Hazine Müstesarligi: Türk Parasi Kiymetini Koruma Hakkinda 32 Sayili Karara Iliskin Teblig (Teblig No: 2006-32/32)’de Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig (No: 2014-32/42) (03.05.2014 t. 28989 s. R.G.)

Hazine Müstesarligi: Türk Parasi Kiymetini Koruma Hakkinda 32 Sayili Karara Iliskin Teblig (Teblig No: 2006-32/32)’de Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig (No: 2014-32/42) (03.05.2014 t. 28989 s. R.G.)


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2014-32/42) (03.05.2014 t. 28989 s. R.G.)

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

MADDE 1 – 22/9/2006 tarihli ve 26297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Şube İzin Belgesi: Yetkili müesseselerin Müsteşarlıkça faaliyette bulunmasına izin verilen şubeleri için düzenlenen ıslak imzalı ve soğuk damgalı belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Yetkili müesseselerin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde birleşmeleri halinde, devralma yoluyla birleşmede devrolunan şirketin merkez ve şubeleri toplamlarına kadar; yeni kuruluş şeklinde birleşme işleminde ise birleşen şirketlerin merkez ve şube toplamlarına kadar Müsteşarlığın ön izni aranmaksızın yeni şube açılabilir. Ancak, yetkili müessese birleşmelerinin ticaret siciline tescilinden itibaren 15 işgünü içerisinde; devralma yoluyla birleşmede devralan şirketin, yeni kuruluş şeklinde birleşme işleminde yeni kurulacak şirketin, bu fıkra kapsamında açacağı yeni şubelerinin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için Müsteşarlığa yazılı başvuruda bulunması zorunludur. Bu fıkra kapsamında açılacak yeni şubeler için;

a) Devrolunan şirketlerin adına düzenlenmiş yetkili müessese izin belgelerinin,

b) Devrolunan şirketlerin şubeleri için düzenlenmiş şube izin belgelerinin,

c) Birleşme işleminin ticaret siciline tescil edildiğine ilişkin belgenin,

tevdii halinde, Müsteşarlıkça şube izin belgesi verilir. Bu fıkra kapsamında; yetkili müessese birleşmelerinin ticaret siciline tescilinden itibaren 15 işgünü içerisinde şube izin belgesi alınması için Müsteşarlığa yazılı başvuruda bulunulmaması veya süresi içerisinde başvuru yapılması ancak yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yetkili müessese birleşmelerinin ticaret siciline tescilinden itibaren 30 işgünü içerisinde yerine getirilememesi hallerinde devrolunan şirketlerin adına düzenlenmiş yetkili müessese izin belgeleri ve devrolunan şirketlerin şubeleri için düzenlenmiş şube izin belgeleri başka bir işleme gerek olmaksızın iptal edilir. İzin belgesi iptal edilen şube yetkili müessese olarak faaliyette bulunamaz.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc