Gümrükler Genel Müdürlügü:Ithalat bedellerinin yurt disindan saglanan krediler ile karsilanmak istenilmesi halinde KKDF 27.06.2014 tarih ve 1147826 sayili tasarruflu yazisi

small_gum-logo(394).jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.06.2014 tarih ve 1147826 sayılı  tasarruflu yazısı (İthalat bedellerinin yurt dışından sağlanan  krediler ile karşılanmak istenilmesi halinde KKDF )

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
Sayı: 85593407/156.06
Konu: KKDF
 
27.06.2014/00001147826
GÜMRÜK VE  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; ithalat bedellerinin yurt dışından  sağlanan krediler ile karşılanmak istenilmesi halinde KKDF kesintisi  yapılması hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

Konuya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan 29.05.2014 tarihli ve  57613 sayılı yazıda; T.C. Merkez Bankasının 2/1/2002 tarihli 2002/YB-1  sayılı Sermaye Hareketleri Genelgesinde; Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt  dışından nakdi kredi temin etmelerinin bu kredileri bankalar aracılığıyla  kullanmaları kaydıyla serbest olduğu, söz konusu kredilerin mutlaka  Türkiye'deki bankalar aracılığıyla yurda getirilerek kullanılmalarının  gerektiği, ancak Genelge ekinde (EK:2) yer alan ihracat kredi ve ihracat  kredisi garanti kuruluşlarının listesinde kayıtlı kuruluşların garantisi  kapsamında yurt dışından sağlanan kredilerin doğrudan yurt dışındaki  ihracatçı firmaya ödenmesi durumunda bu şartın aranmayacağı açıklamalarına  yer verildiği,

Ayrıca, T.C. Merkez Bankasının 12/9/1996 tarihli ve 96/3 sayılı  talimatında, bedelleri anılan bankanın Sermaye Hareketleri Genelgesinde  belirtilen esaslar çerçevesinde sağlanan kredilerden karşılanmak suretiyle  ödenen ithalatta bankalarca döviz satım belgesi düzenlenmediğinden, mal  bedelinin ödendiğinin gümrük idarelerine tevsikini teminen bankalarca  firmalara, ilgili gümrüğe ibraz

edilmek üzere mal bedelinin yurt dışındaki ihracatçıya ödendiğine dair  bir yazının verilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Buna göre, söz konusu kredi yurtdışından sağlanarak Türkiye'ye  getirilmeksizin mal bedeli olarak doğrudan yurtdışındaki satıcıya yurt  dışında fiili ithalden önce peşin olarak ödeneceğinden bu hususun gümrük  idaresine tevsikini teminen Türkiye'de ithalat işlemine aracılık eden  bankadan alınacak mal bedelinin yurt dışından sağlanan dış kredi ile  ihracatçıya ödendiğini gösteren bir yazının gümrük idarelerine ibrazı  halinde KKDF kesintisi yapılmadan ithalat yapılmasının mümkün bulunduğu  ifade edilmiştir. Aksi takdirde KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

  Cenap AŞCI
  Genel Müdür V.

DAĞITIM

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine