Ekonomi Bakanligi Ihracat Genel Müdürlügü: Dahilde Isleme Rejimi kapsaminda ekspertiz raporu düzenlenmesine iliskin esaslar hk.- 28.05.2014 tarihli ve 0000120004089 sayili yazisi

small_ekonomi-logo(222).jpg


gümrük haber- Uğurlu gümrük müşavirliği
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 28.05.2014 tarihli  ve 0000120004089 sayılı yazısı (Dahilde İşleme Rejimi kapsamında  ekspertiz raporu düzenlenmesine ilişkin esaslar hk.)


 

28 Mayıs  2014
T.C.
EKONOMİ  BAKANLIĞI
İhracat  Genel Müdürlüğü
 

Sayı : 31429883-105.01

Konu : Dahilde İşleme Rejimi hk.

0000120004089
TELEFAKS

- TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ GEN. SEK.  -İSTANBUL
- AKDENİZ İHR.BİR.GEN.SEK. -MERSİN
- ANTALYA İHR.BİR.GEN.SEK. -ANTALYA
- DENİZLİ İHR.BİR.GEN.SEK. -DENİZLİ
- DOĞU ANADOLU İHR.BİR.GEN.SEK. -ERZURUM
- EGE İHR.BİR.GEN.SEK -İZMİR
- GÜNEYDOĞU ANADOLU İHR.BİR.GEN.SEK.-GAZİANTEP
- İSTANBUL İHR.BİR.GEN.SEK. - İSTANBUL
- İSTANBUL MADEN VE METAL.İHR.BİR.GEN.SEK.-İSTANBUL
- İSTANBUL TEKS.VE KONF.İHR.BİR.GEN.SEK. -İSTANBUL
- KARADENİZ İHR.BİR.GEN.SEK. - GİRESUN
- ORTA ANADOLU İHR.BİR.GEN.SEK, -ANKARA
- DOĞU KARADENİZ. İHR. BİR. GEN. SEK. -TRABZON
- ULUDAĞ İHR.BİR.GEN.SEK, -BURSA

Bilindiği üzere, ekspertiz raporunun belge süresi içerisinde alınamaması  durumunda dahilde işleme izin belgelerinin (DİİB) ihracat taahhüt  hesaplarının kapatılmasında sorunlar yaşanması nedeniyle, konu Meclisinizin  de üyesi olduğu ve ilgili yetkilinizin katıldığı Dahilde İşleme Rejimi  Değerlendirme Kurulunun VII. Toplantısında görüşülmüş olup, numunenin  ihracata konu üründen belge süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla,  hazırlanacak ekspertiz raporunun belge taahhüt hesabının kapatılmasında  kullanılabilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. Bu çerçevede, dahilde  işleme izin belgesi/dahilde işleme izni (DİİB/Dİİ) kapsamında ekspertiz  raporu alınması öngörülen durumlarda, ekspertiz raporuna
konu olan eşyadan alınacak numunenin veya firma tesisinde ekspertiz  tarafından yapılacak yerinde incelemenin belge/izin süresi içerisinde  yapılması halinde, ekspertiz raporunun belge/izin süresi dışında da tanzim  edilebilmesine imkan sağlayan, İhracat 2013/6 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi  Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"  09/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe  girmiş bulunmaktadır.

Bu kapsamda 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin "Dahilde İşleme  İzin Belgelerinin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler" başlıklı eki  Ek-3'te,

"6 - Ekspertiz raporu (Belge süresi içerisinde alınmış, üzerinde ilgili  dahilde işleme izin belgesinin tarih ve sayısı belirtilmiş, ilgili en az iki  mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından  tasdik edilmiş) (**)

(**): Dahilde İşlene İzin Belgesi özel şartlar bölümünde yer alması veya  gerek görülmesi halinde istenir.  Belge kapsamındaki üretimin kapasite  raporu konusu üretimden farklılık gösteren özel bir üretim olması durumunda  ekspertiz raporu düzenlenir ve bu durum ekspertiz raporunda belirtilir.  Ayrıca, belge kapsamındaki ekspertize konu her bir ithal girdi ile her bir  işlem görmüş üründen en az bir numunenin alınması veya numune alınmasının  mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde inceleme yapılması gerekmekte  olup; bu numuneler veya incelenen eşya ile ilgili ithalata ve ihracata  ilişkin gümrük beyannamelerinin tarih ve sayılanımı ekspertiz raporunda  belirtilmesi gerekmektedir. Ekspertiz raporuna konu olan eşyadan alınacak  numunenin veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı durumlarda firma  tesisinde yapılacak incelemenin belge süresi içerisinde yapılması, bu  durumun ilgili kurumun yetkilileri tarafından belge süresi içerisinde tasdik  edilmiş bir yazıyla (ekspertiz raporu ekinde sunulan) tevsik edilmesi ve  numune alınması veya yerinde yapılan incelemeye ilişkin yazı tarihi ile  ekspertiz raporunun düzenleme tarihi arasında azami 3 (üç) aylık bir sürenin  olması halinde, ekspertiz raporunun belge süresi içerisinde alınması şartı  aranmaz."

hükmü bulunmaktadır. Aynı düzenleme, mezkur Tebliğ'in eki Ek-4  ile Dİİ için de yapılmış bulunmaktadır.

Diğer taraftan DİİB kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen mamulde  kullanımının tespiti ile ilgili olarak alınması gereken Ekspertiz Raporuna  ilişkin usul ve esaslar, İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ'e istinaden  hazırlanan ve 29/01/2008 tarihli ve 120000800 sayılı yazımız ekinde tüm  İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine gönderilen 2008/1 sayılı  Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge'nin 37 nci  maddesi ile 17/02/2005 tarihli ve 120001080 sayılı yazımız ekinde tüm  İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine gönderilen 2005/1 sayılı  Dahilde İşleme İzin Belgesi Müracaatlarının Ön İncelenmesi Hakkında  Genelge'nin 5 inci  maddesinde belirlenmiş bulunmaktadır.

Bu çerçevede, 2013/6  sayılı Tebliğ kapsamında İhracat 2006/12  sayılı Tebliğ'de yapılan değişiklikler ile yukarıdaki paragrafta zikredilen  mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde;

1- İlgili DİİB kapsamında ibraz edilen kapasite raporu konusu üretimden  farklılık gösteren özel bir üretim olması, ithal edilen girdinin ihraç  edilen eşyanın bünyesinde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin tespitin  yapılmasında esas alınmak üzere kullanım oranları, fire oranı, verimlilik  oranı ya da üretim tekniği bakımından kapasite raporunda yer almayan  bilgilere ihtiyaç duyulması halinde ekspertiz raporunun düzenlenmesi  esastır.

2 - İlgili DİİB ihracat taahhüt hesabının kapatılması sırasında ibraz  edilmesi gereken ekspertiz raporunun, belge kapsamında  ithal edilen  malların yine belge kapsamında ihraç edilen mamuller bünyesindeki  kullanımına (oranlarına) ilişkin bilgileri gösterebilmesi için, belge süresi  içerisinde alınması esası benimsenmiştir. Ancak, ekspertiz raporuna esas  teşkil edecek numunenin/veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı  durumlarda firma tesisinde yapılacak incelemenin belge süresi içerisinde  alınması/yapılması kaydıyla ekspertiz raporunun belge süresi dışında  düzenlenmesi imkanı da getirilmiştir. Ancak, numune alınması veya yerinde  yapılan incelemeye ilişkin yazı tarihi ile ekspertiz raporunun düzenlenme  tarihi arasında azami 3 (üç) aylık bir süre olması mümkündür.

3 - Ekspertiz raporunun belge kapsamında alınmasına yönelik belge özel  şartlarında hüküm bulunduğu da dikkate alınarak, ekspertiz raporuna konu  üretimin özel bir üretim olması ve bu bilgilerin kapasite raporunda yer  almaması nedeniyle, bahse konu özel üretimin ilgili DİİB çerçevesinde  yapıldığını tevsik edecek şekilde, ekspertiz raporu üzerinde ilgili DİİB'in  tarih ve sayısının belirtilmesi, yine aynı mülahazalarla numune alınan veya  incelenen eşya ile ilgili ithalata ve ihracata ilişkin gümrük  beyannamelerinin tarih ve sayılarının ekspertiz raporunda belirtilmesi  gerekmektedir. Bu çerçevede, DİİB sahibi firmaların belge kapsamında özel  bir üretim yapması halinde her bir belge için bu işlemlere ilişkin ayrı  ekspertiz raporu alınmasının, belge kapsamında standart bir üretim yapılması  halinde ise standart üretime ilişkin bilgilerin kapasite raporunda yer  almasının uygun olacağı düşünülmektedir.

4- Ekspertiz raporu kapsamında numunenin; her bir ithalat ve ihracat  partisinden alınması yerine, yapılan üretimi (işlemleri) temsil edecek  nitelikte belge kapsamında yapılan en az bir ithalat ve ihracat partisinden  numune alınması yeterli olup, bu ithalat ve ihracata ilişkin gümrük  beyannamelerinin tarih ve sayılarının ilgili ekspertiz raporunda  belirtilmesi gerekmektedir.

5- Mezkur Tebliğ'in yayımı tarihinden önce kapatma müracaatında bulunulan  ve bu kapsamda Birliklere ibraz edilen usulüne uygun alınmış ekspertiz  raporlarının, İhracat: 2006/12 sayılı Tebliğin ilgili hükmünde yapılan  değişiklik öncesi geçerli olan mevzuat hükmü çerçevesinde değerlendirilmesi  gerektiği mütalaa edilmektedir.

6- Bahse konu Tebliğ ile, ekspertiz raporu kapsamında numune alınması  gereken durumlarda numune alınması, numune alınmasının mümkün bulunmadığı  durumlarda firma tesisinde inceleme yapılması esası benimsenmiştir. Bu  kapsamda, numune alınması gereken durumlar ile numune alınmasının mümkün  bulunmaması nedeniyle firma tesisinde inceleme yapılacak durumlar ve alınan  numunenin saklanması hususlarının, işlem bazında, ilgili ürünün niteliği de  dikkate alınarak ve bu konuda fiili tatbikatları tanzim eden Türkiye Odalar  ve Borsalar Birliği mevzuatı bağlamında yine mezkur Birlik tarafından  belirlenmesi gerektiği mütalaa olunmaktadır.

7- 1/4/2007 tarihli ve 26480 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat  2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri  İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ'in eki EK-l'e  göre Kapasite Raporunun Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca tasdikli olması  (Kesme çiçek, doğal çiçek soğanı, tavuk-balık yetiştiriciliği, araştırma,  geliştirme ve deneme üretimi gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim  faaliyetleri için, ilgili kurumdan alınan belgenin aslı veya ilgili kurumca  tasdikli örneği ibraz edilmesi) hüküm altına alındığından, kapasite  raporunda açıkça yer almayan veya yer alıp da kullanım oranı tespit  edilemeyen ana üretim konusu ile ilgili maddelere ilişkin olarak istenecek  olan ekspertiz raporunun da kapasite raporunu düzenleyen kurumdan (Ticaret  ve/veya Sanayi Odaların) alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.


Bilgileri ile İhracat:2006/12 sayılı Tebliğ'in ekspertiz raporunun  düzenlenmesine ilişkin ilgili maddesinde belirtilen hususların yukarıda  belirtilen esaslar çerçevesinde tatbik edilmesi ve tüm üyelerinize  duyurulması hususunda gereğim rica ederim.
 

  Veysel PARLAK
  Bakan a.
  Genel Müdür T.