Bakanlar Kurulu: Ithalat Rejimi Kararina Ek Karar - 2014/6523 (30.06.2014 t. 29046 s. R.G.)

small_resmi-gazete(29).bmp


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ- İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2014/6523
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2014/6523 (30.06.2014 t.  29046 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2014/6523

 

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi  Bakanlığının 19/6/2014 tarihli ve 41609 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930  tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı  Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999  tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile  2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca  23/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararı Eki İthalat Rejimi Kararı EK-3 "Genelleştirilmiş Tercihler  Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Listesi"nde yer alan "A-Gelişme Yolundaki  Ülkeler (G.Y.Ü.)" adlı tabloda yer alan "El Salvador, Guatemala ve Panama"  söz konusu tablodan çıkartılarak "B-Özel Teşvik Düzenlemelerinden  Yararlanacak Ülkeler (Ö.T.D.Ü.)" adlı tabloya eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Kararın ekinde yer alan EK-I sayılı  listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P), kayıt  numaralan, madde isimleri ve gümrük vergisi oranlan belirtilen ürünler,  20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe  konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı listeden çıkartılmıştır.

Bu Kararın ekinde yer alan EK-II sayılı listede Gümrük  Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P), kayıt numaraları, madde isimleri  ve gümrük vergisi oranlan belirtilen ürünler, söz konusu İthalat Rejimi  Kararının eki V sayılı listeye ilave edilmiştir.

MADDE 3- Bu Kararın 2 nci maddesi 1/7/2014 tarihinden geçerli  olmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe  girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

EK-1

G.T.P. KAYIT
NO
  MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ (%)
2823.00.00 10 * - Ağırlık itibariyle % 99,9 veya daha fazla saflıkta
- ortalama tanecik boyutu 1,2 µm veya daha fazla fakat 1,8 µm'den  fazla olmayan
- spesifik yüzey alanı 5,0 m²/g veya daha fazla fakat 7,5 m²/g'dan  fazla olmayan
titantum dioksit (CAS RN 13463-67-7)
0
         
2836.99.17 20 * Zirkonyum (IV) bazik karbonat (CAS RN 15667-84-2) 0
         
2903.39.90 70 * Tıbbi ölçekli doz inhalerleri için eczacılıkta bir  tür püskürtücü imalinde kullanılan, kokusuz, sertifikalı, maksimum;
- Ağırlıkça 600 ppm 1,1,2,2-tetrafloretan
- Ağırlıkça 2 ppm pentafloroetan
- Ağırlıkça 2 ppm klorodiflorometan
- Ağırlıkça 2 ppm kloropentafloroetan
- Ağırlıkça 2 ppm diklorodiflorometan
içeren 1,1,1,2-tetrafloraetan (CAS RN 811-97-2) (a) 
0
         
2905.19.00 11 * 29. fasılın 1 e notunda belirtildiği üzere  tetrahidrofuran içinde çözelti halinde olsun olmasın potasyum  tert-bütanolat (CAS RN 865-47-4) 0
         
2907.23.00 10 * 4,4'-izopropilidendifenol (CAS RN 80-05-7) 0
         
2908.19.00 10 * Pentaflorofenol (CAS RN 771-61-9) 0
         
2915.39.00 20 * İzopentilasetat (CAS RN 123-92-2) 0
         
2921.42.00 86 * Ağırlıkça % 99,5 veya daha fazla saflıkta  2,5-Dikloroanilin (CAS RN 95-82-9) 0
         
2921.49.00 70 * 2-klorobenzilamin (CAS RN 89-97-4) 0
         
2925.29.00 20 * N-[3-(dimetilamino) propil]-N'-etilkarbodiimid  hidroklorür (CAS RN 25952-53-8) 0
         
2932.99.00 80 * 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenziliden)-D-glusitol (CAS RN  32647-67-9) 0
         
2933.21.00 50 * 1-bromo-3-kloro-5,5-dimetil hidantoin (CAS RN  16079-88-2) 0
2933.59.95 15 * Sitagliptin fosfat monohidrat (CAS RN 654671-77-9) 0
         
2934.99.90 55 * Olmesartan medoksomil (INN) (CAS RN 144689-63-4) 0
         
2935.00.90 17 * 6-metil-4-okzo-5,6-dihidro-4H-thieno [2,3-b]  tiyopiran-2-sülfonamid (CAS RN 120279-88-1) 0
         
2935.00.90 88 * N-(2-(4-Amino-N-etil-m-toluidin) etil)  metansulfonamid seskisulfat monohidrat (CAS RN 25646-71-3) 0
         
3204.11.00 20 * Yüksek basınçlı sıvı kromatografça tespit edilen %  97 saflıkta veya daha fazla C.I. Dispers Sarı 241 boya (CAS RN  83249-52-9) 0
         
3204.11.00 40 * C.I. Dağılmış Kırmızı 60 boya (CAS RN 17418-58-5) 0
         
3204.11.00 50 * C.I. Dağılmış Mavi 72 boya (CAS RN 81-48-1) 0
         
3204.11.00 60 * C.I.Dağılmış Mavi 359 boya (CAS RN 213328-78-0) 0
         
3204.11.00 70 * C.I.Dağılmış Kırmızı 343 boya (CAS RN 99035-78-6) 0
         
3204.12.00 10 * C.I. Asit Mavi 9 boya (CAS RN 3844-45-9) 0
         
3204.13.00 10 * C.I. Bazik kırmızı 1 boya (CAS RN 989-38-8) 0
         
3204.13.00 30 * C.I. bazik mavi 7 boya (CAS RN 2390-60-5) 0
         
3204.13.00 40 * C.I. bazik mor 1 boya (CAS RN 603-47-4)/ (CAS RN  8004-87-3) 0
         
3204.15.00 10 * C.I. Vat turuncu 7 boya (C.I. Pigment turuncu 43 )  (CAS RN 4424-06-0) 0
         
3204.15.00 60 * C.I. Vat mavi 4 boyar madde (CAS RN 81-77-6) 0
         
3204.17.00 10 * C.I. Pigment sarı 81 boya (CAS RN 22094-93-5) 0
         
3204.17.00 15 * C.I. Pigment Yeşil 7 boya (CAS RN 1328-53-6) 0
         
3204.17.00 20 * C.I. Pigment Mavi 15:3 boya ( CAS RN 147-14-8) 0
         
3204.17.00 25 * C.I. Pigment Sarı 14 boya (CAS RN 5468-75-7) 0
         
3204.17.00 30 * C.I. Pigment sarı 97 boya (CAS RN 12225-18-2) 0
         
3204.17.00 35 * C.I. Pigment kırmızı 202 boya (CAS RN 3089-17-6) 0
         
3204.17.00 40 * C.I. Pigment sarı 120 boya (CAS RN 29920-31-8) 0
         
3204.17.00 50 * C.I. Pigment sarı 180 boya (CAS RN 77804-81-0) 0
         
3204.17.00 60 * C.I. Pigment Kırmızı 53:1 (CAS RN 5160-02-1) 0
         
3204.17.00 65 * C.I. Pigment Kırmızı 53 boya (CAS RN 2092-56-0) 0
         
3204.17.00 70 * C.I. Pigment Sarı 13 boya (CAS RN 5102-83-0) 0
         
3204.17.00 75 * C.I. Pigment Turuncu 5 boya (CAS RN 3468-63-1) 0
         
3204.17.00 80 * C.I. Pigment Kırmızı 207 boya (CAS RN 71819-77-7 ) 0
         
3204.17.00 85 * C.I. Pigment Mavi 61 boya (CAS RN 1324-76-1) 0
         
3204.17.00 88 * C.I. Pigment Menekşe 3 boya(CAS RN 1325-82-2) 0
         
3204.19.00 70 * C.I. Solvent kırmızısı 49 boya (CAS RN 509-34-2) 0
         
3204.19.00 71 * C.I. Solvent kahverengi 53 boya (CAS RN 64696-98-6) 0
         
3204.19.00 73 * Yüksek basınçlı likit kromotografi ile tanımlanmış %  97 veya daha fazla saflıkta C.I. solvent mavi 104 boya (CAS RN  116-75-6) 0
         
3204.19.00 77 * C.I. Solvent Sarı 98 Boya (CAS RN 27870-92-4) 0
         
3204.19.00 84 * C.I. Solvent Mavi 67 boya (CAS RN 12226-78-7 ) 0
         
3204.19.00 85 * C.I. Solvent Kırmızı HPR boya 0
         
3204.20.00 20 * C.I. Floresan Aydınlatıcı 71 boya (CAS RN  16090-02-1) 0
         
3204.20.00 30 * C.I. Floresan Aydınlatıcı 351 boya (CAS RN  38775-22-3) 0
         
3208.90.19 15 * Bir çözelti veya dispersiyon içinde olsun olmasın  modifiye edilmiş klorlanmış poliolefinler 0
3902.90.90 94      
         
3701.99.00 10 * 8541 veya 8542 pozisyonlarındaki maddeler için maske  üretimine mahsus, krom film ile kaplanmış ve ışığa duyarlı veya  elektrona duyarlı reçine ile kaplanmış cam veya kuvarz plaka 0
         
3707.10.00 40 * Ağırlıkça aşağıdakileri içeren;
- %10'dan fazla olmayan naftakinondiazit esterleri,
- % 2 veya daha fazla fakat %20'den fazla olmayan hidroksistiren  kopolimerleri,
- %7'den fazla olmayan epoksi içeren türevler
1-etoksi-2-propil asetat ve/veya etil laktat içinde çözülmüş  hassaslaştırıcı emülsiyonlar
0
         
3808.91.90 30 * - Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai ve  kurstaki veya,
- Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki veya,
- Bacillus thuringiensis subsp israelensis veya,
- Bacillus thuringiensis subsp. aizawai veya,
- Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis'den
türetilmiş endosporlar veya sporlar ve protein kristalleri içeren  müstahzar
0
         
3811.29.00 20 * Karıştırma prosesi yoluyla motor yağlarının üretimi  için konsantre katkı maddesi olarak kullanılmak üzere, propilen  oksit, fosforöz oksit ve C12-14 alkil zincirli aminler ile  bis(2-metil pentan-2-il ) ditio fosforik asitin reaksiyon ürünlerini  içeren yağlama yağları için katkı maddeleri 0
         
3811.29.00 40 * Karıştırma prosesi yoluyla motor yağlarının üretimi  için konsantre katkı maddesi olarak kullanılmak üzere, klorin  içeriği ağırlıkça % 0,05 veya daha fazla fakat % 0,5'ten fazla  olmayan, sodyum sülfit (CAS RN 68511-50-2) ve sülfür monoklorürlü  2-metil-prop-1-ene'nin reaksiyon ürünlerini içeren yağlama yağları  için katkı maddeleri 0
         
3812.30.80 75 * N,N'-Bis(1,2,2,6,6- pentametil-4- piperidinil)  -1,6-hekzandiamin, 2,4-dikloro-6- (4-morfonilil) -1,3,5 -triazinli  polimer (CAS RN 193098-40-7) 0
         
3823.19.30 20 * Aşağıdakilerin üretiminde kullanılmak üzere; % 80  yağ asidinden arındırılmış hidrojene edilmiş ya da edilmemiş,  distile edilmiş palm yağı asidi;
-38.23 alt başlığı altında endüstriyel monokarboksilik yağ asitleri
-38.23 alt başlığı stearik asit
-29.15 alt başlığı stearik asit
-29.15 alt başlığı palmitik asit, veya
-23.09 alt başlığı hayvan yemi preperasyonunda (a)
0
         
3823.19.90 20 * Aşağıdakilerin üretiminde rafinasyondan elde edilen  palm asit yağları;
-38.23 alt başlığında endüstriyel monokarboksilik yağ asitleri
-38.23 alt başlığında strearik asit
-29.15 alt başlığında stearik asit
-29.15 alt başlığında palmitik asit
-23.09 alt başlığında hayvan yemi preperasyonları (a)
0
         
3824.90.97 18 * Ortalama polimer zincir uzunluğu 5 monomer birimden  az olan poli (tetrametilen glikol)  Bis[(9-okzo-9H-tiokzantan-1-iloks) asetat)] (CAS RN 515136-48-8) 0
         
3824.90.97 33 * -trioktilfosfin oksit (CAS RN 78-50-2),
-dioktilhekzilfosfin oksit (CAS RN 31160-66-4),
-oktildihekzilfosfin oksit (CAS RN 31160-64-2) ve
-trihekzilfosfin oksit (CAS RN 9084-48-8)
içeren müstahzar
0
         
3907.30.00 60 * Poligliserol poliglisidil eter reçine (CAS RN  105521-63-9) 0
         
3907.40.00 30 * Özgül ağırlığı 1,18 veya daha fazla fakat 1,25'ten  fazla olmayan, ağırlık itibariyle;
- % 77 veya daha fazla fakat % 90'dan fazla olmayan polikarbonat,
- % 8 veya daha fazla fakat % 20'den fazla olmayan fosforik asit  ester
- % 0,1 veya daha fazla fakat % 1'den fazla olmayan antioksidan
içeren ve % 1 veya daha fazla fakat % 5'ten fazla olmayan  alevlenmeyi önleyici içersin veya içermesin polikarbonat pelletler  veya granüller
0
         
3910.00.00 40 * Uzun vadeli cerrahi implantların üretiminde  biyouyumlu silikonlar (a) 0
         
3913.90.00 85 * Steril sodyum hyaluronat (CAS RN 9067-32-7) 0
         
3921.90.55 25 * Poliimid reçine içeren önceden emprenye edilmiş  tabaka veya rulolar 0
7019.40.00 20      
         
5603.12.90 60 * Polietilenden elyafın extrüderden çekilmesi  sonrasında yapıştırma yöntemiyle imal edilmiş, 60 gr/m² 'den fazla  ve 80 gr/m² 'den fazla olmayan ağırlığa sahip, (Gurley) hava direnci  8 saniye veya daha fazla olan, ancak 36 saniyeden fazla olmayan (ISO  5636/5 Yöntemiyle belirlenmiş) dokunmamış mensucat 0
5603.13.90 60      
         
6909.19.00 80 * 85.21 ve 85.28 başlıkları altındaki ürünler den  oluşan entegre devreler, diyodlar ve transistörlerin işleme  derecelerini beslemek için ağırlık olarak %15 veya daha fazla  aluminyum oksit ve %66 veya daha fazla silikon karbid ihtiva eden  seramik ısı evyeleri (a ) 0
         
7019.40.00 10 * Uzunluk ve genişlikte her 0C'de 10 ppm'den fazla  fakat her 0C 12 ppm'den fazla olmayan ve kalınlıkta her 0C'de 20  ppm'den fazla fakat her 0C'de 30 ppm'den fazla olmayan, camsı geçiş  sıcaklığı 152 0C veya daha fazla fakat 153 0C'den fazla olmayan  (IPC-TM-650'ye uygun olarak ölçülmüş) 30 0C ile 120 0C arasında bir  termal genleşme katsayılı (IPC-TM-650'ye uygun olarak ölçülmüş)  epoksi reçine emdirilmiş fitilden dokunmuş kumaş 0
         
7020.00.10 10 * Televizyon dolabı kutusunun/cisminin sabitlenmesi ve  dengelenmesi için destekle yada desteksiz duran televizyon kaidesi 0
7616.99.90 77      
         
8108.90.50 85 * Alaşımsız titanyumdan levha, yaprak, şerit ve  folyolar 0
         
8309.90.90 10 * Alüminyum kutu; "çek aç kapak" (ring pull) içeren,  ağzı tamamen açık olan ve çapı 136,5mm (± 1 mm) olan. 0
         
8501.10.99 80 * DC adımlı motor (stepping motor);
- adım açısı 7.5º (± 0.5 º) olan,
- 25 ºC de 'pull-out' torku 25 mNm veya daha fazla olan,
- 'pull-out' vuruş hızı (pulse rate) 1.960 pps veya daha fazla olan,
- iki-fazlı sarımlı (winding),
- Anma gerilimi 10.5 V veya daha fazla olan, ancak 16.0 V'u  geçmeyen.
0
         
8505.11.00 70 * Araç hoparlörlerinde kullanılan türden disk:
- çapı 90 mm'den fazla olmayan,
- ortasında bir deliği olsun veya olmasın,
- neodmiyum, demir ve boron alaşımı içeren, nikel ile kaplı,  mıknatıslama sonrası kalıcı mıknatıs olan.
0
         
8507.30.20 30 * Silindirik nikel-kadmiyumlu akümülatör; nominal  kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan, çapı 14,5 mm (± 1 mm),  uzunluğu 65,3 mm (± 1,5 mm) olan, tekrar doldurulabilen bataryaların  imaline mahsus. (a) 0
         
8507.50.00 20 * Dikdörtgen akümülatör; uzunluğu 69 mm'yi geçmeyen,  genişliği 36 mm'yi geçmeyen, kalınlığı 12 mm'yi geçmeyen, tekrar  şarj edilebilir akümülatörlerin üretiminde kullanılmaya mahsus. (a) 0
8507.60.00 20      
         
8507.50.00 30 * Silindirik nikel-hidrid akümülatör, çapı 14,5 mm'yi  geçmeyen, tekrar şarj edilebilir akümülatörlerin imaline mahsus. (a) 0
         
8507.60.00 30 * Silindirik lityum iyon akümülatör, uzunluğu 63 mm  veya daha fazla olan, çapı 17,2 mm veya daha fazla olan, nominal  kapasitesi 1.200 mAh veya daha fazla olan, tekrar şarj edilebilir  pillerin imaline mahsus. (a) 0
         
8507.60.00 40 * İyon lityum elektrik akümülatörlerinin şarj  edilebilir pilleri;
- uzunluğu 1203 mm veya daha fazla olan ancak 1297 mm'yi geçmeyen,
- genişliği 282 mm veya daha fazla olan ancak 772 mm'yi geçmeyen,
- yüksekliği 792 mm veya daha fazla olan ancak 839 mm'yi geçmeyen,
- ağırlığı 260 kg veya daha fazla olan ancak 293 kg'yi geçmeyen,
- gücü 22 kWh veya 26 kWh olan, ve
- 24 veya 48 modül içeren
0
         
8507.60.00 55 * Silindir şeklinde lityumiyon akümülatör;
- tabanı ortasından sıkıştırılmış elipse benzeyen,
- uzunluğu 49 mm veya daha fazla olan (terminaller hariç),
- genişliği 33,5 mm veya daha fazla olan,
- kalınlığı 9,9 mm veya daha fazla olan,
- anma kapasitesi 1,75 Ah veya daha fazla olan, ve
- anma voltajı 3,7 V olan,
tekrar şarj edilebilir pillerin imaline mahsus. (a)
0
         
8507.60.00 57 * Küboid şeklinde lityumiyon akümülatör;
- bazı köşeleri yuvarlatılmış olan,
- uzunluğu 76 mm veya daha fazla olan (terminaller hariç),
- genişliği 54,5 mm veya daha fazla olan,
- kalınlığı 5,2 mm veya daha fazla olan,
- anma kapasitesi 3100 mAh veya daha fazla olan, ve
- anma voltajı 3,7 V olan,
tekrar şarj edilebilir pillerin imaline mahsus. (a)
0
         
8507.60.00 80 * Dikdörtgen lityum-iyon akümülatör;
- metal mahfazalı,
- uzunluğu 171 mm (± 3 mm) olan,
- genişliği 45.5 mm (± 1 mm) olan,
- yüksekliği 115 mm (± 1 mm) olan,
- nominal voltajı 3.75 V olan,
- nominal kapasitesi 50 Ah olan,
motorlu araçların şarj edilebilir pillerinin imalinde kullanılmaya  mahsus. (a)
0
         
8518.29.95 30 * Hoparlörler,
- impedansı 4 Ohm veya daha fazla olan ancak 16 Ohm'u geçmeyen,
- anma gücü 2 W veya daha fazla olan ancak 20 W'ı geçmeyen,
- plastik braketli veya braketsiz, ve
- konektör takılmış elektrik kablolu veya kablosuz,
TV setleri ve video monitörlerin üretiminde kullanılan türden.
0
         
8522.90.80 97 * Yüksek frekanslı sinyalleri orta frekanslı  sinyallere dönüştüren tuner, 85.21 ve 85.28 pozisyonlarında yer alan  ürünlerin imaline mahsus. (a) 0
8529.90.65 50      
         
8525.80.19 31 * Kapalı devre televizyon (CCTV) kamerası;
- ağırlığı 5,9 kg'ı geçmeyen,
- mahfazası olmayan
- boyutları 405mm x 315 mm'yi geçmeyen,
- tek ikili şarj cihazına [Charge-Couple-Device (CCD)] veya  Tamamlayıcı Metal Oksit Yarı iletken (CMOS) sensörüne sahip olan,
- efektif pikselleri 5 megapikseli geçmeyen,
CCTV gözetim sistemlerinde kullanılmaya mahsus. (a)
0
8525.80.91 10      
         
8528.59.70 10 * DC giriş voltajı 7 V veya daha fazla olan ancak 30  V'dan fazla olmayan, ekran köşegen uzunluğu 33,2 cm veya daha az  olan, diğer aparatlar ile birlikte olanlar hariç, sıvı kristal  göstergeli (LCD) renkli video monitörleri,
- mahfazası olmayan, arka kapağı ve çerçevesi olan,
- veya mahfazası olan,
84. ila 90. ve 94. fasıllar kapsamındaki ürünlerde, endüstriyel  montaj sırasında, kalıcı birleşme veya kalıcı montaj için  kullanılan. (a)
0
         
8529.90.65 55 * Ortam aydınlatmalı (ambient light) LED panosu; 85.28  başlığı altında yer alan ürünlere monte edilmeye mahsus. (a) 0
         
8529.90.65 60 * Yüksek frekans sinyallerini orta frekans sinyaline  çeviren tuner, set üstü cihazlar (set-top boxes) için uydu veya  karasal TV alıcılarının imaline mahsus. (a) 0
         
8529.90.92 42 * Televizyonlarda transistörlerin ve entegre  devrelerin çalışma sıcaklığını ayarlamak için alüminyumdan sıcaklık  kanalı ve soğutma kanadı. (a) 0
         
8529.90.92 44 * LCD modüller; sadece bir veya daha fazla TFT camı  veya plastik hücreler içeren, dokunmatik ekran donanımlarıyla (touch  screen facilities) donatılmamış, arkaışık ünitesi (backlight unit)  olsun veya olmasın, invertörler ve sadece piksel adresleme için  kontrol elektroniğine sahip bir veya daha fazla baskılı devre kartı  olsun veya olmasın. 0
         
8529.90.92 48 * Transistörlerin ve entegre devrelerin çalışma  sıcaklığını muhafaza etmek için alüminyum pres döküm ısı alıcı (die  cast heat sink), 85.27 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline  mahsus. (a) 0
         
8536.70.00 10 * Optik soket veya fiş, 85.21 veya 85.28 başlıkları  altında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus. (a) 0
         
8536.70.00 20 * Fiber optik kabloları optik ve mekanik olarak  hizalayan, plastik veya metal mahfaza içerisinde,
metal priz, fiş ve konektörler;
- çalışma sıcaklığı -20 °C veya daha fazla olan ancak 70 °C'yi  geçmeyen,
- sinyal aktarım hızı 25 Mbps'yi geçmeyen,
- besleme gerilimi -0.5 V veya daha fazla olan ancak 7 V'u geçmeyen,
- giriş gerilimi -0.5 V veya daha fazla olan ancak 7.5 V'u geçmeyen,
- entegre devre içermeyen,
85.21 ve 85.28 başlıkları altında yer alan ürünlerin imalinde  kullanılmaya mahsus. (a)
0
         
8538.90.99 95 * Bakır tabanlı plaka, 85.35 ya da 85.36 başlıkları  altında yer alan 650 V veya daha fazla olan, ancak 1200 V'u geçmeyen  IGBT modüllerinin imalinde ısı emici olarak kullanılan türden. (a) 0
         
9002.11.00 50 * Odak uzaklığı 25 mm ile 150 mm arasında ve çapı 60  mm ile 190 mm arasında olan cam veya plastik lenslerden oluşan  mercek ünitesi. 0
         
9022.90.00 10 * X-ışın aparatları için paneller (x-ışın düz panel  sensörleri / x-ışın sensörleri); ince filmli transistörler matrisli  bir cam levha içeren, şekilsiz silikondan film ile kaplı, parıldayan  bir sezyum iyodür tabaka ve metalize bir koruyucu katman ile  örtülmüş, faal yüzeyi 409.6 mm² x 409.6 mm² ve piksel büyüklüğü 200  µm² x 200 µm² olan. 0
* : Bu GTP'lerde sadece madde ismi  sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı  düşürülmüştür.
(a) : Bu GTP'lerde sadece madde ismi  sütununda belirtilen amaçlar için vergi oranı düşürülmüştür; bu  maddeler, gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine  tabidir.


 


  

EK-2

G.T.P. KAYIT NO   MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ (%)
2707.99.99 10 * 27. fasılın ek 5 numaralı notunda tanımlanan özel  bir işleme tabi tutulacak rafineri ürünü olarak kullanılmak üzere  içeriğindeki aromatik oran aromatik olmayan oranı aşan ağır ve orta  yağlar (a) 0
         
2710.19.99 10 * Viskozite endeksi 120 veya daha fazla olan ve
- Doymuş ağırlığı %90 veya daha fazla ve
- Ağırlıkça %0.03'den fazla olmayan kükürt
içeren hidrojene, yüksek derecede isoparafenik hidrokarbonlar içeren  katalizörle hidromerize edilmiş ve mumu alınmış temel yağlar
0
         
2823.00.00 10 * - Ağırlıkça %99.9 veya daha fazla saflıkta
- Ortalama tanecik büyüklüğü 0.7 µm veya daha fazla olan fakat 2.1  µm'yi geçmeyen
titanyum dioksit (CAS RN 13463-67-7)
0
         
2827.39.85 40 * Baryum klorür dihidrat (CAS RN 10326-27-9) 0
         
2835.10.00 20 * Sodyum hipofosfit (CAS RN 7681-53-0) 0
         
2836.99.17 20 * Zirkonyum (IV) bazik karbonat (CAS RN 57219-64-4) 0
         
2841.70.00 10 * Diamonyum tetraoksomolibdat (2-) (CAS RN 13106-76-8) 0
         
2903.39.19 10 * Saflığı %99'dan az olmayan ve en fazla
- %0.25 sec-butil bromit
- %0.06 n-butil bromit
-%0.06 n-propil bromit
içeren 1-brom-2-metilpropan (CAS RN 78-77-3)
0
         
2903.39.90 85 * (Perflorobutil) etilen (CAS RN 19430-93-4) 0
         
2903.39.90 87 * 1 H- perfloroheksan (CAS RN 355-37-3) 0
         
2905.11.00 10 * Ağırlıkça %99.85 veya daha fazla saflıkta metanol  (CAS RN 67-56-1) 0
         
2905.19.00 11 * 29. fasılın 1 e notunda belirtildiği üzere  tetrahidrofuran içinde çözelti halinde olsun olmasın potasyum  tertbütanolat (CAS RN 865-47-4) 0
         
2905.19.00 20 * Butiltitanat monohidrat homopolimeri (CAS RN  162303-51-7) 0
         
2905.19.00 25 * Tetra-(2-etilhekzil) titanat (CAS RN 1070-10-6) 0
         
2908.19.00 10 * Pentaflorofenol (CAS RN 771-61-9) 0
         
2910.90.00 20 * 2- [(2-metoksifenoksi)metil]oksiran (CAS RN  2210-74-4) 0
         
2912.29.00 70 * 4-tert-butilbenzaldehit (CAS RN 939-97-9) 0
         
2912.29.00 80 * 4-izopropilbenzaldehit (CAS RN 122-03-2) 0
         
2914.50.00 55 * 2,2',4,4'- tetrahidroksibenzofenon (CAS RN 131-55-5) 0
         
2914.70.00 80 * Tetrakloro-p-benzokinon (CAS RN 118-75-2) 0
         
2915.39.00 25 * 2-metilsiklohekzil asetat (CAS RN 5726-19-2) 0
         
2916.14.00 20 * Etil metakrilat (CAS RN 97-63-2) 0
         
2916.39.90 48 * 3-florobenzoil klorür (CAS RN 1711-07-5) 0
         
2917.19.90 15 * Dimetil but-2-inedioat (CAS RN 762-42-5) 0
         
2917.19.90 25 * n-Dodesenil süksinik anhidrit (CAS RN 19780-11-1) 0
         
2917.39.95 40 * Dimetil 2- nitrotereftalat (CAS RN 5292-45-5) 0
         
2918.99.90 25 * Metil (E)  -3-metoksi-2-(2-klorometilfenil)-2-pronenoat (CAS RN 117428-51-0) 0
         
2919.90.00 60 * Bisfenol-A bis (difenil fosfat) (CAS RN 5945-33-5) 0
         
2921.42.00 30 * 4-nitroanilin (CAS RN 100-01-6) 0
         
2921.42.00 86 * 2,5-dikloranilin (CAS RN 95-82-9) 0
         
2921.49.00 50 * 3,4-ksilidin (CAS RN 95-64-7) 0
         
2922.49.85 80 * 12-aminododekanoik asit (CAS RN 693-57-2) 0
         
2924.29.98 37 * Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7) 0
         
2924.29.98 43 * N,N'-(3,3'-dimetilbifenil-4,4'-ilen)  di(asetoasetamid) (CAS RN 91-96-3) 0
         
2925.29.00 20 * N-[3-(dimetilamino) propil]- N'-etilkarbodiimid  hidroklorür (CAS RN 25952-53-8) 0
         
2926.90.95 23 * Akrinatrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1) 0
         
2926.90.95 27 * Cyhalofop- butil (ISO) (CAS RN 122008-85-9) 0
         
2930.90.99 37 * Etantioamid (CAS RN 62-55-5) 0
         
2930.90.99 43 * Trimetilsülfoksonium iyodür (CAS RN 1774-47-6) 0
         
2931.90.90 33 * Di-tert-butilfosfan (CAS RN 819-19-2) 0
         
2932.20.90 45 * 2,2-dimetil-1,3-dioksan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1) 0
2932.99.00 53 * 1,3-dihidro-1,3-dimetoksiizobenzofuran (CAS RN  24388-70-3) 0
         
2932.99.00 80 * 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenziliden)-D-glusitol (CAS RN  81541-12-0) 0
         
2933.21.00 50 * 1-bromo-3-kloro-5,5-dimetil hidantoin (CAS RN  16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6) 0
         
2933.39.99 58 * 4-kloro-1-metilpiperidin (CAS RN 5570-77-4) 0
         
2933.49.90 80 * Etil  6,7,8-trifloro-1-[formil(metil)amino]-4-okso-1,4-dihidrokinolin-3-karboksilat  (CAS RN 100276-65-1) 0
         
2933.59.95 13 * 2-dietilamino-6-hidroksi-4-metilprimidin (CAS RN  42487-72-9) 0
         
2933.59.95 15 * Sitagliptin fosfat monohidrat (CAS RN 654671-77-9) 0
         
2933.69.80 65 * 1,3,5-triazin-2,4,6 (1H,3H,5H)-tritiyon, trisodyum  tuzu (CAS RN 17766-26-6) 0
         
2933.99.80 14 * 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-6-(2-metilprop-2-en-1-il)fenol (CAS  RN 98809-58-6) 0
         
2935.00.90 17 * 6-metil-4-okzo-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiyopiran-2-sülfonamit  (CAS RN 120279-88-1) 0
         
2935.00.90 88 * N-(2-(4-amino-N-etil-m-toluidino)etil)metansülfonamit seskisülfat  monohidrat, (CAS RN 25646-71-3) 0
         
3204.11.00 15 * C.I. dispers mavi 360 boyar madde (CAS RN  70693-64-0) ve İçeriği ağırlıkça %99 veya daha fazla C.I. dispers  mavi 360 boyar madde olan müstahzarları 0
         
3204.11.00 20 * C.I. dispers sarı 241 boyar madde (CAS RN  83249-52-9) ve içeriği ağırlıkça %97 veya daha fazla C.I. dispers  sarı 241 olan müstahzarları 0
         
3204.11.00 40 * C.I. dispers kırmızı 60 boyar madde(CAS RN  17418-58-5) ve içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. dispers  kırmızı 60 olan müstahzarları 0
         
3204.11.00 50 * C.I. dispers mavi 72 boyar madde(CAS RN 81-48-1) ve  içeriği ağırlıkça %95 veya daha fazla C.I. dispers mavi 72 olan  müstahzarları 0
         
3204.11.00 60 * C.I. dispers mavi 359 boyar madde (CAS RN  62570-50-7) ve içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. dispers  mavi 359 olan müstahzarları 0
         
3204.11.00 70 * C.I. dispers kırmızı 343 boyar madde (CAS RN  99035-78-6) ve içeriği ağırlıkça %95 veya daha fazla C.I. dispers  kırmızı 343 olan müstahzarları 0
         
3204.12.00 10 * C.I. asit mavi 9 boyar madde (CAS RN 2650-18-2) ve  içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. asit mavi 9 olan  müstahzarları 0
         
3204.12.00 50 * C.I. asit mavi 80 boyar madde (CAS RN 4474-24-2) ve  içeriği ağırlıkça %99 veya daha fazla C.I. asit mavi 80 olan  müstahzarları 0
         
3204.13.00 10 * C.I. bazik kırmızı 1 boyar madde (CAS RN 989-38-8)  ve içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. bazik kırmızı 1 olan  müstahzarları 0
         
3204.13.00 30 * C.I. bazik mavi 7 boyar madde (CAS RN 2390-60-5) ve  içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. bazik mavi 7 olan  müstahzarları 0
         
3204.13.00 40 * C.I. bazik menekşe rengi 1 (CAS RN 603-47-4 veya CAS  RN 8004-87-3) ve içeriği ağırlıkça %90 veya daha fazla C.I. bazik  menekşe rengi 1 olan müstahzarları 0
         
3204.15.00 10 * C.I. vat turuncu 7 boyar madde (C.I. pigment turuncu  43) (CAS RN 4424-06-0) ve içeriği ağırlıkça %20 veya daha fazla C.I.  vat turuncu 7 (C.I. pigment turuncu 43) olan müstahzarları 0
         
3204.15.00 60 * C.I. vat mavi 4 boyar madde (CAS RN 81-77-6) ve  içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. vat mavi 4 bulunan  preparatlar. 0
         
3204.15.00 70 * C.I. vat kırmızı 1 boyar madde (CAS RN 2379-74-0) 0
         
3204.17.00 10 * C.I. pigment sarı 81 boyar madde (CAS RN 22094-93-5)  ve içeriğinde ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. pigment sarı 81  bulunan müstahzarları 0
         
3204.17.00 13 * C.I. pigment kırmızı 48:2 boyar madde (CAS RN  7023-61-2) 0
         
3204.17.00 15 * C.I. pigment yeşil 7 boyar madde (CAS RN 1328-53-6)  ve içeriğinde ağırlıkça %40 veya daha fazla C.I. pigment yeşil 7  bulunan müstahzarları 0
         
3204.17.00 20 * C.I. pigment mavi 15:3 boyar madde (CAS RN 147-14-8)  ve içeriğinde ağırlıkça %35 veya daha fazla C.I. pigment mavi 15:3  bulunan müstahzarları 0
         
3204.17.00 25 * C.I. pigment sarı 14 boyar madde (CAS RN 5468-75-7)  ve içeriğinde ağırlıkça %25 veya daha fazla C.I. pigment sarı 14  bulunan müstahzarları 0
         
3204.17.00 30 * C.I. pigment sarı 97 boyar madde (CAS RN 12225-18-2)  ve içeriğinde ağırlıkça %30 veya daha fazla C.I. pigment sarı 97  bulunan müstahzarları 0
         
3204.17.00 35 * C.I. pigment kırmızı 202 boyar madde (CAS RN  3089-17-6) ve içeriğinde ağırlıkça %70 veya daha fazla C.I. pigment  kırmızı 202 bulunan müstahzarları 0
         
3204.17.00 40 * C.I. pigment sarı 120 boyar madde (CAS RN  29920-31-8) ve içeriğinde ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. pigment  sarı 120 bulunan müstahzarları 0
         
3204.17.00 50 * C.I. pigment sarı 180 boyar madde(CAS RN 77804-81-0)  ve içeriğinde ağırlıkça %90 veya üstü C.I. pigment sarı 180 bulunan  müstahzarları 0
         
3204.17.00 60 * C.I. pigment kırmızı 53:1 boyar madde (CAS RN  5160-02-1) ve içeriğinde ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. pigment  kırmızı 53:1 bulunan müstahzarları 0
         
3204.17.00 65 * C.I. pigment kırmızı 53 boyar madde (CAS RN  2092-56-0) ve içeriğinde ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. pigment  kırmızı 53 bulunan müstahzarları 0
         
3204.17.00 70 * C.I. pigment sarı 13 boyar madde (CAS RN 5102-83-0  veya CAS RN 15541-56-7) ve içeriğinde ağırlıkça %60 veya daha fazla  C.I. pigment sarı 13 bulunan müstahzarları 0
         
3204.17.00 75 * C.I. pigment turuncu 5 boyar madde (CAS RN  3468-63-1) ve içeriğinde ağırlıkça %80 veya daha fazla C.I. pigment  turuncu 5 bulunan müstahzarları 0
         
3204.17.00 80 * C.I. pigment kırmızı 207 boyar madde (CAS RN  71819-77-7) ve içeriğinde ağırlıkça %50 veya üstü C.I. pigment  kırmızı 207 bulunan müstahzarları 0
         
3204.17.00 85 * C.I. pigment mavi 61 boyar madde (CAS RN 1324-76-1)  ve içeriğinde ağırlıkça %35 veya daha fazla C.I. pigment mavi 61  bulunan müstahzarları 0
         
3204.17.00 88 * C.I. pigment menekşe rengi 3 boyar madde (CAS RN  1325-82-2 veya CAS RN 101357-19-1) ve içeriğinde ağırlıkça %90 veya  üstü C.I. pigment menekşe rengi 3 bulunan müstahzarları 0
         
3204.19.00 70 * C.I. solvent kırmızı 49:2 boyar madde (CAS RN  1103-39-5) ve içeriğinde ağırlıkça %90 veya üstü C.I. solvent  kırmızı 49:2 bulunan preparatlar. 0
         
3204.19.00 71 * C.I. solvent kahverengi 53 boyar madde (CAS RN  64696-98-6) ve içeriğinde ağırlıkça %95 veya daha fazla C.I. solvent  kahverengi 53 bulunan müstahzarları 0
         
3204.19.00 73 * C.I. solvent mavi 104 boyar madde (CAS RN 116-75-6)  ve içeriğinde ağırlıkça %97 veya daha fazla C.I. solvent mavi 104  bulunan müstahzarları 0
         
3204.19.00 77 * C.I. solvent sarı 98 boyar madde(CAS RN 27870-92-4  veya CAS RN 12671-74-8) ve içeriğinde ağırlıkça %95 veya üstü C.I.  solvent sarı 98 bulunan müstahzarları 0
         
3204.19.00 84 * C.I. solvent mavi 67 boyar madde(CAS RN 12226-78-7)  ve içeriğinde ağırlıkça %98 veya daha fazla C.I. solvent mavi 67  bulunan müstahzarları 0
         
3204.19.00 85 * C.I. solvent kırmızı HPR boyar madde (CAS RN  75198-96-8) ve içeriğinde ağırlıkça %95 veya daha fazla C.I. solvent  kırmızı HPR bulunan müstahzarları 0
3204.20.00 20 * C.I. optik beyazlatıcı 71 boyar madde(CAS RN  16090-02-1) ve içeriğinde ağırlıkça %94 veya daha fazla C.I. optik  beyazlatıcı 71 bulunan müstahzarları 0
         
3204.20.00 30 * C.I. optik beyazlatıcı 351 boyar madde(CAS RN  27344-41-8) ve içeriğinde ağırlıkça %90 veya daha fazla optik  beyazlatıcı 351 bulunan müstahzarları 0
         
3206.49.70 10 * Ağırlıkça
-%57 veya daha fazla fakat %63'den daha fazla olmayan aluminyum  oksit (CAS RN 1344-28-1)
-%37 veya daha fazla fakat %42'den fazla olmayan titanyum dioksit  (CAS RN 13463-67-7)
- %1 veya daha fazla fakat %2'den fazla olmayan trietoksikaprilil  silan (CAS RN 2943-75)
içeren susuz çözelti
0
         
3208.90.19 15 * Çözelti içinde klorlanmış poliolefinler 0
         
3208.90.19 45 * Propilen glikol metil eter asetat içinde çözülmüş  alkin halid ile reaksiyona girerek kimyasal olarak modifiye edilmiş  formaldehid ve naftalenediolün polikondansesinden oluşan polimer 0
3824.90.97 61      
         
3701.99.00 10 * 8541 veya 8542 tarife başlığı altında yer alan  ürünler için kullanılan türden fotosensitif veya elektron-sensitif  reçine ile sıvanmış ve krom film ile kaplanmış kuartz veya cam plaka 0
         
3707.10.00 40 * 1-etoksi-2-propil asetat ve/veya etil laktat içinde  çözülmüş
- Ağırlıkça %10'dan fazla olmayan naftokinonediazit esterleri,
-Ağırlıkça %2 veya daha fazla fakat yüzde %35'ten fazla olmayan  hidroksitiren kopolimeri,
-Ağırlıkça %7'den fazla olmayan epoksi içeren türevler
içeren hassaslaştırıcı emülsiyon
0
         
3808.91.90 30 * -Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai ve  kurstaki veya
-Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki veya
-Bacillus thuringiensis subsp. israelensis veya
-Bacillus thuringiensis subsp. aizawai veya
-Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis'den
türetilmiş endospor veya spor ve protein kristalleri içeren  müstahzar
 
0
3811.21.00 13 * Toplam baz numarası (TBN) 250'den fazla olan fakat  350'den fazla olmayan ve yağlama yağı üretiminde kullanılan
- Borat magnezyum (C16-C24) alkilbenzen sülfonat ve
- Mineral yağlar
içeren katkı maddeleri (a)
0
         
3811.21.00 15 * Yağlama yağı üretiminde kullanılan:
- Çinko bis[bis(tetrapropilenfenil)] bis (hidrojen ditiofosfat) (CAS  RN 11059-65-7)
- Trifenil tiofosfat (CAS RN 597-82-0)
- Trifenil fosfit (CAS RN 101-02-0 )
- Mineral yağlar
içeren katkı maddeleri. (a)
0
         
3811.21.00 17 * Yağlama yağı üretiminde kullanılan:
- Temel olarak sülfürize edilmiş diizobutilen,
- Kalsiyum sülfonat,
- Dialkilaminoalkil poliizobutilen süksinat,
- Mineral yağlar
içeren katkı maddeleri. (a)
0
         
3811.21.00 25 * Yağlama yağı üretiminde kullanılan:
- Ortalama molekül ağırlığı (Mw) 10.000'den fazla olan fakat  20.000'den fazla olmayan N-[3-(dimetilamino)propil] metakrilamid ile  (C8-18) alkil polimetakrilat kopolimeri,
- Ağırlıkça %15'ten fazla fakat %30'dan fazla olmayan mineral yağ
içeren katkı maddeleri. (a)
0
         
3811.21.00 27 * Yağlama yağı üretiminde kullanılan:
-4-(4-nitrofenilazo) anilin ve 3-nitro anilin ile tepkimeye giren  süksinik anhidrit gruplarıyla kimyasal olarak modifiye edilmiş,  ağırlıkça %20 veya daha fazla etilen- propilen kopolimeri
- Mineral yağlar
içeren katkı maddeleri. (a)
0
         
3811.21.00 33 * Toplam baz numarası (TBN) 40'dan fazla olan fakat  100'den fazla olmayan, makine yağları üretiminde veya yağlama  yağlarında kullanılan aşırı bazik (overbased) deterjan üretiminde  kullanılan:
- Formaldehit ile heptilfenolün kalsiyum tuzlarının reaksiyon  ürünleri (CAS RN 84605-23-2),
- Mineral yağlar
içeren katkı maddeleri. (a)
0
         
3811.21.00 35 * Yağlama yağı üretiminde kullanılan:
- o-amino poliizobbutilenfenol (CAS RN 78330-13-9),
- Poliizobutilen süksinimid (CAS RN 84605-20-9),
- Alkenilimidazolin (CAS RN 68784-17-8)
- Difenilamin (nonylated) türevleri (CAS RN 36878-20-3 ve CAS RN  27177-41-9) ve
- Ağırlıkça %30'dan fazla fakat %45'ten fazla olmayan mineral yağlar
içeren katkı maddeleri. (a)
0
         
3811.21.00 37 * Yağlama yağı üretiminde kullanılan:
- C4-C20 alkolleriyle esterleşmiş, aminopropilmorfolin ile modifiye  edilmiş stiren maleik anhidrit kopolimeri,
- Ağırlıkça %50'den fazla olan fakat %75'ten fazla olmayan mineral  yağlar
içeren katkı maddeleri. (a)
0
         
3811.21.00 43 * Toplam baz numarası (TBN) 40'dan fazla olan ve  yağlama yağı üretiminde kullanılan
- Boratlanmış süksinimid bileşikleri (CAS RN 134758-95-5) ve
- Mineral yağlar
içeren katkı maddeleri. (a)
0
         
3811.21.00 45 * Metakrilik akma noktasını düşüren (pour point  depressant) polimer içersin ya da içermesin, yağlama yağı üretiminde  kullanılan:
- (C8-18) alkil metakrilat ve N-[3-(dimetilamino)propil]  metakrilamid kopolimeri,
- Etilen-propilen kopolimeri,
- Süksinik anhidrit, 4-(4-nitrofenil) anilin ve 3- nitroanilin ile  kimyasal olarak modifiye edilmiş etilen-propilen kopolimeri,
-Ağırlıkça %15'ten fazla olan fakat %30'dan fazla olmayan mineral  yağlar
içeren katkı maddeleri. (a)
0
         
3811.29.00 20 * Yağlama yağlarının üretiminde konsantre katkı  maddesi olarak kullanılan, propilen oksit, fosfor oksit ve C12-14  alkil zincirli amin içeren bis(2-metilpentan-2-il) disyofosforik  asitin reaksiyon ürünlerinden oluşan katkı maddeleri 0
         
3811.29.00 40 * Yağlama yağlarının üretimi için konsantre katkı  maddesi olarak kullanılmak üzere klorin içeriği ağırlıkça %0.01 veya  daha fazla fakat %0.5'den fazla olmayan, sodyum sülfit (CAS RN  68511-50-2) ve sülfür monoklorürlü 2-metil-prop-1-ene'nin reaksiyon  ürünlerini içeren yağlama yağları için katkı maddeleri. 0
         
3811.29.00 60 * Yağlama yağlarının üretiminde kullanılmak üzere
-Temel olarak sülfürize edilmiş diizobütilen
- Kalsiyum sülfonat
- Dialkilaminoalkil poliizobütilen süksinat
içeren katkı maddeleri (a)
0
         
3811.29.00 70 * Yağlama yağlarının üretiminde kullanılmak üzere  dialkilfosfitlerden (alkil grupları ağırlıkça %80'den daha fazla  oleil, palmitil ve stearil grupları içeren) oluşan katkı maddeleri  (a) 0
         
3811.29.00 80 * Yağlama yağı üretiminde kullanılmak üzere
- Ağırlıkça %70'den fazla 2,5-bis(tert-nonilditiyo)-  [1,3,4]-tiyadiazol (CAS RN 89347-09-1) ve
- Ağırlıkça %15'ten fazla 5-(tert-nonilditiyo)- 1,3,4-  tiyadiazol-2(3H)-tiyon (CAS RN 97503-12-3)
içeren katkı maddeleri (a)
0
         
3811.29.00 85 * Yağlama yağlarının üretiminde kullanılmak üzere  3-((C9-11)-izoalkiloksi)tetrahidrotiyofen 1,1- dioksit, C10 zengini  (CAS RN 398141-87-2) karışımlarından oluşan katkı maddeleri (a) 0
         
3823.19.30 20 * -3823 alt başlığı altında yer alan endüstriyel  monokarboksilik yağ asitleri
- 3823 alt başlığı altında yer alan stearik asit
-2915 alt başlığı altında yer alan stearik asit
- 2915 alt başlığı altında yer alan palmitik asit
-2309 alt başlığı altında yer alan hayvan yemi müstahzarları
üretiminde kullanılmak üzere içeriğinde %80 veya daha fazla serbest  yağ asidi bulunan, hidrojene edilmiş ya da edilmemiş palm yağ asidi  özü (a)
0
3823.19.30 30      
         
3823.19.90 20 * -3823 alt başlığı altında yer alan endüstriyel  monokarboksilik yağ asitleri
- 3823 alt başlığı altında yer alan stearik asit
-2915 alt başlığı altında yer alan stearik asit
- 2915 alt başlığı altında yer alan palmitik asit veya
-2309 alt başlığı altında yer alan hayvan yemi müstahzarları
üretiminde kullanılmak üzere rafinasyondan elde edilen palm asidi  yağları (a)
0
3823.19.90 30      
         
3824.90.97 18 * Ortalama polimer zincir uzunluğu 5 monomer birimden  az olan poli(tetrametilen glikol)  bis[9-okso-9H-tioksanten-1-iloksi)asetat] (CAS RN 813452-37-8) 0
         
3824.90.97 25 * Tolüen içerisinde  tetrahidro-?-(1-naftilmetil)furan-2-propiyonik asit (CAS RN  25379-26-4) müstahzar 0
         
3824.90.97 33 * - Trioktilfosfin oksit (CAS RN 78-50-2)
- Dioktil hekzil fosfin oksit (CAS RN 31160-66-4),
- Oktildihekzilfosfin oksit (CAS RN 31160-64-2),
'- Trihekzilfosfin oksit (CAS RN 3084-48-8)
içeren müstahzar
0
         
3824.90.97 34 * Toz formunda, ağırlıkça %2,5'ten fazla olmayan  2,6-di-tert-bütil-alfa-dimetil amino-p-kresol (CAS RN 88-27-7)  içeren çinko dimetakrilat (CAS RN 13189-00-9) 0
         
3824.90.97 46 * - Stiren alil alkol kopolimerleri ve  4-(1,1-dimetilpropil) fenol ile fosforik anhidritin reaksiyonundan  elde edilen fosforik asit esterleri karışımı (CAS RN 84605-27-6) ve
- Ağırlıkça %30 veya daha fazla fakat %35'ten fazla olmayan izobütil  alkol
içeren kaplama ve boyalar için katkı maddeleri
0
         
3824.90.97 57 * Faks makineleri, yazıcılar ve fotokopi makinelerinde  kullanılan kartuşların ya da mürekkep/toner ile doldurulmuş  şişelerin üretiminde kullanılan toner tozlarıyla karıştırılmak üzere
- Ferrit (demir oksit) (CAS RN 1309-37-1),
- Manganez oksit (CAS RN 1344-43-0),
- Magnezyum oksit (CAS RN 1309-48-4),
- Stiren akrilat kopolimeri
içeren toz şeklinde taşıyıcı (carrier) (a)
0
         
3824.90.97 63 * Ağırlıkça aşağıdakilerden oluşan katalizör
-%52 (± %10) küproz oksit (cuprous oxide) (CAS RN 1317-39-1)
-%38 (± %10) küprik oksit (cupric oxide) (CAS RN 1317-38-0)
-%10 (± %5) metalik bakır (CAS RN 7440-50-8)
 
0
         
3824.90.97 80 * Aşağıdakilerden oluşan müstahzar
- Ağırlıkça %80 veya daha fazla fakat %90'dan fazla olmayan  (S)-?-hidroksi-3-fenoksi-benzenasetonitril (CAS RN 61826-76-4)
- Ağırlıkça %10 veya daha fazla fakat %20'den fazla olmayan tolüen  (CAS RN 108-88-3)
 
0
         
3824.90.97 81 * N-(2-feniletil)-1,3-benzendimetanamin türevleri (CAS  RN 404362-22-7) 0
         
3824.90.97 83 * Sakkaroz (sakkaroz polisoyat) içeren C6-24 ve  C16-18- doymamış yağ asidi esterleri (CAS RN 93571-82-5) 0
         
3824.90.97 85 * Aşağıdakilerden oluşan sulu polimer ve amonyak  çözeltileri
-Ağırlıkça %0,1 veya daha fazla fakat %0,5'ten fazla olmayan amonyum  (CAS RN 1336-21-6)
-Ağırlıkça %0,3 veya daha fazla fakat %10'dan fazla olmayan  polikarboksilat (akrilik asidin lineer polimerleri)
 
0
3906.90.90 87      
3901.10.10 10 * - Komonomer ağırlığı %5 veya daha az olan
-Erime akış hızı 15 gr/10 dk veya daha fazla fakat 60 gr/10 dk'dan  fazla olmayan
-Yoğunluğu 0,924 gr/cm3 veya daha fazla olan fakat 0,928 gr/cm3'den  fazla olmayan
toz şeklinde lineer alçak yoğunluklu polietilen/LLDPE ( CAS RN  9002-88-4)
0
         
3901.90.90 30 * - Komonomer ağırlığı %5'ten fazla olan fakat %8'den  fazla olmayan
-Erime akış hızı 15 gr/10 dk veya daha fazla fakat 60 gr/10 dk'dan  fazla olmayan
-Yoğunluğu 0,924 gr/cm3 veya daha fazla olan fakat 0,928 gr/cm3'den  fazla olmayan
toz şeklinde lineer alçak yoğunluklu polietilen/LLDPE ( CAS RN  9002-88-4)
0
         
3901.90.90 40 * -Ağırlıkça %5'ten daha fazla fakat %20'den fazla  olmayan 1-hekzen,
- Spesifik kütleçekimi 0,93'ten fazla olmayan,
-Metalosen katalizörü kullanılarak üretilmiş
etilen ve sadece 1-hekzen kopolimeri (CAS RN 25213-02-9)
0
         
3902.90.90 94 * Çözelti veya dispersiyon içinde olsun ya da olmasın  klorlanmış poliolefinler 0
         
3907.30.00 60 * Poligliserol poliglisidil eter reçinesi (CAS RN  118549-88-5) 0
         
3907.40.00 30 * Özgül ağırlığı 1.18 veya daha fazla fakat 1.25'ten  fazla olmayan, ağırlık itibariyle
-%77 veya daha fazla fakat %90'dan fazla olmayan polikarbonat
-%8 veya daha fazla fakat %20'den fazla olmayan fosforik asit ester
-%0.1 veya daha fazla fakat %1'den fazla olmayan antioksidan
içeren ve %1 veya daha fazla fakat %5'ten fazla olmayan alevlenme  geciktirici içersin veya içermesin polikarbonat pelletler veya  granüller
0
         
3907.60.80 60 * Benzendikarboksilik asitler, etilen glikol ve  hidroksi grupları ikameli polibütadien'den elde edilen oksijen  bağlayıcı kopolimer (ASTDM D 1434 ve 3985 metotlarıyla belirlenmiş) 0
         
3910.00.00 40 * Uzun vadeli cerrahi implantların üretiminde  kullanılan türden silikonlar 0
         
3913.90.00 85 * Steril sodyum hiyalüronat (CAS RN 9067-32-7) 0
3919.90.00 67 * Aşağıdakilerden oluşan kendinden yapışkanlı plastik  film.
-Kalınlığı 95'ten fazla fakat 110 mikrondan fazla olmayan  poli(olefin) tabakası
-Kalınlığı 5'ten fazla fakat 15 mikrondan fazla olmayan yapışkan bir  tabaka
-Kalınlığı 4'ten fazla fakat 100 mikrondan fazla olmayan epoksi  reçine bazlı bir tabaka
-Kalınlığı 35'ten fazla fakat 40 mikrondan fazla olmayan poli(etilen  teraftalat)'tan oluşan kaplama (liner)
0
         
3921.90.10 30 * Aşağıdakilerden oluşan çok katmanlı film
- Kalınlığı 100 µm'den fazla fakat 150 µm'den fazla olmayan  poli(etilen teraftalat) film
- Kalınlığı 8 µm'den fazla fakat 15 µm'den fazla olmayan fenolik  madde primeri
- Kalınlığı 20 µm'den fazla fakat 30 µm'den fazla olmayan sentetik  kauçuğun yapışkan tabakası
- Kalınlığı 35 µm'den fazla fakat 40 µm'den fazla olmayan saydam  poli(etilen teraftalat) kaplama (liner)
0
         
3921.90.55 25 * Poliimid reçine içeren önceden emprenye edilmiş  (prepreg) tabaka veya rulolar 0
7019.40.00 21      
7019.40.00 29      
         
3926.90.97 50 * Bisfenol A bazlı polikarbonat'tan mamül araba  radyosu ön panel düğmesi 0
         
5603.12.90 60 * Polietilenden elyafın ekstrüderden çekilmesi  sonrasında yapıştırma yöntemiyle imal edilmiş, 60 gr/m2 den fazla ve  80 gr/m2 den fazla olmayan ağırlığa sahip, (Gurley) hava direnci 8  saniye veya daha fazla olan, ancak 36 saniyeden fazla olmayan (ISO  5636/5 yöntemiyle belirlenmiş) dokunmamış mensucat 0
5603.13.90 60      
         
5603.93.90 60 * Ozmoz ve ters ozmoz filtrelerin imalatında  kullanılan membranların (zarların) kaplanmasına elverişli
-85 g/m2 ağırlığında,
-95 µm (± 5 µm) mütecanis (uniform) kalınlıkta,
-kaplanmamış veya sıvanmamış,
- Uzunluğu 2 000 mt'den 5 000 mt'ye kadar olan, 1 metre eninde, top  biçiminde sarılmış,
Polyester elyafından yapılma dokunmamış mensucat (a)

 
0
         
6909.19.00 25 * Alüminyum oksit, silicon oksit ve demir oksit içeren  seramik propantlar 0
         
6909.19.00 80 *  85.21 ve 85.28 başlıkları altındaki ürünlerden  oluşan transistörler, diyodlar ve entegre devrelerin işleme  derecelerini beslemek için ağırlık olarak %66 veya daha fazla  silikon karbid ve %10 veya daha fazla aluminyum oksit ihtiva eden  seramik ısı evyeleri (a) 0
         
7019.40.00 11 * Uzunluk ve genişlikte her 0C'de 10 ppm'den fazla  fakat her 0C'de 12 ppm'den fazla olmayan ve kalınlıkta her 0C'de 20  ppm'den fazla fakat her 0C'de 30 ppm'den fazla olmayan, camsı geçiş  sıcaklığı 152 0C veya daha fazla fakat 153 0C'den fazla olmayan  (IPC-TM-650'ye uygun olarak ölçülmüş) 30 0C ile 120 0C arasında bir  termal genleşme katsayılı (IPC-TM-650'ye uygun olarak ölçülmüş)  epoksi reçine emdirilmiş fitilden dokunmuş kumaş 0
7019.40.00 19      
         
7020.00.10 10 * Televizyon dolabı kutusunun/cisminin sabitlenmesi ve  dengelenmesi için destekle ya da desteksiz duran televizyon kaidesi

 
0
7616.99.90 77      
         
7608.20.89 30 * Dış çapı 60 mm veya daha fazla fakat 420 mm'den  fazla olmayan ve çeper kalınlığı 10 mm veya daha fazla fakat 80  mm'den fazla olmayan dikişsiz aluminyum alaşımından ekstrüzyon  borular 0
         
8309.90.90 10 * Alüminyum teneke kutu;
- çapı 99,00 mm veya daha fazla olan ancak 136,5 mm'yi (±1mm)  geçmeyen,
- "çek-aç kapak" yuvası olsun olmasın
0
         
8414.30.81 60 * Hidro-Floro-Karbon (HFC) soğutucular için hermetik  dönel (rotary) kompresörler;
- 'tek fazlı aç-kapa alternatif akımı (AC)' ya da 'fırçasız doğru  akım' (BLDC) değişken hızlı motoru ile müteharrik,
- nominal çıkış gücü 1,5 kW'ı geçmeyen,
ev tipi ısı pompalı tamburlu çamaşır kurutma makinelerinin  imalatında kullanılan türden.
0
8414.80.73 30      
         
8431.20.00 40 * Alüminyum çekirkdekli, plastik tanklı radyatör; iç  çelik destek yapısı ve her bidi 2,54 cm boyunda açık göbek dalga  tasarımlı 9 kanat ile mücehhez, 84.27 başlığı altındaki araçların  imaline mahsus. (a) 0
         
         
         
8475.29.00 10 * Cam Flaman Eritici ısıtıcı pota/kovan ile mücehhez;
- elektrikle ısıtılan,
- ağızlıklı,
- platin/rodyum alaşımı uçların (deliklerin) demeti halinde,
- cam yığınının ertilmesinde ve erimişi camın koşullandırılmasında  kullanılan,
- daimi lifler (continuous fibres) çıkaran.
0
8514.10.80 10      
         
8501.10.99 70 * DC adım motor (stepping motor);
- adım açısı 7,5° (± 0,5 °) olan,
- iki fazlı sarımlı,
- anma gerilimi 9 V veya daha fazla olan ancak 16,0 V'u geçmeyen,
- spesifik sıcaklık aralığı en azından -40 °C ila + 105 °C aralığını  kapsayan,
- bağlantı dişlisi (pinyon) olsun olmasın,
- motor sürücü bağlantısı olsun olmasın.
0
         
8501.10.99 80 * DC adım motor (stepping motor);
- adım açısı 7,5° (± 0,5 °) olan,
- 25 °C de 'pull-out' torku 25 mNm veya daha fazla olan,
- 'pull-out' vuruş aralığı (pulse rate) 1500 pps veya daha fazla  olan,
- iki-fazlı sarımlı (winding),
- Anma gerilimi 10,5 V veya daha fazla olan, ancak 16,0 V'u geçmeyen
0
         
8503.00.99 50 * Fırçasız motor için stator,
- iç çapı 206,6 mm (± 0,5),
- dış çapı 265,0 mm (± 0,2),
- genişliği 41,00 mm (± 0,3),
olan doğrudan sürülen kazanlı (direct drive drum) çamaşır makinesi,  yıkayıcı-kurutucu ya da kurutucu makinelerin imalinde kullanılan  türden.
0
         
8504.40.90 70 * Alternatif akımı doğru akıma ve doğru akımı doğru  akıma çevirici modül;
- anma gücü 100 W'tan fazla olmayan;
- giriş gerilimi 80 V veya daha fazla olan ancak 305 V'u geçmeyen,
- sertifikalandırılmış giriş frekansı 47 Hz veya daha fazla olan  ancak 440 Hz'i geçmeyen,
- bir veya daha fazla sabit gerilim çıkışı olan,
- çalışma sıcaklık aralığı - 40 °C veya daha düşük olan ancak + 85  °C'ı geçmeyen,
- bir baskılı devreye monte edilmek üzere bacakları olan.
0
         
8505.11.00 70 * Neodmiyum, demir ve boron alaşımı içeren disk, nikel  ile kaplı, mıknatıslama sonrası kalıcı mıknatıs olan
- ortasında bir deliği olsun veya olmasın,
- çapı 90 mm'den fazla olmayan,
araç hoparlörlerinde kullanılan türden.
0
         
8507.10.20 85 * Kurşun-asitli akümülatörler veya modüller, pistonlu  motorları çalıştırmak için kullanılan türden
- nominal kapasitesi 32 Ah olan,
- uzunluğu 205 mm'yi geçmeyen,
- genişliği 130 mm'yi geçmeyen ve
- yüksekliği 190 mm'yi geçmeyen
CN-8711 kodlu eşyaların imalinde kullanılmaya mahsus. (a)
0
         
8507.30.20 30 * Silindirik nikel-kadmiyumlu akümülatör veya modül;  nominal kapasitesi 1000 mAh veya daha fazla olan, çapı 14,5 mm (± 1  mm), uzunluğu 65,3 mm (± 1,5 mm) olan, tekrar doldurulabilen  bataryaların imaline mahsus. (a) 0
         
8507.50.00 20 * Dikdörtgen akümülatör veya modül; uzunluğu 69 mm'yi  geçmeyen, genişliği 36 mm'yi geçmeyen, kalınlığı 12 mm'yi geçmeyen,  tekrar şarj edilebilir akümülatörlerin imalinde kullanılmaya mahsus.  (a) 0
8507.60.00 20      
         
8507.50.00 30 * Silindirik nikel-hidrid akümülatör veya modül, çapı  14,5 mm'yi geçmeyen, tekrar şarj edilebilir akümülatörlerin imaline  mahsus. (a) 0
         
8507.60.00 30 * Silindirik lityum iyon akümülatör veya modül,  uzunluğu 63 mm veya daha fazla olan, çapı 17,2 mm veya daha fazla  olan, nominal kapasitesi 1200 mAh veya daha fazla olan, tekrar şarj  edilebilir pillerin imalinde kullanılmaya mahsus. (a) 0
         
8507.60.00 40 * İyon-lityum elektrik akümülatörlerin veya modülün  tekrar şarj edilebilir pilleri;
- uzunluğu 1203 mm veya daha fazla olan ancak 1297 mm'yi geçmeyen,
- genişliği 282 mm veya daha fazla olan ancak 772 mm'yi geçmeyen,
- yüksekliği 792 mm veya daha fazla olan ancak 839 mm'yi geçmeyen,
- ağırlığı 260 kg veya daha fazla olan ancak 293 kg'yi geçmeyen,
- gücü 22 kWh veya 26 kWh olan, ve
- 24 veya 48 modül içeren
0
         
8507.60.00 55 * Silindir şeklinde lityum-iyon akümülatör veya modül;
- ortasından sıkıştırılmış elipse benzeyen bir tabanı olan,
- uzunluğu 49 mm veya daha fazla olan (terminaller hariç),
- genişliği 33,5 mm veya daha fazla olan,
- kalınlığı 9,9 mm veya daha fazla olan,
- anma kapasitesi 1,75 Ah veya daha fazla olan, ve
- anma voltajı 3,7 V olan,
tekrar şarj edilebilir pillerin imaline mahsus. (a)
0
         
8507.60.00 57 * Küboid şeklinde lityum-iyon akümülatör veya modül;
- bazı köşeleri yuvarlatılmış olan,
- uzunluğu 76 mm veya daha fazla olan (terminaller hariç),
- genişliği 54,5 mm veya daha fazla olan,
- kalınlığı 5,2 mm veya daha fazla olan,
- anma kapasitesi 3100 mAh veya daha fazla olan, ve
- anma voltajı 3,7 V olan,
tekrar şarj edilebilir pillerin imaline mahsus. (a)
0
         
8507.60.00 80 * Dikdörtgen lityum-iyon akümülatör veya modül;
- metal mahfazalı,
- uzunluğu 171 mm (± 3 mm) olan,
- genişliği 45,5 mm (± 1 mm) olan,
- yüksekliği 115 mm (± 1 mm) olan,
- nominal voltajı 3,75 V olan,
- nominal kapasitesi 50 Ah olan,
motorlu araçların şarj edilebilir pillerinin imalinde kullanılmaya  mahsus. (a)
0
         
8518.29.95 30 * Hoparlörler,
- Empedansı 3 Ohm veya daha fazla olan ancak 16 Ohm'u geçmeyen,
- anma gücü 2 W veya daha fazla olan ancak 20 W'ı geçmeyen,
- plastik braketli veya braketsiz, ve
- konektör takılmış elektrik kablolu veya kablosuz,
ev eğlence sistemlerinin yanı sıra TV setleri ve video monitörlerin  imalinde kullanılan türden.
0
         
8522.90.80 97 * Yüksek frekanslı sinyalleri orta frekanslı  sinyallere dönüştüren tuner, 85.21 başlığı altında yer alan  ürünlerin imaline mahsus. (a) 0
         
8525.80.19 31 * Kapalı devre televizyon (CCTV) kamerası;
- ağırlığı 5,9 kg'ı geçmeyen,
- mahfazası olmayan
- boyutları 405 mm x 315 mm'yi geçmeyen,
- tek ikili şarj cihazına [Charge-Couple-Device (CCD)] veya  Tamamlayıcı Metal Oksit Yarı iletken (CMOS) sensörüne sahip olan,
- efektif pikselleri 5 megapikseli geçmeyen,
CCTV gözetim sistemlerinde kullanılmaya mahsus. (a)
0
8525.80.91 10      
         
8525.80.19 50 * Uzaktan kamera kafası, bir mahfaza içinde yer alsın  ya da almasın
- boyutları (kablo soketi olmadan) 27 x 30 x 38,5 mm'yi geçmeyen  (genişlik x yükseklik x uzunluk),
- sensör başına iki veya daha fazla etkin megapikselli ve RGB  spektrum renklerinin üç sensöre dağıtımı için bir prizma bloğu olan  üçlü MOS görüntüleme sensörlerine sahip,
- C-Mount lens monte edilmiş,
- ağırlığı 70 g'ı geçmeyen,
- LVDS dijital video çıkışı olan,
- renk verme ve kusurlu piksel telafisi için kalibrasyon verilerinin  yerel depolamasında kalıcı bir EEPROM belleği olan
minyatürleştirilmiş endüstriyel kamera sistemlerinin imalinde  kullanılan türden.
0
         
8525.80.19 55 * Kamera modülü; 1920x1080 P HD çözünürlükte, iki  mikrofonlu, 85.28 pozisyonundaki ürünlerin imalinde kullanılmaya  mahsus. (a) 0
         
8528.59.70 10 * DC giriş voltajı 7 V veya daha fazla olan ancak 30  V'dan fazla olmayan, ekran köşegen uzunluğu 33,2 cm veya daha az  olan, diğer aparatlar ile birlikte olanlar hariç, sıvı kristal  göstergeli (LCD) renkli video monitörleri,
- mahfazası olmayan, arka kapağı ve çerçevesi olan,
- veya mahfazası olan,
84. ila 90. ve 94. fasıllar kapsamındaki ürünlerde, endüstriyel  montaj sırasında, kalıcı birleşme veya kalıcı montaj için  kullanılan. (a)
0
         
8529.90.65 50 * Yüksek frekans sinyallerini orta frekans sinyaline  çeviren tuner, 85.28 başlığı altında yer alan ürünlerin imalinde  kullanılmaya mahsus. (a) 0
         
8529.90.92 42 * Transistörlerin ve entegre devrelerin çalışma  sıcaklığını ayarlamak için alüminyumdan ısı alıcılar ve soğutma  kanatları, 85.27 veya 85.28 başlıkları altında yer alan ürünlerin  imalinde kullanılmaya mahsus. (a) 0
         
         
         
         
8529.90.92 44 * LCD modüller; sadece bir veya daha fazla TFT camı  veya plastik hücreler içeren, dokunmatik ekran donanımlarıyla (touch  screen facilities) donatılmamış, arkaışık ünitesi (backlight unit)  olsun veya olmasın, invertörler ve sadece piksel adresleme için  kontrol elektroniğine sahip bir veya daha fazla baskılı devre kartı  olsun veya olmasın. 0
8548.90.90 55      
         
8536.41.90 30 * Kübik şekilli güç rölesi:
- elektromekanik anahtarlama işlevi olan,
- elektrifikasyon akımı 3 amper veya daha fazla olan ancak 16 amperi  geçmeyen,
- sürücü gerilimi 5 volt veya daha fazla olan ancak 24 voltu  geçmeyen,
- anahtarlama pinleri arasındaki mesafe 12,5 mm'yi geçmeyen.
0
         
8536.70.00 10 * Optik soket, fiş veya konnektör, 85.21 veya 85.28  başlıkları altında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus.  (a) 0
         
8537.10.91 40 * Elektronik kontrol üniteleri, IPC-A-610E sınıf 2  standartına göre imal edilmiş,
ana güç girişi 400 V AC olan, mantık güç girişi 24 V DC olan,  donanımında en az:
- mantık ve programlanabilir devreler ve konnektörler, kapasitörler,  bobinler veya dirençler gibi diğer elektronik parçalardan oluşan  PCBA kart(lar)ı,
- kontaktörler,
- otomatik devre kesici,
- sigorta,
- iç bağlantı kabloları,
- ana güç anahtarı,
- harici aygıtları bağlamak için elektrik konnektörleri veya  kablolar,
- boyutu 370 x 300 x 80 mm veya daha fazla olan, ancak 570 x 420 x  125 mm'yi geçmeyen bir metal kasası olan,
plastik, metal ya da cam ambalaj geri dönüşümü veya tasnifinde  kullanılan türden kontrol ve güç makinelerinde kullanılmaya mahsus.
0
         
8537.10.99 30 * Motor köprü IC'ler, programlanabilir bellek  içermeyen:
- bir veya daha fazla entegre devresi olan, birbirine bağlanmamış,  ayrı kurşun çerçeve üzerinde,
- ayrıca araçlarda yer alan DC motorlarının kontrolü için ayrık  Metal Oksit Alan Etkili Transistörler (MOSFET),
- bir plastik mahfazaya monte edilmiş.
0
         
8538.90.99 95 * Bakır tabanlı plaka, voltajı 650 V veya daha fazla  olan, ancak 1200 V'u geçmeyen IGBT çip ve diyotlarından daha fazla  komponent içeren IGBT modüllerinde [imalinde] ısı emici olarak  kullanılan türden. (a) 0
         
8544.30.00 30 * Çoklu ölçüm kablo tesisat gerilimi 5 V veya daha  fazla olan, ancak 90 V'u geçmeyen, aşağıdakilerin bazılarını veya  tümünü ölçme yeteneği olan;
- sürüş hızı 24 km/h geçmeyen,
- motor hızı 4500 rpm'yi geçmeyen,
- hidrolik basıncı 25 Mpa'yı geçmeyen,
- kütlesi 50 metrik tonu geçmeyen,
84.27 pozisyonundaki araçların imaline mahsus. (a)
0
         
8714.91.10 23 * Çerçeve, alüminyum ya da alüminyum ve karbondan  yapılmış, bisiklet imalatında kullanılmaya mahsus. (a) 0
8714.91.10 33      
8714.91.10 70      
         
8714.91.30 23 * Ön çatal, askıya alınmış, alüminyumdan yapılmış,  bisiklet imalatında kullanılmaya mahsus. (a) 0
8714.91.30 33      
8714.91.30 70      
         
9002.11.00 50 * Lens ünitesi:
- odak uzaklığı 25 mm ile 150 mm arasında olan,
- çapı 60 mm ile 190 mm arasında olan, cam veya plastik lenslerden  oluşan.
0
         
9014.10.00 30 * Elektronik pusula, bir jeomanyetik sensör gibi, tam  otomatik baskılı devre kartı (PCB) montajı için uygun bir mahfaza  (örneğin CSWLP, LGA, SOIC) içerisinde, aşağıdaki ana bileşenler ile  :
- bir veya daha fazla uygulamaya özgü entegre devrelerin (ASIC)  kombinasyonu ve
- yarı iletken malzeme üzerinde üç boyutlu bir yapı içinde  düzenlenmiş mekanik bileşenler ve yarı iletken teknoloji ile imal  edilen bir ya da daha fazla mikro-elektromekanik sensörler (MEMS),
84. ila 90. ve 94. fasıllar kapsamında yer alan ürünlerin imalinde  kullanılan türden. (a)
0
         
9022.90.00 10 * X-ışın aparatları için paneller (x-ışın düz panel  sensörleri / x-ışın sensörleri); ince filmli transistörler matrisli  bir cam levha içeren, şekilsiz silikondan film ile kaplı, parıldayan  bir sezyum iyodür tabaka ve metalize bir koruyucu katman ile  örtülmüş veya biçimsiz (amorf) selenyum bir tabaka ile kaplanmış. 0
         
9405.40.39 80 * 85.28 pozisyonundaki mallara takılabilen ortam ışığı  LED kartı. (a) 0
9405.40.99 07      
* : Bu GTP'lerde sadece madde ismi  sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı  düşürülmüştür.
(a) : Bu GTP'lerde sadece madde ismi sütununda belirtilen amaçlar  için vergi oranı düşürülmüştür; bu maddeler, gümrük mevzuatının  nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.