Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Kiymeti) (Seri No: 2) (28.06.2014 t. 29044 s. R.G.)

small_gum-logo(396).jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) (28.06.2014  t. 29044 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun  24 üncü maddesi çerçevesinde yapılacak kıymet tespitlerine ilişkin olarak  yine aynı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan  royalti veya lisans ücretlerinin gümrük kıymetine ilavesi bu Tebliğde  belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 ve 65  inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasında;

a) Royalti veya lisans ücreti; ithal eşyasının imalatı, ihraç edilmek  üzere satışı veya kullanımı ya da yeniden satışı ile ilgili hakların  kullanımı nedeniyle patent, dizayn, know-how, model, marka, tescilli  tasarım, telif hakkı ve imalat prosesleri gibi adlar adı altında yapılan  ödemeleri,

b) İmalat kavramı; maddeleri makina, cihaz, tezgah, alet, el emeği  vasıtasıyla kısmen veya tamamen değiştirmek, işlemek ya da maddeye  ürünün bünyesinde bir fonksiyon yüklemek suretiyle yeni ürün elde  edilmesini,

ifade eder.

İthal eşyasına ilişkin royalti veya lisans  ücretleri

MADDE 4 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 27 nci maddesinin  birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca kıymeti belirlenecek eşyanın satış  koşulu olarak, alıcının doğrudan veya dolaylı olarak ödemesi gereken, fiilen  ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş royalti veya lisans ücretleri  gümrük kıymetine dahil edilir.

(2) Royalti veya lisans ücretlerine ilişkin alınacak kararlar nesnel ve  ölçülebilir verilere dayanmalıdır. Bu tür verilerin olmadığı anlaşıldığında  satış bedeli 24 üncü madde hükümlerine göre belirlenemez. Bu durumda eşyanın  gümrük kıymeti Gümrük Kanununun 25 ve 26 ncı maddelerine göre tespit edilir.

Royalti veya lisans ücretinin incelenmesi

MADDE 5 – (1) Royalti veya lisans ücretinin gümrük kıymetine ilave  edilip edilmeyeceğine ilişkin değerlendirme 7/10/2009 tarihli ve 27369  mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 56 ncı  maddesindeki düzenlemeler ve bu Tebliğde yer alan açıklamalar çerçevesinde  yapılır. Gümrük kıymetine eklenecek royalti veya lisans ücretinin,

a) Kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olması,

b) Kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu olarak yapılması,

gerekmektedir. Bu şartların her ikisini bir arada taşıyan royalti  veya lisans ücretinin ithal edilen eşyanın gümrük kıymetine eklenmesi  gerekir.

Royalti veya lisans ücretinin ithal edilen eşya ile  ilgili olması koşulu

MADDE 6 – (1) Lisans veya royalti sözleşmesi kapsamında devredilen  haklar ithal konusu eşyada cisim buluyorsa veya ithal eşyası söz konusu  haklar kullanılarak imal ediliyorsa, royalti veya lisans ücreti ithal eşyası  ile ilgilidir. Eğer ithal eşyası royalti veya lisans ücreti ödenen marka ile  bağlantılı ise bu ücretin ithal eşyası ile ilgili olduğu kabul edilir.

(2) Aksine bir delil olmadıkça royalti veya lisans ücreti,

a) İthal edilen eşyanın fiyatı, miktarı veya tutarına bağlı olarak  belirleniyorsa,

b) Aynı durumda ithal edilip satılan eşyanın yeniden satışına bağlı  olarak hesaplanıyorsa,

c) İthal edildikten sonra sulandırma, ambalajlama veya montaj gibi  küçük işlem gören eşyada işlem sonrası elde edilen ürüne bağlı olarak  hesaplanıyorsa,

ithal edilen eşya ile ilgilidir.

(3) İthal eşyasının, küçük işlemler haricindeki imalat nedeniyle bir  başka eşyanın bünyesindeki maddelerden biri veya bir parçası olması, royalti  veya lisans ücretinin ithal edilen bu eşya ile ilgisinin kurulmasına engel  teşkil etmez. Royalti veya lisans ücretinin ithal edilen eşyanın yanında  diğer eşya, hak veya hizmetleri de kapsaması durumunda, toplam ücretin  sadece nesnel ve ölçülebilir verilere dayanılarak eşya ile ilgisi kurulup  hesaplanabilen kısmı ithal edilen eşyanın gümrük kıymetine dahil edilir.  Ödenen veya ödenecek royalti veya lisans ücretinin hesaplanabilmesi halinde  nesnel ve ölçülebilir verilerin bulunduğu kabul edilir.

(4) Royalti veya lisans ücreti ödemesi;

a) Patent hakkına ilişkin ödemelerde;

1) Patentli buluşlar

2) Patentli bir metotla üretilen eşyalar

3) Patentin tamamı veya bir parçası kullanılarak Türkiye’de  üretilecek eşyaların parçaları, hammaddeleri veya bileşenleri,

4) Patentli metodun hayata geçirilmesi için dizayn edilen araç,  makine ve aparat (eşyaya esas karakterini veren parçaları ve  diğerleri dahil),

için yapılıyorsa,

b) Dizayn hakkına ilişkin ödemelerde; ithal eşyası söz konusu dizayn  hakkının tümü veya bir bölümünü içeriyor ve Türkiye’de üretilecek  eşyaların dizayn, parça veya bileşenlerini ifade ediyorsa,

c) Marka için ödemelerde; söz konusu marka ithal eşyasına eklenmiş  veya seyreltme, karıştırma, sınıflandırma, basit montaj gibi önemsiz bir  işçilik sonrası eklenmiş ise,

ç) Telif hakkına ilişkin ödemelerde; ithal eşyası buna ilişkin  kelime, melodi, resim, bilgisayar yazılımını ve benzerlerini içeriyorsa,

d) Faydalı model hakkı veya ticari sıra ilişkin ödemelerde; söz  konusu faydalı model hakkı veya ticari sır (a) fıkrası hükümlerine göre  ithal edilen eşyalar ile ilgiliyse,

ithal eşyası ile ilgili olduğu kabul edilir. Diğer haklara ilişkin  ödemelerde ise, (a) ilâ (d) bentlerinde belirtilen haklardan en çok  benzerlik arz eden bende göre değerlendirme yapılır.

Royalti veya lisans ücretinin ithal eşyasının satış  koşulu olması

MADDE 7 – (1) Royalti veya lisans ücretinin kıymeti belirlenecek  eşyanın satış koşulu olması, ithal edilen eşyaya ilişkin olarak ithalatçı  tarafından yapılan veya yapılacak royalti veya lisans ödemesinin ihracatçı  ve ithalatçı arasındaki alım-satımın gerçekleşmesinde vazgeçilmez ve esaslı  bir unsur olmasını ifade eder.

(2) Alıcının royalti veya lisans ücretini satış koşulu olarak ödeyip  ödemediğinin tespitinde belirleyici unsurlardan biri, alıcının söz konusu  eşyaları royalti veya lisans ödemesi yapmadan alıp alamayacağıdır. Royalti  veya lisans ücreti satışın koşulu olarak ödendiği sürece üçüncü kişiye ödeme  yapılmasının satıcıya yapılan ödemeden bir farklılığı yoktur. Üçüncü  taraflara ödenen royalti veya lisans ücretleri de dahil olmak üzere royalti  veya lisans ödemesinin ithal edilen eşyaların satış koşulu olarak yapılıp  yapılmadığının tespit edilmesi için her olay bazında, satış ve lisans  anlaşmaları ile diğer ilgili bilgiler arasındaki bağlantı da dahil olmak  üzere satış ve ithalatı ilgilendiren tüm faktörlerin değerlendirilmesi  gerekir.

(3) Royalti veya lisans ödemesinin satış koşulu olup olmadığının  tespitinde;

a) Satış sözleşmesi veya ilgili dökümanlardaroyalti veya lisans  ödemesine bir atıfta bulunulması,

b) Royalti veya lisans sözleşmesinde eşyaların satışına ilişkin bir  atıfta bulunulması,

c) Satış sözleşmesi veya royalti veya lisans sözleşmesi şartlarına  göre; satış sözleşmesinin, royalti veya lisans ücretinin lisans verene  ödenmemesi sebebiyle söz konusu sözleşmeye aykırı davranıştan dolayı  sona ereceği şeklinde bir hüküm içerip içermediği,

ç) Royalti veya lisans sözleşmesinde royalti veya lisans ücretinin  ödenmemesi durumunda imalatçının lisans verenin hakları ile ilişkili  eşyayı imal etmesini veya satmasını yasaklayan bir hüküm bulunması,

d) Royalti veya lisans sözleşmesinin, kalite kontrolünü aşan, lisans  verenin imalatçı ve ithalatçı arasındaki üretim veya satışı kontrol  edebilmesine imkan veren hükümler içermesi,

hususları dikkate alınır. Söz konusu şartlardan en az birinin bulunması  halinde royalti veya lisans ödemesi eşyanın satış koşuludur.

Marka kullanımına ilişkin royalti/lisans ücretleri

MADDE 8 – (1) İthalatçının marka kullanmak karşılığında ödediği  veya ödeyeceği royalti veya lisans ücretinin eşyanın gümrük kıymetine ilave  edilebilmesi için, aşağıdaki şartlardan en az birinin mevcudiyeti gerekli ve  yeterlidir.

a) 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca royalti veya  lisans ücreti, aynı durumda yeniden satılan veya ithal edildikten sonra  sadece önemsiz işlemden geçen eşyaya ilişkin ise,

b) Eşya, ithalattan önce veya sonra yapıştırılan ve royalti veya  lisans ücretinin ödendiği marka altında pazarlanıyorsa,

c) Alıcı, bu tür eşyayı satıcı ile ilişkisi olmayan diğer  satıcılardan temin etme özgürlüğüne sahip değilse.

İthal eşyasının Türkiye’de çoğaltılması hakkı için  yapılan ödemeler

MADDE 9 –(1) İthal eşyasının gümrük kıymetinin belirlenmesi  sırasında, Türkiye'de çoğaltılması hakkı için yapılan ödemeler ve Türkiye'ye  ihraç amacıyla satışında bir satış koşulu olmaması kaydıyla, dağıtım veya  tekrar satış hakları için alıcının yaptığı ödemeler, Gümrük Kanununun 27 nci  maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında değerlendirilmez ve  fiilen ödenen veya ödenecek fiyata ilave edilmez.

(2) Çoğaltma hakkı ifadesi; ithal eşyasının fiziki olarak çoğaltılmasının  ötesinde bir anlam içermekte olup, ithal eşyasına dahil edilen buluş,  kreasyon, düşünce veya fikirleri de kapsayabilmektedir.

Royalti veya lisans ücretinin ödenme yeri

MADDE 10 – (1) Gümrük Kanununun 24 üncü  maddesi çerçevesinde yapılacak kıymet tespitlerine royalti veya lisans  ücretini alacak olan kişinin yerleşik olduğu ülke dikkate alınmaz.

Royalti veya lisans ücretinin beyan edilmesi

MADDE 11 – (1) İthal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilmesi  gereken royalti veya lisans ücretinin tutarı ithal anında belirli olması  durumunda, söz konusu ücret ithal anında gümrük kıymetine dahil edilerek  beyan edilir.

(2) İthal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken, ancak tutarı  ithalattan sonra belli olacak royalti ve lisans ücretleri ile ilgili olarak,  Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi çerçevesinde istisnai kıymetle beyanda  bulunulabilir.

(3) Royalti veya lisans ücreti tutarının net veya brüt satış hasılatı  veya kâr üzerinden hesaplanması gereken durumlarda, yükümlülerin talebi ve  gümrük idaresinin uygun bulması şartıyla, ithal eşyasının gümrük kıymetine  dahil edilecek royalti veya lisans ücreti, eşyanın FOB bedeli esas alınarak  sözleşme gereği net veya brüt satış hasılatı veya kârına uygulanacak royalti  oranına göre yapılacak uygun bir paylaştırma sonucunda hesaplanır. Bu  durumda, Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü  ve altıncı fıkralarına göre işlem yapılır. Tamamlayıcı beyan, royalti veya  lisans ücreti ödemesinin tahakkuk ettiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı  günü akşamına kadar verilir ve vergileri de aynı süre içinde ödenir.

(4) Royalti veya lisans ücreti ödemelerinin dönemsel olarak belirlendiği  durumlarda, yükümlünün talep etmesi ve gümrük idaresinin izin vermesi  şartıyla; royalti veya lisans ücretlerinin dönemsel olarak beyan edilmesi  mümkündür. İzin talebinde EK-1’de yer alan form  kullanılır. İlgili sözleşmeler ve onaylı çevirileri de talebe eklenir. İzin  verilmesi halinde bölge müdürlüğü ilgili gümrük idarelerini bilgilendirir.  Bu izin kapsamında yapılacak her bir ithalat için ayrıca başvuru yapılması  gerekmez. Tamamlayıcı beyan, EK-2’de yer alan form  kullanılarak royalti veya lisans ücretinin tahakkuk ettiği ayı takip eden  ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ilgili gümrük idarelerine verilir ve  vergileri de aynı süre içinde ödenir. Ödemeye ilişkin bilgi ve belgeler  gümrük idaresince bölge müdürlüğüne gönderilir. Bölge müdürlüğünce; ibraz  edilen bilgi ve belgeler verilen izin çerçevesinde kontrol edilir.

(5) İstisnai kıymetle beyana ilişkin tamamlayıcı beyanların süresi  içerisinde verilmemesi nedeniyle zamanında ödenmeyen gümrük vergileri için  eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihinden  itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun  hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi tahsil  edilir ve Gümrük Kanununun 241  inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(6) İthal eşyasının gümrük kıymetinin bir parçası olmasına karşın gümrük  idaresine beyan edilmeyen royalti veya lisans ücreti ödemesine ilişkin  KDV'nin 1 veya 2 nolu KDV Beyannamesi ile vergi dairesine ödenmesi  durumunda, gümrük idaresine beyan edilmeyen ve sadece KDV’ye tabi her bir  beyan için Gümrük Kanununun 241 inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası  uygulanır.

(7) EK-2’de yer alan tablo ile ilgili değişiklikler  yapmaya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

Dünya Gümrük Örgütü kaynakları ve diğer  kaynaklardan yararlanılması

MADDE 12 – (1) Dünya Gümrük Örgütü Gümrük Kıymeti Teknik  Komitesinin royalti veya lisans ücretlerinin değerlendirilmesine ilişkin EK-3’de yer alan Tavsiye Kararları ve EK-4’teki  uygulama örneğinin, karşılaşılacak durumların değerlendirilmesinde  yönlendirici mahiyette dikkate alınması gerekir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 13 – (1) 11/12/2001 tarihli ve 24610 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 1) yürürlükten  kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı  yürütür.


EK-1

……………………….GÜMRÜK VE  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
ADI VE SOYADI/FİRMA UNVANI :  
T.C. KİMLİK NO.SU/VERGİ NO.SU :  
AÇIK ADRESİ :  
İŞ TELEFON VE FAKS NO. :  

Gümrük kıymetine ilave edilmesi gereken, ancak bir örneği ekli  royalti/lisans sözleşmesi uyarınca söz konusu kıymet unsurları ithal anında  belli olmayan aşağıda bilgileri yer alan eşyanın gümrük kıymetinin  tespitinde Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No:2) 11 nci  maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkralarının uygulanmasına izin verilmesini  talep ederiz.

Tarih: …/…/…..

…………………