Elektrik ithalat ve ihracatinda yeni dönem - 20.05.2014

small_eimza1.jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Elektrik ithalat ve ihracatında yeni  dönem

İthalat veya ihracat hakkı elde eden  lisans sahibi tüzel kişiler tarafından tesis edilen  hatlar hariç olmak üzere, bir enterkonneksiyon hat  kapasitesinin kullanıcıya tahsis süresi bir defada 1  yılı geçemeyecek
 
Elektrik ithalat ve ihracatında yeni dönem

 

 
ANKARA - Elektrik ithalatı ve ihracatını düzenleyen  yeni yönetmelik yayımlandı.

Enerji Piyasası  Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan Elektrik  Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği, Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, elektrik piyasasında, elektrik  enerjisi ithalat ve ihracat faaliyetine ilişkin usul  ve esaslar ile uluslararası enterkonneksiyon  hatlarının kapasite tahsisine ve sınır ötesi  elektrik enerjisi ticaretine yönelik kullanımına  ilişkin esasları düzenliyor.

Uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş  ülkelerden elektrik enerjisi ithalatı veya ihracatı,  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının uygun görüşü  doğrultusunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurul onayı  ile yapılacak.

Lisanslarında yer alması kaydıyla özel sektör  tedarik lisansı sahibi şirketler, elektrik enerjisi  ithalat veya ihracatı faaliyetlerini; TETAŞ,  hükümetler arası anlaşmalar kapsamında imzalamış  olduğu elektrik enerjisi ithalat veya ihracat  anlaşmalarına uygun elektrik enerjisi ithalat veya  ihracatı faaliyetlerini; üretim şirketleri, elektrik  enerjisi ihracatı faaliyetini yürütebilecek.

Sistem işleticisi ile uluslararası  enterkonneksiyon bağlantısını kullanan lisans sahibi  tüzel kişi arasında Enterkonneksiyon Kullanım  Anlaşması imzalanacak.

Lisans sahibi tüzel kişiler, ithalat veya ihracat  faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirdikleri sınır  ötesi elektrik ticareti faaliyetleri ile ilgili  olarak sistem işleticisine, Enterkonneksiyon  Kullanım Anlaşması'nda belirtilen bildirimlerde  bulunmakla ve mevzuatta yer alan usul ve esaslara  göre belirlenen ödemeleri yapacak.  

Görevli tedarik şirketleri, ithal ettikleri  elektrik enerjisinin serbest olmayan tüketicilere  satışını, elektrik piyasası tarifelere ilişkin  mevzuat hükümlerine uygun olarak yapacak.

Serbest bölgeler

Yurt içinden serbest bölgelere elektrik enerjisi  satışı, elektrik piyasası açısından tüketicilere  yapılan satış olarak değerlendirilecek ve yönetmelik  hükümleri uygulanmayacak.

Enterkonneksiyon hat kapasitelerinin tahsisi,  enterkonneksiyon hat kullanımının denetimi ve bu  hatlardaki kısıt yönetimi, TEİAŞ tarafından  yürütülecek.

Uluslararası enterkonneksiyon hatlarının net  transfer kapasiteleri, kullanıma açık kapasiteleri,  tahsis edilmiş kapasiteleri, kullanıma açık  kapasitelerin öngörülen tahsisat süresi ve  miktarları, sistem kısıtları ve piyasa şartları  dikkate alınarak sistem işleticisi tarafından hat  bazında belirlenecek ve ilan edilecek.  

İthalat veya ihracat hakkı elde eden lisans  sahibi tüzel kişiler tarafından tesis edilen hatlar  hariç olmak üzere, bir enterkonneksiyon hat  kapasitesinin kullanıcıya tahsis süresi bir defada 1  yılı geçemeyecek.

Enterkonneksiyon hatlarının kapasite tahsisinde,  ulusal elektrik sistemi ve komşu ülkelere ait  elektrik sistemlerinin şebeke güvenliğini tehlikeye  düşürmeden ve ulusal elektrik sistemi ve komşu  ülkelere ait elektrik sistemlerinin işletme  standartlarıyla uyumlu olacak şekilde mümkün olan en  yüksek kapasitenin piyasa katılımcılarına sunulması  esas olacak.

Enterkonneksiyon hattı kapasite tahsisinde,  tahsis sonrası kısıt olması durumu hariç olmak üzere  hattın kapasite kullanım süresi başladıktan sonraki  ilk 1 ay ve son 3 ay hariç tutulmak üzere her ay  sonunda değerlendirme yapılacak. Tahsis edilen  kapasite dikkate alındığında hesaplanacak kullanım  faktörü itibarıyla, kullanılan kapasitenin son ay  için yüzde 60'tan ya da son üç ay ortalamasının  yüzde 70'ten az olması durumunda, enterkonneksiyon  hattı kapasite tahsisi iptal edilebilecek.

Sınır bölgelerinde elektrik enerjisinin temini  amacıyla, teknik gereklilik doğması halinde geçici  olarak izole bölge yöntemiyle elektrik ithalatına  bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda kurul  tarafından izin verilebilecek.

Yönetmelikle 1 Haziran 2011'de yayımlanan  Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği  yürürlükten kaldırıldı.

 

Kaynak: DÜnya Gazetesi