeli ürünlerin genel ithalat içindeki  payının önlemin yürürlüğe girmesini müteakiben durma noktasına geldiği  görülmektedir.

(2) 2010-2012 yılları arasında ÇHC’den yapılan laminat parke ithalatı m2  bazında incelendiğinde, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında ithalat miktarının  sırasıyla 37.509 m2, 17.249 m2 ve 34.743 m2 seviyelerinde gerçekleştiği  görülmektedir.

(3) 2010-2012 dönemi için ÇHC’den yapılan ithalat değer bazında 2010,  2011, 2012 yıllarında sırasıyla 334.112 ABD Doları, 172.364 ABD Doları ve  303.974 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

(4) ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatları ise 2010-2012 döneminde  sırasıyla 8,91 ABD Doları/m2, 9,99 ABD Doları/m2 ve 2012 yılında 8,75 ABD  Doları/m2 olarak gerçekleşmiştir.

Önlem konusu ithalatın pazar payı

MADDE 16 – (1) Önlem konusu ithalatın nispi olarak değişimini  görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi  içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle şikayetçi ve şikayeti  destekleyen firmaların yurt içi satış miktarları ile genel ithalat miktarı  toplanarak ilgili yıldaki Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir. Önlem  konusu ürünlerin Türkiye toplam tüketimi içindeki payının incelenmesinde  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır. Söz konusu  inceleme 2010-2012 dönemi için yapılmış olup, veriler 2010 yılı=100 olacak  şekilde endekslenmiştir.

(2) Türkiye benzer mal tüketimi 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 96,  2012 yılında ise 95 birim seviyesinde gerçekleşmiştir. Önlemin yürürlüğe  girdiği 2008 yılından itibaren ÇHC’den gerçekleşen ithalatın giderek azalmış  olduğu, 2010-2012 arası dönemde ise neredeyse durmuş olduğu görülmektedir.  2012 yılında önlemin etkisiyle genel ithalat içindeki payı %0,11 oranına  düşmüştür.

(3) Aynı dönemde diğer ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı endeksi  2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 76 ve 2012 yılında 88 birim seviyesinde  gerçekleşmiştir. YÜD’nin pazar payı ise 2010 yılında 100 iken 2011 yılında  109, 2012 yılında ise 84 olarak gerçekleşmiştir. YÜD’nin söz konusu dönemde  yurt içi satış miktarının düştüğü ve buna bağlı olarak pazar payında düşüş  yaşadığı gözlenmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 17 – (1) ÇHC menşeli ithalatın YÜD üzerindeki etkisinin  belirlenmesinde, şikayetçi KES firmasının 2010-2012 yılları arasındaki  verileri esas alınmıştır.

(2) Öte yandan, YÜD’nin ekonomik göstergelerindeki eğilimin sağlıklı bir  şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki değerler TÜİK  istatistiklerinden alınan yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)  kullanılarak enflasyondan arındırılmış ve elde edilen reel değerler 2010  yılı 100 olacak şekilde endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

1) Yerli üretim dalının önlem konusu ürün için 2010 yılında 100  olan metrekare bazlı üretim miktar endeksi, 2011 yılında 98’e, 2012  yılında ise 90’a düşmüştür. Söz konusu üründe yerli üretim dalının  kapasitesi 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 97, 2012’de ise 183  birim olarak gerçekleşmiştir. KKO endeksi ise 2010 yılında 100 iken  2012 yılında 73’e gerilemiştir.

b) Yurt içi satışlar

1) Yerli üretim dalında 2010 yılında 100 olan yurt içi satış  miktar endeksi 2012 yılında 80’e düşmüştür. 2010 yılında 100 olan  yurt içi satış hasılası endeksi ise 2012 yılında 84’e gerilemiştir.

c) Yurt içi fiyatlar

1) Yerli üreticinin m2 bazında ağırlıklı ortalama yurt içi birim  satış fiyat endeksi 2010 yılında 100 birim iken, 2011 yılında 96  birime gerilemiş, 2012 yılında ise 105 birime yükselmiştir.

