Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Korunma Önlemlerine Iliskin Teblig 4802.55.15.10.00, 4802.55.25.10.00, 4802.55.30.10.00, 4802.55.90.10.00, 4802.56.20.20.00, 4802.56.80.10.00, 4802.57.00.10.00, 4802.58.10.10.00 ve 4802.58.90.10.00 (No: 2014/8) (21.06.2014 t. 29037 s. R.G.)

small_ekonomi-logo(230).jpg


Gümrük Haber -  Uğurlu Gümrük Müşavirliği
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/8)  (21.06.2014 t. 29037 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Başvuru

MADDE 1 – (1) Yerli üreticiler tarafından, Gümrük Tarife  Cetvelinde 4802.55.15.10.00, 4802.55.25.10.00, 4802.55.30.10.00,  4802.55.90.10.00, 4802.56.20.20.00, 4802.56.80.10.00, 4802.57.00.10.00,  4802.58.10.10.00 ve 4802.58.90.10.00 gümrük tarife istatistik  pozisyonlarında sınıflandırılan eşyanın ithalatında son yıllarda artış  olduğu, yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü ve ciddi zarar  tehdidine maruz kaldığı belirtilerek, ithalatta korunma önlemlerine ilişkin  mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması  için Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük)  başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine  Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) “Ticaret Politikası  Savunma Araçları” sayfasında yer alan “Korunma Önlemleri” bağlantısından  ulaşılabilmektedir.

Ön inceleme

MADDE 2 – (1) Başvuru konusu ürünün ithalatı 2009-2013 yılları  arasında, 2011 yılı dışında mutlak ve yerli üretime göre nispi olarak artış  göstermiştir.

(2) 2011 yılı sonrasında ithal birim fiyatları düşmüştür.

(3) Yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu tespit  edilmiştir.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu,  başvuru konusu eşyanın ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik)  hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması (soruşturma) açılmasına  toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında  Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar  aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA

Tel: (+90 312) 204 77 03/204 75 31 Faks: (+90 312) 212 87 65

E-Ağ: http://www.ekonomi.gov.tr

E-Posta: korunma@ekonomi.gov.tr

İlgili taraflar

MADDE 5 – (1) Ekte yer alan “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu  doldurarak bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde Genel  Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul  edilirler.

Görüşlerin sunulması ve bilgi verilmesi

MADDE 6 – (1) “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu doldurarak 5 inci  maddede belirtilen süre içerisinde gönderenlere http://www.ekonomi.gov.tr/ithgozetim/index.cfm  adresinden ulaşılabilen “İlgili Taraf Soru Formu”na giriş yapabilecekleri  kullanıcı adı ve şifre Genel Müdürlükçe bildirilir. Kullanıcı adı, “İlgili  Taraf Başvuru Formu”nda beyan edilen e-posta adresi olarak belirlenir.  İlgili tarafların, bildirilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak “İlgili  Taraf Soru Formu”nu elektronik ortamda bu Tebliğ’in yayımı tarihinden  itibaren otuz gün içinde doldurmaları gerekmektedir. “İlgili Taraf Soru  Formu”nun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması  mümkün bulunmaktadır.

(2) Bakanlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge  isteyebilir.

İlgili tarafların dinlenmesi

MADDE 7 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme  taleplerini de ilgili taraf başvuru formunda belirtmek suretiyle yetkili  merciye iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme  toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer  duyurular 1 inci maddede bağlantısı belirtilen Bakanlığın internet sitesinde  ilân edilir.

Gizlilik

MADDE 8 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen  bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde  gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın  herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre  içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması  halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel  Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit  edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

MADDE 10 – (1) Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay  içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.


Ek
 

İLGİLİ TARAF BAŞVURU FORMU /  APPLICATION FORM FOR THE INTERESTED PARTY
 
Tarih / Date: ..../.../....
T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek  ANKARA

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/8) ile  başlatılmış olan korunma önlemi soruşturmasına ilgili taraf olarak kabul  edilmek istiyoruz. Taraf olma gerekçemiz ve diğer gerekli bilgiler aşağıda  verilmektedir. Bilgilerini ve gereğini arz ederiz. / We request to be  accepted as an interested party to the safeguard investigation initiated  with the Communiqué No 2014/8. Reason for being an interested party and  other essential information are provided below.

  İmza - Kaşe / Signature - Cachet
  İsim - Unvan / Name – Title


 

İLGİLİ TARAF İLE İLGİLİ  BİLGİLER / INFORMATION ABOUT THE INTERESTED PARTY
Ünvan / Title:
Adres / Address:
E-Posta / E-Mail*:
Telefon / Telephone:
Faks / Fax:
İrtibat Kurulacak  Kişinin İsmi ve Ünvanı / Contact Person's Name and Title:
* E-POSTA ADRESİ, "İLGİLİ  TARAF SORU FORMU"NA GİRİŞTE KULLANICI ADI OLARAK KULLANILACAKTIR. /  E-MAIL ADDRESS SHALL BE THE USER NAME WHEN LOGGING IN TO "QUESTIONNAIRE  FOR THE INTERESTED PARTIES"
İştigal  sahası /Field of activity (İşaretleyiniz/Please mark) [ ] Yerli Üretici / Domestic Producer
[ ] İthalatçı / Importer
[ ] İhracatçı/ Foreign Exporter
[ ] Diğer / Other (Açıklayınız / Please  explain)
Soruşturmaya ilgili  taraf olma gerekçesini açıklayınız. / Please explain the  reason for being an interested party to the investigation.
Yapılacağı yer ve tarih  Bakanlığın internet sitesinde (www.tpsa.gov.tr)  ilan edilecek olan tarafları dinleme toplantısı için lütfen  aşağıdaki alanları doldurunuz. / Please mark for the hearing  which will be held on the date and at the venue that will be  announced on the web site of the Ministry. (www.tpsa.gov.tr)
[ ] Sadece dinleyici olarak  iştirak edeceğiz. / We will attend the hearing in the observer  status.
[ ] Toplantıda görüşlerimizi  sunacağız. / We will present our views at the hearing.
[ ] Toplantıya katılmayacağız. /  We will not attend the hearing.
Bireysel olarak dinlenme  talebiniz varsa lütfen aşağıdaki kutucuğu işaretleyiniz. / Please  mark if individual hearing is preferred.
[ ] Bireysel olarak dinlenme talep ediyorum. / I'd like to be heard  individually.
Toplantıya iştirak  edecek kişilerin isim ve ünvanları aşağıda belirtilmektedir. / Names and titles of the participants are provided below.

Bu form aşağıda verilen internet adresinden temin edilebilir./This form  can be downloaded from the internet address below.
http://www.tpsa.gov.tr