Içisleri Bakanligi ve Gümrük ve Ticaret Bakanligindan: 5607 Sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Esya Yakalanmasi Halinde Muhbir ve El Koyanlara Ikramiye Ödenmesine Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya  Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine  İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.07.2014 t. 29061 s. R.G.)

İçişleri Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret  Bakanlığından:

MADDE 1 – 30/10/2007 tarihli ve 26685 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya  Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul  ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin adı “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele  Kanununa Göre Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik”  şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele  Kanununun 23 üncü maddesi gereğince; müşterek operasyonlarda, kontrollü  teslimat uygulamalarında ve diğer yakalamalarda yapılacak ikramiye  ödemelerinin usul ve esaslarını kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele  Kanununun 23 üncü maddesi ile 10/11/1988 tarihli ve 3497 sayılı Kara  Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine  dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, İçişleri Bakanlığını ve  Milli Savunma Bakanlığını,

b) Bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ürünleri: 5607 sayılı Kanunun 3  üncü maddesinin on sekizinci fıkrası kapsamında belirtilen suç unsuru  eşyayı,

c) Birim: Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel  Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil  Güvenlik Komutanlığının suçun aydınlatılmasını sağlayan unsurlarını,

ç) CIF kıymet: FOB kıymet üzerine Türkiye’deki giriş liman veya  yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderlerinin ilavesi ile oluşan  kıymeti,

d) El koyan: Kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla yükümlü olup  yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan mülki idari amirleri ile  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel  Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına  bağlı personeli,

e) FOB kıymet: Eşya için fiilen ödenen veya ödenecek ya da  ödenebilecek bedeli,

f) Kaçak eşya: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü  maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ikramiye ödenmesi öngörülen  eşyayı,

g) Kaçak silah-mühimmat: 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli  Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesine  aykırı davranışlar nedeniyle yakalanan silâh ve mermiler ile 26/9/2004  tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 174 üncü maddesine muhalefet  suçlarında yakalanan maddeleri,

ğ) Kaçak akaryakıt: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu  hükümleri uyarınca kaçak olarak kabul edilen akaryakıtı,

h) Kanun: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu,

ı) Kontrollü teslimat: Suç faillerinin belirlenmesi, her türlü  delilin tespiti, toplanması, kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen  eşyanın müsaderesi amacıyla, yurt içinde dağıtılacak veya yurt dışından  Türkiye’ye getirilerek dağıtılacak veya Türkiye’de hazırlanarak yurt  dışına götürülecek veya Türkiye’den transit geçecek, uyuşturucu ve  psikotrop maddelerin, 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin  Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Eki I ve II  Numaralı Tablolar ile bu Tablo değişikliklerinde yer alan maddelerin ve  bunlara bağlı fonlar veya suçtan kaynaklanan mal varlığı değeri veya  suçtan kaynaklanan mal varlığı değerine kaynaklık edecek diğer her türlü  kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın yetkili makamların  bilgisi ve denetimi altında nakillerini,

i) Mahkumiyete veya müsadereye ilişkin mahkeme kararı: Mahkumiyet  kararları ile ön ödeme nedeniyle kamu davasının açılmaması durumunda  eşya hakkında verilen müsadere kararını,

j) Merkez birimi: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel  Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı,  Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire  Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Kara  Kuvvetleri Komutanlığını,

k) Muhbir: Kanunun, 5 inci maddesinde öngörülen haller haricinde; 3  üncü ve 23 üncü maddelerinde yer alan suç, suç failleri, suç eşyasının  bulunduğu, saklandığı veya satıldığı yerler hakkında yetkili birimlere  istihbari bilgi veren, vermiş olduğu bu istihbari bilgilerin  değerlendirilmesi neticesinde suçun, faillerin veya suç unsuru eşyanın  tespit edilmesi veya ele geçirilmesine katkı sağlayan, kimliği ve  verdiği bilgiler Kanunun 19 uncu maddesinde sayılan kurumların  münhasıran kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli  birimlerince kayıt altına alınan kişiyi,

l) Müsadere: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda belirtilen eşya ve  kazanç müsaderesi ile Kanunun 13 üncü maddesindeki müsadereyi,

m) Uyuşturucu madde: 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu  Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda uyuşturucu madde olarak  tanımlanan her türlü maddeyi,

n) Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki: İlgili  mevzuatta uyuşturucu madde olarak tanımlanan maddelerin üretilmesinde  kullanılan bitkileri,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kaçak eşya yakalamalarında ikramiye ödenmesine ilişkin talepler;  11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen belgelerden  oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak İçişleri Bakanlığı birimlerince  el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birime veya  yetkilendirilen birime, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birimlerince el  konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya  yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince el konulmuş  ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya  yetkilendirilen birime yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kaçak silah ve mühimmat yakalanması durumunda ikramiye  ödenmesine ilişkin talepler, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b)  bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak,  İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı  olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime, Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez  birime veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince  el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri  Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uyuşturucu madde yakalanması durumunda ikramiye ödenmesine  ilişkin talepler, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde  belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte; olaya İçişleri  Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu  merkez birime veya yetkilendirilen birime, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez birime  veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince el  konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına  veya yetkilendirilen birime yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere  aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarına  ilişkin taleplerin yapılması

MADDE 7/A – (1) Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki  yakalamalarına ikramiye ödenmesine ilişkin talepler, 11 inci maddenin  birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile  birlikte; olaya İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili  birimlerin bağlı olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük  idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri  Hudut Birliklerince el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara  Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.

(2) Merkez birimler, yapacakları inceleme sonucunda, dosyada eksiklik  olması durumunda bunların tamamlanmasını ikramiye talebinde bulunan  ilgili birimlerden ister.

Bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ürünlerine ilişkin ikramiye  taleplerinin yapılması

MADDE 7/B – (1) Kanunun 3 üncü maddesinin on sekizinci fıkrası  kapsamında belirtilen suç unsuru ürünlerin yakalanması halinde ikramiye  ödenmesine ilişkin talepler; 11 inci maddenin birinci fıkrasının (d)  bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak  İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı  olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime, Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez  birime veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince  el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri  Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.

(2) Merkez birimler, yapacakları inceleme sonucunda, dosyada eksiklik  olması durumunda bunların tamamlanmasını ikramiye talebinde bulunan  ilgili birimlerden ister.

Kaçak akaryakıt

MADDE 7/C – (1) Kaçak akaryakıt yakalanması halinde ikramiye  ödenmesine ilişkin talepler; 11 inci maddenin birinci fıkrasının (e)  bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak  İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı  olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime, Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez  birime veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince  el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri  Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.

(2) Merkez birimler, yapacakları inceleme sonucunda, dosyada eksiklik  olması durumunda bunların tamamlanmasını ikramiye talebinde bulunan  ilgili birimlerden ister.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin  8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müşterek operasyonlarda ikramiye talebi, operasyonu  yürüten asli birim tarafından, 5, 6 ve 7 nci maddelerde ve 7/A, 7/B ve  7/C maddelerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili  birimlere yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 9  uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) İhbarın birden fazla birime yapıldığı durumlarda,  ikramiye talebi, operasyonu koordine eden birim tarafından, 5, 6 ve 7  nci maddelerde ve 7/A, 7/B ve 7/C maddelerinde belirtilen usul ve  esaslar çerçevesinde ilgili birimlere yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) İkramiye talep edilmesi durumunda;

a) Kaçak eşya ikramiyeleri için gerekli belgeler:

1) Ek-1’de yer alan İkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,

2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli,

3) Yetkili birimlerce düzenlenmiş kaçak eşyaya mahsus değer tespit  tutanağı,

4) Kaçak eşya ile ilgili mahkumiyet veya eşyanın müsaderesine ilişkin  kesinleşmiş mahkeme kararının onaylı örneği,

5) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise  muhbir sayısını, ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin  kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir  görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,

b) Kaçak silah ve mühimmat ikramiyeleri için gerekli belgeler:

1) Ek-1’de yer alan İkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,

2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli,

3) Silah-mühimmatın olay tarihi itibariyle Milli Savunma Bakanlığınca  belirlenen değer tespit listelerine göre yetkili birimlerce hazırlanmış  değer tespit tutanağı aslı veya onaylı örneği,

4) Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiye ödemesi için,  kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin veya UYAP çıktısının onaylı  örneği, ikinci yarı ikramiyesi için kesinleşmiş mahkumiyet kararı veya  eşyanın müsaderesine ilişkin kararın UYAP çıktısının onaylı örneği,

5) Sahipsiz olarak yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının  onaylı örneği,

6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise  muhbir sayısını, ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin  kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir  görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,

c) Uyuşturucu madde ikramiyeleri için gerekli belgeler:

1) Ek-1’de yer alan İkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,

2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli,

3) Yakalanan uyuşturucu maddenin cinsi, net ağırlığı veya yüzdesini  belirtir ilk yarı ödemeleri için iddianame ve ikinci yarı ödemeleri için  mahkeme kararına esas alınan Ekspertiz Raporu,

4) Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiye ödemesi için,  kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin veya UYAP çıktısının onaylı  örneği, ikinci yarı ikramiyesi için kesinleşmiş mahkumiyet veya müsadere  kararının veya UYAP çıktısının onaylı örneği,

5) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı  örneği,

6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise  muhbir sayısını, ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin  kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir  görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,

ç) Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki ikramiyeleri  için gerekli belgeler:

1) Ek-1’de yer alan İkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,

2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli,

3) İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde görevli ziraat  mühendisleri veya bulunmadığı yerlerde ziraat teknisyenlerinin vereceği  rapor,

4) İl/İlçe Tapu ve Kadastro Müdürlükleri görevlilerince yasadışı ekim  yapılan alanın koordinatlarını ve yüzölçümlerini gösteren belge,

5) Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiye ödemesi için,  kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin veya UYAP çıktısının onaylı  örneği, ikinci yarı ikramiyesi için kesinleşmiş mahkumiyet veya müsadere  kararının veya UYAP çıktısının onaylı örneği,

6) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı  örneği,

7) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise  muhbir sayısını, ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin  kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir  görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,

d) Bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ikramiyeleri için gerekli  belgeler;

1) Ek-1’de yer alan İkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,

2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli,

3) Ek-3’te yer alan el koyma işlemini gerçekleştiren birimin amiri  tarafından onaylanan değer tespit tutanağı,

4) Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiye ödemesi için,  kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin veya UYAP çıktısının onaylı  örneği, ikinci yarı ikramiyesi için kesinleşmiş mahkumiyet veya müsadere  kararının veya UYAP çıktısının onaylı örneği,

5) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı  örneği,

6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise  muhbir sayısını, ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin  kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir  görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,

e) Kaçak akaryakıt ikramiyeleri için gerekli belgeler;

1) Ek-1’de yer alan İkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,

2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli,

3) Ek-3’te yer alan el koyma işlemini gerçekleştiren birimin amiri  tarafından onaylanan değer tespit tutanağı,

4) Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiye ödemesi için,  kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin veya UYAP çıktısının onaylı  örneği, ikinci yarı ikramiyesi için kesinleşmiş mahkumiyet veya müsadere  kararının veya UYAP çıktısının onaylı örneği,

5) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı  örneği,

6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise  muhbir sayısını, ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin  kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir  görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,

7) Analiz Raporunun onaylı örneği,

ile ilgili birimlere başvurulur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci, beşinci, sekizinci, dokuzuncu ve on birinci  fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İkramiye ödenmesi öngörülen suç eşyasının sahibinin  belirlenememesi ya da söz konusu eşya veya madde ile ilgili sahiplik  iddiasında bulunan kişinin olmaması durumunda, eşya sahipsiz yakalanmış  sayılır.”

“(5) El koyma ikramiyesine, yakalama eylemine bizzat ve fiilen  katılanlar hak kazanır. Bizzat ve fiilen katılanların tespitine yönelik  olarak, merkez birimlerince gerekli incelemeler yapılabilir. Bu durumda,  kimlere ikramiye ödeneceğine ilişkin olarak merkez birimlerince verilen  karar esas alınır.”

“(8) İhbarın birden fazla birime yapılmış olması veya birden fazla  muhbirin olması durumunda, muhbir ikramiyesinden yararlanacaklar, suç  unsuru eşyaya el koyarak olayı adli mercilere intikal ettiren birimce  belirlenir.”

“(9) Elkoyanlara verilecek ikramiyenin tutarı olay başına 30000  gösterge rakamının, kamu davasının açılması, mahkûmiyet ya da müsadere  kararının kesinleştiği tarihteki memur aylık katsayısı ile çarpımı  sonucu bulunacak tutarı geçemez. Ancak bir yılda ödenecek ikramiye  120000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu  bulunacak tutarı geçemez. Bu tutarın hesaplanmasında, el koyanın aynı  yıl içerisinde almayı hak ettiği kaçak eşya, kaçak silah-mühimmat,  uyuşturucu madde, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki ve  bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ikramiyelerinin tamamı esas alınır.”

“(11) Ödenecek ikramiyeler, damga vergisi hariç vergi, resim ve harca  tâbi tutulmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Kaçak eşya yakalamalarında ödenecek ikramiye  tutarlarının belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

a) İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralar dışında  kaçak eşya yakalamalarında ikramiye tutarının belirlenmesinde çıkış  kaçağı eşyanın FOB, giriş kaçağı eşyanın CIF kıymeti esas alınır.

b) Sahipsiz yakalanan kaçak eşyanın değeri, mahallin en büyük mülki  idare amirinin görevlendireceği Maliye, Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları  ile Sanayi ve/veya Ticaret Odası temsilcilerinden oluşan üç kişilik  heyet tarafından belirlenir ve buna ilişkin olarak kaçak eşyaya mahsus  değer tespit tutanağı tanzim edilir.

c) Sahipli yakalamalarda kaçak eşyanın değeri, müdahil veya en yakın  gümrük idaresince belirlenerek, kaçak eşyaya mahsus değer tespit  tutanağı düzenlenir.

ç) Mahkumiyete ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararlarının neticesinde  kaçak eşya değerinin (a), (b) ve (c) bentleri uyarınca belirlenen ilk  değerden farklı olması durumunda, ikramiye ödemesinde mahkeme kararında  veya mahkeme kararının atıfta bulunduğu bilirkişi raporunda belirlenen  giriş kaçağı eşyada CIF kıymet, çıkış kaçağı eşyada FOB kıymet esas  alınır.

(2) Kaçak silah-mühimmat yakalamalarında ödenecek ikramiye tutarının  belirlenmesinde, olay tarihine göre kaçak silah-mühimmatın Milli Savunma  Bakanlığınca her yıl belirlenen değeri esas alınır. Milli Savunma  Bakanlığınca her yıl tespit edilen listede bulunmayan kaçak silah ve  mühimmatla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığınca teşkil edilen üç  kişilik bir heyet tarafından değer tespiti yapılır. Ateşli silah, mermi  ve her türlü patlayıcı maddeler için ödenecek ikramiyenin değeri,  ekspertiz raporunu veren Adli Tıp Kurumu veya Bakanlık laboratuvarı  tarafından tanzim edilecek değer tespit tutanağı baz alınarak  belirlenir. Nükleer ve radyoaktif maddelerle ilgili değer tespiti ise  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından belirlenir.

(3) Uyuşturucu madde yakalamalarında;

a) Ödenecek ikramiye tutarının belirlenmesinde, olay tarihine göre,  her türlü uyuşturucu maddenin birim miktarı için, Bakanlar Kurulunca  tespit edilecek sabit bir rakamın memur aylık katsayısı ile çarpımı  sonucu bulunacak değer esas alınır.

b) Uyuşturucu maddenin birim miktarının belirlenmesinde, maddenin saf  haldeki miktarı esas alınır.

c) Yakalanan uyuşturucu madde, birim kabul edilen miktardan az veya  fazla ise yakalanan miktarın birim kabul edilen miktara oranı üzerinden  hesaplama yapılır.

ç) İkramiye tutarı; uyuşturucu maddenin cinsi, birim miktarı ve  saflık derecesine ilişkin ekspertiz raporu üzerinden hesaplanır.

(4) Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki  yakalamalarında;

a) Ödenecek ikramiye tutarının belirlenmesinde olay tarihine göre,  uyuşturucu madde elde edilen bitkilerin ekili olduğu alanın yüzölçümü  esas alınarak Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sabit bir rakamın memur  aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değer esas alınır.

b) Bitkinin, geniş bir alanda seyrek bir şekilde veya başka bitkiler  ile birlikte sayılabilecek miktarda ekilmesi halinde 1 metre kareye  düşen ortalama bitki sayısı altı kök olacak şekilde hesaplanarak  bulunacak alan değeri üzerinden ikramiye ödemesi yapılır.

(5) Bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ikramiyeleri için; Bakanlar  Kurulunca paket, kilogram ve litre bazında tespit edilecek sabit  rakamların memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değer esas  alınır.

(6) Kaçak akaryakıt ikramiyeleri için rafineri tarafından bir önceki  yıl benzer ürünler için uygulanan vergisiz ortalama satış bedeli esas  alınır.

(7) Altıncı fıkra uyarınca rafineri tarafından belirlenecek bedeller,  Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Ocak ayı içerisinde ilgili  kurumlara bildirilir.

(8) Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamaları  ile uyuşturucu madde yakalamalarının birlikte gerçekleşmesi halinde her  suç unsuru eşya ikramiye ödemeleri yönüyle farklı bir olay olarak  değerlendirilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Feragat

MADDE 15/A – (1) Kaçak eşya, uyuşturucu ve uyarıcı madde, silah ve  mühimmat, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla bitki ekimi, bandrolsüz  veya sahte tütün/alkol ile kaçak akaryakıt yakalama olaylarında  hazırlanacak ikramiye talep dosyalarında muhbir ve elkoyanlara kişi  başına düşen ikramiye tutarının düşük olması veya ikramiye talep  edilmemesi halinde muhbir ve elkoyanların muvafakatları alınmak  suretiyle ikramiye talep dosyası hazırlanmayabilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Kaçak eşya ikramiyesi, sahipli yakalanmışsa, 15 inci  maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen değerinin yüzde ellisi,  sahipsiz yakalanmışsa değerinin yüzde yirmi beşi, mahkumiyete, etkin  pişmanlıkta kamu davasının açılmamasına ya da eşyanın müsaderesine  ilişkin kararların kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, elkoyanların  bağlı olduğu kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.

(2) Kaçak silah-mühimmat sahipli yakalanmışsa, 15 inci maddenin  ikinci fıkrasına göre belirlenen değerinin yüzde yirmi beşi kamu  davasının açılmasını, yüzde yetmiş beşi ise mahkumiyete ilişkin hükmün  veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde; sahipsiz  yakalanmışsa değerinin yüzde ellisi müsadere kararının kesinleşmesini  takip eden üç ay içinde, el koyanların bağlı olduğu kurum bütçesinden  ödenir.

(3) Uyuşturucu madde, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen  bitki ve bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ürünleri sahipli yakalanmış  ise 15 inci maddenin üç, dört ve beşinci fıkrasına göre belirlenen  değerinin yarısı kamu davasının açılmasını, diğer yarısı mahkumiyete  ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay  içinde; sahipsiz yakalanmış ise değerinin tamamı eşya hakkında verilen  müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, el koyanların  bağlı olduğu kurum bütçesinden ödenir.

(4) Kaçak akaryakıtın yakalanması halinde, ihbar edenlere ve  yakalayan kamu görevlilerine aşağıdaki usul ve esaslara göre ikramiye  ödenir:

a) Bir ihbar sonucunda kaçak akaryakıtın sahipli yakalanması halinde  15 inci maddenin altıncı fıkrasına göre belirlenen değerin yüzde onu  tutarında ihbar edene, yüzde onu tutarında yakalama eylemine bizzat ve  fiilen katılan kamu görevlilerine kamu davasının açılmasını takip eden  üç ay içinde ikramiye ödenir. Kaçak akaryakıta ilişkin mahkûmiyet  hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde  15 inci maddenin altıncı fıkrasına göre hesaplanacak toplamın yüzde on  beşi tutarında ihbar edene, yüzde on beşi tutarında yakalama eylemine  bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ilave ikramiye ödenir.

b) Bir ihbar olmadan kaçak akaryakıt sahipli yakalanmış ise 15 inci  maddenin altıncı fıkrasına göre belirlenen değerin yüzde onu tutarında  yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine kamu  davasının açılmasını takip eden üç ay içinde ikramiye ödenir. Kaçak  akaryakıta ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının  kesinleşmesini takip eden üç ay içinde 15 inci maddenin altıncı  fıkrasına göre hesaplanacak toplamın yüzde onbeşi tutarında yakalama  eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ilave ikramiye  ödenir.

c) Yakalanan kaçak akaryakıtın sahipli olmaması halinde, bu fıkra  kapsamında ihbar edenlere ve yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan  kamu görevlilerine ödenecek ikramiyeler yüzde elli eksik ödenir.”

MADDE 16 – 6/6/2007 tarihli ve 26544 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Kaçak Petrolün Yakalanması Halinde İhbar Edenlere ve Yakalayan  Kamu Görevlilerine İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında  Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ve  İçişleri Bakanı birlikte yürütür.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i, Ek-2 olarak ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekte yer  alan Ek-1 ve Ek-3 eklenmiştir.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ve  İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Yönetmeliğin  Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
30/10/2007 26685

 

İKRAMİYE ALMAYA HAK EDEN PERSONEL LİSTESİ1 (EK-1)
 

……/…../2014 tarih ve 2014/……. suç numaralı Müdürlüğümüz görevlilerince  yapılan muhbirli/muhbirsiz çalışmalar neticesinde ………… isimli şahıslardan  ……..Eroin/Esrar/Sentetik Madde/Morfin/Kokain/Bonzai/Gümrük Kaçağı Eşya/Silah  Mühimmat ele geçirilmiştir.

S.No SİCİLİ RÜTBESİ TC.NO ADI VE SOYADI İRTİBAT BİLGİLERİ2
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          

Yukarıdaki olay bilgileri ve ikramiye almaya hak edenlerin bilgilerinin  doğruluğu tasdik olunur.

 

  …./…. /2014
  BİRİM AMİRİ/ŞUBE MÜDÜRÜ
  İMZA/MÜHÜR


____________________________________
1 Operasyon tarihinden itibaren 10 gün içinde hazırlanır ve  ilgili birimde muhafaza edilir.
2 İrtibat bilgilerinde değişiklik olan personel, bu değişikliği  ikramiye dosyasını hazırlayan birime bildirmekle yükümlüdür. Beyan etmiş  olduğu irtibat bilgileri vasıtasıyla ulaşılamayan kişilerin hak etmiş olduğu  ikramiyeler, emanet hesabına alınmakla yetinilir.


İ K R A M İ Y E C E T V E L İ (EK-2)
Olay Yeri, Tarihi ve Özeti:
İddianame / Müsadereye Ait Kesinleşmiş  Mahkeme Kararı Tarih ve Sayısı:
İkramiye Hesabı :
Muhbir İkramiyesi :
Müsadir İkramiyesi :
Sıra No İkramiye Ödenecek veya Muhbir Adına  Ödeme Yapılacak Kişinin Kaçak Eşyanın Sabit Rakam Memur Aylık Katsayısı İkramiye Esas Oranı % Sahipli Sahipsiz Olay Başı İkrm. Tavanı (**) Yıllık İkramiye Tavanı (***) Bu yıl Aldığı İkramiye Tutarı Ödenecek İkramiye Tutarı Banka Hesap No Ödeme Şekli (****)
Kurumu Adı/Soyadı T.C. Kimlik Numarası Görevi Sicil No Türü Kıymeti CIF/FOB Değeri
(*) Muhbir Yok                                
1                                  
2                                  
3                                  
4                                  
5                                  
6                                  
7                                  
8                                  
9                                  

(*) Olayda muhbir kullanılması durumunda çizelgenin ilk satırına  muhbirler belirtilir. (X Muhbir olarak belirtilir.)
(**)30000 gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu  bulunan tutar yazılacaktır.
(***)120000 gösterge rakamı ile memur aylık katsayının çarpımı sonucu  bulunan tutar yazılacaktır.
(****)Yapılan ödemeye göre "1.Dilim", "2. Dilim" veya "Tamamı" yazılacaktır.
 

Yukarıdaki bilgiler belgelerine uygun  olarak düzenlenmiştir. Belgelerine Uygundur.
Düzenleyenin Onaylayanın
Adı / Soyadı :………………….……………… Adı/Soyadı :………………….………………
Unvanı / Sicil No :………………….……………… Unvanı/Sicil No :………………….………………
İmza :………………….……………… İmza :………………….………………

M.Y.H.B.Y. Örnek:16


BANDROLSÜZ VEYA SAHTE TÜTÜN/ALKOL  ÜRÜNLERİ İLE KAÇAK AKARYAKIT BİRİM TESPİT TUTANAĞI (EK-3)
YAKALAMAYI YAPAN BİRİM
 
 
YAKALAMA TARİHİ VE SUÇ NOSU
 
 
ŞÜPHELİNİN ADI SOYADI
 
 
ELE GEÇİRİLEN EŞYANIN TÜRÜ 

 

 
   
BAKANLAR KURULU KARARI SABİT RAKAMI
 
 
OLAY TARİHİ MEMUR AYLIK MAAŞ KATSAYISI
 
 
ELE GEÇİRİLEN EŞYANIN MİKTARI
 
 
BİRİM FİYATI
 
 
ELE GEÇİRİLEN EŞYANIN TOPLAM BİRİM FİYATI
 
 
  

 

1.DİLİMDE ÖDENECEK TUTAR 

 

 
Yukarıda miktarları yazılı Bandrolsüz  veya sahte tütün/Alkol ürünleri ile Kaçak akaryakıtın ikramiyeye  esas değeri tespit edilmiştir. 

 

  …/…/2014
  BİRİM AMİRİNİN ADI SOYADI
  RÜTBESİ
  İMZA/MÜHÜR