Ekonomi Bakanligi: DIR Kararinin geçici 18. maddesi ile getirilen imkandan yararlanma için 18/07/2014 tarihine kadar basvuru yapilmasi hk. 24.06.2014 tarihli ve 120004784 sayili yazisi

small_ekonomi-logo(231).jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Ekonomi Bakanlığının 24.06.2014 tarihli ve 120004784 sayılı  yazısı (DİR Kararının geçici 18. maddesi ile getirilen imkandan  yararlanma için 18/07/2014 tarihine kadar başvuru yapılması hk.)

 

T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü
Sayı : 31429883-105- 

 

 

TELEFAKS

Konu : Dahilde işleme Rejimi  Kararı hk.
  24 Haziran  2014  
  0000120004784  
     
     
 

- TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ GEN. SEK.  -İSTANBUL
- TÜM İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİNE

 

 

Bilindiği üzere, 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nda değişiklik  yapan 28/02/2014 tarihli ve 2014/6197 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi  Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" 18/04/2014 tarihli ve 28976  sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238 inci ve 241 inci  maddelerinde yapılan değişikliklere paralel olarak, Dahilde İşleme Rejimi  Kararı'nın 22 nci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmek suretiyle;  dahilde işleme tedbirlerini, dahilde işleme rejiminin amir hükümleri ve  belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine  getirmeyenlerden belge/izin kapsamında alınmayan verginin, ithal tarihi  itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının  Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi ve ayrıca,  ithal edilen ve süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşya için  4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238 inci maddesi hükmünün uygulanması yönünde  bir düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, aynı maddeye üçüncü fıkra eklenerek,  Gümrük Kanunu'nun 241 İnci maddesinde yer alan dahilde işleme izin  belgesi/dahilde işleme izni kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen  eşyanın belge/izin süresinin bitimini takiben 1 (bir) ay ya da 2 (iki) ay  içerisinde rejimin gerektirdiği İşlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe  onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, 4458 sayılı  Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinde yer alan usulsüzlük cezasının tahsil  edilmesi kaydıyla bu işlemlerin belge/izin kapsamında değerlendirilmesi  mümkün kılınmıştır.

Diğer taraftan, mezkur Karar'a Geçici 18 inci madde eklenmek suretiyle,  Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesine paralel olarak bu Karar'ın 22 nci  maddesinde yapılan değişiklikle getirilen imkandan, bu maddenin yürürlüğe  girdiği tarihten önce düzenlenmiş, belge süresi bitmiş ve ihracat taahhüt  hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerinin de  yararlanabilmesini temin en söz konusu belgelere, bu maddenin  yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda  Bakanlığımıza müracaat edilmesi kaydıyla, bu müracaatın uygun  görüldüğü tarihe kadar süre verilmesi ve bu sürenin bitimini takiben 1 (bir)  ay ve 2 (iki) aylık süreler içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin  bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya  kullanıma tabi  tutulması halinde, bu işlemlerin belge/izin kapsamında değerlendirilmesi  ancak 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinde yer alan usulsüzlük  cezasının tahsil edilmesi yönünde bir düzenleme yapılmıştır.

Bu itibarla, ihracatçılarımızın ağır müeyyidelerle karşılaşmaksızın,  Dahilde İşleme rejimi Kararı'nın geçici 18 inci maddesi ile getirlen  imkandan yararlanabilmelerini teminen; ekteki duyurunun mektup ve/veya  e-posta aracılığıyla ve ayrıca internet sitenizde yayınlanmak suretiyle tüm  üyelerinize önemle ve ivedilikle iletilmesi ve yapılan işlemler hakkında  Bakanlığımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

  Veysel PARLAK
  Genel Müdür T.


EK: 1 Adet Yazı (1 Sayfa)

 

EK:

"18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak  yürürlüğe giren 'Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması  Hakkında Karar' ile Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)/Dahilde İşleme İzni (Dİİ)  kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge/izin süresinin  bitimini takiben 1 (bir) ay ya da 2 (iki) ay içerisinde rejimin gerektirdiği  işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya  kullanıma tabi tutulması halinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci  maddesinde yer alan usulsüzlük cezasının tahsili kaydıyla bu işlemlerin  belge/izin kapsamında değerlendirilmesi mümkün kılınmıştır.

Ayrıca, mezkur Karar ile Dahilde İşleme Rejimi Kararına ilave edilen  geçici 18 inci madde çerçevesinde; bu Karar 'ın yürürlüğe girdiği tarihten  önce düzenlenmiş, belge süresi sona ermiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz  kapatılmamış DİÎB'nin de bu uygulamadan yararlanabilmesini teminen; söz  konusu belgelere, 18/4/2014 tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde  (18/7/2014 tarihine kadar) elektronik ortamda Ekonomi Bakanlığı'na müracaat  edilmesi kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihe kadar süre verilmesi  ve bu sürenin bitimini takiben 1 (bir) ay 2 (iki) aylık süreler içerisinde  Dahilde İşleme Rejimi kapsamında  Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilen eşyaya  ilişkin bu rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, söz konusu eşyanın  ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması  halinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde yer alan  usulsüzlük cezasının tahsili kaydıyla, bu işlemlerin belge/izin kapsamında  değerlendirilmesi yönünde bir düzenleme yapılmıştır.

Bu çerçevede, DİR Kararı ile getirilen bu imkandan faydalanılabilmesi  için 18/7/2014 tarihine kadar başvuru yapılması hususu önemle duyurulur. "