Gümrükler Genel Müdürlügü: DIR Kapsaminda yemlik bugday hk. 21.05.2014 tarihli 488166 sayili yazisi

Gümrükler Genel Müdürlügü: DIR Kapsaminda yemlik bugday hk. 21.05.2014 tarihli 488166 sayili yazisi


gümrük haber- Uğurlu gümrük müşavirliği

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.05.2014 tarihli 488166 sayılı  yazısı (DIR Kapsamında yemlik buğday hk.) 

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 41208501/132.05
Konu : DIR Kapsamında yemlik buğday
 
21.05.2014 /  488166
GÜMRÜK VE  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 28.04.2014 tarih  ve 29285 sayılı yazıda; Bakanlıklarının İhracat: 2011/1 sayılı "Tarım  Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi" nde 25.04.2014 tarihinde  yapılan değişiklik ile DIR kapsamında kanatlı eti, balık, yumurta ve hayvan  yemi ihracatına karşılık buğday ithalatı öngören Dahilde İşleme İzin  Belgelerine (DİİB) "DIR çerçevesinde yem hammaddesi olarak ithal edilecek  buğdayın, TS 2974 çerçevesinde düşük vasıflı ekmeklik buğday vasfında olması  gerekmektedir." özel şartının ekleneceği, ayrıca yem hammaddesi  ithalatını öngören belgeler kapsamında eşdeğer eşya olarak buğday ithalatına  izin verilmeyeceği,

Bu çerçevede, bahse konu özel şartı içeren DİİB'ler kapsamında buğday  ithalatında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkili laboratuarlarınca  düzenlenecek analiz sonuç raporlarının belge kapatma esnasında ilgili  ihracatçı Birliğine ve ithalat aşamasında Gümrük İdaresine ibraz edilmek  üzere 3 nüsha halinde düzenlenerek ithalatçısına teslim edileceği,

Bahse konu özel şartın yer aldığı DİİB'ler kapsamındaki buğday  ithalatında, gümrük idarelerince adı geçen analiz sonuç raporlarına ait bir  nüshanın ithalatçıdan talep edilmesi, söz konusu analiz sonuçlarına göre  ithal edilecek buğdayın sınıfının ancak "Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğday"  olması durumunda buğday ithalatına izin verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'na yazılan 08.05.2014 tarih ve  216664 sayılı yazımız ile kanatlı eti, balık, yumurta ve hayvan yemi  ihracatına karşılık buğday ithal edilmek istenilmesi halinde, bahse konu  ithalata ilişkin hattın BİLGE sistemi tarafından mavi hat olarak  belirlendiği durumlarda da bahse konu işlemlerin yapılabilmesine ilişkin  sorumluluğun firmalarda olduğu ve bu işlemlerin yapılabilmesini teminen  hattın değiştirilmesine ilişkin başvuruların da yine kendilerince yapılması  gerektiği hususunda firmaların bilgilendirilmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

  Cenap AŞCI
  Genel Müdür V

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc