Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (No: 2014/20) nihai gözden geçirme sorusturmasi

Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (No: 2014/20) nihai gözden 	geçirme sorusturmasi


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:  2014/20) (10.07.2014 t. 29056 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Başvuru

MADDE 1 – (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız  Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi  Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik  (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Evren Zincir İmalat Mak.  San. ve Tic. A.Ş. firması, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “destekli  halkalı zincirler” ile “kaynaklı halkalı zincirler”in ithalinde halen  uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın  devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden  geçirme soruşturması (NGGS) açılması istemiyle başvuruda bulunmuştur. İlgili  başvuru, söz konusu ürünün diğer yerli üreticileri olan Yapaş Zincir ve  Döğme San. Tic. Ltd. Şti., ile Bumetsan Zincir Oto. Mak. Yed. Parça San. ve  Tic. Ltd. Şti. tarafından da desteklenmiştir.

Önleme tabi ürün

MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün, 7315.81 gümrük tarife istatistik  pozisyonunda (GTP) yer alan “destekli halkalı zincirler” ile 7315.82 GTP’de  yer alan “kaynaklı halkalı zincirler”dir.

(2) Bahse konu GTP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı  mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife  pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ  hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun  Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının temsil  niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Mevcut önlem

MADDE 4 – (1) ÇHC menşeli “destekli halkalı zincirler” ile  “kaynaklı halkalı zincirler” için 20/12/2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan 2003/23 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine  İlişkin Tebliğ ile destekli halkalı zincirler için 331 ABD Doları/Ton ve  kaynaklı halkalı zincirler içinse 403 ABD Doları/Ton tutarında dampinge  karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu önlem, gerçekleştirilen  NGGS neticesinde 25/7/2009 tarihli ve 27299 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan 2009/25 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin  Tebliğ (2009/25 sayılı Tebliğ) ile hem destekli halkalı zincirler hem de  kaynaklı halkalı zincirler için 1069 ABD Doları/Ton olacak şekilde  değiştirilerek 5 yıl daha uzatılmıştır.

Gerekçe

MADDE 5 – (1) 22/1/2014 tarih ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/5 sayılı  Tebliğ ile mevcut önlemin yürürlükte kalma süresinin sona ereceği ve bahse  konu ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli  delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir NGGS açılması talebinde  bulunabilecekleri ilan edilmiştir.

(2) Bu çerçevede yerli üretici tarafından sağlanan bilgi ve belgeler ile  TÜİK ithalat istatistiklerinden yararlanılarak yapılan inceleme neticesinde,  ÇHC menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemin  yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden  meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılması için  yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının  açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu  anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından  ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde  bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) ÇHC menşeli ithalatta uygulanan soruşturmaya konu mevcut önlem,  Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar  yürürlükte kalmaya devam eder.

(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel  Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük tarafından Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41  inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma  kapsamında normal değer tespitine karar verilmesi halinde; ÇHC’de  soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün  üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler çerçevesinde  piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 8 inci maddesinde  belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu  üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci  maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır.  Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülkeler  için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin  seçilmesi öngörülmektedir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen  ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen  ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen  üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülke Büyükelçiliğine  soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan  özetine ve soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya  kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi  Bakanlığına ait “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet sayfasındaki  (www.tpsa.gov.tr)  ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde,  soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini,  destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu  maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(5) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu  maddenin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen diğer ilgili  taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, meslek kuruluşları,  tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi)  görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında  belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(6) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili  sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi  belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların  isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks  numaraları belirtilmelidir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası  çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli  olmayan bir özeti sunulmalıdır. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul  ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olmalıdır. İlgili taraflar,  istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını  belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek  nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen  bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu  cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin  gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin  gönderilmediği bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve  soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren  başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 8  inci maddenin beşinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar,  soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren  soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde  sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere,  taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması  veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı  engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya  olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 11 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile  görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 82 79/ 212 87 52

Faks: +90-312-212 87 65

E-posta: ngs163@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış  kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc