Anonim Ve Limited Sirketlerin Ana Sözlesmelerinin 6102 Sayili Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale 01/07/2014 Tarihine Kadar Getirilmesi Gerekir. 16.06.2014

small_DUYURU2(2).jpg


 Anonim Ve Limited Şirketlerin Ana Sözleşmelerinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale 01/07/2014 Tarihin’e Kadar Getirilmesi Gerekir.

Bilindiği üzere, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Türk yürürlüğe konulmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 6103 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN’da yer almıştır. 6103 sayılı Yasanın Esas Sözleşme başlığını taşıyan 22’nci maddesinde aşağıdaki gibidir. “ MADDE 22 – (1) Anonim şirketler esas sözleşmelerini ve limited şirketler şirket sözleşmelerini, yürürlük tarihinden itibaren oniki ay içinde Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle getirirler. Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması hâlinde, esas sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Esas sözleşme ve limited şirket sözleşmesini birinci fıkra uyarınca uyumlu hâle getirmek için yapılacak genel kurullara bu Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası uygulanır.

(3) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu maddede öngörülen süreyi ancak bir yıla kadar uzatabilir.”
Bu düzenlemeye göre Anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve Limited şirketlerin şirket sözleşmelerini 1 Temmuz 2013 tarihine kadar uyumlu hale getirmeler gerekiyordu.
Ancak ; Maddenin Gümrük ve Ticaret Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 29 Haziran 2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim ve Limited şirketlerin sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirilme süresinin uzatılmasına ilişkin tebliğ ile bu süre bir yıl uzatılmıştır.
(01/07/2014)

Yapılan uzatma düzenlemesine göre; Anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve Limited şirketlerin şirket sözleşmelerini, 1 Temmuz 2014 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir.
Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması halinde, esas sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine Yeni Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
Şirket sözleşmelerini Yeni TTK hükümlerine göre düzenleme yapılmaması halinde ceza uygulaması söz konusu değildir.