Ekonomi Bakanligi Dahilde Isleme Rejimi Karari Hk. ÖNEMLI DUYURU

images/carton_resimler/duyuru.jpg


2005/8391 sayılı Karar'ın bazı maddelerinde değişiklik yapan, 2014/6197 sayılı Karar'ın Geçici 18. maddesi ile getirilen haklardan faydalanmak isteyen firmalarımızın, mezkur Karar'ın yürürlüğe girdiği tarihten (18/04/2014) önce düzenlenmiş, belge süresi sona ermiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış DİİB'lerine 1 (bir) ya da 2 (iki) aylık süre alabilmek için DİR Otomasyon Sisteminde 17/07/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) elektronik ortamda başvuru yapılması gerekmektedir.

18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’ ile Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)/Dahilde İşleme İzni (Dİİ) kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge/izin süresinin bitimini takiben 1 (bir) ay ya da 2 (iki) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde yer alan usulsüzlük cezasının tahsili kaydıyla bu işlemlerin belge/izin kapsamında değerlendirilmesi mümkün kılınmıştır.

Ayrıca, mezkur Karar ile Dahilde İşleme Rejimi Kararına ilave edilen geçici 18 inci madde çerçevesinde; bu Karar’ın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş, belge süresi sona ermiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış DİİB’nin de bu uygulamadan yararlanabilmesini teminen; söz konusu belgelere, 18/4/2014 tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde (18/7/2014 tarihine kadar) elektronik ortamda Ekonomi Bakanlığı’na müracaat edilmesi kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihe kadar süre verilmesi ve bu sürenin bitimini takiben 1 (bir) ay ve 2 (iki) aylık süreler içerisinde Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getirilen eşyaya ilişkin bu rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, söz konusu eşyanın ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde yer alan usulsüzlük cezasının tahsili kaydıyla, bu işlemlerin belge/izin kapsamında değerlendirilmesi yönünde bir düzenleme yapılmıştır.

Bu çerçevede, DİR Kararı ile getirilen bu imkandan faydalanılabilmesi için 18/7/2014 tarihine kadar başvuru yapılması hususu önemle duyurulur.

 

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mustesarlikduyurulari&icerik=64BC0F1E-0226-9C26-4F1FA8EA905BBE56