ISTANBUL IHRACATÇI BIRLIKLERI DUYURU - 16.06.2014

small_DUYURU2(3).jpg


İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER
Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11.06.2014 tarihli yazıda;

Gümrük vergisi askıya alınacak ve Avrupa Birliği (AB) tarafından tarife kontenjanı açılacak ürünlere ilişkin Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) müzakerelerine ülkemizin doğrudan katıldığı ve sanayinin ihtiyacı olabilecek düşük maliyetli girdi temin edilmesine imkan tanındığı ve askıya alma rejimine konu olabilecek hammadde ve yarı mamul üretiminin zarar görmemesinin sağlandığı ve Gümrük Birliği alanı içerisinde ülkemiz sanayicisinin olası pazar payı kaybına engel olunduğu,

AB ile müştereken hazırlanan gümrük vergisi askıya alınacak ürünlerin listesinin Toplulukta her yıl 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği; 1 Temmuz tarihi itibariyle de söz konusu listenin güncellendiği; ülkemizde de AB'deki uygulamaya paralel olarak her yıl yayımlanan İthalat Rejimi Kararı'na ekli V Sayılı Liste'de gümrük vergisi askıya alınan ürünlerin yayımlandığı; yine her yıl Temmuz ayında ise gerekli değişikliklerin yapıldığı,

Askıya Alma Sistemi'nin işlerliğinin arttırılması, paydaşlar arasında daha etkin koordinasyon sağlanması ve sistemin en verimli şeklide kullanılabilmesi amacıyla Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ'in (İthalat: 2014/18) 31.12.2013 tarihli ve 28868 (2. Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı; ayrıca, sistemin işleyişini ve başvuru prosedürlerini açıklayan bir web sitesinin (www.ekonomi.gov.tr/askiyaalma) hazırlandığı; bu kapsamda, AB ile Türkiye arasında ihdas edilen Gümrük Birliği çerçevesinde, 01.01.2015 tarihi itibariyle gümrük vergisinin müştereken askıya alınması ve AB tarafından tarife kontenjanı açılması talep edilen ürünlerin listesinin ETSG müzakereleri çerçevesinde güncellenerek Bakanlık internet sitesinde duyurulduğu,

Listede yer alan ürünlerin herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen firmaların 31.12.2013 tarihli ve 28868 (2. mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat 2014/18 Sayılı "Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ” hükümlerine göre, 11.06.2014 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerektiği; söz konusu başvurulardan Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartları haiz olduğu tespit edilenlerin, Avrupa Komisyonu ETSG bünyesinde müzakere edileceği,

Bu bağlamda, konunun üyelerimize hatırlatılması hususu bildirilmektedir.
Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİUygulama-Eğitim-İletişim Şubesi