Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu: Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlarin Kayit Altina Alinmasina Dair Yönetmelik

Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu: Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlarin Kayit Altina 	 Alinmasina Dair Yönetmelik


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına  Alınmasına Dair Yönetmelik (12.07.2014 t. 29058 s. R.G.)

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik kimlik bilgisini  haiz cihazların elektronik haberleşme hizmeti yapabilmesi için kayıt altına  alınmasına, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme  hizmeti verilmesinin engellenmesine ve elektronik kimlik bilgisi başka  cihazlara kopyalanan, bertaraf edilen veya ihraç edilen cihazlara ilişkin  usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, uluslararası dolaşım hizmeti alan  kullanıcılara ait elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar hariç olmak  üzere işletmeciler tarafından hizmet sunulan elektronik kimlik bilgisini  haiz tüm cihazları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı  Elektronik Haberleşme Kanununun 6, 53, 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerine  dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Abonelik sözleşmesi: İşletmeci ile abone arasında akdedilen  ve işletmecinin bir bedel karşılığında dönemsel ya da sürekli olarak bir  hizmeti yerine getirmeyi veya mal teminini üstlendiği ya da her ikisini  birden kapsayan sözleşmeyi,

b) Ağırlayan işletmeci: Mobil elektronik haberleşme hizmeti  sunmak üzere Kurum ile imtiyaz sözleşmesi imzalayan işletmeciyi,

c) Başvuru merci: e-Devlet kapısını ve mevzuat gereği e-Devlet  kapısından kendisi üzerine kayıt yapılması mümkün olmayan kişiler için  işletmeci abone kayıt merkezlerini,

ç) BİM: Bilgi ve İhbar Merkezini,

d) Cihaz: Mobil iletişim şebekesinden hizmet alan elektronik  kimlik bilgisini haiz cihazı,

e) Elektronik kimlik bilgisi: Elektronik haberleşme  cihazlarına tek ve benzersiz olarak tahsis edilmiş kimlik tanımını,

f) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz: Elektronik  kimlik bilgisinin tamamının ya da bir kısmının değiştirildiği tespit  edilen cihazı,

g) IMEI numarası: Mobil cihazlara ait uluslararası elektronik  kimlik bilgisini gösteren numarayı,

ğ) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde mobil elektronik  haberleşme hizmeti sunan veya mobil elektronik haberleşme şebekesi  sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

h) Kaçak cihaz: Kurum kayıtlarında yer almadığı halde  kullanımda olduğu tespit edilen ve siyah listeye eklendiği tarihten  itibaren altmış gün içerisinde kayıt altına alınmayan cihazı,

ı) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik  Haberleşme Kanununu,

i) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

j) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

k) MCKS: Merkezî mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanı  sistemini,

l) Mobil Anahtarlama Merkezi (MAM): Ses veya veri için mobil  elektronik haberleşme hizmeti sunan şebekelerde haberleşme bağlantısının  kurulduğu ve yönetildiği birimi,

m) Yolcu beraberinde getirilen cihaz: Gümrük mevzuatı uyarınca  yurt dışından zati eşya kapsamında yolcu beraberinde getirilen ve ticari  nitelikte olmayan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Listeler

Beyaz liste

MADDE 5 – (1) Beyaz liste;

a) Mevzuata uygun bir şekilde; yolcu beraberinde getirilerek, ithal  edilerek veya yurt içinde imal edilerek Kuruma bildirilen ve kayıt  işlemi tamamlanan,

b) 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim  Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanunun mülga Geçici 6 ncı maddesi  kapsamında kayıt altına alınmış olan elektronik kimlik bilgisi  değiştirilmemiş ve kopyalanmamış,

cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan cihazların ihraç  edilmesi veya bertaraf edilmesi halinde, bu durumun Kuruma bildirilmesi  akabinde cihazlara ait IMEI numaraları beyaz listeden çıkarılır.

Siyah liste

MADDE 6 – (1) Siyah liste; kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik  kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, bertaraf  edilmiş veya Kurum kayıtlarında yer almadığı halde kullanımda olduğu tespit  edilen cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.

Gri liste

MADDE 7 – (1) Gri liste; beyaz ve siyah liste dışında kaldığı  tespit edilen ancak elektronik haberleşme hizmetini geçici olarak alan  cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.

Eşleştirilmiş beyaz liste

MADDE 8 – (1) Eşleştirilmiş beyaz liste;

a) 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim  Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanunun mülga Geçici 6 ncı maddesi  kapsamında elektronik kimlik bilgisinin değiştirilmiş olduğu ya da başka  bir cihaza kopyalanmış olduğu tespit edilen cihazlara ait IMEI  numaraları ile kayıt ücretini yatıran kullanıcılara ait abone  numaralarının,

b) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olarak tespit edilen IMEI  numaraları ile 18 inci madde kapsamında belirlenen abone numaralarının,

c) İlgili işletmeci ile abonelik sözleşmesi yapan ve geçici süreyle  Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan kullanıcıların cihazlarına ait IMEI  numaraları ile abone numaralarının,

ç) İşletmeciler tarafından bildirilen şebeke test cihazlarına ait  IMEI numaraları ile test için kullanılacak abone numaralarının,

eşleştirilmesi ile oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

IMEI Numarası Listelerde Yer Alan Cihazlara  Yapılacak İşlemler

IMEI numarası beyaz listede yer alan cihazlara  ilişkin işlemler

MADDE 9 – (1) İşletmeciler, IMEI numarası beyaz listede veya  eşleştirilmiş beyaz listede yer alan cihazlara elektronik haberleşme hizmeti  verir.

IMEI numarası siyah listede yer alan cihazlara  ilişkin işlemler

MADDE 10 – (1) İşletmeciler, IMEI numarası siyah listede yer alan  cihazın kullanıcısına IMEI numarasının siyah listede olduğuna dair kısa  mesaj gönderir.

(2) MAM altyapısına sahip işletmeciler, abone numarası ile eşleştirme  yapılarak kullanıma açılanlar hariç olmak üzere IMEI numarasının siyah  listeye girmesinden itibaren;

a) Kayıp, çalıntı veya bertaraf edilmiş cihazın elektronik haberleşme  bağlantısını 24 saat içerisinde,

b) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazın elektronik  haberleşme bağlantısını otuz gün içerisinde,

c) Kurum kayıtlarında yer almadığı halde kullanımda olduğu tespit  edilen cihazın elektronik haberleşme bağlantısını altmış gün içerisinde,

keser.

(3) MAM altyapısına sahip olmayan işletmeciler için ikinci fıkrada  belirtilen işlemler işletmecinin hizmet aldığı ağırlayan işletmeci  tarafından gerçekleştirilir.

(4) Siyah listeye alınan IMEI numaralarının siyah listeye alınma  nedenleri, işletmecilerle paylaşılır. Bu bilgi işletmeci çağrı merkezlerini  arayan kullanıcılara bildirilir.

IMEI numarası gri listede yer alan cihazlara  ilişkin işlemler

MADDE 11 – (1) MAM altyapısına sahip işletmeciler, gri listeyi  oluşturan IMEI numaralarını tespit ederek Kuruma bildirir.

(2) Kurum, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra gri listeyi oluşturan IMEI  numaralarını ilgili listeye alır.

(3) MAM altyapısına sahip olmayan işletmeciler için birinci fıkrada  belirtilen işlemler işletmecinin hizmet aldığı ağırlayan işletmeci  tarafından sağlanır.

IMEI numarası eşleştirilmiş beyaz listede yer alan  cihazlara ilişkin işlemler

MADDE 12 – (1) İşletmeciler, eşleştirilmiş beyaz listede bulunan  IMEI numarasına sahip cihazın sadece eşleştirildiği abone numarası ile  kullanılmasını sağlar.

(2) Eşleştirilmiş beyaz listede bulunan bütün IMEI numaraları aynı  zamanda siyah listede de bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Cihazların Kayıt Altına Alınması

İthal veya imal edilen cihazlara ait IMEI  numaralarının kayıt altına alınması

MADDE 13 – (1) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş olan  ithalatçı veya imalatçı, ilgili mevzuat çerçevesinde ithal veya imal ettiği  cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınması için Kurum tarafından  yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına  Alınmasına Dair Tebliğde belirtilen bilgi ve belgeleri tamamlayarak Kuruma  başvuruda bulunur.

(2) Kurum başvuruya ilişkin gerekli kontrolleri yapar ve bu kontrollerden  geçen IMEI numaralarını beyaz listeye alır. Kurumun ilgili bilgi veya  belgelerde uygunsuzluk tespit etmesi halinde ilgili IMEI numaraları beyaz  listeden çıkarılır.

(3) Teknik düzenlemeye uygun olmadığı tespit edilen, piyasaya arzı  yasaklanan veya geçici olarak durdurulan cihazlara ait IMEI numaralarının  beyaz listeye kayıt edilmesi engellenebilir veya beyaz listede yer alan IMEI  numaraları siyah listeye alınabilir.

(4) Kurumun piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında  yükümlülüklerini yerine getirmeyen, gerekli önlemleri almayan tarafların  ithalatçı/imalatçı sıfatı ile Kuruma bildirdiği cihazlara ait IMEI  numaralarının MCKS’ye kaydı Kurum tarafından engellenebilir.

Yolcu beraberinde getirilen cihazlara ait IMEI  numaralarının kayıt altına alınması

MADDE 14 – (1) Yolcu beraberinde getirilen cihazın sahibi  cihazının kayıt altına alınması için Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz  Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde belirtilen bilgi ve  belgeleri tamamlayarak e-Devlet kapısı üzerinden başvurusunu yapar.

(2) Mevzuat gereği e-Devlet kapısından kendisi üzerine kayıt yapılmasına  izin verilmeyen kişiler işletmeci abone kayıt merkezlerine başvurur.

(3) 18 yaşından küçükler için kayıt başvuruları anne, baba ya da yasal  temsilcileri tarafından yapılır.

(4) Yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt altına alınması  başvuruları yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren altmış gün içerisinde  yapılır.

(5) e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda, bilgi ve belgelerin  doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur.

(6) Abone kayıt merkezine yapılan başvurular için, bilgi ve belgelerin  kontrolünden ilgili işletmeci ve abone kayıt merkezi sorumludur.

(7) Cihaza ait IMEI numarası veya numaraları, gerekli kontrollerden  geçmesi halinde beyaz listeye alınır.

(8) Kurumun ilgili bilgi veya belgelerde uygunsuzluk tespit etmesi  halinde cihaza ait IMEI numarası veya numaraları beyaz listeden çıkarılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhbarlar, Mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığı  Talepleri

Kayıp veya çalıntı ihbarları

MADDE 15 – (1) Cihazına ait IMEI numarası beyaz listede bulunan  ancak cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun  rızası dışında elinden çıkan kişiler cihazının elektronik haberleşme  şebekesinden hizmet almasını engellemek için e-Devlet kapısı üzerinden veya  telefon yoluyla BİM'e ihbarda bulunur.

(2) İhbar sahibine ait kimlik bilgileri, abone numarası ve cihaza ait  IMEI numarası ilgili işletmeci tarafından üç ay geriye dönük olarak kendi  kayıtlarında yer alan bilgiler çerçevesinde 24 saat içinde kontrol edilir ve  ihbara ilişkin Kuruma bilgi verilir. İhbarın doğrulanması halinde, cihaza  ait IMEI numarası Kurum tarafından siyah listeye alınır.

(3) İhbarda bulunan kişi cihazın elektronik haberleşme bağlantısını  açtırmak üzere e-Devlet kapısı üzerinden veya telefon yoluyla BİM’e  başvurabilir.

(4) Açtırma başvurusu Kurumda yer alan bilgiler çerçevesinde doğrulanır  ve IMEI’ye ilişkin kapatma talebi iptal edilir.

(5) Cihazına ait IMEI numarası beyaz listede olup henüz hiç kullanılmamış  cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan ve her ne suretle olursa olsun rızası  dışında elinden çıkan gerçek veya tüzel kişilerin; ıslak imzalı dilekçe,  cihaz faturası, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli kolluk ya da savcılık başvuru  tutanağı, cihaz faturası iş yeri adına ise vergi levhası fotokopisi ve imza  sirküleri ile Kuruma yazılı olarak başvurması durumunda cihaz siyah listeye  alınır.

Mahkeme ve Cumhuriyet Başsavcılığı talepleri

MADDE 16 – (1) IMEI numarası beyaz listede veya eşleştirilmiş  beyaz listede bulunan ancak cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne  suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişilerin cihazlarının  elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için  mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına yaptıkları müracaatlar üzerine  cihazlara ait IMEI numaraları mahkemeler veya Cumhuriyet Başsavcılıkları  tarafından siyah listeye alınabilir. Ayrıca, mahkemelerin veya Cumhuriyet  Başsavcılıklarının elektronik haberleşme bağlantısının açılmasına veya  kesilmesine ilişkin talepleri üzerine cihaza ait IMEI numarası Kurum  tarafından siyah listeye alınabilir veya siyah listeden çıkarılabilir.

(2) Elektronik haberleşme bağlantısı kesilmiş olan cihazın bulunması  halinde sahibinin mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapacağı  talep üzerine ilgili IMEI aynı yolla siyah listeden çıkarılır.

ALTINCI BÖLÜM

Elektronik Kimlik Bilgisi Değiştirilen Cihazlar

Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazlara  ait IMEI numaralarının tespiti

MADDE 17 – (1) İşletmeciler elektronik kimlik bilgisi  değiştirilmiş cihazlara ait IMEI numaralarını detaylı çağrı kayıtları  üzerinde yapılan analizlerle tespit ederek on gün içerisinde Kuruma  bildirir.

(2) MAM altyapısına sahip olmayan işletmeciler için bu maddenin birinci  fıkrasında belirtilen bilgiler işletmecinin hizmet aldığı ağırlayan  işletmeci tarafından sağlanır.

(3) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilen cihazlara ait IMEI numaraları  işletmecilerden alınan detaylı çağrı kayıtları üzerinde yapılan analizlerle  Kurum tarafından tespit edilebilir.

(4) Elektronik kimlik bilgisi değiştirildiği tespit edilen cihazlara ait  IMEI numaraları siyah listeye alınır.

Elektronik kimlik bilgisi başka cihazlara  kopyalanmış gerçek cihazın tespiti

MADDE 18 – (1) 17 nci maddenin dördüncü fıkrası  kapsamında siyah listeye alınan IMEI numarasını ilk olarak kullanan  kullanıcıya ait abone numarası ve kullanım zamanı; MAM altyapısına sahip  işletmeciler tarafından, detaylı çağrı kayıtları üzerinde teknik imkânların  elverdiği ölçüde yapılacak inceleme sonucunda tespit edilir ve bu IMEI  numarasının siyah listeye alınmasını takip eden on gün içerisinde Kuruma  bildirilir. Kurum, işletmecilerden gelen bu bilgileri karşılaştırır ve ilk  kullanıcının abone numarasını tespit eder.

(2) 17 nci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında IMEI numarası siyah  listeye alınan cihazın kullanıcısının başvurusu üzerine cihazın ithalatçısı  veya imalatçısı tarafından gerçek cihaz sahibine ait abone numarası  elektronik ortamda Kuruma bildirilir. Cihazın yolcu beraberinde getirilmiş  olması durumunda cihaz kayıt başvurusu sahibi, abone numarasını başvuru  mercii üzerinden Kuruma bildirir.

(3) Elektronik kimlik bilgisinin başka cihazlara kopyalandığı tespit  edilmiş gerçek cihazın kullanıcısına ait abone numarası mahkemeler veya  Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından tespit edilerek Kuruma bildirilebilir. ( 3 nolu fıkra 17.11.2014 tarihinde yürürlüğe  girer - Bakınız: Madde 23)

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamında elde edilen abone  numaralarının farklı olması halinde sırasıyla üçüncü, ikinci ve birinci  fıkrada elde edilen abone numarası esas alınır.

(5) Kurum; elektronik kimlik bilgisinin başka cihazlara kopyalandığı  tespit edilmiş cihaza ait IMEI numarası ile bu maddenin dördüncü fıkrası  çerçevesinde tespit edilen abone numarasını eşleştirir ve eşleştirilmiş  beyaz listeye alır.

(6) Eşleştirilmiş abone numarası ilgili abonenin talebi doğrultusunda  değiştirilebilir. ( 6 nolu fıkra 17.11.2014  tarihinde yürürlüğe girer - Bakınız: Madde 23)

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bertaraf edilen veya ihraç edilen  cihazlar ( 19 uncu madde 17.11.2014  tarihinde yürürlüğe girer - Bakınız: Madde 23)

MADDE 19 – (1) İlgili mevzuat çerçevesinde bertaraf edilen  cihazlara ait IMEI numaraları, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilgili  kamu kurum ve kuruluşu tarafından Kuruma müracaat edilmesi halinde siyah  listeye alınır.

(2) İhracat maksadıyla IMEI numaralarının beyaz listeden çıkarılması  talebi, ilgili cihazın ithalatçısı/imalatçısı tarafından yapılır.

(3) Bertaraf edildiği gerekçesiyle Kuruma bildirilmiş olan cihaza ait  IMEI numarası tekrar beyaz listeye alınmaz.

İşletmecilerin yükümlülükleri

MADDE 20 – (1) İşletmeciler, sistemlerini Kurumun MCKS’siyle  uyumlu olarak çalışır hâle getirmekle, bununla ilgili teknik altyapılarının  ve sistemlerinin güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamakla ve sistemlerini  aksamaksızın işletmekle yükümlüdürler.

(2) Başvuruların abone kayıt merkezleri vasıtasıyla alındığı durumlar  için; işletmeciler bu işlemlerde kullanılan bilişim sistemlerinin  güvenliğini sağlamakla ve iş süreçlerinde herhangi bir kötüye kullanımı  engellemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

(3) İşletmeci, abone kayıt merkezleri vasıtasıyla alınan başvurulara  ilişkin bilgi ve belgelerin tutarlılığını kontrol eder ve herhangi bir  eksiklik, yanlışlık ya da tutarsızlık tespit etmesi halinde başvuruyu iptal  eder. Bu kontrolden geçen başvurular için işletmeci, kayıt işlemleri  sırasında alınan belgeleri en geç kayıt tarihini takip eden ay sonuna kadar  Kuruma gönderir.

(4) İşletmeci, başvuru bilgilerini sisteme girdiği halde başvuru  belgelerini göndermeyen, kasıtlı bir şekilde eksik ve yanlış bilgi veya  belge gönderen abone kayıt merkezlerine yönelik gerekli tedbirleri alır.

(5) Sistemin işletilmesinden kaynaklanan sorunların işletmeci veya Kurum  tarafından tespit edilip derhâl bildirilmesinden itibaren sorunların  giderilmesi için Kurum tarafından işletmeciye iki iş günü süre verilir.  Sorunların giderilememesi hâlinde işletmeci gerekçelerini yazılı olarak  bildirerek ek süre verilmesi amacıyla Kuruma derhâl başvurur. Kurum gerekli  görmesi halinde ek süre verir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller için Kurul,  alt düzenleyici işlemler yapmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 22 – (1) 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik  yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin 18  inci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları ile 19 uncu  maddesi Yönetmeliğin yayımından dört ay sonra, diğer hükümleri yayımı  tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve  İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc