Gümrükler Genel Müdürlügü: Hariçte isleme rejimi kapsaminda fatura kullanimi hk. GENELGE (2014/14)- 07.05.2014

Gümrükler Genel Müdürlügü: Hariçte isleme rejimi kapsaminda fatura kullanimi hk. GENELGE (2014/14)- 07.05.2014


 GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

T.C
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü

 
Sayı      :  72093537/010.06.01
Konu    :  Hariçte işleme rejimi kapsamında fatura kullanımı hk.

 
07/05/2014

 
GENELGE  (2014/14)

 
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, hariçte işleme rejimi kapsamında yurt  dışına geçici olarak ihraç edilen eşyanın gümrük işlemlerinde ticari fatura  istenilmesinin zaman kaybına ve mağduriyetlere neden olduğu anlaşılmaktadır.
  
Gümrük  Kanunu'nun 135. maddesinde  hariçte işleme rejimi, serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme  faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak  ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden  tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin  hükümlerin uygulandığı rejim olarak tanımlanmıştır.
  
Gümrük  Yönetmeliği'nin 115. maddesinde  ise "Fatura", kesin satışlarda, satıcı ve diğer hallerde gönderici  tarafından mahallinde düzenlenmiş belge olarak tanımlanmakta olup fatura  içeriğinde yer alması gereken asgari bilgiler sayılmaktadır.
  
213 sayılı  Vergi Usul Kanununun 229. maddesinde  "Fatura", satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı  meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından  müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmaktadır.
  
Hariçte  işlem rejimi kapsamında yurt dışına geçici olarak gönderilen eşyanın kesin  satışı veya mülkiyet devri söz konusu olmadığından fatura düzenlenmesine  gerek bulunmamaktadır. Bu itibarla, hariçte işleme rejimi kapsamında geçici  ihraç edilen eşyanın çıkış gümrük işlemlerinde, geçici çıkışı yapılan  eşyanın; cinsini, miktarını, gümrük işlemlerine esas olacak kıymetini ve  ayniyatına ilişkin bilgileri ihtiva eden bedelsiz faturanın düzenlenmesi  mümkündür.
  
Bilgi ve  gereğini rica ederim

 
Ziya ALTUNY  ALDIZ

 
Bakan a.  Müsteşar

 

 
DAĞITIM:

 
Gümrük ve  Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc