Gümrükler Genel Müdürlügü: Serbest Bölgeler/gümrük antrepolarindan yapilan tasimalar (09.06.2014 / 875524) Tasarruflu yazi

small_gum-logo(391).jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :96603261/120.01.04
Konu   :Serbest Bölgeler/gümrük
antrepolarından yapılan taşımalar

 
09.06.2014 / 875524
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan 05.06.2014 tarihli ve 26116 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.
Bilgi edinilmesini ve söz konusu yazıda belirtilen hususlar doğrultusunda gereğini rica ederim.Sefa EKİN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı


EKLER:
1 adet yazı örneği

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge MüdürlüklerineT.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
Sayı    :49233695-232-
Konu   :Serbest bölgeler/gümrük
 antrepolarından yapılan taşımalar.

05.06.2014 / 26116
GÜMRÜK VE TİCVARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Bilindiği üzere, ülkemize/ülkemizden yapılacak olan uluslararası yolcu, eşya/kargo taşımaları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun 12 inci ve 13 üncü maddeleri ile bu Kanuna istinaden hazırlanan ve 11.06.2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 65 inci ve 66 inci maddeleri ile düzenlenmiştir.
Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden ve yapılan araştırmalardan, ülkemiz limanlarına gelen eşyanın yabancı taşıtlarla taşınmaması konusunda gümrük müdürlüklerince gereken hassasiyetin gösterildiği, ancak liman sahası ile liman sahası dışında bulunan Serbest Bölgelere/Bölgelerden yapılacak taşımalar ile gümrük antrepolarına/gümrük antrepolarından yapılan taşımalarda gümrük müdürlükleri arasında yeknesak bir uygulamanın olmadığı anlaşılmıştır.
Buna göre, mezkur Kanun ve yönetmelik çerçevesinde, gümrük müdürlüklerince ulaştırma mevzuatı kapsamında yürütülen işlemlerde yeknesaklığın sağlanmasını teminen, serbest bölgelerden/serbest bölgelere yapılan taşımalar ile gümrük antrepolarına/gümrük antrepolarından yapılacak eşya taşımaları ile ilgili olarak;
1- Ülkemizdeki bir serbest bölgeden/gümrük antreposundan diğer bir serbest bölgeye/gümrük antreposuna taşınacak millileşmiş/millileşmemiş eşyanın kabotaj olması sebebiyle sadece Bakanlıktan uluslararası veya yurtiçi eşya taşımacılığı yetki belgelerinde (K, C, L, M, N, ve P türü) kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla,
2- Tüm serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen transit rejimindeki (millileşmemiş) eşyanın/kargonun yurtiçine taşımasının mezkur Kanun ve Yönetmelik gereği Bakanlıktan uluslararası veya yurtiçi eşya taşımacılığı yetki belgelerinde (K, C, L, M, N, ve P türü) kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla, yurtdışına taşınmasının ise sadece uluslararası eşya taşımacılığı alanında Bakanlıktan yetki belgesi (C türü, L2 ve M3) almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla,
3- Tüm serbest bölgeler veya gümrük antrepolarındaki millileşmiş eşya/kargo ile karayoluyla gelen transit rejimindeki (millileşmemiş) eşyanın/kargonun serbest bölgelerden veya gümrük antrepolarından yabancı ülkelere, uluslararası eşya taşımacılığı alanında Bakanlıktan yetki belgesi (C türü, L2 ve M3) almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlar ile ikili ve çok taraflı uluslararası karayolu taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili veya Bakanlıkça özel izin belgesi verilmiş yabancı plakalı taşıtlarla,
taşınması 30.05.2014 tarih ve 25413 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını arz/rica ederim.
Ali Rıza YÜCEULU
Genel Müdür V.
DAĞITIM
Gereği                                                                      Bilgi
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı                            Ekonomi Bakanlığı
                                                        TOBB,           TİM, UND, UKAT, UTİKAD