ç) İhracat

1) Yerli üretim dalının 2010 yılında 100 birim olan ihracat  miktar endeksi 2011 yılında 119 birim, 2012 yılında ise 117 birim  olarak gerçekleşmiştir.

d) Pazar payı

1) Yerli üretim dalının yurt içi pazar payı endeksi 2010’da 100  birim iken, 2012’de 84 birime gerilemiştir.

e) Maliyetler

1) Yerli üretim dalının 2010 yılında reel olarak 100 olan  ağırlıklı ortalama birim ticari maliyeti, 2011 yılında 116 birim,  2012 yılında ise 106 birim olarak gerçekleşmiştir.

f) Kârlılık

1) Yerli üretim dalının yurt içi satışlardan elde ettiği birim  kârlılık endeksi 2010 yılında 100, 2011’de 6, 2012 yılında ise 81  olarak gerçekleşmiştir.

g) Stoklar

1) Yerli üretim dalının 2010 yılında 100 olan stok miktar  endeksi, 2010’da 39’a düşmüş, 2012’de ise yeniden 142’ye  yükselmiştir.

ğ) İstihdam

1) Yerli üretim dalının laminat parke ürününde istihdam ettiği  işçi sayısı endeksi 2010 yılında 100 birim iken 2012 yılında 180  birime yükselmiştir.

h) Verimlilik

1) Üretimde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2010 yılında  100 birim iken 2012 yılında 50 birime gerilemiştir.

ı) Nakit akışı

1) Yerli üretim dalının önlem konusu laminat parke satışından  elde ettiği nakit akışı endeksi (kâr + amortisman) 2010 yılında 100  iken, bu değer 2011 yılında 25, 2012 yılında 78 birime gerilemiştir.

i) Büyüme

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin aktif  büyüklüğü reel olarak 2010 yılında 100 birim iken, 2012 yılında 139  birime yükselmiştir.

j) Sermaye artışı

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin 2010 yılında  100 birim olan öz sermaye endeksi 2011 yılında 84 birime düşmüş,  2012 yılında ise 112 birime yükselmiştir.

k) Yatırımlardaki artış

1) Yerli üretim dalının yenileme yatırımları endeksi 2010 yılında  100, 2011 yılında 68, 2012’de ise 70 birim olarak gerçekleşmiştir.

l) Yatırımların geri dönüş oranı

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin yatırım  hasılatı (Kâr/Özkaynak) oranı 2010 ve 2012 yıllarında pozitif iken,  2011 yılında net dönem zararı ettiği için negatiftir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin  değerlendirilmesi

MADDE 18 – (1) Yerli üretim dalından temin edilen veriler ışığında  yapılan incelemeler sonucunda yerli üretim dalının bazı ekonomik  göstergelerinde önlemden sonraki dönemde toparlanma olmasına karşın bazı  olumsuzlukların halen devam ettiği görülmektedir. Buna göre, yerli üretim  dalının yurt içi satış, pazar payı, verimlilik ve kapasite kullanım  oranlarında bozulmaların gözden geçirme döneminde devam ettiği, bu  olumsuzlukların önlemin sona ermesi halinde artarak devam edeceği  değerlendirilmektedir.

ALTINCI BÖLÜM

Zararın Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 19 – (1) Yönetmeliğin 35 inci  maddesi hükümleri gereğince, önlemlerin yürürlükten kalkması halinde  YÜD’de önleme konu ülke menşeli dampingli ithalattan kaynaklanan zararın  devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı  değerlendirilmiştir.

Soruşturmaya konu ithalatın değerlendirilmesi

MADDE 20 – (1) Önleme konu ithalatın muhtemel seviyesinin  değerlendirilebilmesi amacıyla önlemin yürürlüğe girişinden itibaren genel  ithalat ile önleme konu ülke menşeli ithalatta yaşanan gelişmeler göz önüne  alınmıştır. Yapılan inceleme neticesinde ÇHC menşeli laminat parke  ithalatının önlemden sonraki dönemde azalarak 2010-2012 dönemi boyunca durma  noktasına geldiği tespit edilmiştir. ÇHC menşeli ürünlerin ithalatında  gözlenen düşüş, önlemin etkili olduğuna, önlemin sona ermesi halinde ÇHC’den  yapılacak ithalatın Türkiye toplam ithalatında yeniden hakim konuma ulaşması  ihtimalinin yüksek olduğuna işaret etmektedir.

Değerlendirme

MADDE 21 – (1) Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona  ermesi halinde damping ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana  gelmesinin muhtemel olup olmadığı konusu incelenmiş olup, yukarıdaki  bilgiler dikkate alındığında, önleme tabi ülkenin büyük üretim kapasitesine  sahip olduğu, mevcut önlemlerin ortadan kalkması durumunda dampingli  ithalatın yeniden gerçekleşeceği ve zararın yeniden meydana gelmesinin  muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hususlar

Üçüncü ülkelerden ithalat ve diğer hususlar

MADDE 22 – (1) Soruşturma konusu laminat parkeler ithalatının  nerdeyse tamamı 2010-2012 dönemi boyunca soruşturma konusu ülke haricindeki  ülkelerden gerçekleştirilmiştir. Bu itibarla, önlemlerin etkisi ile beraber  ithalatın kompozisyonunun değiştiği ve ithalatın diğer ülkelere (Avrupa  ülkelerine) kaydığı değerlendirilmiştir.

(2) Changzhou Laminat Parke Derneği’nden soruşturma açılışını müteakiben  alınan görüş yazısında, soruşturma döneminde şikayetçi ve destekçi firmalar  haricinde de yerli üreticiler bulunduğu iddiası belirtilmiş, ancak yapılan  incelemeler neticesinde başka bir üretici firma olmadığı bilgisine  ulaşılmıştır. Aynı yazıda, esas soruşturmada yerli üretim dalının ürettiği  tipler ile ithal ürünler arasında farklılıklar olduğu, bu tespitin kapanış  tebliğinin 7.4, 7.5 ve 7.7. maddelerinde ifade edildiği belirtilmiş, bu  farklılıkların soruşturma otoritesi tarafından göz önüne alınması gerektiği  dile getirilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde, esas soruşturmada ithal  ürünler ile yerli üretim dalı tarafından üretilen ürünlerin benzer ürün  olarak kabul edilebileceği tespitinin geçerliliğini koruduğu  değerlendirilmektedir. Ayrıca, açılışta yapılan metrekare, metreküp ve  kilogram ölçülerinin dönüşüm oranlarının belirtilmesi gerektiği  belirtilmiştir. Bu bağlamda, işbu raporun ilgili kısmında birim dönüşüm  oranı belirtilmiştir.

(3) Yine Changzhou Laminat Parke Derneği’nden nihai bildirim sonrası  alınan görüş yazısında da önlem kapsamına giren 4411.13.90.00.00  (4411.13.90.00.11) GTİP altında kayıtlı ürünün yerli üretim dalı tarafından  üretilmediği, bu nedenle ilgili ürünün önlem kapsamından çıkarılması talebi  öne sürülmüştür. Yapılan incelemeler neticesinde yerli üretim dalının ilgili  ürün tipini üretme yeteneğini haiz olduğu anlaşıldığından bu talep uygun  görülmemiştir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sonuç

Karar

MADDE 23 – (1) Soruşturma sonucunda, mevcut önlemlerin yürürlükten  kaldırılması halinde dampingin ve zararın tekrarının muhtemel olduğu tespit  edildiğinden, ÇHC menşeli laminat parkelere yönelik İthalatta Haksız  Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/24)  kapsamında uygulamada bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin, İthalatta  Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nun kararı ve Bakanlık onayı ile  aşağıda belirtildiği biçimde aynen uygulanmaya devam edilmesi uygun  görülmüştür.

GTİP Eşyanın
Tanımı
Menşe Ülke Üretici/İhracatçı Dampinge Karşı Önlem
4411.13.90.00.11
4411.14.90.00.11
4411.92.90.00.11
4411.93.90.00.11
Laminat parke
(Levha halinde
olsun olmasın)
Çin Halk
Cumhuriyeti
Jiangsu Lodgi Woods Industry Co.Ltd

Changzhou Lingdian Woods Co.Ltd

Changzhou Dongjia Decorative Materials Co.Ltd

Changzhou Ou Qiang Wood Industry Co. Ltd.

Jiangsu Zhongxin Desai Wood Product Co. Ltd.
1,60 ABD Doları/ m2
Diğer firmalar 2,40 ABD Doları/ m2

Uygulama

MADDE 24 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife  pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat  hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki  ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi  tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc