Gümrükler Genel Müdürlügü: ÖTV Kanunu I sayili liste kapsami esyanin teminata baglama ve çözüm islemleri hk - 28.05.2014 tarihli yazisi

Gümrükler Genel Müdürlügü:  ÖTV 	 Kanunu I sayili liste kapsami esyanin teminata baglama ve çözüm 	 islemleri hk - 28.05.2014 tarihli yazisi


gümrük haber- Uğurlu gümrük müşavirliği

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.05.2014 tarihli yazısı (ÖTV  Kanunu I sayılı liste kapsamı eşyanın teminata bağlama ve çözüm  işlemleri hk)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 85593407/156.01
Konu : ÖTV
28.05.2014
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listede yer  alan eşyaya ilişkin 18/03/2014 tarihli ve 28945 sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanan 1 seri  no.lu ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 30 seri no.lu  Tebliğ ile 02.04.2014 tarihli 12 sayılı Genelge çerçevesinde aşağıda  belirtildiği şekilde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

1- (I) sayılı listenin (B) cetveli  kapsamında yer alan eşyayı ithal edenler her bir gümrük beyannamesi kapsamı  ÖTV tutarı için münferit teminat vereceklerdir.

Bu durumun tek istisnası olarak, (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki  eşyanın antrepo ve transit rejimlerine girişinde toplu teminat verilmesi  mümkün bulunmakta olup bu durumda ilgili gümrük rejimi çerçevesinde ÖTV  tutarının tamamı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına düzenlenmiş toplu  teminat alınması gerekmektedir.

(I) sayılı listenin (B) cetveli kapsamında yer alan eşyanın antrepo ve  transit rejimlerine tabi tutulduktan sonra ithali halinde veya doğrudan  ithali durumlarında mükelleften ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesi  müdürlüğü adına düzenlenmiş münferit teminat mektubu veya nakit teminat  istenilmesi gerekmektedir. Vergi dairesi müdürlüğü adına düzenlenmiş toplu  teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

2- (I) sayılı listenin (B) cetveli  kapsamındaki eşya için alınan münferit teminatlar için gümrük idaresince  oluşturulan EK-11  bilgi formu, gümrük işlemlerine yönelik teminat almaya yetkili saymanlıkça  çıktısı alınarak bir yazı ekinde ithalatçının ÖTV yönünden bağlı olduğu  vergi dairesine teminatın alındığı tarihi takip eden günden itibaren 5 iş  günü içerisinde teminat ile birlikte gönderilecektir.

Söz konusu eşyaya ilişkin vergi dairesince EK-12  bilgi formu düzenlenmeyecek, teminatın çözüm işlemleri ilgili vergi  dairesince gerçekleştirilecek dolayısıyla teminat çözüm işlemlerine ilişkin  gümrük idaresince herhangi bir işlem yapılmayacaktır. İlgili beyanname,  kapanmasına engel başka bir durum bulunmuyorsa Ek-11 bilgi formu  düzenlenmesini müteakip sistem tarafından otomatik olarak kapatılacaktır.

3- (I) sayılı listenin (A)  cetvelindeki ÖTV tutarı “0” olan eşyalarla ilgili olarak EK-11 bilgi formu  düzenlenecek ancak ÖTV'ye ilişkin herhangi bir teminat alınmadığından ilgili  beyanname, kapanmasına engel başka bir durum bulunmuyorsa Ek-11 bilgi  formunun düzenlenmesini müteakip sistem tarafından otomatik olarak  kapatılacaktır.

4- (I) sayılı liste kapsamında yer alan eşyanın ithalinde ÖTV  tutarı için ÖTV tutarı kadar teminat alınması gerekmekle birlikte mükellef  tarafından ÖTV tutarı için daha yüksek tutarlı bir teminat mektubu  verilmesi halinde “Detaylı Beyan Muayene/Kontrol” ekranında “Ek-11” sekmesi  altında bulunan “Teminatın Tutarı” alanına ÖTV tutarı için verilen teminat  mektubunun üzerinde kayıtlı olan tutar manuel olarak kaydedilecektir.

Aynı bölümde yer alan “Teminat Açıklaması” alanına teminat  mektubunun/mektuplarının tarih ve sayıları girilecektir.

5- (I) sayılı listenin (A) cetveli kapsamı eşyaya ilişkin gümrük  idaresince vergi dairesi müdürlüğüne gönderilen EK-11 bilgi formuna karşılık  Gelir İdaresi Başkanlığınca bir EK-12 bilgi formu gönderilebileceği gibi  birden fazla EK-12 bilgi formu gönderilmesi de mümkündür. Bu durumda, EK-12  bilgi formlarının “Çözülecek Teminat Tutarı” bölümünde kayıtlı tutarlar  toplamı EK-11 bilgi formunda yer alan toplam ÖTV tutarı toplamlarına  ulaştığında teminat mektubundaki tutarın tamamı çözülecektir.

Örneğin teminata bağlanması gereken ÖTV tutarı 950.000 TL iken yükümlü  tarafından ÖTV tutarı için verilen teminat mektubu 1.000.000 TL tutarında  ise “Teminatın Tutarı” kısmına teminat mektubunun üzerinde kayıtlı olan  1.000.000 TL kaydedilecektir.

(I) sayılı listenin (A) cetveli kapsamı eşyaya ilişkin vergi dairesi  müdürlüğüne gönderilen EK-12 bilgi formlarında “Çözülecek Teminat Tutarı”  toplamı 950.000 TL’ye ulaştığında 1.000.000 TL tutarındaki teminat  mektubunun tamamı çözülecektir.

6- EK-11 bilgi formu gönderildikten sonra vergi dairesi  müdürlüğünce “ÖTV mükellefiyeti bulunmamaktadır.” şeklinde hata mesajı  gönderilmesi halinde beyannamenin blokesi kaldırılamayacaktır.

EK-11 bilgi formu gönderildikten sonra vergi dairesi müdürlüğünce  “Teminat tutarı toplamı, toplam ÖTV tutarı toplamından küçük olamaz.”  şeklinde hata mesajı gönderilmesi halinde teminat tutarı düzeltilecek aksi  takdirde beyannamenin blokesi kaldırılamayacaktır.

EK-11 bilgi formu gönderildikten sonra vergi dairesi müdürlüğünce  yukarıda bahsi geçen hata mesajları dışında başka bir hata mesajı  gönderilmesi halinde beyannamenin blokesi kaldırılabilecek ancak söz konusu  hata beyannamede beyannamenin statüsüne göre gerekli düzeltme yapılarak  giderilecektir. Bu durumda, yeni EK-11 bilgi formu sistem tarafından  otomatik olarak tekrar vergi dairesi müdürlüğüne gönderilecektir.

7- Söz konusu 30 seri no.lu Tebliğde "Özel Tüketim Vergisi  Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde, teminatın alımı ve  çözümüne yönelik bu Tebliğdeki değişiklikler uyarınca elektronik ortamda  düzenlenmesi gereken EK-11 ve EK-12 bilgi formları 1/4/2014 tarihine kadar  ilgili müdürlüklerce onaylanmak suretiyle kâğıt ortamında gönderilir.”  denilmektedir.

Dolayısıyla, Tebliğin yayımlandığı 18/3/2014 tarihi ile elektronik  sisteme geçiş tarihi olan 1/4/2014 tarihleri arasında yapılan ÖTV (I) sayılı  liste kapsamı eşya ithalatı için tescil edilmiş beyannamelere ilişkin  elektronik ortamda vergi dairesi müdürlüklerine gönderilen EK-11 bilgi  formları vergi dairesi müdürlüklerince dikkate alınmayacak olup, söz konusu  dönemde tescil edilmiş ithalat beyannamelerine ilişkin EK-11 bilgi formu  mezkur Tebliğe ve ekindeki örneğe uygun şekilde hazırlanarak kağıt ortamında  mükelleflerin ÖTV yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine  gönderilecektir. Söz konusu formlarda düzeltme yapılması halinde de yeni  EK-11 bilgi formları kağıt ortamında mükelleflerin ÖTV yönünden bağlı  oldukları vergi dairelerine gönderilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.
 

  Cenap AŞCI
    Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc