Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Satis Sonrasi Hizmetler Yönetmeligi (13.06.2014 t. 29029 s. R.G.)

small_gum-logo(384).jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

13 Haziran 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29029

YÖNETMELİK

 

 

Gümrük  ve Ticaret Bakanlığından:

SATIŞ  SONRASI HİZMETLER  YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ  BÖLÜM

Amaç,  Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –  (1) Bu Yönetmeliğin  amacı;  ekli listede yer alan malların  kullanım ömürleri,  azami tamir süreleri  ile satış  sonrası  montaj, bakım  ve onarım  hizmetlerine ilişkin  usul ve esasları  düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –  (1) Bu Yönetmelik, üretici  veya ithalatçıların  satış  sonrası  montaj, bakım  ve onarım  hizmetlerini vermek zorunda oldukları,  ekli listede yer alan mallar ile herhangi bir üretici  veya ithalatçıya  bağlı  olmaksızın  faaliyette bulunan servis istasyonları  tarafından  yürütülen  hizmetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –  (1) Bu Yönetmelik,  7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı  Tüketicinin  Korunması  Hakkında  Kanunun 58 inci ve 84 üncü  maddelerine dayanılarak  hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –  (1) Bu Yönetmelikte  geçen;

a) Azami tamir süresi:  Bu Yönetmeliğe  ekli listede yer alan her mal grubu için  tespit edilen süreleri,

b) Bakanlık:  Gümrük  ve Ticaret Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük:  Tüketicinin  Korunması  ve Piyasa Gözetimi  Genel Müdürlüğünü,

ç) İl  Müdürlüğü:  Bakanlık  ticaret il müdürlüklerini,

d) İş  günü:  Ulusal, resmî  ve dini bayram günleri  ile yılbaşı,  1 Mayıs  ve pazar günleri  dışındaki çalışma  günlerini,

e) İthalatçı:  Kamu tüzel  kişileri  de dâhil  olmak üzere,  bu Yönetmeliğe  ekli listedeki malları  ticari veya mesleki amaçlarla  ithal ederek satım,  kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren  gerçek  veya tüzel  kişiyi,

f) Kanun: Tüketicinin  Korunması  Hakkında  Kanunu,

g) Kullanım ömrü:  Malın,  tüketiciye  teslim tarihinden başlayan  ve bu Yönetmeliğe  ekli listede yer alan her mal grubu için  tespit edilen süreleri,

ğ)  Mal: Alışverişe  konu olan taşınır  eşyalardan,  Bakanlıkça  tespit ve ilan edilen, satış  sonrası  hizmet istenecek ürünler  listesinde yer alan malı,

h) Özel  servis: Herhangi bir üretici  veya ithalatçıya  bağlı  olmaksızın  faaliyette bulunan servis istasyonlarını,

ı)  Satıcı:  Kamu tüzel  kişileri  de dâhil  olmak üzere  ticari veya mesleki amaçlarla  tüketiciye  mal sunan ya da mal sunanın  adına  ya da hesabına  hareket eden gerçek  veya tüzel  kişiyi,

i) Satış  sonrası  hizmet yeterlilik belgesi: Yurt içinde üretilen  veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça  tespit ve ilan edilen kullanım ömrü  süresince üretici  veya ithalatçılar  tarafından  verilmesi zorunlu montaj, bakım  ve onarım  hizmetleri için,  yeterli teknik kadro, takım,  teçhizat  bulunduğunu  gösteren  ve firmanın  unvanı  ile merkez adresine göre  düzenlenen  belgeyi,

j) Servis istasyonu: Yetkili servis  istasyonları  ile özel  servisleri,

k) Tüketici:  Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla  hareket eden gerçek  veya tüzel  kişiyi,

l) Üretici:  Kamu tüzel  kişileri  de dâhil  olmak üzere,  bu Yönetmeliğe  ekli listedeki malları üretenler  ile mal üzerine  markasını,  unvanını  veya herhangi bir ayırt  edici işaretini  koyarak kendisini üretici  olarak gösteren  gerçek  veya tüzel  kişiyi,

m) Yetkili servis istasyonu: Üretici  veya ithalatçıların ürettikleri  veya ithal ettikleri mallar için;  kullanım ömürleri  süresince  satış  sonrası  montaj, bakım  ve onarım  hizmetlerini yürütmek üzere,  kendileri tarafından  veya aralarındaki  sözleşme  uyarınca,  bu amaçla  yetki verilen gerçek  veya tüzel  kişiler  tarafından  kurulan ya da kurulmuş  bulunan tesisleri,

ifade eder.

İKİNCİ  BÖLÜM

Servis İstasyonları  ve Servis Hizmetleri ile İlgili  Esaslar

Yetkili servis istasyonlarının  kuruluşu

MADDE 5 –  (1) Üretici  veya ithalatçılar,  ekli listede yer alan her mal grubu için  belirtilen kullanım ömrü  süresince,  satış  sonrası  hizmetleri sağlamak üzere  yine ekli listede tespit edilen yer, sayı  ve özellikte  yetkili servis istasyonunu, yeterli teknik kadroya sahip şekilde  kurmak zorundadır.

(2) Üretici  veya ithalatçılar,  yetkili servis istasyonlarını  kendileri kurabileceği  gibi verilen hizmetlerden sorumlu olmak şartıyla  kurulu bulunan servis istasyonlarından  veya servis organizasyonlarından  da faydalanabilir.

Başvuru  ve izin

MADDE 6 –  (1) Üretici  veya ithalatçıların,  ekli listede yer alan mallar için  Bakanlıkça  onaylı  satış  sonrası  hizmet yeterlilik belgesi alması  zorunludur. Bu Yönetmeliğin  ekli listesinde yer alan ancak servis istasyonu gerekmeyen mallar için  satış  sonrası  hizmet yeterlilik belgesi düzenlenmez.

(2) Satış  sonrası  hizmet yeterlilik belgesine yönelik  başvurular,  Bakanlığın  internet sayfasında,  elektronik imza ile yapılır  ve elektronik imza ile onaylanır.

(3) Başvuru  ile ilgili hususlar Bakanlığın  internet sayfasında  ilan edilir.

(4) Başvuru üzerine  Genel Müdürlükçe,  Kanun ve bu Yönetmeliğe  uygunluk açısından  gerekli incelemeler yapılarak  yeterli görülenlere  satış  sonrası  hizmet yeterlilik belgesi verilir.

(5) Genel Müdürlük,  başvuruları  değerlendirirken  gerek duyması  halinde tüketicilerin  sağlık  ve güvenliği  ile ekonomik çıkarlarını  korumak amacıyla;  belgelendirme yapılacak ürünle  ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya  yetkili olup, daha önce  onaylanmış  kuruluşlardan  alınacak  raporları  ve ürünle  ilgili olarak diğer  kamu kurum ve kuruluşları  tarafından  verilen belgeleri de dikkate alabilir.

Satış  sonrası  hizmet yeterlilik belgesi geçerlilik  süresi  ve diğer  işlemler

MADDE 7 –  (1) Satış  sonrası  hizmet yeterlilik belgesi geçerlilik  süresi  iki yıldır.  Süresi  dolan belgeler için  yeniden başvuru  yapılır.

(2) Satış  sonrası  hizmetleri yeterlilik belgelerine yönelik;  unvan, adres, servis istasyonu, kapsam değişikliği  ve benzeri müracaatlar  sırasında  istenecek bilgi ve belgeler Genel Müdürlükçe  ayrıca  belirlenerek Bakanlığın  internet sayfasında  ilan edilir.

(3) Yetkili servis istasyonu değişikliklerinin, üretici  veya ithalatçı  tarafından  on beş  gün  içerisinde  Bakanlığa  bildirilmesi zorunludur.

Satış  sonrası  hizmet yeterlilik belgesinin iptali

MADDE 8 –  (1) Bu Yönetmeliğe  aykırı  uygulamaların  tespiti ve bununla ilgili olarak Genel Müdürlüğün  yazılı  uyarısına  rağmen  verilen süre  içerisinde  durumun düzeltilmemesi  halinde, üretici  veya ithalatçının  satış  sonrası  hizmet yeterlilik belgesi iptal edilir.

Yetkili servis istasyonlarının özellikleri  ve sayısı

MADDE 9 –  (1) Yetkili servis istasyonlarının;  hizmet konularına  göre  Bakanlık  veya görevlendireceği  başka  bir kurum veya kuruluş  tarafından  belirlenen düzenleme  veya standartlarda belirtilen özellikleri  taşıması  gerekir.

(2) Üretilen  veya ithal edilen malın; özelliği,  kullanım  amacı  ve yeri ile satış  miktarı  dikkate alınarak  bu Yönetmelik  eki listede tespit ve ilan edilen yetkili servis istasyonlarının  sayıları  ve bunlarda aranacak özellikler,  gerektiğinde  ilgili kurum ve kuruluşların  da görüşü  alınarak,  Genel Müdürlük  tarafından  belirlenir veya değiştirilir.

(3) Yetkili servis istasyonlarının  kuruluşu  ile ilgili müracaatlar  sırasında  istenecek bilgi ve belgeler Genel Müdürlükçe  ayrıca  belirlenir ve Bakanlığın  internet sayfasında  ilan edilir.

(4) Yetkili servis istasyonlarının  kontrolü  Genel Müdürlüğün  veya ilgili İl  Müdürlüğünün  görevlendireceği  personel ya da Bakanlık  tarafından  yetki verilen kurum veya kuruluşlar  tarafından  yapılır.  Yeterli bulunan yetkili servis istasyonları  için,  bu Yönetmelik  hükümlerine  uygunluğunu  gösteren  belge düzenlenir.

Servis istasyonlarının  sorumlulukları

MADDE 10 –  (1) Tüketicinin  bulunduğu  yerde yetkili servis istasyonunun olmaması  halinde satış  sonrası  hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye  en yakın  yerdeki yetkili servis istasyonu sorumludur.

(2) Tüketiciye  en yakın  yerdeki yetkili servis istasyonunda satış  sonrası  hizmet verilmesinin mümkün  olmaması  durumunda; malın  firma merkezine ya da diğer  bir yetkili servis istasyonuna ulaştırılması  ve geri gönderilmesi  ile ilgili olarak tüketiciden  nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım  gideri talep edilemez.

(3) Servis istasyonlarının,  bu Yönetmeliğin  11 inci maddesinde belirtilen hususları  içeren  belgeleri düzenlemesi  ve bunların  birer nüshasını  tüketicilere  vermesi zorunludur.

(4) Kullanım ömrü  süresince  malın  yetkili servis istasyonlarındaki  bakım  ve onarım  süresi  azami tamir süresini  geçemez.  Bu süre,  garanti süresi  içerisinde  mala ilişkin  arızanın  yetkili servis istasyonuna veya satıcıya  bildirimi tarihinde, garanti süresi  dışında  ise malın  yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.  Tüketici  arıza  bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü  mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık  halinde bildirime ilişkin  ispat yükümlülüğü  tüketiciye  aittir.

(5) Malın  tamirinin tamamlandığı  tarih tüketiciye  telefon, kısa  mesaj, faks, e-posta, iadeli taahhütlü  mektup ve benzeri bir yolla bildirilir. Uyuşmazlık  halinde bildirime ilişkin  ispat yükümlülüğü  yetkili servis istasyonuna aittir.

(6) Malın  garanti süresi  dışında,  servis istasyonları  tarafından  verilen montaj, bakım  ve onarım  hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl  içerisinde  aynı  arızanın  tekrarı  halinde tüketiciden  herhangi bir isim altında ücret  istenemez. Tüketicinin  malı  kullanım  kılavuzunda  yer alan hususlara aykırı  kullanmasından  kaynaklanan arızalar  bu fıkra  kapsamı  dışındadır.

(7) Malın  garanti süresi  dışında,  garanti belgesi ile satılması  zorunlu olmayan bir parçasının  servis istasyonu tarafından  değiştirilmesi  veya satılması  durumunda, değişen  veya satılan  parça  için  altı  aydan aşağı  olmamak üzere  bir garanti süresi  verilir.

Servis istasyonlarınca  düzenlenecek  belgeler

MADDE 11 –  (1) Servis istasyonlarının,  kendilerine kargo ile gönderilen  arızalı  mallar hariç  olmak üzere,  kendilerine teslim edilen veya kendileri tarafından  teslim alınan  arızalı  mallar ile ilgili olarak malın  teslim alındığına  dair aşağıdaki  bilgileri içeren  bir belge düzenlemesi  zorunludur:

a) Malı  teslim edenin adı,  soyadı  ve imzası,

b) Malı  teslim alanın  adı,  soyadı  ve imzası,

c) Tüketicinin  mala ilişkin şikayet  ve talepleri,

ç)  Malın  cinsi, markası  ve modeli,

d) Garanti kapsamı  içindeki  malların  arızasının  on iş  günü  içerisinde  giderilmemesi halinde üretici  veya ithalatçının;  malın  tamiri tamamlanıncaya  kadar, tüketiciye  benzer özelliklere  sahip başka  bir malın  verileceğine  dair bilgi,

e) Malın  teslim veya arızanın  bildirim tarihi.

(2) Servis istasyonlarının,  tüketicilere  teslim edilen mallarla ilgili olarak aşağıdaki  bilgileri içeren  servis fişini  tekemmül  ettirmesi ve tüketicilere  vermesi zorunludur:

a) Servis istasyonunun unvan, adres,  telefon, faks ve diğer  erişim  bilgileri,

b) Malın  tüketiciye  teslim tarihi,

c) Malın  arızasına  ve yapılan  işlemlere  ilişkin  bilgi,

ç)  Garanti kapsamı  dışında  ise ücreti,

d) Servis istasyonu yetkilisinin imzası,

e) Bu Yönetmeliğin  10 uncu maddesinde yer alan, servis istasyonlarının  sorumluluklarını  gösterir  hususlar,

f) Kargo ile teslim alınan ürünler  haricinde, tüketicinin  adı,  soyadı,  adresi ve telefonu ile imzası.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının  (d) bendindeki bilgilerin özel  servisler tarafından  düzenlenen  belgelerde yer alması  zorunlu değildir.

(4) 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Garanti Belgesi Yönetmeliğinin  9 uncu maddesinin birinci fıkrasının  (c) bendi ve 11 inci maddesinin ikinci fıkrası  uyarınca  düzenlenmesi öngörülen  raporlarda yer alacak hususların  servis fişinde  belirtilmesi halinde ayrıca  rapor düzenlenmeyebilir.

Yedek parça  ve fiyat listesi

MADDE 12 –  (1) Üretici  veya ithalatçılar,  tüketicilerin  talebi üzerine  yedek parça  satışından  kaçınamazlar.

(2) Servis istasyonlarının,  yedek parça  fiyat listesini, tüketicilerin  görebileceği  bir yere asması  veya katalog halinde ya da elektronik ortamda tüketiciye  göstermesi  zorunludur.

Değiştirilen  parçanın  iadesi

MADDE 13 –  (1) Yetkili servis istasyonlarının,  bakım  ve onarımını  yaptıkları  mallara ait değiştirilen  yedek parçaları;  garanti süresi  içerisinde  tüketiciye  göstermesi,  garanti süresi  dışında  ise 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre  Kanunu hükümleri  saklı  kalmak üzere  iade etmesi zorunludur.

Üretici,  ithalatçı  ve satıcının  sorumluluğu

MADDE 14 –  (1) Üretici  veya ithalatçılar,  yetkili servis istasyonlarının  ayrı  bir tüzel  kişiliği  olsa dahi, satış  sonrası  hizmetlerin sağlanmasından  ve yürütülmesinden  yetkili servis istasyonları  ile birlikte müteselsilen  sorumludur.

(2) Satış  sonrası  hizmetler, malın  niteliğine  göre  kullanıldığı  yerlerde de sağlanabilir.

(3) Bu Yönetmeliğe  ekli listede belirlenen sayıda  yetkili servis istasyonu kurmasına  rağmen,  her coğrafi  bölgede  servisi bulunmayan üretici  veya ithalatçılar;  malın  kullanım ömrü  süresince,  servis istasyonu sayıları  her coğrafi  bölgede  en az 1, toplam 7 servis istasyonu sayısına  ulaşıncaya  kadar malın  bakım  ve onarımıyla  ilgili olarak tüketicilerden  nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının  ulaşım  gideri gibi herhangi bir ilave ücret  talep edemezler.

(4) Malın  garanti süresi  içerisinde  yetkili servis istasyonuna veya satıcıya  tesliminden itibaren arızasının  on iş  günü  içerisinde  giderilememesi halinde, üretici  veya ithalatçının;  malın  tamiri tamamlanıncaya  kadar, benzer özelliklere  sahip başka  bir malı  tüketicinin  kullanımına  tahsis etmesi zorunludur. Benzer özelliklere  sahip başka  bir malın  tüketici  tarafından  istenmemesi halinde üretici  veya ithalatçılar  bu yükümlülükten  kurtulur. Buna ilişkin  ispat yükümlülüğü üretici  veya ithalatçıya  aittir.

(5) İthalatçının  herhangi bir şekilde  ticari faaliyetinin sona ermesi hâlinde  mala ilişkin  bakım  ve onarım  hizmetlerinin sunulmasından  garanti süresi  boyunca satıcı, üretici  ve yeni ithalatçı  müteselsilen  sorumludur. Garanti süresi  bittikten sonra ise kullanım ömrü  süresince  bakım  ve onarım  hizmetlerini üretici  veya yeni ithalatçının  sunması  zorunludur.

(6) Üretici  veya ithalatçılar;  satış  sonrası  hizmetlerin ilgili mevzuat hükümlerine  göre  yürütülmesini  sağlamak,  yetkili servis istasyonlarının çalışmalarını  izlemek, kontrol etmek ve görülen  eksiklikleri gidermekle yükümlüdür.

(7) Garanti süresi  içerisinde  arızalı  malın  satıcıya  teslim edilmesi halinde satıcının,  teslim edilen arızalı  mallar ile ilgili olarak malın  teslim alındığına  dair bir belge düzenlemesi  zorunludur.  Bu belgede Yönetmeliğin  11 inci maddesinin birinci fıkrasındaki  hususlar yer alır.

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

Çeşitli  ve Son Hükümler

Muafiyet

MADDE 15 –  (1) Ticari amaç  dışında  yalnızca  kendi kullanımından  doğan  ihtiyaçları  için üretim  veya ithalat yapan kişi  veya kuruluşlar  ile tüketicilerin özel  siparişleri  doğrultusunda üretilen  veya ithal edilen mallara ilişkin  olarak bu Yönetmelik  hükümleri  uygulanmaz.

Bilgi veya belgelerin saklanması

MADDE 16 –  (1) Bu Yönetmelikte  düzenlenmesi öngörülen  her bir işleme  ilişkin  bilgi veya belgelerin üç  yıl  boyunca saklanması  zorunludur.

Yürürlükten  kaldırılan  yönetmelik

MADDE 17 –  (1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Sanayi Mallarının  Satış  Sonrası  Hizmetleri Hakkında  Yönetmelik  yürürlükten  kaldırılmıştır.

Geçiş  hükmü

GEÇİCİ  MADDE 1 –  (1) Bu Yönetmeliğin  yayımı  tarihinden önce  onaylanan satış  sonrası  hizmet yeterlilik belgeleri onay tarihinden itibaren iki yıl  geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 18 –  (1) Bu Yönetmelik  yayımı  tarihinde yürürlüğe  girer.

Yürütme

MADDE 19 –  (1) Bu Yönetmelik  hükümlerini  Gümrük  ve Ticaret Bakanı  yürütür.

EK

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA  KANUN GEREĞİNCE SATIŞ SONRASI HİZMET VERİLMESİ ZORUNLU OLAN ÜRÜNLER  LİSTESİ

 

SEKTÖR/ÜRÜN

KULLANIM ÖMRÜ

SERVİS SAYISI VE COĞRAFİ  BÖLGE ŞARTI

AZAMİ TAMİR SÜRESİ

1

SAĞLIK  SEKTÖRÜ

 

1.1

KİŞİSEL  KULLANIM CİHAZLARI

 

 

1.1.1

TANSİYON  ALETLERİ    

5 YIL

 AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE 3  SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

1.1.2

KAN DEĞERİ  ÖLÇEN CİHAZLAR

5 YIL

 AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE 3  SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

1.1.3

İŞİTME  CİHAZLARI

5 YIL

 AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE 3  SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

1.1.4

KONUŞMA  CİHAZLARI

5 YIL

 AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE 3  SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

1.1.5

ATEŞ  ÖLÇEN  CİHAZLAR

3 YIL

 AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE 3  SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

1.2

ANNE VE  ÇOCUK ÜRÜNLERİ 

 

 

1.2.1

ELEKTRONİK  GÖĞÜS POMPALARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

1.2.2

BİBERON  ISITICILARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

1.2.3

BİBERON  STERİLİZATÖRLERİ 

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

1.2.4

MAMA  HAZIRLAMA SETLERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

1.2.5

ÇOCUK OTO  KOLTUKLARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

1.2.6

MAMA  SANDALYELERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

1.2.7

ÇOCUK  ARABALARI VE PUSETLERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

1.3

MASAJ  ALET VE CİHAZLARI 

 

 

1.3.1

MASAJ  ALETLERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

1.4

BEDENSEL ENGELLİLERE AİT CİHAZLAR 

 

 

1.4.1

TEKERLEKLİ  SANDALYELER

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

1.4.2

ENGELLİLER  İÇİN AKÜLÜ ARAÇLAR

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

2

GÖZLÜKLER

 

 

 

 

 

2.1

GÜNEŞ  GÖZLÜKLERİ

5 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

2.2

GÖZLÜK  ÇERÇEVELERİ

5 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

2.3

ÜÇ BOYUTLU  GÖZLÜKLER

5 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

3

ISITMA  VE HAVALANDIRMA CİHAZLARI 

 

3.1

KLİMALAR

10 YIL

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 20  SERVIS

20 İŞ GÜNÜ

 

3.2

ISI  POMPALARI

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

3.3

FAN  KOİLLER 

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

3.4

BRÜLÖRLER 

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

3.5

KALORİFER  KAZANLARI 

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

3.6

KAT  KALORİFERLERİ 

 

15 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20  SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

3.7

KOMBİLER

 

15 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20  SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

3.8

DOĞALGAZ /  LPG SOBALARI

 

10 YIL

HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 2  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 20 SERVIS

20 İŞ GÜNÜ

 

3.9

GAZYAĞLI  SOBALAR

 

10 YIL

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7  SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

3.10

KATI YAKIT  SOBALARI

 

10 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

3.11

ELEKTRİKLİ  ODA ISITICILARI

 

10 YIL

HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS

20 İŞ GÜNÜ

 

3.12

ŞOFBENLER

10 YIL

HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 5  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 60 SERVIS

20 İŞ GÜNÜ

 

3.13

TERMOSİFONLAR

 

10 YIL

HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 5  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 60 SERVIS

20 İŞ GÜNÜ

 

3.14

PENCERE  TİPİ FANLAR 

 

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

3.15

VANTİLATÖRLER

 

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

3.16

DAVLUMBAZLAR

 

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

3.17

ASPİRATÖRLER 

 

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

3.18

FANLI  ELBİSE KURUTUCULAR

 

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

3.19

HAVA  TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER

10 YIL

AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE TOPLAM  3 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

4

SIHHİ  TESİSAT ALET VE CİHAZLARI 

 

4.1

HİDROFORLAR

 

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

4.2

SU ARITMA  CİHAZLARI

 

10 YIL

AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE TOPLAM  5 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

4.3

MOTORLU SU  POMPALARI

 

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

4.4

VANALAR

5 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

4.5

BATARYALAR  (SIHHİ TESİSAT)

 

5 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

4.6

SENSÖRLÜ  MUSLUK APARATLARI

 

5 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

4.7

REZERVUARLAR

 

5 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

4.8

KÜVET VE  DUŞ TEKNELERİ

 

10 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

4.9

LAVABOLAR

 

10 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

4.10

KLOZETLER

10 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

4.11

EVİYELER

10 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

5

TAŞINABİLİR ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ 

 

5.1

TESTERE  MAKİNELERİ

 

7 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7  SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

5.2

POLİSAJ  MAKİNELERİ

 

7 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7  SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

5.3

MATKAPLAR

 

7 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7  SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

5.4

LEHİM  TABANCALARI

 

7 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7  SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

5.5

VİDALAMA  MAKİNELERİ

 

7 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7  SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

5.6

ZIMPARA  MAKİNELERİ

 

7 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7  SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

6

MOTORLAR 

 

6.1

ELEKTRİK  MOTORLARI

 

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

6.2

İÇTEN  YANMALI MOTORLAR

 

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

6.3

DIŞTAN  TAKMALI DENİZ MOTORLARI

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

7

EVLERDE  KULLANILAN ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ İLE ISITMA VE  AYDINLATMA CİHAZLARI 

 

7.1

GÜNEŞ  ENERJİSİ İLE ISITMA SİSTEMLERİ

7 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

7.2

GÜNEŞ  ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE ÇEVİREN SİSTEMLER

7 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

7.3

RÜZGAR  ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE ÇEVİREN SİSTEMLER

7 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8

ELEKTRONİK, TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI  

 

8.1

TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI 

 

 

8.1.1

SABİT  HATLI TELEFONLAR

7 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM  20SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.1.2

CEP  TELEFONLARI

5 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM  20SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.1.3

UYDU  TELEFONLARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.1.4

MODEMLER

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.1.5

FAKSLAR

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.1.6

ARAÇ İÇİ  KONUŞMA KİTLERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

8.2

BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ 

 

 

8.2.1

BİLGİSAYARLAR

5 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 21  SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.2.2

MOUSE

3 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.2.3

MONİTÖRLER

5 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 21  SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.2.4

YAZICILAR

5 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 21  SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.2.5

TARAYICILAR (SCANNER)

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.2.6

SES KAYIT  CİHAZLARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.2.7

KLAVYELER

3 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.2.8

HARİCİ  DİSK ÜNİTELERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.2.9

PC  KAMERALAR (WEBCAM)

3 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.2.10

OYUN  KONSOLLARI

5 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7  SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.2.11

İŞLEMCİLER

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.2.12

KART  OKUYUCULAR

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.2.13

AĞ  GÜVENLİK CİHAZLARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.2.14

HARD  DISKLER

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.2.15

ANAKARTLAR

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.2.16

KİTAP  OKUYUCULAR

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.2.17

DİJİTAL  FOTOGRAF ÇERÇEVESİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

8.3

GÜVENLİK VE ALARM SİSTEMLERİ  

 

 

8.3.1

GÜVENLİK  AMAÇLI KAMERALAR

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.3.2

GÜVENLİK  AMAÇLI MONİTÖRLER

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.3.3

GÜVENLİK  AMAÇLI KAYIT CİHAZLARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.3.4

ALARM  CİHAZLARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.3.5

EV İÇİ  DİNLEME VE İZLEME CİHAZLARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

8.4

EV VE  BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRONİK CİHAZLAR 

 

 

8.4.1

TELEVİZYONLAR

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 40 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.4.2

PİKAP-PLAK  ÇALARLAR

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.4.3

MÜZİK  SETLERİ

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 40 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.4.4

RADYOLAR

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 40 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.4.5

SES  KAYDEDİCİ VE OYNATICI CİHAZLAR (CD,DVD,VCD vb.)

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 20 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.4.6

MEDYA  OYNATICILAR(MP3, MP4 vb.)

5 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 40 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.4.7

EV SİNEMA  SİSTEMLERİ

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 40 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.4.8

SES  DÜZENLEYİCİLER

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.4.9

HOPARLÖRLER

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.4.10

KULAKLIKLAR

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.4.11

DATABANKLAR

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.4.12

ELEKTRONİK  SÖZLÜKLER

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.4.13

PROJEKSİYON CİHAZLARI

5 YIL

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7  SERVIS ISTASYONU

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.4.14

HESAP  MAKİNELERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.4.15

ELEKTRONİK  PARA KASALARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.4.16

UYDU  ALICILARI (RECEİVER)

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 20 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

8.5

UYDU  YARDIMI İLE KONUM BELİRLEME CİHAZLARI 

 

 

8.5.1

GPS YÖN  BULMA KONUMLAMA CİHAZLARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

8.6

FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR 

 

 

8.6.1

KAMERALAR

5 YIL

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7  SERVIS ISTASYONU

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.6.2

FOTOĞRAF  MAKİNELERİ

5 YIL

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7  SERVIS ISTASYONU

20 İŞ GÜNÜ

9

ELEKTRİKLİ ALET VE CİHAZLAR  

 

9.1

JENERATÖRLER

 

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

9.2

AKÜMÜLATÖRLER

 

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

9.3

KESİNTİSİZ  GÜÇ KAYNAKLARI

 

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

9.4

DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (İNVERTÖR)

 

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

9.5

REGULATÖRLER

 

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10

TAŞITLAR 

 

10.1

BİNEK  OTOMOBİLLER

 

10 YIL

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 20  SERVIS ISTASYONU

30 İŞ GÜNÜ

 

10.2

KAMYONETLER

 

10 YIL

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 20  SERVIS ISTASYONU

30 İŞ GÜNÜ

 

10.3

MOTOSİKLETLER

 

10 YIL

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 10  SERVIS ISTASYONU

20 İŞ GÜNÜ

 

10.4

DENİZ  MOTOSİKLETLERİ

 

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

10.5

KAR  MOTOSİKLETLERİ

 

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

10.6

BİSİKLETLER  

 

10 YIL

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 10  SERVIS ISTASYONU

20 İŞ GÜNÜ

 

10.7

KARAVANLAR

 

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

10.8

TAŞIT  YEDEK PARÇALARI 

 

 

10.8.1

ARAÇ  LASTİKLERİ

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

 

10.8.2

FARLAR

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

 

10.8.3

GÖSTERGE  TABLOSU VE GÖSTERGELER

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

 

10.8.4

MERKEZİ  KİLİTLER

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

 

10.8.5

EMNİYET  KEMERİ VE BAĞLANTILARI 

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

 

10.8.6

EMNİYET  CAMLARI

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

 

10.8.7

EGZOZ BORU  VE SUSTURUCULAR

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

 

10.8.8

ŞARJ  DİNAMOSU

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

 

10.8.9

JANTLAR

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

 

10.8.10

KATALİTİK  KONVERTÖRLER

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

 

10.8.11

AMORTİSÖRLER

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

 

10.8.12

RADYATÖRLER

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

 

10.8.13

OTO  KLİMALARI

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

10.9

ARAÇ  DÖNÜŞÜM KİTLERİ 

 

 

10.9.1

LPG  DÖNÜŞÜM KİTLERİ

10 YIL

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7  SERVIS ISTASYONU

20 İŞ GÜNÜ

 

 

10.9.2

CNG  DÖNÜŞÜM KİTLERİ

10 YIL

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7  SERVIS ISTASYONU

20 İŞ GÜNÜ

 

 

10.9.3

ELEKTRİK  DÖNÜŞÜM KİTLERİ

10 YIL

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7  SERVIS ISTASYONU

20 İŞ GÜNÜ

11

EV TİPİ  DİKİŞ MAKİNALARI

10 YIL

 7 COĞRAFI BÖLGEDE 7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

12

BAHÇELERDE KULLANILAN MAKİNALAR 

 

12.1

ÇİM-OT-ÇİT  KESME MAKİNALARI 

 

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

12.2

ÇİM BİÇME  MAKİNALARI

 

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

12.3

ZİNCİRLİ  TESTERE MAKİNALARI 

 

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

12.4

ÇAPALAMA  MAKİNALARI 

 

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

13

ÖLÇME  ALET VE CİHAZLARI

 

13.1

ELEKTRİK  SAYAÇLARI

 

10 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

13.2

DOĞALGAZ  SAYAÇLARI

 

10 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

13.3

SU  SAYAÇLARI

 

10 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

13.4

ISI SAYACI  - PAY ÖLÇER

 

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

13.5

SAATLER   

 

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

13.6

ODA  TERMOSTATLARI

 

5 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

14

SPOR,  AV ALET VE MAKİNALARI

 

14.1

SPOR  ALETLERİ 

 

 

14.1.1

KONDİSYON  BİSİKLETLERİ

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

14.1.2

KOŞU  BANDLARI

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

14.1.3

KONDİSYON  KÜREĞİ

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

14.1.4

AĞIRLIK  ÇALIŞMA MAKİNALARI

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

14.2

AV  ALETLERİ 

 

 

14.2.1

AV  TÜFEKLERİ

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15

EV VE  BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ VE GAZLI CİHAZLAR 

 

15.1

EV  ALETLERİ 

 

 

15.1.1

BUZDOLAPLARI

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.1.2

DERİN  DONDURUCULAR

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.1.3

ARAÇ  BUZDOLAPLARI

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.1.4

SU  SEBİLLERİ

10 YIL

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7  SERVIS ISTASYONU

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.1.5

BULAŞIK  MAKİNELERİ

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.1.6

ÇAMAŞIR  MAKİNELERİ

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.1.7

ÇAMAŞIR  KURUTMA MAKİNELERİ

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.1.8

ELEKTRİKLİ  SÜPÜRGELER

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.1.9

FIRINLAR

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 40 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.1.10

OCAKLAR

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 40 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.1.11

MİKRODALGA  FIRINLAR

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 40 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.1.12

BUHARLI  TEMİZLİK MAKİNELERİ

10 YIL

 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7  SERVIS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.1.13

BUZ YAPMA  MAKİNELERİ

10 YIL

 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7  SERVIS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.1.14

ÇÖP ÖĞÜTME  MAKİNELERİ

10 YIL

 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7  SERVIS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.1.15

DÜDÜKLÜ  TENCERELER

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.1.16

ÜTÜLER

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

15.2

KİŞİSEL  BAKIM ÜRÜNLERİ (PİLLİ ÜRÜNLER HARİÇ) 

 

 

15.2.1

SAÇ KESME  MAKİNELERİ

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.2.2

SAÇ  ŞEKİLLENDİRME CİHAZLARI

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.2.3

SAÇ  KURUTMA MAKİNELERİ

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.2.4

ELEKTRİKLİ  TRAŞ MAKİNELERİ

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.2.5

EPİLASYON  CİHAZLARI

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.2.6

SAKAL  BIYIK KESME VE DÜZELTME MAKİNELERİ

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

15.3

BESİN  HAZIRLAYICI CİHAZ ve MAKİNELER 

 

 

15.3.1

EKMEK  KIZARTMA MAKİNELERİ

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.3.2

EKMEK  KESME MAKİNELERİ

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.3.3

EKMEK  YAPMA MAKİNELERİ

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.3.4

TOST  MAKİNELERİ

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.3.5

YOĞURT  YAPMA MAKİNELERİ

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.3.6

YUMURTA  PİŞİRİCİLER

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.3.7

KARIŞTIRICILAR

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.3.8

ÇAY/ KAHVE  MAKİNELERİ

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.3.9

MEYVE  SEBZE SIKACAKLARI

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.3.10

ET KIYMA  MAKİNELERİ

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.3.11

MISIR  PATLATMA MAKİNELERİ

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.3.12

SU  ISITICILAR (KETTLE)

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.3.13

ELEKTRİKLİ  PİŞİRİCİLER

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.3.14

BUHARLI  PİŞİRİCİLER

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.3.15

MUTFAK  ROBOTLARI

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.3.16

FRİTÖZLER

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.3.17

IZGARALAR

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.3.18

BLENDERLAR

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.3.19

DOĞRAYICILAR

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.3.20

GIDA  ÖĞÜTÜCÜLER

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.3.21

KAHVE  ÖĞÜTÜCÜLER

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.3.22

ELEKTRİKLİ  CEZVELER

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

 

15.3.23

DONDURMA  YAPMA MAKİNALARI

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3  ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

16

MÜZİK  ALETLERİ 

 

16.1

ORGLAR

 

7 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

16.2

PİYANOLAR

 

7 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

16.3

BAĞLAMALAR 

 

7 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

16.4

BATERİLER

 

7 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

16.5

GİTARLAR

 

7 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

17

AHŞAP  VE METAL MOBİLYALAR

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

18

KAPI VE  PENCERELER

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

19

KAPI  AÇMA VE KAPAMA DÜZENEKLERİ

 

19.1

KAPI  HİDROLİKLERİ

 

5 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

19.2

KAPI  KİLİTLERİ

 

5 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

 

19.3

KAPI  OTOMATLARI

 

5 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