Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Fiyat Etiketi Yönetmeligi (28.06.2014 t. 29044 s. R.G.)

small_gum-logo(395).jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Fiyat Etiketi Yönetmeliği (28.06.2014 t. 29044 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; perakende olarak satışa  sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli,  içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları  düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketicilere sunulan mal ve  hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve fiyat listelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,  7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54  üncü ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Açık halde satılan mal: Önceden paketlenmeksizin,  tüketicinin hazır bulunduğu bir ortamda ölçülerek satılan malı,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) Etiket: Bir malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı, birim  fiyatı, üretim yeri ile ayırıcı özellikleri hakkında tüketicileri  bilgilendirmek üzere kullanılan çeşitli boyut ve şekillerdeki fiyat  etiketini,

ç) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da  yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici  işleminin konusunu,

d) İndirimli satış: Mevsim değişmeleri, mal stoklarının  eritilmesi, işletmenin açılması, kapanması, devredilmesi, tasfiyesi,  işyeri adresi veya faaliyet konusu değişikliği ve benzeri nedenlerle  indirim yapıldığını gösteren bir ibare ile gerçekleştirilen satışı,

e) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

f) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil  amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere  hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi  malları,

g) Malın birim fiyatı: Bir malın ticari teamül ile yerleşmiş  satış usul ve şekillerine göre adet, uzunluk, ağırlık, alan veya hacim  ölçülerinden biriyle ifade edilen tüm vergiler dâhil fiyatını,

ğ) Malın üretim yeri: Malın üretildiği ülkeyi,

h) Satış fiyatı: Bir malın veya hizmetin satışa sunulduğu tüm  vergiler dahil peşin fiyatını,

ı) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari  veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın  adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

i) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari  veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya  da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Tarife ve fiyat listesi: Mal veya hizmetin satış fiyatı  hakkında tüketicileri bilgilendirmek üzere kullanılan listeyi,

k) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket  eden gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Etiket bulundurma zorunluluğu

MADDE 5 –(1) Perakende satışa arz edilen malların veya  ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir  şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim  fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket  konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan  listelerin kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere  asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de  bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır.

(2) Etiket ve listelerde aşağıda yer alan hususların bulunması  zorunludur:

a) Malın üretim yeri,

b) Malın ayırıcı özelliği,

c) Malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı,

ç) Malın birim fiyatı.

(3) İthal edilmiş mallara ait etiketlerde; malın üretildiği ülke isminin  Türkçe yazılması zorunludur.

(4) Cam, naylon, karton, kâğıt ve bunlara benzer maddelerden oluşan kutu,  kova, şişe, kavanoz, poşet, torba ve benzeri ambalajlar içinde tüketiciye  satılan malların etiketlerinde; satış fiyatları ile birim fiyatlarının aynı  boyut ve renkte kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılması  zorunludur.

(5) Açık halde satılan mallara ilişkin etiketlerde satış fiyatı yerine  sadece birim fiyatının yer alması yeterlidir.

(6) Malın birim fiyatının satış fiyatıyla aynı olması halinde birim  fiyatının belirtilmesine gerek yoktur.

Etiket zorunluluğu olmayan mallar

MADDE 6 – (1) Üzerinde veya ambalajında, etikette aranılan  hususlar basılı olarak açıkça yazılı bulunan mallarla, kitap, dergi ve  gazete gibi üzerinde fiyatı belirtilmiş olan mallarda ve arttırma suretiyle  veya özel kanunlarına göre satışı yapılan mallarda etiket bulundurulması  zorunlu değildir.

(2) Satış fiyatı, ulusal veya uluslararası borsa veya benzeri kurum ya da  kuruluşlarca ya da ticari örf ve adetlere göre belirlenen ve uygulanan  kıymetli taş veya madenlerden yapılmış mallarda da etiket ve liste koyma  zorunluluğu bulunmamakla birlikte bu malların cinslerine göre birim satış  fiyatları; bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak üzere, satışa arz  edildikleri işyerinin uygun bir yerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir  bir şekilde gösterilir. Bu satış fiyatlarına işçilik bedelinin dahil olup  olmadığı ayrıca belirtilir.

Etiketin konuluş biçimi ve yeri

MADDE 7 – (1) Perakende olarak satışa arz edilen mallara konulması  zorunlu olan etiketler; malın niteliğine, malın satışa sunulduğu yerin  büyüklüğüne, ticari usul ve adetlere göre malın veya aynı nitelikteki mal  gruplarının veya raflarının üzerine konulmak, dikilmek, zımbalanmak,  yapıştırılmak, bunlara herhangi bir bağ ile tutturulmak veya asılmak  suretiyle kullanılır.

Tarife ve fiyat listesi

MADDE 8 – (1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş  biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve  benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, tüketiciler tarafından kolaylıkla  görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.

(2) Tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında; servis  ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde,  bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur.

Etiket, tarife ve fiyat listelerinin biçim ve  kapsamı

MADDE 9 – (1) Etiketlerin üzerindeki rakam ve harflerin;  okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka  rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde  olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi zorunludur. Etiketlerin  tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek, okunabilecek ve hangi mala  ait olduğu açıkça belli olacak şekilde konulması gerekir.

(2) Tarife ve fiyatları, meslek kuruluşları veya mevzuatına göre bu  konuda yetkili bulunan kurum ya da kuruluşlarca belirlenen hizmetlere  ilişkin tarife ve fiyat listelerini içeren belge, levha, pano ve benzerleri,  bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ilgili kurum ve  kuruluşlarca belirli tip ve ebatta hazırlanabilir.

(3) Yurt dışında ifa edilmesi öngörülen paket tur ve eğitim hizmetleri  ile yurt dışına yönelik ulaşım ve konaklama hizmetlerinin fiyat listeleri  hariç olmak üzere, etiket ve listelerde satış fiyatlarının; ‘Türk Lirası’,  ‘TL’ veya ‘http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/pictures/simge_k2.png’  simgesi şeklinde yazılması zorunludur.

(4) Bakanlık, gerektiğinde etiket, tarife ve fiyat listelerinin, şekil,  boyut, cinsleri ile benzeri hususları tespit ve ilan eder.

Malın veya hizmetin satış fiyatı

MADDE 10 – (1) Malın satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark  olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır.

(2) Bir malın veya hizmetin miktar, sayı, ebat ve benzeri farklı  birimlerden satışı yapıldığı takdirde, her birime uygulanan fiyatlar,  etiketlerde, tarife ve fiyat listelerinde ayrı ayrı gösterilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İndirimli satışlar

MADDE 11 – (1) İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin  indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri  ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin  indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı  satıcı veya sağlayıcıya aittir. Yapılan indirimin miktarı veya oranı  hesaplanırken indirimli satış fiyatından bir önceki satış fiyatı esas  alınır.

(2) Fiyat indirimine giren mal veya hizmetin etiket, tarife ve fiyat  listelerinde, bu Yönetmeliğe göre yer alması gereken hususlara ek olarak,  indirimli satış fiyatının, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak üzere  malın veya hizmetin indirim öncesi satış fiyatıyla birlikte ve aynı  büyüklükte gösterilmesi zorunludur.

(3) Bir işletmenin, açılması, devredilmesi, işyeri adresi veya faaliyet  konusu değişikliği nedeniyle yapacağı indirimli satışların süresi üç ayı,  13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre  tasfiye durumunda ise altı ayı geçemez.

Toptan ve perakende satışların birlikte yapıldığı  durumlar

MADDE 12 – (1) Toptan ve perakende satışların birlikte yapıldığı  yerlerde, perakende satışlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Denetim

MADDE 13 – (1) Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar bu  Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle  görevlidir. Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde,  tespit edilen aykırılık, gereği yapılmak üzere aykırı uygulamayı yapanın  merkezinin bulunduğu valiliğe gönderilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği yürürlükten  kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı  yürütür