Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Kota ve Tarife Kontenjani Idaresine Iliskin Tebligi (No: 2014/3)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ  (No: 2014/3) (15.07.2014 t. 29061 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 17/6/2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/5 sayılı  Tebliğ çerçevesinde 70.13 gümrük tarife pozisyonunda yer alan eşyanın İran  menşeli olanlarının ithalatında uygulanacak miktar kısıtlamasına (kota)  ilişkin başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen İran  menşeli eşyaya yönelik kota başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi  için, Ek-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun  usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve Ek-2’de yer  alan belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığına  (Bakanlık) iletilmesi gerekmektedir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla  ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda  sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu  tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz.  Bakanlık, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir.

Kota miktarı

MADDE 3 – (1) Kota aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için  uygulanır.

GTP Eşyanın Tanımı Kota Miktarı (Net kg)
1.Dönem
(14/6/2014-13/6/2015
2.Dönem
(14/6/2015-13/6/2016)
3.Dönem
(14/6/2016-13/6/2017)
4.Dönem
(14/6/2017-13/6/2018)
70.13 Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve  benzer işler için cam eşya (70.10 ve 70.18 pozisyonundakiler hariç) 1.255.000 1.267.550 1.280.226 1.293.028


Kotanın dağıtılması

MADDE 4 – (1) Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk  alır yöntemiyle yapılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25.000  kg’ıaşamaz.

İthal lisansına ve ithal lisansı kullanımına ait  bilgiler

MADDE 5 – (1) İthal lisansı, her bir dönem için 3 üncü maddede  belirtilen süreler için geçerlidir.

(2) İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük  idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine  eklenir. Kota konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi  içerisinde serbest dolaşıma girebilir.

(3) İthal lisansları devredilemez.

(4) İthal lisansının geçerlilik süresi bitiminden itibaren 10 (on)  işgünü içerisinde Bakanlığa iadesi zorunludur. İthalatçıların yeni ithal  lisansı taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için daha önce  düzenlenen ithal lisansının iade edilmiş olması gerekmektedir.

(5) Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal  lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam % 5’ten (% 5 dahil) daha  az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. Ancak, ithalatı  gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki izninden  mahsup edilir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.


Ek-1

İTHAL  LİSANSI BAŞVURU FORMU
 
Tarih: ..../.../....
T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek  ANKARA
Dilekçe ve Taahhütname

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin  olarak İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2014/3 sayılı  Tebliğ çerçevesinde firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesini talep  etmekteyiz. İthal lisansı almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan  bilgilerin doğru olduğunu, ithal lisansını üçüncü kişilere  devretmeyeceğimizi, ithal lisansı kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili  belgeleri (ithal lisansının aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise  ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) en geç ithal lisansının  geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde İthalat Genel  Müdürlüğü’ne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

 

  İmza - Kaşe
  İsim - Unvan

 

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Unvanı:
Adresi:
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi: Vergi numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve  sicil numarası:
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER  (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Unvanı:
Adresi:
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi/Numarası: T.C. kimlik numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve  sicil numarası:
İmza sirküleri ve vekâletnamenin  verildiği
başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi:
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
GTİP (12’li):
Tanımı:
Menşe ülke: Sevk ülkesi:
Miktarı Kg (Net) Kg (Brüt) Adet
     
Toplam Değeri (CIF) FOB: Navlun:
Sigorta: Diğer yurt dışı giderler:
İthalat için öngörülen Tarih:
Gümrük Kapısı:
GEÇMİŞ DÖNEM İTHALAT BİLGİLERİ
2011 2012 2013
Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer
           
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA  İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Unvanı: Ülkesi:
Adresi: Internet sitesi:
Tel: Faks: E-posta:

Ek-2

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMUNA  EKLENECEK BELGELER:

1- Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,  beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli  sureti, bu belgelerin birer fotokopisi. (Anılan belgelerin asılları ilk  başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir.  Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin  sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve  evrak giriş numarası başvuru formunda belirtilir).

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın 2  nüsha sureti. (Proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz  ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif  eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistikî birim bazında miktarı (adet,  kilogram, metrekare, vs.) ve her halükarda ağırlığı (brüt ve net kilogram  olarak) ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş  faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir)

3- Müteakip başvurular için daha önce alınmış olan ithal lisansının (iade  edilmemişse) aslı.