Tütün ve Alkol Piyasasi Düzenleme Kurumu: Tütün Mamullerinde Kullanilan Filtrenin Teknik Özelliklerinin Belirlenmesine Iliskin Tütün ve Alkol Piyasasi Düzenleme Kurulunun 22/4/2014 Tarihli ve 7895 Sayili Karari (09.05.2014 t. 28995 s. R.G.)

Tütün ve Alkol Piyasasi Düzenleme Kurumu: Tütün Mamullerinde Kullanilan Filtrenin Teknik Özelliklerinin Belirlenmesine Iliskin Tütün ve Alkol Piyasasi Düzenleme Kurulunun 22/4/2014 Tarihli ve 7895 Sayili Karari (09.05.2014 t. 28995 s. R.G.)


Tütün Mamullerinde Kullanılan Filtrenin Teknik Özelliklerinin Belirlenmesine İlişkin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/4/2014 Tarihli ve 7895 Sayılı Kararı (09.05.2014 t. 28995 s. R.G.)

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Karar No : 7895

Karar Tarihi : 22/4/2014

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, 9/1/2002 tarihli ve 24635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bendi uyarınca tütün mamullerinde kullanılan filtre tanımının, teknik özelliklerinin, ölçüm yöntemlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesini ve bu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmesini karar altına almıştır.

Tanımlar

MADDE 1 – (1) Bu Kararda geçen;

a) Filtre: Değişik yoğunluk, çap, uzunluk ve tipte üretilebilen ve dumanda yer alan nikotin ile diğer bileşenlerin bir kısmını tutan, sigaranın içilen uç kısmında bulunan bölümü,

b) Filtreleme maddesi: Filtreleme özelliğine sahip olan maddeyi,

ifade eder.

Teknik özellikler

MADDE 2 – (1) Türkiye’de üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilecek sigaranın filtresindeki filtreleme maddesinde, filtre sargısında, filtre yapıştırıcısında, filtre içine yerleştirilen kapsülde ve/veya diğer kısımlarında tatlandırıcı, tütün ve/veya nikotin kullanılamaz.

(2) Türkiye’de üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilecek sigaralarda, üçüncü fıkra hükmü saklı kalmak üzere işlevi filtreleme maddesi olan selüloz, selüloz asetat (tow), selüloz diasetat, aktif karbon, sorbitan monolaurat, titanyum dioksit, polisorbat ve polisorbat 20 kullanılır.

(3) Türkiye’de üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilecek sigaraların filtresindeki filtreleme maddesi, filtre sargısı ve filtre yapıştırıcısı ve/veya filtre içine yerleştirilen kapsülde bu Kararın yayımı tarihi itibariyle Kuruma beyan edilen ve Bilimsel Komisyon’un değerlendirmesinden geçerek Kurum internet sitesinde yayımlanan girdiler dışında bir girdi kullanılmak istenmesi durumunda, buna ilişkin değerlendirme 30/5/2012 tarihli ve 28308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tablolarında Yer Alan Verilerin Değerlendirilmesine İlişkin Kurul Kararı”nın 1 inci maddesi beşinci fıkrası kapsamında yapılır.

(4) Tütün mamulleri ile ilgili olarak yapılan Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi ile buna ilişkin güncelleme başvurularında firmalar tarafından aşağıdaki teknik özellikler de Kuruma ibraz edilir.

a) Filtre havalandırma derecesi.

b) Toplam havalandırma derecesi.

c) Filtrenin basınç düşüşü.

Ölçüm yöntemleri

MADDE 3 – (1) Filtre havalandırma ve toplam havalandırma dereceleri ISO 9512 ve filtrenin basınç düşüşü ISO 6565 sayılı standartlara göre ölçülür.

İncelenme ve değerlendirme

MADDE 4 – (1) Filtre yönünden Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi ile buna ilişkin güncelleme başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi esnasında bu Kararda yer alan düzenlemelere uygunluk aranır.

(2) Sarmalık kıyılmış tütün mamulü ile birlikte piyasaya arz edilen makaronlar ve sigara dışındaki tütün mamullerinde filtre bulunamaz. Makaronlarda kullanılan filtreler selüloz asetat (tow) dışındaki başka bir maddeden imal edilemez.

Piyasada bulunma süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Karar’ın 2 nci maddesindeki hükümlere uygun olmayan tütün mamullerinin üretilmesine, ithal edilmesine, piyasaya arz izni verilmesine veya piyasada bulundurulmasına 31/12/2015 tarihine kadar devam olunur. Bu Karar hükümlerine uymayan tütün mamulleri 1/1/2016 tarihinden itibaren piyasada bulundurulamaz.

(2) Filtrede mentol ve türevlerinin (Lamiaceae familyasının Mentha (nane) türleri, l-mentol, d-mentol, menton, mentil esterleri, mentil asetat, nane ekstraktı, nane yağı ve mint lakton) kullanımına 31/5/2017 tarihine kadar devam olunur. Bu maddeleri içeren ürünler 1/6/2017 tarihinden itibaren piyasada bulundurulamaz.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc