14/05/2014 TARIHINDE EKONOMI BAKANLIGI MEVZUAT DAIRE BASKANLIGI'NDA ANKARA'DA GERÇEKLESTIRILEN

small_ncts(1).jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

14/05/2014 TARİHİNDE EKONOMİ BAKANLIĞI MEVZUAT DAİRE BAŞKANLIĞI'NDA  ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN "2014/6197 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR)  KARAR DEĞİŞİKLİĞİ VE UYGULAMALARI " KONULU TOPLANTI NOTLARI

 

 

 KARARIN  10. MADDESİNDE YER ALAN “SÜRE KAYDIRIMI ” NA  İLİŞKİN 

·         Daha önce süre kaydırımı alabilmek için belge kapsamında  herhangi ithalat ve/veya yurt içi alım yapılması gerekirken, anılan Karar  ile süre kaydırımı alınırken herhangi ithalat ve/veya yurt içi alım yapılmış  olma şartı kaldırılmıştır.

KARARIN 19. MADDESİNDE  YER ALAN “GERİ GELEN EŞYA ” YA  İLİŞKİN

·         “Geri gelen eşya” ile ilgili daha önceki Karar’da hüküm  bulunmazken söz konusu Karar değişikliğiyle “geri gelen eşya” ile ilgili  ayrıntılı hüküm konulmuş olup, firmalar ve gümrük idarelerince “geri gelen  eşya “ ile ilgili bu karar hükümleri doğrultusunda işlem yapılması  gerekmektedir.

KARARIN 19. MADDESİNDE  YER ALAN “MADDİ HATA” YA  İLİŞKİN 

·         “Maddi hata” ile ilgili daha önceki Karar’da hüküm bulunmazken  söz konusu Karar değişikliğiyle “Maddi hata”  ile ilgili  hüküm eklenmiştir.

KARARIN 22. MADDE VE  GEÇİCİ 18. MADDESİNE  İLİŞKİN  

Söz  konusu DİR karar değişikliği, Gümrük Kanunu’nun değiştirilen 238. ve  241. maddeleri ile ilgili gerekli uyumun sağlanması için yapılmıştır.

·         Karar  Değişikliği ile verilen süreler,  rejimin öngördüğü  süreler dışında kanun koyucunun koyduğu istisnai bir işlem olup, belge  süresi olarak değerlendirilmemelidir.

·         Sadece Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni  kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın (ithalat) belge/izin süresinin  bitimini takiben 1 (bir) ve 2 (iki) ay içerisinde rejimin gerektirdiği  işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya  kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge/izin ve söz konusu Karar  kapsamında değerlendirileceğinden, ithalat dışındaki işlemler  için  bahse  konu süreler kullanılamayacaktır.

·         Belge süresi sonunu takip eden 1 (bir) ya da  2 (iki) aylık  süreler , belge süresini ve belge süresi sonunu değiştirmeyecektir.

·         Belge süresi içerisinde serbest bölgeye yapılan ihracata konu  eşya ile ilgili olarak belge süresi bitiminden itibaren 3 ay içerisinde DİR  mevzuatında belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Karar  çerçevesinde alınan 1 (bir) ya da  2 (iki) aylık süreler içersinde serbest  bölgeye ihracat yapmak, ancak 1 (bir) ya da  2 (iki) aylık süreler içerisinde, DİR mevzuatında belirtilen  işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde mümkündür.

·         Alınan 1 (bir) ya da  2 (iki) aylık sürelerde;  kati ithalat  (serbest dolaşıma giriş), mahrece iade, gümrüğe terk ve imha etme, ihracat  işlemleri yapılabilir.

·         D3 kodlu Dahilde işleme izin belgesi kapsamında sadece Türkiye  Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın (ithalat) belge süresinin bitimini takiben 1 (bir) ve 2 (iki) ay  içerisinde kati ithalat (serbest dolaşıma giriş), mahrece iade, gümrüğe terk  ve imha etme ve doğrudan  ihracat işlemleri yapılabilir.

·         1 (bir) ya da  2 (iki) aylık sürelerin kullanılması için,  Tebliğin diğer süre haklarının alınmış olması gerekmektedir.  

·         Alınan 1 (bir) ya da  2 (iki) aylık süreler  içerisinde yurt  içi alım ve belgeden belgeye teslim yapılamaz.

·         Alınan 1 (bir) ya da  2 (iki) aylık süreler  içerisinde  ekspertiz raporu alınamaz.

·         Alınan 1 (bir) ya da  2 (iki) aylık süreler kapatma  müracaatını ve resen kapatma işlemini geciktirmez.

·         Alınan 1 (bir) ya da  2 (iki) aylık süreler,  tebliğin  tanıdığı diğer süreleri almak için hak oluşturmaz.

·         DİİB kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat  yapılması (miktar aşımı) halinde, alınan 1 (bir) ya da  2 (iki) aylık  süreler  içerisinde yapılacak işlemler ile miktar aşımı müeyyidesinin  bertaraf edilmesi mümkün değildir.

·         Geçici 18. Madde çerçevesinde alınan ölü süre ve 1 (bir) ya da   2 (iki) aylık süreler  içerisinde  (başka belgeleri kapsamında) gerçekleşen  ihracat /ithalat satır kodu değişikliğine  konu edilemez.

·         Bu sürelerin kullanılabilmesi için belgenin özel şartlarına  Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda 107 ve/ veya 108 nolu özel şartların  derc edilmesi gerekmektedir.

·         Alınan 1 (bir) ya da  2 (iki) aylık süreler  içerisinde  yapılan gümrükçe onaylanmış işlemler TEV hesabında dikkate alınarak işlem  yapılır.

·         DİİB’lerinin müeyyideli kapatılması durumunda,  müeyyideli  kapatma yazılarında, Gümrük Kanunu’nun 238. Maddesi hükmü çerçevesinde   müeyyide tahsil edilmesi gerektiğinin belirtilmesi ve kapatma yazısı ekine  bu kapsamda müeyyide uygulanacak eşyaya ilişkin bilgileri içeren listenin  eklenmesi gerekmektedir.

·         Gümrük Kanunu’nun  241. Maddesi hükmü çerçevesinde yapılan  işlemler ile ilgili ödenen usulsüzlüklere ilişkin ödenen cezaların (cezanın  işlem yapıldığı dönemde ödenmesi gerekir) makbuz asıllarının ibraz edilmesi  gerekmektedir.

·         Geçici 18. Madde kapsamında 1 (bir) ya da  2 (iki) aylık süre  alabilmek için DİR Otomasyon Sisteminde 17/07/2014 tarihine kadar (bu  tarih dahil) elektronik ortamda başvuru yapılması gerekmektedir.