Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügünün 04.07.2014 tarihli 1441227 sayili tasarruflu yazisi (Beyanname Doldurulmasindaki Hatalar Hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.07.2014 tarihli  1441227 sayılı tasarruflu yazısı (Beyanname Doldurulmasındaki  Hatalar Hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi  ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 21646112/708.99
Konu : Beyanname Doldurulmasındaki Hatalar  Hk.
 
04.07.2014 /  1441227
.....................................................GÜMRÜK  MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

Bilindiği üzere Resmi İstatistik Programı kapsamında dış ticaret  istatistiklerine ilişkin yapılan çalışmalar Bakanlığımız tarafından  yürütülmekte ve resmi istatistikler her ayın sonunda Türkiye İstatistik  Kurumu tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucunda kamuoyuna  açıklanmaktadır.

Resmi istatistikler, ekonomi yönetimi ve iş dünyasının karar alma  süreçlerini destekleyen temel bilgilerdir. Kamuoyu ile paylaşılan  istatistiklere olan güvenin ve bu istatistiklerin kalitesinin artırılması  için, istatistiklerin uluslararası standartlarda üretilmesi ve  geliştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, gerek Bakanlığımız veri ambarında depolanan verilerin  kalitesi, gerekse Resmi Dış Ticaret İstatistiklerinin kaynağını oluşturan  Bakanlığımız idari kayıtlarının (BİLGE programı üzerinden girilen detaylı  beyan bilgileri) uluslararası istatistik yöntemleri çerçevesinde incelenmesi  sonucu, BİLGE sistemine yapılan beyanlarda aşağıda açıklamaları yapılan bazı  hataların olduğu görülmektedir. Şöyle ki:

1) Otomatik Hesap Hatası:

Birden fazla kalem sayısına sahip beyannamelerin girişi yapılırken,  beyanname ana sayfasına toplam brüt/net ağırlık ve toplam kıymet değeri  girilmesi ile programın her bir kalem için girilen kıymet değerine  karşılık otomatik olarak brüt/net ağırlık (beyannamedeki 35. ve 38.  alanlar) ya da Tamamlayıcı Ölçü (beyannamedeki 41. alan) dağıtımı  yapmasıdır. Başka bir ifadeyle; beyannamenin her bir kaleminde, eşyalar  farklı olmasına rağmen kg birim fiyatının ya da birim ağırlıklarının her  bir eşya için aynı olduğu durumdur. Bu durum aşağıdaki şekilde  örneklenebilir:

Örnek: Aynı beyannamede farklı kalemler altında yer alan  "otomobil dış lastiği, çakmak, vida, marş motoru vb." gibi farklı  türdeki eşyaların her birinin kg birim fiyatının aynı olduğu  durumdur(Ek-l).

2) Satışa Esas Miktar Hatası:

Detaylı Beyan kalem bilgilerinin girişi yapılırken, ölçü birimleri  farklı olduğu halde beyannamenin 31 nolu kutusunda yer alan "Satışa Esas  Miktar" değerinin 41 nolu kutuda yer alan "Tamamlayıcı Ölçü Miktarı"  alanına ölçü birimi dikkate alınmadan girilmesidir. Bu durum aşağıdaki  şekilde örneklenebilir:

Örnek: Dış ticarete konu "sade soda" içeceğinin "Tamamlayıcı  Ölçü Birimi"nin "LTR" olması gerekirken "Satışa Esas Miktar" olarak  kabul edilen "koli adedi"nin "Tamamlayıcı Ölçü Miktarı"na yazılmasıdır.

3) Tamamlayıcı Ölçü Miktar Hatası:

TCGB detaylı beyan kalem bilgilerinin girişi yapılırken, "Tamamlayıcı  Ölçü Miktarı"nın (beyannamedeki 41. alan) olması gereken ölçü birimi  dışındaki başka bir ölçü birimi dikkate alınarak (Satışa Esas Ölçü  Birimi dışında) girilmesidir. Bu durum aşağıdaki şekilde örneklenebilir:

Örnek: Dış ticarete konu "armut meyvalı içeceği"nin  "Tamamlayıcı Ölçü Birimi"nin "LTR" olması gerekirken "koli adedi"nin hem  "Satışa Esas Miktar"a hem de "Tamamlayıcı Ölçü Miktarı"na yazılmasıdır.

4) Tamir Analizleri Hataları:

Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Ticareti İstatistikleri derleme  metodolojisine göre; tamir amaçlı yapılan ithalat ve ihracatlar dış  ticaret istatistiklerine dahil edilmemektedir.

Bu gerekçeyle söz konusu metodoloji çerçevesinde, tamir ve işleme  kapsamında değerlendirilen malların genel bir tanımı yapılıp  beyanname/kalem açıklama kısımları ile muayene kontrol sorularının bu  bilgiler dahilinde daha dikkatli doldurulması gerekmektedir. Bu kapsamda  "tamir, işleme, geri gelen eşya, geçici ithalat ve ihracatlar" dış  ticaret istatistikleri derleme usulü açısından aşağıdaki ifadeleri  içermektedir:

- Tamir kapsamında değerlendirilen kayıtlar: Tamir, bakım-onarım,  test, deneme, kalibrasyon amaçlı, Dahilde İşleme Rejimi Tebliği  (İhracat-2006/12) 14'üncü maddesinin l'inci fıkrasının "d" ve "e"  bentlerinde ifade edilen faaliyetler.

- Geçici ihracat/ithalat kapsamında değerlendirilen kayıtlar:  Fuar, sergi, kiralama faaliyetleri.

- Geri gelen eşya kapsamında değerlendirilen kayıtlar: İade  mallar.

- İşleme kapsamında değerlendirilen kayıtlar: İşleme, montaj ve  kurulum, birleştirme, bileme, kaplama, Dahilde İşleme Rejimi Tebliği  (İhracat-2006/12) 14'üncü maddesinin l'inci fıkrasının "a", "b",  "c", "ç", "f \ "g", "ğ", "h", "ı" bentlerinde ifade edilen  faaliyetler.

Örnek: Söz konusu Tebliğ'in 14'üncü maddesinin 1 'inci  fıkrasının "d" bendinde yer alan "Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale  getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması"  faaliyetleri "tamir" olması gerekirken "işleme" olarak beyan  edilebilmektedir. 

Çözüm önerisi:

-Beyanname düzenleme aşamasında karşılaşılan "muayene kontrol"  soruları cevaplanırken ilgili Tebliğ hükümlerinin dikkate alınması ve  hangi alt bent hükümlerine dayanılarak girildiğinin belirtilmesi,

-BİLGE programında "Hariçte İşleme İzin Belgesi" alanının  doldurulurken gerekli özenin gösterilmesi,

-Ekspertiz, teknik, arıza raporlarının beyanname doldurulurken ilgili  alana girilmesi, gerekmektedir.

5) Yol Analizi Hataları:

BİLGE programı detaylı beyan modülünde 25 nolu alanda yer alan  "Sınırdaki Taşıma Şekli" bilgisi zaman zaman beyannameyi dolduran  kişilerce yanlış girilmektedir.

Örnek: Mükellefçe "441520900000" GTİP koduyla "Ahşap palet  sandıklar ve diğer yük tablaları" beyan edilen eşyanın sınırdaki taşıma  şekline "90-kendinden hareketli araçlar" girişinin yapıldığı  görülmektedir.

Bu nedenle ilgili alana sınırda kullanılan aracın yukarıda ifade  edilen hususlar dikkate alınarak doğru şekilde girilmesi önem arz  etmektedir.

6) Yardım Kuruluşları Analizi Hataları:

BİLGE programı detaylı beyan modülünde 24 nolu alanda yer alan  "İşlemin Niteliği" bilgisi zaman zaman yanlış girilmektedir.

Örnek: Mükellefçe "31" (telafi edici olmaksızın mülkiyeti  devreden sözleşme-yardım eşyası), "32" (diğer devlet genel yardım  programları), "33" (diğer yardım programları-devlet dışı  organizasyonlar) sözleşme kodları altında 271019810000 GTİP kodu (motor  yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları) ile ithalat  veya ihracatı yapılan eşyaya ilişkin detaylı beyan analizin gerektirdiği  şekilde incelendiğinde, aslında "11" (mülkiyeti devreden telafi edici  sözleşme-doğrudan satın alma/satma) veya "90" (diğer sözleşmeler)  sözleşme kodları altında işlem görmesi gerekmektedir.

7) Yakıt Kumanya Analizi Hataları:

İhracat işlemlerinde yakıt kumanya GTİP'leri için detaylı beyan  girişi yapılırken;

a) Sınırdaki Aracın Tipi Kodu "3" ya da "5" den farklı  girilmemelidir.

b) Sınırdaki Araç "3" - GEMİ ise, sınırdaki aracın kayıtlı olduğu  ülke koduna geminin bayrak ülke kodu (bandıralı, taşıtın uyruğu)  girilmelidir.

c) Sınırdaki Araç "5" - UÇAK ise, alıcı ülke koduna yurtdışı firmanın  merkez ofisinin bulunduğu ülke kodu girilmelidir.

Bu itibarla, her bir hata türüne ilişkin örneklerin incelenmesi, söz  konusu hataların tekrarlanmasını engelleyecek tedbirlerin alınması  amacıyla üyelerinizin bilgilendirilmesi, detaylı beyan ana ekran ve  kalem bilgilerinin doğru beyan edilmesinin temin edilmesi, Bakanlığımız  idari kayıtlardan derlenen istatistiklerin ve oluşturulan politikaların  doğruluğu açısından önem arz etmektedir.

Ayrıca, Bakanlığımızca cari ay da dahil olmak üzere takip eden aylarda  söz konusu hatalarla ilgili izleme çalışmalarının devam edeceğinin  belirtilmesinde fayda görülmekte olup, konuya ilişkin gerekli özen ve  hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

  Harun USLU
  Bakan a. 
  Genel Müdür V.

EKLER:

1 - Ek-1 (otomatik_hesap_hatasi_ornegi)

2- Ek-2(beyanname_hata_omekleri)

DAĞITIM :

Gümrük Müşavirleri Dernekleri (gereği)
Gümrük ve Muhafaza Bölge Müdürlükleri (bilgi)