Gümrükler Genel Müdürlügü: NATO personeli tarafindan tam muafiyet kapsaminda geçici ithal edilen tasitlar (06.06.2014 / 831262) Tasarruflu yazi

small_gum-logo(390).jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı    :91193492/225.99
Konu   :NATO PERSONELİ      

06.06.2014 / 831262
DAĞITIM

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 11.03.2014 tarih ve 15668 sayılı yazıda özetle; NATO personeli tarafından tam muafiyet kapsamında geçici ithal edilen taşıtların takibinin herhangi bir bilgisayar programına kaydedilmeksizin yapılmasının çok çeşitli sakınca ve suistimaller doğurduğu, gümrük idaresince aynı NATO personeli tarafından başka bir gümrük idaresinde işlemi yapılan başka bir aracın olup olmadığının sorgulanamadığı; pasaport kaydı olmayan araçların yurt dışı edilip edilmediğinin tespitinin yapılamadığı, araçların zaman zaman yurtdışı edilmediği, ikiden fazla araç getirildiği ve Türkiye'de vekalet vermek suretiyle başkasının kullanımına bırakıldığı, söz konusu araçların mevzuata aykırı bir şekilde kullanılmasının önüne geçilemediğinden bahisle NATO'da görev yapmak üzere ülkemize gelen yabancı askeri personelin işlemlerinin takibinin yapılacağı ve tüm gümrük idarelerince de takip edilebilecek bir programa ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.
Bilindiği üzere, 1 Seri No.lu Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; NATO mensupları tarafından getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının 1 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.
Bu itibarla, 1 No.lu Taşıt Taşıt Programı adı geçen Bölge Müdürlüğünün talep ettiği program ihtiyacını da karşılar nitelikte olduğundan NATO mensupları tarafından getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının söz konusu programa kaydedilmek suretiyle işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve buna göre gereğini rica ederim.


Muammer TANRIVERMİŞ
Bakan a.
Daire Başkanı


DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine