Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu: Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlarin Kayit Altina Alinmasina Dair Teblig

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/bilim-sanayi.jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına  Alınmasına Dair Tebliğ (12.07.2014 t. 29058 s. R.G.)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ithal veya imal edilen ya da  yurtdışından yolcu beraberinde getirilen elektronik kimlik bilgisini haiz  cihazların elektronik haberleşme yapabilmesi için elektronik kimlik  bilgilerinin kayıt altına alınmasına, haberleşme hizmeti verilmesinin  engellenmesine, bertaraf edilmesine veya ihraç edilmesine ilişkin usul ve  esasları belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ, uluslararası dolaşım hizmeti alan kullanıcılara ait  elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar hariç olmak üzere işletmeciler  tarafından hizmet sunulan elektronik kimlik bilgisini haiz tüm cihazları  kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı  Elektronik Haberleşme Kanununun 6, 53, 55, 56, 57 ve 58 inci maddeleri ile  12/7/2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik  Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin  21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Değişim amaçlı cihaz: İthalatı veya imalatı yapılan cihaza  teknik servis hizmeti verilmesi amacıyla yedek parça olarak ithal/imal  edilen elektronik kimlik bilgisini haiz anakartı veya takas amaçlı ithal  veya imal edilen cihazı,

b) Elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı  Elektronik İmza Kanunu ile düzenlenen güvenli elektronik imzayı,

c) GSMA (GSM Association): GSM Birliğini,

ç) Kapasite raporu: İmalatçı firmaların yıllık üretim  kapasitesini gösteren ve ilgili sanayi odası tarafından düzenlenen  raporu,

d) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

e) TAC (Type Approval Code): Cihaza ilişkin marka, model ve  benzeri bilgileri ifade eden ve IMEI numarasının ilk 8 hanesinden oluşan  kodu,

f) Teknik kontroller: İthal veya imal edilen ya da yolcu  beraberinde getirilen cihaza ait elektronik kimlik bilgisinin beyaz  listeye aktarılması öncesinde yapılan IMEI numarasının daha önce beyaz  listede olup olmadığına ilişkin kontrolü, IMEI numarasının kayıp,  çalıntı veya elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olarak belirlenip  belirlenmediğine ilişkin kontrolü, TAC kontrolünü, basamak kontrolünü  veya ilgili diğer kontrolleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yolcu Beraberinde Getirilen Cihazlara Ait IMEI  Numaralarının Kaydı

Başvuru

MADDE 4 – (1) Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara ait IMEI  numaralarının kayıt altına alınmasına ilişkin başvurular yurt dışından yolcu  beraberinde getirilen cihazların sahipleri tarafından e-Devlet kapısı  üzerinden yapılır.

(2) Bu başvurularda cihaz sahibi tarafından beyan edilen bilgiler ilgili  merciler tarafından elektronik ortamda doğrulanmasını müteakip Kuruma  iletilir.

(3) İlgili mevzuat gereğince e-Devlet kapısından kendisi üzerine kayıt  yapılmasına izin verilmeyen kişiler cihazlarına ait IMEI numaralarının kayıt  altına alınması için ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki belgeler ile  işletmeci abone kayıt merkezine başvurur:

a) Dilekçe.

b) Pasaport kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ve yurda girişi  gösterir sayfanın fotokopisi.

c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen belgeler.

Bu başvuruda sunulan belgelerin birer nüshası üzerinde işletmeci abone  kayıt merkezinin yetkilisinin adı, soyadı ve ıslak imzası ile aslı  görülmüştür kaşesi ve ilgili kayıt merkezinin açık adres ve iletişim  bilgileri yer alır.

(4) 18 yaşından küçükler için kayıt başvuruları anne, baba ya da yasal  temsilcileri tarafından yapılır.

(5) Üçüncü fıkrada belirtilen başvurularda eksik belge yer alması  durumunda bu eksikliğin tamamlanmasını teminen doğrudan Kuruma başvuru  yapılabilir. Bu başvuruda belgelerin birer nüshası üzerinde aşağıdaki  hususlar yer alır:

a) İşletmeci abone Kayıt Merkezi yetkilisine, notere veya kamu kurumu  yöneticisine ait ad, soyad ve ıslak imza.

b) “Aslı Görülmüştür” kaşesi.

c) Açık adres ve iletişim bilgilerinin bulunduğu ilgili kurum/kuruluş  kaşesi/mühürü.

(6) Cihaza ait IMEI numarası veya numaraları, gerekli kontrollerden  geçmesi halinde beyaz listeye alınır.

(7) Gönderilen bilgi veya belgelerin mevzuata uygun olmadığının  belirlenmesi ve ilgili IMEI numarasının beyaz listede olması halinde bu IMEI  numarası beyaz listeden çıkarılır.

Yabancı uyruklu kişilerin başvuruları

MADDE 5 – (1) Yabancı uyruklu kişiler, yurtdışından beraberlerinde  getirdikleri cihazlarını sadece bir abone numarası ile kullanabilirler.  Bundan faydalanmak isteyen kişiler, 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında  belirtilen belgelerle birlikte işletmeci abone kayıt merkezine başvurur.  İşletmeci sunulan bu bilgi ve belgeler ile birlikte abonelik sözleşmesinin  aslı ya da fotokopisini Kuruma gönderir.

(2) Cihaza ait IMEI numarası gerekli kontrollerden geçmesi halinde  bildirilen abone numarası ile eşleştirilir.

(3) Başvuruda sunulan belgelerin birer nüshası üzerinde işletmeci abone  kayıt merkezinin yetkilisinin adı, soyadı ve ıslak imzası ile aslı  görülmüştür kaşesi ve ilgili kayıt merkezinin açık adres ve iletişim  bilgileri yer alır.

(4) Bu maddede belirtilen kişilerin Türkiye’de görev yapan diplomat,  askeri personel, Türkiye’de öğrenim gören öğrenci olması ya da Türkiye’de  ikamet etmesi halinde, bu durumlarını belgelemeleri koşuluyla başvuruları 4  üncü madde kapsamında değerlendirilir. ( 4 nolu  fıkra 17.11.2014 tarihinde yürürlüğe girer - Bakınız: Madde  16)

İnceleme ve değerlendirme

MADDE 6 – (1) Kurum kendisine iletilen bilgi ve belgeler üzerinde  gerekli kontrolleri yapar.

(2) Yapılan kontroller sonucunda bilgi veya belgelerinde uygunsuzluk  tespit edilen başvuruda yer alan IMEI numarası ilgili listeden çıkarılır.

(3) Kurum; birinci fıkrada yer alan kontrolleri ilgili mercilerle  elektronik ortam üzerinden yapması halinde başvuru sahibinden belge talep  etmeyebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İthal veya İmal Edilen Cihazlara ait IMEI  Numaralarının Kaydı

Kullanıcı Hesabı

MADDE 7 – (1) İthalat veya imalat işlemini gerçekleştiren gerçek  veya tüzel kişiler; ithal veya imal edilen cihazların kayıt altına alınması  için Kuruma elektronik ortamda başvurur.

(2) Elektronik ortamda başvuru yapılabilmesi için ithalatçı veya imalatçı  kendi adına işlem yapmaya yetkilendirdiği gerçek kişiye ait bilgiler ile  ithalatçıya veya imalatçıya ait bilgileri tam ve doğru biçimde belirlenen  internet sayfası üzerinden Kuruma bildirir.

(3) İthalatçı veya imalatçı verdiği bilgilerin yer aldığı elektronik imza  taahhütnamesini ıslak imzalı olarak imza sirküleri ile birlikte elektronik  başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Kuruma  ulaşacak şekilde gönderir.

(4) Talep edilen belgelerin suret olarak gönderilmesi halinde “aslı  gibidir” kaşeli noter tasdiki aranır.

(5) İletilen bilgi ve belgeler Kurum tarafından kontrol edilir ve uygun  bulunması halinde kullanıcı hesabı tahsis edilir.

(6) Üçüncü fıkrada belirtilen süre içerisinde belgesi iletilmeyen  başvurular dikkate alınmaz.

(7) Tahsis edilen kullanıcı hesabı ile yapılacak her türlü işlemden  ithalatçı veya imalatçı sorumludur.

Başvuru bilgileri

MADDE 8 – (1) İthal edilen elektronik kimlik bilgisini haiz  cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınması kapsamında ithalatçı  tarafından;

a) Gümrük Beyannamesinde yer alan aşağıdaki bilgiler,

1) Gümrük belge numarası,

2) Ülke (menşei),

3) Tescil ve kapanış tarihi,

4) Cihaz adedi,

5) Bildirilen cihaza ait kalem sıra numarası,

6) Kalemin 44 no'lu alan bilgileri (marka, model, pazar adı,  fatura tarihi ve numarası, TAREKS referans numarası),

b) İthal edilen cihazlara karşılık gelen ve TAC listesinden seçilen  cihaz markası ve modeli ile cihaza ait IMEI adedi,

c) İthal edilen cihazların IMEI numaraları,

ç) Bu maddede sayılan belgelerin taranmış kopyaları,

d) Kurum tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler,

elektronik ortamda Kuruma bildirilir.

(2) 25/12/2010 tarihli ve 27796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Türkiye'de Üretilen, İmal Edilen veya Montajı Yapılan Cihazların Bildirimine  Dair Tebliğ kapsamında bildirimi yapılan ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun  olan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınması için  imalatçı tarafından;

a) Kapasite raporuna ilişkin bilgiler,

b) İmal edilen cihazlara karşılık gelen ve TAC listesinden seçilen  cihaz markası ve modeli ile cihaza ait IMEI adedi,

c) İmal edilen cihaz adedi,

ç) İmal edilen cihazların IMEI numaraları,

d) Bu maddede sayılan belgelerin taranmış kopyaları,

e) Kurum tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler,

elektronik ortamda Kuruma bildirilir.

(3) Bildirilen IMEI numaraları, teknik kontrollerden geçmedikçe kayıt  altına alınmaz.

(4) Kayıt altına aldırılmak istenen cihaza ait TAC’ın MCKS’de tanımlı  olmaması halinde marka, model, pazar adı, cihaza ait IMEI adedi ve cihaz  özellikleri; ithalatçı veya imalatçı tarafından elektronik ortamda Kuruma  bildirilir. TAC’ın MCKS’ye tanımlanabilmesi için, TAC numarasına karşılık  gelen marka, model ve cihaza ait IMEI adedi bilgilerinin GSMA tarafından  yayımlanan tahsis edilmiş TAC listesinde yer alması gerekir.

(5) Başvuru sırasında gönderilen bilgi ve belgelerin doğruluğu ve  bütünlüğü başvuru sahibinin yükümlülüğündedir.

(6) İthalatçı veya imalatçının verdiği bilgilerde değişiklik olduğunun  Kuruma bildirilmemesi ve Kurum tarafından bu durumun tespit edilmesi halinde  yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

Başvuru belgeleri

MADDE 9 – (1) Kayıt altına alma başvurusu kapsamında;

a) İthalatçı tarafından;

1) Gümrük beyannamesi,

2) Gümrük beyannamesinde cihazın mobil haberleşme kabiliyeti  olduğuna dair açık bir bilgi bulunmaması halinde ilgili gümrük  beyannamesine ait fatura, eşyanın mobil haberleşme kabiliyeti  olduğunu ispatlayan teknik bilgileri (frekans bandı çıkış gücü ve  benzeri) içeren doküman, ihracatçı firmadan alınan modül beyan  yazısı (Yurtdışı ticaret odası ve ticaret odasının bulunduğu  ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış),

b) İmalatçı tarafından;

1) Kapasite raporu (Başvuru tarihi itibariyle son bir aylık süre  içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ya da ilgili oda  tarafından “aslı gibidir” onaylı),

elektronik ortamda MCKS’ye bildirilir.

(2) Kurum elektronik ortamda yapılan başvurulara ilişkin belgelerin  asıllarını isteyebilir.

(3) Kurum gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge talebinde  bulunabilir.

(4) Kurum kayıt altına alma sürecinde ilgili taraflar ile yapılan  protokoller çerçevesinde elektronik ortamda veri alışverişi sağlayarak  bilgileri teyit edebilmesi halinde gerekli belgeleri talep etmeyebilir.

İnceleme ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Kurum, yapılan başvuru üzerine bilgi ve belgelerde  gerekli incelemeleri yapar ve mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimi  yapılan cihazların IMEI numaralarını kayıt altına alır.

(2) İthalatçı veya imalatçı tarafından sağlanan bilgi veya belgelerde  eksiklik olması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmaz.

(3) Başvuru içeriğinde yer alan bilgilerde veya belgelerde tutarsızlık  veya yanlışlık tespit edilmesi halinde başvuru reddedilir.

Kayıt ücreti

MADDE 11 – (1) 8 inci madde kapsamında kayıt altına alınacak her  bir IMEI numarası için 46 Kuruş IMEI kayıt ücreti Kurum gelirlerine  kaydedilmek üzere ithalatçı veya imalatçı tarafından ödenir.

(2) Kayıt altına alınacak ithal veya imal edilen IMEI numaraları için  yatırılacak kayıt ücreti; her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden  değerleme oranı doğrultusunda tekrar hesaplanır. Hesaplamalarda kesirler  tama iblağ edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Değişim amaçlı cihaz

MADDE 12 – (1) İthal edilen değişim amaçlı cihazlara ilişkin kayıt  başvuruları 8 inci ve 9 uncu maddelerde yer alan bilgi ve belgelerin  sağlanması suretiyle yapılır.

(2) Değişimi yapılacak cihaza ait IMEI numarası ile değişim amaçlı cihaza  ait IMEI numarası ithalatçı veya imalatçı tarafından elektronik ortamda  Kuruma bildirilir. Cihazların değişim amaçlı olduğuna ilişkin bilginin  gümrük beyannamesinde yer alması gerekir. Cihaz değişimlerine ilişkin  bildirimler yalnızca değişim amaçlı cihazın ithalatçısı veya imalatçısı  tarafından gerçekleştirilir.

(3) Yolcu beraberinde yurtdışından getirilen cihazın arızalanması  nedeniyle cihazın ya da ana kartının değiştirilmesi durumunda; ilk kayıt  başvuru sahibinin Kuruma başvurusu ile IMEI değişim işlemi yapılabilir.  Değişim işlemine ilişkin başvuruda değişimi yapan firmadan alınan değişim  belgesi sunulur. Değişim talebinin değerlendirilebilmesi için değişim  belgesinin aşağıdaki hususları sağlaması gerekir: ( 3 nolu fıkra 17.11.2014 tarihinde yürürlüğe girer -  Bakınız: Madde 16)

a) Değişim belgesinin antetli kağıt olması veya firma kaşesini  içermesi.

b) Değişimi yapan firmanın adı/ünvanı ile adresi veya telefonunu  içermesi.

c) Değişim işleminin arıza nedeniyle yapıldığına dair bilginin  bulunması.

ç) Değişimi yapılan eski ve yeni IMEI numaralarını içermesi.

(4) Değişim amaçlı cihaza ait IMEI numarası; teknik kontrollerden geçmesi  halinde değişimi yapılacak cihazın IMEI numarası beyaz listeden  çıkarıldıktan sonra beyaz listeye alınır. Her iki IMEI numarasının da aynı  marka cihaza ait olması koşulu aranır.

Test cihazı

MADDE 13 – (1) İşletmeciler, kendi şebekelerini test etmek  amacıyla kullandıkları cihazlara ilişkin kayıt başvurularını 8 inci ve 9  uncu maddelerde yer alan bilgi ve belgelerin sağlanması suretiyle yapar.

(2) İthalatçının veya imalatçının, test amacıyla kullanacağı cihazlara  ait IMEI numaraları dört ay süreyle beyaz listeye alınır. Bu cihazlar GSMA  listesinde prototip veya test cihazı olarak tanımlanmış olmalıdır. ( 2 nolu fıkra 17.11.2014 tarihinde yürürlüğe girer -  Bakınız: Madde 16)

(3) Test cihazlarının elektronik kimlik bilgilerinde standartlara  uygunluk aranmaz.

(4) İthal edilen cihazların test cihazı olduğuna ilişkin bilginin gümrük  beyannamesinde yer alması gerekir.

IMEI düzeltme

MADDE 14 – (1) 8 inci ve 9 uncu maddeler kapsamında yapılmış ve  onaylanmış bir başvuruya ilişkin hatalı olarak bildirildiği fark edilen IMEI  numarasının düzeltilmesi için hatalı olarak bildirilen IMEI numarası ile  doğru IMEI numarası, cihazın ithalatçısı veya imalatçısı tarafından kayıt  işleminin tamamlanmasını müteakip üç ay içerisinde elektronik ortamda Kuruma  bildirilir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirilmeye  alınmaz.

(2) Hatalı olarak bildirilen IMEI numarası ile doğru olarak bildirilecek  IMEI numarasının aynı marka-model cihaza ait olması gerekir.

(3) Kurum tarafından yapılacak inceleme neticesinde uygun bulunan  düzeltme işlemi başvurularına onay verilir.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

MADDE 15 – (1) 6/9/2012 tarihli ve 28403 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına  Alınmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin  dördüncü fıkrası, 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası Tebliğin yayımından  dört ay sonra, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve  İletişim Kurulu Başkanı yürütür.