-- 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETIM KANUNU ÖZELGELERI --

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/maliye_bakanligi.jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği

 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM KANUNU ÖZELGELERİ

1

28/05/2014

85550353-135[2014-1]-7

ÖTV İndirimi  hk.

2

27/05/2014

35672403-010.01[135-05-2013-1]-66

Kütük demir ve  haddelenmiş rulo ve sac üretiminde kullanılan yağ alımında ödenen ÖTV\'nin  iadesi hk.

3

27/05/2014

64597866-135[1-2014]-80

(II) sayılı  listede yer alan fiziki olarak 7+1 koltuk takılı ve 1 adet açık koltuk  bağlantı noktası bulunan araca uygulanacak ÖTV oranı hk.

4

23/05/2014

39044742-ÖTV15-1418

Çift kabin  kamyonetin kasa kısmının kabinle kapatılarak tadil edilmesinin ÖTV farkı  oluşturup oluşturmayacağı hk.

5

22/04/2014

93767041-135[2012/3972-2013/20]-62

I sayılı  listenin B cetvelinde yer alan yağların ihraç edilmek üzere yurt içi ve  yurt dışı alımlarında ÖTV uygulaması hk.

6

22/04/2014

93767041-135[1-2014/31]-63

ÖTV Kanununa  ekli IV sayılı listede yer kozmetik ürünlerin fason olarak başka bir  firmaya yaptırılarak tesliminin ÖTV’ye tabi olup olmadığı hk.

7

21/04/2014

39044742-ÖTV  8-1087

Kapasite  raporunun hammadde bölümünde bölümünde yer almayan bir malın üretimde  kullanılması halinde 2012/3792 sayılı BKK 1.maddesi uyarınca iade  talebinin yerine getirilmesi hk.

8

21/04/2014

21152195-35-02-223

2712.20 G.T.İ.P.  alt açılımı kapsamında yer alan tüm ürünlerin ÖTV\'ye tabi olup olmadığı  hk.

9

21/04/2014

64597866-135[5-2014]-53

İthali  yapıldıktan sonra ihraç edilen mallara ait ödenen ÖTV\'nin iadesi hk.

10

21/04/2014

64597866-135[5-2014]-54

İthali  yapıldıktan sonra kırılma, bozulma sebebiyle ihraç edilen veya imha  edilen malların ÖTV iadesi hk.

11

17/04/2014

84974990-135[12-2011/2]-373

ÖTV Kanununa  ekli (II) sayılı listede yer alan araçların tesliminde matrah hk.

12

14/04/2014

39044742-ÖTV  8-883

Plastik conta  ve granül imalinde kullanılmak üzere satın alınan white oil için ödenen  ÖTV\'nin 25 Seri No\'lu Tebliğe göre iadesi hk.

13

14/04/2014

39044742-ÖTV  12. MADDE-884

2711.19.00.00.11 GTİP no.lu LPG\'nin white spirit ve izopropil alkol  maddeleri ile karıştırılmasıyla elde edilen 3606.10.00.00.00 GTİP no.lu  çakmak gazının aerosol ürünleri arasında yer alıp almadığı hk.

14

14/04/2014

39044742-ÖTV  12. MADDE-899

Ekspertiz  raporlarının mahsup talep edilen her bir dönem için yeniden düzenlenip  düzenlenmeyeceği hk.

15

14/04/2014

39044742-ÖTV  8-903

(I) sayılı  listenin B cetvelinde yer alan ve ithal edilen ancak üretimin bünyesine  girdi olarak girmeyen malın ÖTV uygulaması karşısındaki durumu hk.

16

14/04/2014

39044742-ÖTV  01.MADDE GENEL-918

3826.00.10.00.00 G.T.İ.P. numaralı \"Yağ asidi mono-alkil esterleri,  hacim itibariyle %96,5 veya daha fazla ester içerenler (FAMAE)\" isimli  malın ÖTV\'ye tabi olup olmadığı hk.

17

14/04/2014

39044742-ÖTV  8-916

ÖTV\'ye tabi  malın serbest bölgeye ihraç kayıtlı olarak teslim edilip edilemeyeceği  ve tecil terkin uygulaması hk.

18

14/04/2014

39044742-ÖTV  01.MADDE GENEL-923

ÖTV Kanununa  ekli (IV) sayılı listede yer alan ürünlerin ithali hk.

19

14/04/2014

35672403-010.01[(135-7/2-01-2013)]-44

ÖTV Kanunun  7/2. Maddesinde yer alan sakatlık istisnasından yararlanılıp alınan  engelli aracının ayıplı mal kapsamında iade edilmesi hk.

20

11/04/2014

21152195-35-03-192

Meyve Aromalı  ve Aromasız Nargile Tütününde ÖTV’nin hesaplanması hk.

21

09/04/2014

84412373-135[2013._1.md.3798]-22

8906.90.10.00.00 GTİP No.lu çelik teknenin ÖTV ye tabi olup olmadığı hk.

22

07/04/2014

39044742-ÖTV  2.MADDE-747

Tekne ve  motorun farklı tarihlerde satın alınması halinde vergiyi doğuran olay hk.

23

07/04/2014

39044742-ÖTV  01.MADDE GENEL-744

Yolcu uçağının  kat\'i ithalatının ÖTV\'den istisna olup olmadığı hk.

24

02/04/2014

93767041-135[12-2013/29]-34

Elektrik  motorlu teknelerde uygulanacak ÖTV oranı hk.

 

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM KANUNU ÖZELGELERİ

 

 T.C.

RİZE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 


 Sayı : 85550353-135[2014-1]-7                                                                                     28/05/2014

Konu:  ÖTV İndirimi Hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, adınıza kayıtlı bulunan....... isimli balık avlanma gemisinin 18.12.2012 tarihinde batması sonucu deposunda bulunan 1.420 m³ Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfıra indirilmiş deniz yakıtının zayi olduğu, bu yakıta isabet eden ÖTV ile bunun üzerinden hesaplanacak Katma Değer Vergisinin (KDV) tarafınızca ödenip ödenmeyeceği hususunda görüşümüzün talep edildiği anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı ÖTV Kanununun 1 inci maddesinde bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dâhil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tâbi tutulmuştur. Söz konusu Kanunun 2/1-e maddesinde teslim tanımlanmış, 2/3-a maddesinde ise vergiye tâbi malların, vergiye tâbi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim hükmünde olduğu hükme bağlanmıştır. Kanunun 3 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan mallar için vergiyi doğuran olay yurt içi teslimlerde veya teslim sayılan hallerde meydana gelmektedir.

            Diğer taraftan 01.07.2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinde; Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın ÖTV tutarı sıfıra indirilmiş ve 2 nci maddesi ile de bu Kararın uygulanması ile ilgili usul ve esasların Maliye Bakanlığınca tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

            Bahsi geçen Kararname eki Kararın uygulama usul ve esasları ise 9, 10, 14, 23, 24, 26 ve 31 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleriyle değişik 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde düzenlenmiştir.

            6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin "ÖTV'si Sıfıra İndirilmiş Deniz Yakıtı Kullanan Deniz Araçlarının Yıl İçerisinde Terkini, Satışı veya Kiralanması Durumunda Yapılacak İşlemler" başlıklı (4/ı) bölümünde; bu Tebliğin (4/g) ve (4/h) bölümlerinde yer alan açıklamalara göre kiraya verilen, kira sözleşmesi süresi biten veya sözleşmesi iptal edilen deniz araçları ile donatanı tarafından satılan veya terkin edilen deniz araçlarının deposunda ÖTV tutarı sıfıra indirilmiş deniz yakıtı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ÖTV Kanununun 4/2 nci maddesi ve 3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 inci maddesi uyarınca, bu yakıta ilişkin ÖTV tutarı ile bunun üzerinden hesaplanacak KDV tutarının, söz konusu bölümde belirtilen esaslara göre kiraya veren, kiracı, deniz aracını satan veya terkin eden donatan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüştür.

            Bu bağlamda, özelge talep formunuzda battığı belirtilen ...... isimli balık avlanma gemisinin deposunda bulunduğu ve ÖTV'si sıfıra indirilmiş deniz yakıtı uygulaması kapsamında satın alındığı ifade edilen 1.420 m³ deniz yakıtının zayi olduğu hususu göz önüne alındığında, söz konusu malın zayi olduğu tarihte vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olup, zayi olan bu yakıta ilişkin hesaplanacak ÖTV tutarı ile bunun üzerinden hesaplanacak KDV tutarının deniz aracının terkin edildiği tarihi takip eden on gün içinde KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

            Bilgi  edinilmesini rica ederim.

 

 

 

  T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

............. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

......... Grup Müdürlüğü

 

 

 Sayı     : 35672403-010.01[135-05-2013-1]-66                                               27/05/2014

Konu    :Kütük demir ve haddelenmiş rulo ve sac üretiminde kullanılan yağ alımında ödenen ÖTV'nin iadesi

 

 

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, ............. Vergi Dairesi Müdürlüğünün .............. vergi kimlik numaralı mükellefi olan şirketinizin kütük demir ve haddelenmiş rulo ve sac imalatı sürecinde kullandığını belirttiği yağların alımında ödenen ÖTV'nin 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesi ve 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında iade edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

            8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, bu listeye dahil olmayan malların imalinde imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.


            Söz konusu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının alıcılara (sanayi sicil belgeli imalatçılara) iade yöntemi ile uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde (Bu Tebliğde 26 ve 33 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişiklik yapılmıştır.) belirlenmiştir.


            Buna göre, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, (I) sayılı listenin dışında yer alan bir malın imalinde girdi olarak kullanılması (sonradan damıtma veya benzeri yöntemlerle ayrıştırılmış olması işlemi dahil) halinde, iade uygulamasından yararlanılması mümkün bulunmaktadır.


            Bununla birlikte, söz konusu malların temizlik, test, yağlama ve benzeri amaçlarla imal edilen ürünün bünyesine girmeksizin yardımcı madde veya sarf malzemesi olarak kullanılması halinde ise iade uygulamasından yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

  
         Bu bağlamda, ilgide kayıtlı başvurunuza konu olayda sacı haddelemek (inceltmek, istenen çelik özelliklerini elde etmek) amacıyla kullanıldığı anlaşılan 3403.19.90.00.00 G.T.İ.P. numaralı mal için, bu malın (I) sayılı listenin dışında yer alan bir malın imalinde girdi olarak kullanılması (sonradan damıtma veya benzeri yöntemlerle ayrıştırılmış olması işlemi dahil) nedeniyle, 2012/3792 sayılı Kararname ve 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında iade uygulamasından yararlanılması mümkün bulunmaktadır.


             Ancak söz konusu başvurunuza konu olayda kütük döküm tesislerinde sıvı çeliğin kütük şeklini alması amacıyla girdiği kalıbın iç yüzeyini yağlamada kalıp ayırıcı olarak kullanıldığı anlaşılan 2710.19.91.00.00 G.T.İ.P numaralı mal için, bu malın (I) sayılı listenin dışında yer alan bir malın imalinde üretilen malın bünyesine girmeksizin yardımcı malzeme veya sarf malzemesi olarak kullanılması nedeniyle, bahsi geçen Kararname ve Tebliğ uygulaması kapsamında iade uygulamasından yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.


 


 


 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü


                                                                            
 

Sayı     :64597866-135[1-2014]-80                                                             27/05/2014


Konu
    :(II) sayılı listede yer alan fiziki olarak 7+1 koltuk takılı ve 1 adet açık koltuk bağlantı noktası bulunan  araca uygulanacak ÖTV oranı.   

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin otomobil imalatı ve satışı ile iştigal ettiği, üretimi yapılan ve uygunluk belgesinde oturma yeri sayısı sürücü dahil 9 kişilik (8+1) olarak beyan edilen ve fiziki olarak da 9 koltuğu bulunan ... model araçların, gövdesi üzerinde fiziki olarak 7+1 koltuk takılı ve 1 adet açık koltuk bağlantı noktası bulunan versiyonunun da üretiminin planladığı, bu aracın 2007/46/AT nolu Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği gereği sürücü dahil 9 kişilik araç sayılacağı, uygunluk belgesinde de oturma yeri sayısının 9 olarak beyan edileceği hususları belirtilerek, fiziki olarak 7+1 koltuk takılı ve sonradan açık koltuk bağlantısına 1 adet koltuk takılabilecek şekilde üretimi yapılıp satışa sunulacak olan söz konusu araçların ilk iktisap kapsamında tesliminde uygulanacak özel tüketim vergisi oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1-b) maddesiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'nin konusuna alınmıştır.

Aynı Kanunun (1/2) maddesine göre, Kanuna ekli listelerde yer alan mallar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olup, bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler ÖTV uygulamasında hüküm ifade etmemektedir


Bu kapsamda, ÖTV'nin konusu kapsamına giren malların tanımlanmasında Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan gümrük tarife istatistik pozisyon (GTİP) numaraları itibariyle yapılan tanımlamalar dikkate alınmakta, Karayolları Trafik Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu veya Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği gibi diğer mevzuatta yer alan tanımlamalar dikkate alınmamaktadır.

 

Öte yandan, mezkur Kanunun (12/1) maddesinde, özel tüketim vergisinin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı hükme bağlanmış olup, Kanuna ekli (II) sayılı listede 87.03 tarife pozisyonu kapsamında yer alan araçlarda uygulanacak ÖTV oranları;

 

"Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil[Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkûm taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

- Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dâhil toplam yük ağırlığı) %50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

 

İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³'ün altında olanlar   15

İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³'ün altında olanlar          15

Sadece elektrik motorlu olanlar                                                                                                 10

- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan

Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler                                                                         15

Sadece elektrik motorlu olanlar                                                                                                  10

- Diğerleri

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler                                                                           45

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler                              90

Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler                                                                                  145

Sadece elektrik motorlu olanlar

Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler                                                                                     3

Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler                                               7

Motor gücü 120 kW'ı geçenler                                                                                             15"

şeklinde belirlenmiştir.

 

Buna göre, 87.03 tarife pozisyonunda "Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar - Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan - Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler"in ilk iktisap kapsamında teslimlerinde özel tüketim vergisi oranı %15 olarak uygulanacaktır. Bu tarife pozisyonu kapsamındaki, oturma yeri sürücü dahil 9 kişiden az olan araçlar ise 87.03 tarife pozisyonunda "Diğerleri" grubu kapsamında değerlendirilmek suretiyle vergilendirilecektir. Oturma yeri fiziken 9 kişiden az olmakla birlikte, Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği gereği sürücüsü dahil 9 kişilik araç sayılması ve uygunluk belgesinde de oturma yeri sayısının 9 kişi olarak yer alması bu yönde işlem tesisine engel teşkil etmeyecektir.

 

Bu açıklamalar çerçevesinde, özelge talep formunuzda bahsi geçen ... model aracın fiziki olarak 7+1 koltuk takılı ve 1 adet açık koltuk bağlantı noktası bulunan versiyonu ÖTV uygulaması bakımından 87.03 tarife pozisyonunun "Diğerleri" grubunda değerlendirilecek ve ilk iktisap kapsamında teslimlerinde uygulanacak özel tüketim vergisi; motor silindir hacmi 1600 cm³'e kadar olanlarda  %45, 1601 - 2000 cm³ arasında olanlarda %90, 2000 cm³'ü geçenler de ise %145 olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.


 


 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü


                                                                            
 

Sayı     :39044742-ÖTV15-1418                                                                 23/05/2014


Konu
     :Çift kabin kamyonetin kasa kısmının kabinle kapatılarak tadil edilmesinin ÖTV farkı oluşturup oluşturmayacağı

 


 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, 6/12/2011 tarihinde ilk iktisabı yapılan .... marka .... .... tipi (4x4) çift kabin açık kasa kamyonet üzerine 19/6/2013 tarihinde fiber kasa montajı yapıldığından bahisle, bu işleme ilişkin ek ÖTV beyanı ve ödemesi yapılmasının gerekip gerekmediği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.


            Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun (1/1-b) maddesi ile Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuş olup; Kanunun (2/1) maddesinde "ilk iktisap" ifadesi, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi olarak, "motorlu araç ticareti yapanlar" ifadesi ise (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanları imal, inşa veya ithal edenler, fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler olarak tanımlanmıştır.


            Mezkûr Kanunun (15/2-b) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların, ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde 87.02 (Otobüs ve midibüs hariç), 87.03 veya 87.04 ("Diğerleri" grubu hariç) tarife pozisyonlarında yer alan mallara dönüştürülmesi halinde, daha önce ödenen vergi mahsup edilmek suretiyle bu malların ilk iktisabındaki matrah esas alınarak değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, değişikliğin kayıt ve tescili tarihinde dönüştürülen mallar için geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacağı hükme bağlanmış olup, bu düzenleme ile ilgili açıklamalara 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (15.3.2.) bölümünde yapılmıştır.


            Ayrıca, aynı Kanunun (1/2) maddesinde, ÖTV kapsamına giren malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu hüküm altına alınmış olup, bir malın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarasının belirlenmesi konusunda tek yetkili kurum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'dır. Öte yandan, yükümlülerin konuya ilişkin 10 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife) uyarınca Bağlayıcı Tarife Bilgisi veya 11 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife) uyarınca Tarife Bilgisi talepleri Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince sonuçlandırılmaktadır.

            Öte yandan;

            - 27/7/2005 tarih ve 25888 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararları)'nda; 1+1, 1+3, 1+4 veya 1+7 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (örneğin yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (en arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın); şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıtların 87.03 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığı,


            - 6/2/2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) eki Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarının 87.03 tarife pozisyonuna ilişkin "Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)" başlıklı bölümünde; "bu pozisyonun hem insan hem de eşya taşıyabilen motorlu araçlar gibi ‘çok amaçlı araçları' kapsadığı, bu tür araçların genellikle birden fazla koltuk sırasına sahip olduğu ve biri insan taşınmasına mahsus kapalı bir kabin ve eşya taşımasına mahsus açık veya kapalı bir alan olmak üzere iki ayrı alandan meydana geldiği, bununla birlikte, bu tür araçların ikiden fazla aksı olması veya eşya taşımaya mahsus alandaki azami dahili taban uzunluğunun aracın dingiller arası mesafenin %50'sinden daha fazla olması halinde 87.04 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığı,

 

            belirtilmektedir.

 

            Bunun yanı sıra, konuyla ilgili olarak görüşüne başvurulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan cevabi yazıda da; "Bilindiği üzere, 6.2.2010 tarihli, 27485 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Genel tebliğinin (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No:2) "Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar"ın sınıflandığı 87.03 tarife pozisyonuna ilişkin bölümünde "hem insan hem eşya taşıyabilen çok amaçlı motorlu araçlar"a ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Söz konusu açıklamalar altında "Kamyonet" türü çok amaçlı motorlu taşıtlar için, "Bu tür araçlar genellikle birden fazla koltuk sırasına sahiptirler ve biri insan taşınmasına mahsus kapalı bir kabin ve eşya taşınmasına mahsus açık veya kapalı bir alan olmak üzere iki ayrı alandan meydana gelirler. Bununla birlikte, bu tür araçların ikiden fazla aksı olması veya eşya taşımaya mahsus alandaki azami dahili taban uzunluğunun aracın dingiller arası mesafenin %50'sinden daha fazla olması halinde 87.04 pozisyonunda sınıflandırılırlar." hükmü yer almaktadır. Bu mevzuat hükümleri çerçevesinde, yazınız konusu aracın kapalı kasa kamyonete dönüştürülmesi halinde GTİP'inin değişip değişmeyeceğinin belirlenmesi için öncelikle açık kasalı haline yönelik bir tarife tespiti yapılması gerekmekte, bununla birlikte yazınız eki dokümanlar içerisinde yukarıdaki uzunluk kriterinin tespitine yönelik bir bilgi yer almadığından aracın açık kasalı haline yönelik bir tarife tespiti yapılması mümkün bulunmamaktadır. Diğer taraftan, bahsi geçen uzunluk kriterinin uygulanması sonucu 87.03 tarife pozisyonunda yer alan açık kasa bir kamyonetin, kapalı kasa bir kamyonet haline getirilmesi sınıflandırmayı etkilememekte, bununla birlikte, 87.04 tarife pozisyonunda yer alan açık kasa bir kamyonetin kapalı kasa kamyonete dönüştürülmesinde tarife pozisyonunun değişmemesi için kapatılan bölümün yolcu taşınamayacak ve yolcuya yönelik konfor özellikleri (koltuk, emniyet kemeri, klima vb.) içermeyecek şekilde kapalı kasa kamyonet haline getirilmesi ve yapılan tadilat işlemi sonucu yukarıda belirtilen uzunluk kriterinin halen sağlanıyor olması gerekmektedir." görüşüne yer verilmiştir.

 

            Buna göre, ilgide kayıtlı özelge talep formunuzda bahsi geçen aracın, kasa kısmına yapılan tadilat neticesinde 87.03 tarife pozisyonuna yönelik olarak yukarıda yer verilen özelliklerden birine veya birkaçına sahip olması halinde bu tarife pozisyonu, aksi halde 87.04 tarife pozisyonu kapsamında değerlendirilerek vergilendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, aracın 87.04 tarife pozisyonu kapsamında olması durumunda, söz konusu tadilat nedeniyle 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (15/2-b) maddesi kapsamında ek ÖTV beyanı ve ödemesi aranmayacaktır.

 

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)


                                                                            
 

Sayı     :93767041-135[2012/3972-2013/20]-62                                           22/04/2014

Konu   :I sayılı listenin B cetvelinde yer alan yağların ihraç edilmek üzere yurt içi ve yurt dışı alımlarında ÖTV uygulaması  
 

            İlgide kayıtlı özelge talebinizin incelenmesinden; ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 2710.19.93.00.00 G.T.İ.P. numaralı "Elektrik İzolasyonuna Mahsus Yağlar" ile 3403.99.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı "Diğerleri" isimli malların;

            - yurt içinden satın alınmak suretiyle imal ettiğiniz trafonun yanında farklı bir mal olarak, ayrı bir fatura ve Gümrük Çıkış Beyannamesi (GÇB) ile ihraç edilmesi halinde ÖTV Kanununun 8/2 nci maddesi hükmünden yararlanılıp yararlanılamayacağı,

            - gerek yurt içinden satın alınmak gerekse ithal edilmek suretiyle imal ettiğiniz trafonun içerisine koyularak ayrı bir fatura ve GÇB ya da aynı GÇB'nin farklı kalemleri ile ihraç edilmesi halinde ÖTV Kanununun 8/2 nci maddesi hükmünden yararlanılıp yararlanılamayacağı ve ÖTV yükümlülüğünün doğup doğmayacağı,

            - ithal edilmek suretiyle imal ettiğiniz trafonun yanında farklı bir mal olarak, ayrı bir fatura ve GÇB ile ihraç edilmesi halinde ÖTV yükümlülüğünün doğup doğmayacağı,

            hususlarında tereddüte düşüldüğü belirtilerek, bu hususlarda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun 2 nci maddesinde teslim ve teslim sayılan haller tanımlanmış, 3 üncü maddesinde ise (I) sayılı listede yer alan mallar için vergiyi doğuran olayın, yurt içi teslimlerde veya teslim sayılan hallerde meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.

            Söz konusu madde hükümleri çerçevesinde ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithali ÖTV'nin konusuna girmediğinden, vergiyi doğuran olay bu malların ithali aşamasında değil ithalatçıları tarafından yurt içinde yapılan teslimlerinde meydana gelmektedir.

            Diğer taraftan ÖTV Kanununun 5 inci maddesinde ihracat istisnası hükmü düzenlenmiş olup, yurt dışındaki müşterilere teslim edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkan mallar ÖTV' den istisna edilmiştir. Uygulamanın usul ve esaslarına yönelik açıklamalar 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (5.) bölümünde yer almaktadır.

 

            Ayrıca ÖTV Kanununun 8/2 nci maddesi gereği ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait ÖTV, mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunmakta, söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde ise tecil edilen vergi terkin edilmektedir. Uygulamanın usul ve esaslarına yönelik açıklamalar 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (9.1.2.) bölümünde yer almaktadır.

 

            Öte yandan ÖTV Kanununun 16/4 üncü maddesi hükmünce (I) sayılı listedeki malların ithalinde ödenecek ÖTV'ye karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınmaktadır. Teminatın alımı ve çözümüne ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamalar bu maddenin verdiği yetkiye istinaden genel olarak 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 21, 24 ve 27 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik (16.3.) ve bu Tebliğe 9 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile eklenen 25 ve 26 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik (16.4.) bölümünde yer almaktadır.

 

            Yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, firmanızca yurt içinden satın alınarak imal ettiğiniz trafonun yanında herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın farklı bir mal olarak ayrı bir fatura ve GÇB düzenlenmek suretiyle ihraç edilen  2710.19.93.00.00 ve 3403.99.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı mallar için,  uygulama usul ve esaslarına uyulması şartıyla ÖTV Kanununun 8/2 nci maddesi kapsamında işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.

            Bununla birlikte firmanızca yurt içinden satın alınarak imal ettiğiniz trafonun içerisine konulan söz konusu mallar için; ayrı bir fatura ve GÇB'nin düzenlenebilmesi ya da aynı GÇB'de bahse konu malların G.T.İ.P. numaralarının ayrı ayrı belirtilebilmesi suretiyle ihracat yapılabilmesinin mümkün olması halinde, uygulama usul ve esaslarına uyulması şartıyla ÖTV Kanununun 8/2 nci maddesi kapsamında işlem yapılması da mümkün olabilecektir. Ancak imal ettiğiniz trafonun içerisine konulan bahsi geçen mallar için, sadece trafonun G.T.İ.P. numarası ile ihracat yapılabilmesi mümkün ise, ihraç edilen malın trafo olduğu hususu göz önüne alındığında, ÖTV Kanununun 8/2 nci maddesi kapsamında işlem yapılması söz konusu olmayacaktır.

 

            Öte yandan sözü edilen malların, firmanızca ithal edilmek suretiyle imal ettiğiniz trafonun yanında farklı bir mal olarak, ayrı bir fatura ve GÇB ile ihraç edilmesi halinde, bu malların ithalat ve ihracat işlemlerine ilişkin ÖTV yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği tabiidir.

 

            Ayrıca bahsi geçen malların, firmanızca ithal edilmek suretiyle ihraç edilecek trafonun içerisine yurtiçinde konulması halinde, bu işlem sırasında teslim sayılan haller kapsamında vergiyi doğuran olay meydana gelecektir. Bu durumda söz konusu teslime ilişkin ÖTV'nin ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 


 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü


                                                                            
 

Sayı     :93767041-135[1-2014/31]-63                                                        22/04/2014

Konu   :ÖTV Kanununa ekli IV sayılı listede yer kozmetik ürünlerin fason olarak başka bir firmaya yaptırılarak tesliminin ÖTV'ye tabi olup olmadığı hakkında.                                                   
 

                                                                                                                 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla, şirketiniz tarafından Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı kozmetik ürünlerinin hammaddesinin şirketinizce temin edilmek suretiyle fason olarak başka bir şirkete imalatının yaptırıldığından bahisle, bu kapsamda şirketiniz adına imal edilen ürünlerin, fason şirket tarafından şirketinize tesliminin ÖTV'ye tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 

            Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesine göre, Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi, (I), (II) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tabi bulunmaktadır.

 

            Dolayısıyla, mezkur Kanunun 1 inci maddesi gereğince, ÖTV kapsamı, Kanuna ekli listelerde yer alan mallarla sınırlandırılmış olup, bahse konu listelere göre hizmetler ÖTV'nin konusu kapsamına girmemektedir.

 

            Öte yandan, aynı Kanunun 4/1-a maddesinde, Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki mallar bakımından ÖTV mükellefinin bu listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler olduğu; 12/1 inci maddesinde ise Kanuna ekli listelerde yer alan mallardan karşılarında belirlenin tutar ve oranlarda ÖTV alınacağı hükme bağlanmıştır.

 

            Buna göre, ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı grup kozmetik ürünlerinin imalatına ilişkin olarak, hammaddesi şirketinizce temin edilmek suretiyle başka bir firmadan/mükelleften alınan fason imalat hizmeti ÖTV'nin konusuna girmemektedir. Bu durumda, fason imalatı yaptırılan mezkur Kanuna ekli (IV) sayılı liste kapsamındaki kozmetik ürünlerin şirketinizce tesliminin ÖTV'ye tabi olacağı açıktır.

 

            Öte yandan, şirketiniz adına üretildiği belirtilen söz konusu ürünlerin, hammaddesi dahil tamamen fason üretici firmalar tarafından imal edilmesi durumunda, imalatçı tarafından söz konusu kozmetik ürünlerinin şirketinize teslimi genel hükümler çerçevesinde ÖTV'ye tabi olacaktır.       

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

  

 T.C.

GELİR İDARESİ  BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ  DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef  Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü


 

Sayı  : 39044742-ÖTV 8-1087                                   21/04/2014

Konu    :           Kapasite raporunun hammadde bölümünde bölümünde yer almayan bir malın üretimde kullanılması halinde 2012/3792 sayılı BKK 1.maddesi uyarınca iade talebinin yerine getirilmesi hakkında

 

 

 

       İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; firmanızca üretilen 3402.20.90.00.15 G.T.İ.P. numarasında yer alan yağ ve gres çözücüler tank temizleyicisi imalinde hammadde olarak 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 2710.12.21.00.00 G.T.İ.P. numaralı white spirit isimli malın yerine aynı cetvelde yer alan 3824.90.40.00.00 G.T.İ.P. numaralı ticari ismi sentetik tiner olan malın kullanıldığı belirtilerek, bağlı olduğunuz sanayi odasınca firmanız adına düzenlenen kapasite raporunun hammadde veya yardımcı maddeler kısmında yer almayan sentetik tiner için ödenen ÖTV'nin 8/10/2012 tarih ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi uygulaması kapsamında yine bağlı olduğunuz sanayi odasınca düzenlenecek ekspertiz raporuna istinaden iade edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmıştır.

           

 

ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9/10/2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kararname ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, alıcı imalatçılar (sanayi sicil belgeli imalatçılar) tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının iade yöntemi ile indirimli uygulanması sağlanmıştır.

 

            Bahse konu Kararname eki Kararın 1 inci maddesinde, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde imalatçılar tarafından kullanılması halinde, imalatta kullanılan mallar için bahse konu maddede G.T.İ.P. numaraları itibariyle karşılarında gösterilen oran ile daha önce uygulanan vergi tutarının çarpılması suretiyle hesaplanan vergi tutarlarının uygulanacağı öngörülmüştür. Ayrıca söz konusu maddenin 2 numaralı fıkrasında 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde yer alan madeni yağ tanımına giren mallar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların imal edilmesi halinde bu kapsamdaki imalatlar için Kararname eki Kararın 1 inci maddesi hükmünün uygulanmayacağı belirtilmiştir.

 

          Bahsi geçen Kararnamenin 1 inci maddesi uygulaması kapsamında indirimli vergi uygulamalarından kaynaklanan vergi farklılaştırmalarının alıcılara (sanayi sicil belgeli imalatçılara) iade yöntemi ile uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 1 ve 4 üncü bölümlerinde yer verilmiştir.

 

            25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünde yer alan açıklamalara göre, bu Tebliğ kapsamında nakden veya mahsuben iade talepleri, iade talebine ilişkin KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilecek bir dilekçe ile yapılacaktır. Sanayi sicil belgesi imalatçıların söz konusu dilekçe ekine iade talep edenin sanayi sicil belgesinin aslı veya noter onaylı örneğini, iadeye konu ÖTV'leri içeren malların alımlarına ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesini, imal edilen mallarda ne kadar iadeye konu ÖTV'ye tabi mal kullanılması gerektiğine ve zayi miktarına ilişkin sanayi odası bulunan illerde sanayi odalarından, sanayi odası bulunmayan illerde sanayi ve ticaret odalarından alınan ekspertiz raporlarını, ekspertiz raporlarına göre imalatta kullanılan miktarın uygunluğuna dair hesaplamaları içeren tabloyu ve Tebliğin (4.1.2) bölümünde sayılan diğer belgeleri eklemesi gerekmektedir.

 

            Söz konusu Tebliğde sanayi sicil belgesini haiz imalatçılara nakden veya mahsuben yapılacak iade işlemlerinde aranan belgeler arasında yer alan ekspertiz raporlarının kapasite raporlarına uygun olarak düzenlenmesi gerektiğine ilişkin herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir. Bununla birlikte konu hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yapılan yazışma sonucu alınan cevabi yazıda; .............Sanayi Odası tarafından firmanız adına düzenlenmiş ve Birliklerince ..........tarih ve ........ numara ile onaylanmış olan kapasite raporunun incelenmesi neticesinde, bu raporda yağ ve gres çözücüler tank temizleyicisi imalatında hammadde olarak white spirit isimli malın ürün formülasyonunda bulunmasına karşın  sentetik tiner isimli malın  ürün formülasyonunda bulunmadığının tespit edildiği, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre ekspertiz raporlarını düzenleme yetkisinin Odalara ait olduğu ancak Odalarca düzenlenen ekspertiz raporlarının yine Odalarca düzenlenen ve Birliklerince onaylanan kapasite raporları ile uyumlu olması gerektiği ifade edilmiştir.

 

 

          Bu bağlamda, firmanız adına düzenlenen kapasite raporunun hammadde veya yardımcı madde bölümünde yer almamasına rağmen özelge talep formunuzda yağ ve gres çözücüler tank temizleyicisi imalatında white spirit yerine kullanıldığı ekspertiz raporu ile belgelendirileceği ifade edilen sentetik tiner için ödenen ÖTV'nin, 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 nci maddesi uygulaması kapsamında iade edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.


 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

                                                                                                                                                              

 

Sayı :21152195-35-02-223                                    21/04/2014                                                                 

Konu:2712.20 G.T.İ.P. alt açılımı kapsamında yer alan tüm ürünlerin ÖTV'ye tabi olup olmadığı                           
         

                                                                                                     


 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; 11/6/2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 24/5/2013 tarihli ve 6487 sayılı "Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 30 uncu maddesi ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2712.20 alt pozisyonunda yer alan "Ağırlık itibariyle % 0,75'den az yağ içeren parafin" isimli malın kilogram başına 1,3007 TL ÖTV tutarıyla birlikte ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetveline eklendiği belirtilmekte ve firmanız tarafından üretilen 2712.20.10.00.00 G.T.İ.P. numaralı parafin isimli malın içerdiği yağ oranının farklılık gösterdiğinden bahisle bu mal dahil 2712.20 alt pozisyonunda yer alan tüm malların ÖTV'ye tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulacağı ve söz konusu Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan mallar olduğu hükmü düzenlenmiştir.

            Aynı Kanunun 2 nci maddesinde teslim ve teslim sayılan haller düzenlenmiş, 3 üncü maddesinde ise (I) sayılı listede yer alan mallar için vergiyi doğuran olayın, yurt içi teslimlerde veya teslim sayılan hallerde meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.

            Bu hükümler çerçevesinde bir malın ÖTV'nin konusuna girebilmesi için bu Kanuna ekli listelerde yer alması gerekmektedir.

            Bu kapsamda ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki;

            - fasıl numarasının (ilk iki rakam) yer alması halinde bu fasıla ait,

            - tarife pozisyon numarasının yer alması halinde (ilk dört rakam) bu tarife pozisyonuna ait,

            - tarife pozisyonu alt açılımı numarasının (ilk altı rakam) yer alması halinde bu alt açılıma ait,

            G.T.İ.P. numaraları dahilindeki tüm mallar ÖTV'nin konusuna girmektedir.

            Öte yandan 6487 sayılı "Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 30 uncu maddesi ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2712.20 alt pozisyonunda yer alan "Ağırlık itibariyle % 0,75'den az yağ içeren parafin" isimli mal kilogram başına 1,3007 TL ÖTV tutarı ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetveline eklenmiştir.

            Yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde firmanız tarafından üretildiği ifade edilen 2712.20.10.00.00 G.T.İ.P. numaralı "Sentetik parafin (molekül ağırlığı 460 veya daha fazla fakat 1560'ı geçmeyen)" isimli mal Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2712.20 tarife alt pozisyonunda tanımlanan mallar arasında yer aldığından ÖTV'ye tabi bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 


 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü


                                                          
 

        Sayı: 64597866-135[5-2014]-53                                21/04/2014


        Konu
:İthali yapıldıktan sonra ihraç edilen mallara ait ödenen ÖTV'nin iadesi hakkında.    
 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketiniz tarafından telefonların yanı sıra bilimum telefon aksesuarları da ithal edildiği; ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı liste kapsamında olanların ithalinde ÖTV ve KDV'nin ödendiği ve ithal edilen ürünlerin distribütör firma aracılığıyla pazarlandığı; ancak sektördeki değişiklikler sebebiyle bazı ürünlerin henüz tüketiciye ulaşmadan, perakende satışı söz konusu olmadan, ambalajları açılmadan distribütörlerden geri alınarak yurtdışına gönderildiği belirtilerek, bu mallar için gümrükte ödenen ÖTV'nin iade konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi talep edilmiştir.

            4760 sayılı ÖTV Kanunun (1/1-c) maddesiyle Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından tesliminin bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulduğu, (1/2) maddesinde de Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Ancak, aynı Kanunun (5/1) maddesinde, bu Kanuna ekli listelerdeki malların yurt dışındaki bir müşteriye teslim edilmesi ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması kaydıyla ihracat teslimlerinin ÖTV'den istisna olduğu; (5/2) maddesinde ise, ihraç edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisinin ihracatçıya iade edileceği, Maliye Bakanlığı'nın ihraç edilen mallara ait verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

            Ayrıca mezkur Kanunun (5/2) maddesinin uygulamasına ilişkin olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin "ÖTV Ödenerek Satın Alınan Malların İhracı" başlıklı (5.1.2.) bölümünde, ÖTV uygulanan malların ihraç edilmesi halinde bu verginin iadesinin, sadece ÖTV mükelleflerinden satın alınan mallar için söz konusu olduğu, ÖTV uygulanan safhadan sonraki satıcılardan alınan malların ihraç edilmesi halinde, alış belgelerinde görünmeyen ve malın fiyatına dahil edilmiş olan ÖTV'nin iade edilmeyeceği, ÖTV ödenerek ithal edilen malların ithalatçısı tarafından ihraç edilmesi halinde, gümrüğe ödenen ÖTV'nin ithalatçı-ihracatçıya iade edilebileceği, ÖTV'yi gümrüğe ödeyen ithalatçıdan satın alınan malların ihraç edilmesi halinde ise ÖTV'nin iadesinin söz konusu olmayacağı belirtilmiştir.

            Bu çerçevede, ÖTV ödenerek ithal edilen malların ithalatçısı tarafından aynen (ithal edildiği gibi) ihraç edilmesi halinde, ithalde gümrüğe ödenen ÖTV'nin ithalatçı-ihracatçıya iade edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak ÖTV ödenerek ithal edilen malların işlenerek, tadilat yapılarak veya imalat ya da sair sebeplerle kullanılarak ihraç edilmesi halinde, bu mallar için gümrüğe ödenen ÖTV'nin iadesi söz konusu olmayacaktır.

            Buna göre, Şirketiniz tarafından ÖTV'si ödenmek suretiyle ithal edilerek distribütör firmaya teslim edilen ve distribütör firma tarafından perakende satışı yapılmadan (ambalajları açılmadan) iade alınan malların işlenmeksizin, tadilat yapılmaksızın veya imalat ya da sair sebeplerle kullanılmaksızın, herhangi bir hasar, bozulma vb. olmaksızın, aynen ithal edildiği gibi ihraç edilmesi ve ihracatın Kanunun (5/1) maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak yapılması durumunda, bu malların ithalinde ödenen ÖTV'nin bahse konu Genel Tebliğin (5.1.2.) bölümünde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde iadesi mümkün bulunmaktadır.

            Öte yandan, söz konusu malların ithalinde ödenen ÖTV'nin Şirketinizce gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmış olması halinde, defter ve kayıtlarınızda bu tutar ile ilgili olarak gerekli düzeltmelerin yapılması gerektiği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.


 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü


                                                           
 

Sayı : 64597866-135[5-2014]-54                            21/04/2014

Konu: İthali yapıldıktan sonra kırılma, bozulma sebebiyle ihraç edilen veya imha edilen malların ÖTV iadesi.           
 

                                                                                        


 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizce yurt içinde satış amaçlı ÖTV ödenerek ithal edilen cihazların kırılma, bozulma sebebiyle yurtiçinde satışı gerçekleşmeden yurt dışına ihracatı veya imhası durumunda, söz konusu malların ithalinde ödenen ÖTV'nin iadesinin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

Bilindiği üzere, 4760 sayılı ÖTV Kanununun (1/1-c) maddesinde, bu Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından tesliminin bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, vergiyi doğuran olayın ithalatta, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün doğması, ithalat vergilerine tâbi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili anında meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.

Ancak, aynı Kanunun (5/1) maddesinde, Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimleri, teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması şartlarıyla ÖTV'den istisna olduğu; (5/2) maddesinde de, ihraç edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeleri üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisinin ihracatçıya iade edileceği, Maliye Bakanlığının, ihraç edilen mallara ait verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Söz konusu yetkiye dayanılarak 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin "ÖTV Ödenerek Satın Alınan Malların İhracı" başlıklı (5.1.2.) bölümünde, ihraç edilen mallara ait alış faturaları veya benzeri belgelerde gösterilen ve beyan edilen ÖTV'nin ÖTV Kanununun (5/2) maddesi uyarınca ihracatçıya iade edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Buna göre, ÖTV ödenerek ithal edilen malların ithalatçısı tarafından aynen ihraç edilmesi kaydıyla, ihraç edilen malın ithalinde gümrüğe ödenen ÖTV'nin ithalatçı-ihracatçıya bahse konu Genel Tebliğle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde iade edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak ÖTV ödenerek ithal edilen malların işlenerek, tadilat yapılarak veya imalat ya da sair sebeplerle kullanılarak veyahut niteliğinde meydana gelen değişme sonrasında ihraç edilmesi halinde, diğer bir ifade ile ithal edildiği haliyle aynen ihraç edilmemesi durumunda bu malların ihracına bağlı olarak, ithalde gümrüğe ödenen ÖTV'nin iadesi mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, ÖTV Kanununda, vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği safhadan sonra, ÖTV'ye tabi malların kırılma, bozulma ve benzeri nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi ve imha edilmesi nedeniyle, bu mallarla ilgili olarak ithalde veya yurtiçinde imalatçılardan temininde ödenen ÖTV'nin iade edilebileceğine yönelik herhangi bir düzenleme yer almamaktadır.

 

Ayrıca, Kanunun (15/1) maddesi uyarınca, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması, yersiz veya fazla ödenen verginin alıcıya iade edilmesi ve bu işlemlerin defter kayıtları, belgeler ile beyannamede gösterilmesi şartıyla Kanuna ekli (IV) sayılı liste kapsamındaki mallarla ilgili olarak malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi veya diğer nedenlerle matrahta değişiklik vuku bulduğu ya da yersiz veya fazla vergi hesaplandığı hallerde vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükelleflerin, bunlarla ilgili olarak borçlandıkları ya da ödedikleri vergiler için değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve meydana geldiği dönem içinde düzeltme yapabilmeleri, bu vergiden mahsup edebilmeleri ve iade talebinde bulunabilmeleri mümkün bulunmakta olup, gümrük idaresine ÖTV'si ödenerek ithal edilen malların imha edilmesi durumunun bu madde kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Bununla birlikte, firmanızca ithali yapılan söz konusu malların kırılma, bozulma ve benzeri nedenlerle yurt dışındaki satıcı firmaya iade edilmesi halinde, ithalde ödenen ÖTV'nin 4458 sayılı Gümrük Kanunu çerçevesinde düzeltilmesi ve tarafınıza iadesinin mümkün olup olmadığı hususunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görüşüne de başvurulması uygun olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


 


 


 


 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)


                                    
 

Sayı: 84974990-135[12-2011/2]-373                                                                  17/04/2014

Konu: ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan araçların tesliminde matrah.          
 

                                                                                   

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan araç teslimlerinde ÖTV matrahını teşkil eden bedel hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

            - (1/1-b) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tâbi olduğu,

            - (3/a) maddesinde, vergiyi doğuran olayın, mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı ile gerçekleşeceği,

            - (4/1-b) maddesinde, vergi mükellefinin, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanlar için; motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu,

            - (11/3) maddesinde;  Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği,

            - (12/1) maddesinin 6487 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki halinde, ÖTV'nin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı, (II) sayılı listedeki mallardan alınacak verginin, mükellefin bu malı alış bedeli üzerinden, malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı, ithalatçıların alış bedeli olarak, ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahının esas alınacağı, verginin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, mükellefin malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10'a kadar yapılan indirimlerin alış bedelinden de indirileceği,

            - (12/1) maddesinin  11/6/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6487 sayılı Kanunla değişik halinde ise, (II) sayılı listedeki mallardan alınacak verginin, mükellefin bu malı alış bedeli ile her halükarda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı, verginin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10'a kadar yapılan indirimlerin alış bedelinden de indirilebileceği, ancak bu indirimler sonrası kalan tutarın, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamayacağı,

 

            hükümlerine yer verilmiştir. 

 

            Öte yandan, mezkur Kanunun (11/3) maddesinin uygulamasına ilişkin olarak 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin "10. Verginin Matrahı" başlıklı bölümünde "ÖTV Kanununun 11 inci maddesinde verginin matrahının; bu Kanuna ekli (II), (III) (tütün mamulleri hariç) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalinde, ilk iktisabında veya tesliminde hesaplanacak ÖTV hariç olmak üzere, KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği hükme bağlanmıştır. (III) sayılı listedeki mallardan tütün mamullerinde ise ÖTV'nin matrahı, bu mamullerin nihai tüketicilere perakende satış fiyatı olarak belirlenmiştir. Anılan maddede, (I) sayılı listedeki mallar için maktu vergi tutarları belirleneceği hükme bağlanmıştır.

 

            ÖTV matrahına esas alınacak olan KDV matrahının tespitinde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 20 ila 27nci maddeleri hükümleri ile bu hükümlere ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamaların dikkate alınacağı tabiidir. KDV matrahı, teslim veya ithal edilen malın bedeli ile birlikte vergi, resim, harç, pay ve fon gibi unsurları da kapsadığından, yukarıda açıklandığı şekilde tespit edilen KDV matrahına ÖTV de dahil olacaktır." açıklaması yer almaktadır.

 

            Ayrıca, aynı Kanunun (12/1) maddesinin uygulamasına ilişkin olarak 14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 28 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği  ile değişik "7.Taşıt Araçlarında Vergi Matrahı" başlıklı  bölümünde;         

 

            - ÖTV Kanununun (11/3) maddesine göre, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının; bunların ilk iktisabında hesaplanacak ÖTV hariç KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül etmekte olduğu,

            - ÖTV Kanunu eki (II) sayılı listedeki araçların ÖTV mükelleflerince ilk iktisap kapsamındaki teslimlerinde hesaplanacak ÖTV matrahının, teslim işleminin karşılığını teşkil eden bedel olduğu ve bu bedelden, mükellefin düzenlediği faturada ayrıca gösterdiği ticari teamüllere uygun iskontonun düşülmesinin mümkün olduğu,

            - Ancak, ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin 6487 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile değişik (1) numaralı fıkrası uyarınca, (II) sayılı listedeki mallardan alınacak verginin, mükellefin bu malı alış bedeli ile her halükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan KDV matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı,

            - Söz konusu mallar için, mükellefin bu malı satış bedeli ve alış bedeli ile mal ithal edilmiş ise ithalatta hesaplanan KDV matrahı, yurt içinde imal edilmiş ise imalatçının satış bedeli üzerinden hesaplanacak vergi tutarlarından en fazla olan tutarın ÖTV olarak beyan edilip ödeneceği, ithalatçı veya imalatçı firma ile ÖTV mükellefi arasında birden fazla safhanın bulunup bulunmamasının yukarıda belirtilen doğrultuda ÖTV matrahının tespitini etkilemeyeceği,

 

            - Mükellefin malı alıcıya teslim ettiği tarihe kadar, bu malı mükellefe teslim eden tarafından iskonto yapılmış olması halinde, alış bedelinin yüzde 10'unu geçmemek üzere yapılan iskonto tutarı indirilmek suretiyle mükellefin alış bedeli hesaplanabileceği, ancak bu indirimler sonrası kalan tutarın da malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan KDV matrahından düşük olamayacağı,

           - Alış bedeli üzerinden yapılacak indirimlerin matrahın tespitinde dikkate alınabilmesi için Vergi Usul Kanunu hükümleri kapsamında belgelendirilmesi gerektiği

            belirtilmiştir.

            Buna göre, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi araçların, firmanız tarafından ilk iktisap kapsamında yapılacak teslimlerde, yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde, bu malı satış bedeli ve alış bedeli ile mal ithal edilmiş ise ithalatta hesaplanan KDV matrahı/yurt içinde imal edilmiş ise imalatçının satış bedeli üzerinden hesaplanacak vergi tutarlarından en fazla olan tutar söz konusu araca ait ÖTV olarak esas alınacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.


 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 


                                                       
 

Sayı:39044742-ÖTV 8-883                                                                                            14/04/2014

Konu: Plastik conta ve granül imalinde kullanılmak üzere satın alınan white oil için ödenen ÖTV'nin 25 Seri No'lu Tebliğe göre iadesi.
 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin B cetvelinde yer alan 2710.19.85.00.00 G.T.İ.P. numaralı beyaz yağlar isimli malın 9/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Kararname kapsamında plastik conta ve granül isimli malın imalinde kullanılması halinde iade alınıp alınamayacağı ile iade alınması durumunda iade işlemlerinin nasıl yapılacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9/10/2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kararname ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, alıcı imalatçılar (sanayi sicil belgeli imalatçılar) tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının iade yöntemi ile indirimli uygulanması sağlanmıştır.

 

           Bahse konu Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinde, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde imalatçılar tarafından kullanılması halinde, imalatta kullanılan mallar için bahse konu maddede G.T.İ.P. numaraları itibariyle karşılarında gösterilen oran ile daha önce uygulanan vergi tutarının çarpılması suretiyle hesaplanan vergi tutarlarının uygulanacağı, 2 nci maddesinde ise (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, aynı cetvelde yer alan vergi tutarı daha düşük malların imalinde imalatçılar tarafından kullanılması halinde, bu mallar için imal edilen malın tabi olduğu ÖTV tutarının uygulanacağı öngörülmüştür. Ayrıca söz konusu maddelerde 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde yer alan madeni yağ tanımına giren mallar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların imal edilmesi halinde bu kapsamdaki imalatlar için Kararname eki Kararın 1 inci ve 2 nci maddeleri hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

 

            Aynı Kararnamenin gerekçesinde ise "ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların; kullanım yerlerine bağlı olarak sanayi sicil belgesini haiz imalatçılar tarafından sanayide girdi olarak kullanılması halinde maliyetlerinin azaltılması suretiyle sanayicilerin teşvik edilmesi amacıyla vergi farklılaştırmasına gidilmektedir. İmalatçıların imalatlarında kullanmak üzere satın aldıkları ÖTV'ye tabi malların alışlarında ödedikleri ÖTV tutarlarının bu Kararnamede belirlenen tutarı aşan kısımlarının iade edilmesine imkan sağlanmaktadır. Ancak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan madeni yağlar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların yine bu Kanunun aynı maddesinde tanımlanan akaryakıtlara karıştırılmasının veya akaryakıt olarak kullanılmasının engellenmesi amacıyla bu kapsamdaki imalatlar bu Kararnamenin 1 inci ve 2 nci maddeleri kapsamı dışında bırakılmaktadır." ifadesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi uygulamalarından kaynaklanan vergi farklılaştırmalarının alıcılara (sanayi sicil belgeli imalatçılara) iade yöntemi ile uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamalar 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde yer almaktadır.

 

            Yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, temelde sanayi girdisi olarak kullanılan ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların (solventler ve madeni yağlar gibi) yasadışı olarak piyasada bilinen adıyla 10 numara yağ olarak ilgili mevzuata aykırı şekilde akaryakıt ürünlerine karıştırılmak veya doğrudan akaryakıt olarak kullanılmak suretiyle vergi kaybına neden olmasının önüne geçilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan madeni yağların imalatı ile madeni yağ imalatı olmamasına rağmen akaryakıtlara karıştırılabilen veya akaryakıt olarak kullanılabilen diğer malların imal edilmesi halinde bu kapsamdaki imalatlar için söz konusu Kararnamenin 1 inci ve 2 nci maddeleri hükümleri uygulanmayacaktır.

 

            Bu bağlamda ilgide kayıtlı özelge talep formunuzda ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin B cetvelinde yer alan 2710.19.85.00.00 G.T.İ.P. numaralı maldan imal edildiği belirtilen plastik conta ve granül isimli malın G.T.İ.P. numarası itibarıyla bahsi geçen Kararname eki Kararın gerekçesinde de belirtildiği üzere madeni yağ veya madeni yağ olmamasına rağmen akaryakıtlara karıştırılabilen veya akaryakıt olarak kullanılabilen mallar arasında yer almaması durumunda söz konusu malın imalatı için iade yapılması mümkün bulunmaktadır.

 

            Diğer taraftan iadeyle ilgili işlemlerin 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirileceği tabiidir.                  

 

             Bilgi edinilmesini rica ederim.


 


 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 


                                                                          
 

Sayı : 39044742-ÖTV 12. MADDE-884                       14/04/2014

Konu  :                                                               2711.19.00.00.11 GTİP no.lu LPG'nin white spirit ve izopropil alkol maddeleri ile karıştırılmasıyla elde edilen 3606.10.00.00.00 GTİP no.lu çakmak gazının aerosol ürünleri arasında yer alıp almadığı.          
 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; firmanızca 18 Seri No'lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği kapsamında "L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi"ne istinaden satın alınan L.P.G.'nin white spirit ve izopropil alkol maddeleri ile karıştırılması suretiyle üretilen 3606.10.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı "çakmak gazı"nın aerosol ürünleri arasında sayılıp sayılmayacağı ile bu malın üretiminde kullanılan L.P.G.'nin alımında ÖTV indirimi uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 1/1-a maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuş,1/2 nci maddesinde Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte Kanunun 2/1-e maddesinde teslim tanımlanmış, 2/3-a maddesinde ise vergiye tabi malların, vergiye tabi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim sayılacağı belirtilmiştir.

 

            Ayrıca Kanunun 3/a maddesinde malın teslimi veya ilk iktisabı hallerinde vergiyi doğuran olayın; malın teslimi veya ilk iktisabında meydana geldiği, 4/a maddesinde ise bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malları imal veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerin ÖTV mükellefi oldukları hükme bağlanmıştır.

 

            Diğer taraftan Kanunun 12/2-a maddesi ile Bakanlar Kurulu, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere, (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla en yüksek vergi tutarının yarısına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye yetkili kılınmıştır.

 

            Bu maddenin verdiği yetkiye istinaden 27/2/2010 tarih ve 27506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 05/2/2010 tarih ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1'inci maddesi ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri"nin, aerosol üretiminde kullanılmak üzere tesliminde ÖTV tutarı sıfır olarak belirlenmiştir.

 

            Konu ile ilgili olarak 6/3/2010 tarih ve 27513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 18 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliği'nde üreticiler tarafından "L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi"ne istinaden Kararname kapsamında aerosol üretiminde kullanılacak L.P.G.'nin yurtiçinden satın alınmasına veya ithal edilmesine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

 

            Söz konusu Tebliğin "Tanımlar" başlıklı 1'inci bölümünde belirtildiği üzere; Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.), ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı ve aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş malı, aerosol ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Aerosol Kaplar Yönetmeliği"nde tanımlı kaplar içersinde yer alan ve itici gaz marifetiyle basınç altında tutulan sıvılaştırılmış püskürtmeli gazlı ürünleri ifade etmektedir.

 

            Bu açıklamalar çerçevesinde, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı L.P.G.'nin tesliminde sıfır ÖTV uygulanabilmesi için bu malın aerosol üretiminde itici gaz olarak kullanılması gerekmektedir.

            Bu bağlamda, ilgide kayıtlı özelge talep formunuzda belirtildiği üzere firmanızca satın alınan L.P.G. ile white spirit ve izopropil alkol maddelerinin karıştırılmak suretiyle yeni bir mal imal edilmesi halinde, üretilen malın imalinde girdi olarak kullanılan L.P.G. için söz konusu Kararname uygulamasından faydalanıp faydalanamayacağınıza, üretilen ürünün aerosol ürün kapsamına girip girmediğinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, G.T.İ.P. numarasının 3606.10.00.00.00 olup olmadığının ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığından tespit ettirilmesi neticesinde karar verilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

 

 

 T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü)


                                                                         
Sayı: 39044742-ÖTV 12. MADDE-899                                                                   14/04/2014
Konu:Ekspertiz raporlarının mahsup talep edilen her bir dönem için verilip verilmeyeceği.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetveldeki vergi tutarları uygulanarak satın alınan malların 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında imalatta kullanılması ile ilgili olarak yapılacak olan iade taleplerinde, talep dilekçesine eklenmesi zorunluluğu bulunan ekspertiz raporlarının, üç veya altı aylık dönemler halinde verilip verilemeyeceği konusunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

         

   8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

 

            Söz konusu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi uygulamalarından kaynaklanan vergi farklılaştırmalarının alıcılara iade yöntemi ile uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamalar ise 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde yer almaktadır.

 

            Bahse konu Tebliğin "İade Uygulaması" başlıklı 4 üncü bölümünde, ÖTV iade taleplerinin nasıl yerine getirileceği açıklanmıştır. Ayrıca Tebliğin (4.1.2) bölümünde mahsup dilekçesine eklenmesi gereken belgelerin neler olduğu sayılmış, (4.2.2.) bölümünde ise nakden iade taleplerinin işleme konulması için (4.1.2.) bölümünde belirtilen belgelerin de tamamlanması gerektiği ifade edilmiştir.

 

            Sözü edilen iade talep dilekçesine eklenmesi gereken belgeler arasında, imal edilen mallarda ne kadar iadeye konu ÖTV'ye tabi mal kullanılması gerektiğine ve zayi miktarına ilişkin ilgili kuruluşlardan alınan ekspertiz raporları ile bu ekspertiz raporlarına göre imalatta kullanılan miktarın uygunluğuna dair hesaplamaları içeren tablo da yer almaktadır.

            Buna göre, aynı imalat konusuyla ilgili olmak üzere ilgili kuruluşlardan alınan söz konusu ekspertiz raporlarının iade talebine konu her bir dönem için geçerlilik süresi boyunca kullanılması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.


 
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü


                                       
 

Sayı:39044742-ÖTV 8-903                                                                                            14/04/2014

Konu: (I) sayılı listenin B cetvelinde yer alan ve ithal edilen ancak üretimin bünyesine girdi olarak girmeyen malın ÖTV uygulaması karşısındaki durumu.            
 

                                                                                    


 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; firmanız tarafından 4/7/2013 tarihinde ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 2710.19.91.00.00 G.T.İ.P. numaralı malın ithal edilerek makine, takım, tezgah parçalarının imalatı sürecinde taşlama operasyonunda soğutma ve yağlama malzemesi olarak kullanıldığı dolayısıyla imalat aşamasında ürünün bünyesine girecek bir hammadde niteliği taşımadığı ayrıca firmanızın henüz kapasite raporu ve sanayi sicil belgesine de sahip olmadığı belirtilmekte ve söz konusu kullanıma ilişkin beyanname verilip verilmeyeceği, teminat çözümü işlemlerinin nasıl yapılacağı ve 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında iade alınıp alınamayacağı hususlarında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

            4760 sayılı ÖTV Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dâhil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı, bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuş, 2 nci maddesinde teslim ve teslim sayılan haller tanımlanmış, 2/3-a maddesinde ise vergiye tabi malların, vergiye tabi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

            Aynı Kanunun 3 üncü maddesinde (I) sayılı listede yer alan mallar için vergiyi doğuran olayın yurt içi teslimde veya teslim sayılan hallerde meydana geleceği, 4 üncü maddesinde ise (I) sayılı listedeki mallarda verginin mükellefinin bu malları imal veya ithal edenler ya da ÖTV uygulanmadan önce bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu ifade edilmiştir.

 

            Bununla birlikte Kanunun 16/4 üncü maddesi hükmünce (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek ÖTV'ye karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınması gerekmektedir. Teminatın alımı ve çözümüne ilişkin açıklamalar bu maddenin verdiği yetkiye istinaden genel olarak 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 21, 24 ve 27 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik (16.3.) ve bu Tebliğe 9 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile eklenen 25 ve 26 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik (16.4.) bölümünde yer almaktadır.

 

            Bu hükümler uyarınca ithali aşamasında teminat alınan bahse konu mal için vergiyi doğuran olay, ÖTV Kanununun 2/3-a maddesine istinaden teslim sayılan haller kapsamında meydana geleceğinden, bu teslimle ilgili hesaplanan ÖTV'nin beyanı ve ödenmesi gerekmektedir. Bunun üzerine, vergi dairesince (EK:12) bilgi formu düzenlenerek ilgili gümrük idaresine gönderilecek ve gümrük idaresince bu formdaki beyana konu teslim miktarına isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

 

            Diğer yandan 9/10/2012 tarih ve 28436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinde, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, (I) sayılı listeye dâhil olmayan malların imalinde imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

 

            Söz konusu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının alıcılara iade yöntemi ile uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 11/10/2012 tarih ve 28438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile değişik 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde belirlenmiştir.

 

            Buna göre, 2710.19.91.00.00 G.T.İ.P. numaralı malın doğrudan ithal edilerek imalatta  girdi olarak kullanılması halinde, imalatta kullanılan bu mal için ödenmiş olan ÖTV tutarı ile söz konusu mal için 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde yer alan listede gösterilen orana göre hesaplanan vergi tutarı arasındaki fark tutarın 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde mahsuben veya nakden iadesi mümkün bulunmaktadır.

 

            Ancak ilgide kayıtlı özelge talebinize konu olayda, sanayi sicil belgesine sahip olsanız dahi söz konusu malın temizlik, test ve benzeri amaçlarla imal edilen malın bünyesine girmeksizin yardımcı madde veya sarf malzemesi olarak kullanılmış olması nedeniyle bahse konu Kararname ve 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında iade uygulamasından yararlanmanız mümkün olmayacaktır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.


 ==================================================================

 

 

 

 T.C.

GELİR İDARESİ  BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ  DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef  Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)


                                                             
 

Sayı      :           39044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-918     14/04/2014
Konu    :           3826.00.10.00.00 G.T.İ.P. numaralı "Yağ asidi mono-alkil esterleri, hacim itibariyle %96,5 veya daha fazla ester içerenler (FAMAE)" isimli malın ÖTV'ye tabi olup olmadığı


 


            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; 3826.00.10.00.00 G.T.İ.P. numaralı "Yağ asidi mono-alkil esterleri, hacim itibariyle %96,5 veya daha fazla ester içerenler (FAMAE)" isimli malın ÖTV'ye tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulacağı ve söz konusu Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan eşyalar olduğu hükme bağlanmıştır.

            Buna göre bir malın ÖTV'nin konusuna girebilmesi için G.T.İ.P. numarası itibariyle bu Kanuna ekli listelerde yer alması gerekmektedir. G.T.İ.P. tespiti yapma konusunda yetkili resmi kurum ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'dır.

            Yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından yapılacak tespit neticesinde üretmeyi planladığınız malın 3826.00.10.00.00 G.T.İ.P. numarasında yer alan "Yağ asidi mono-alkil esterleri, hacim itibariyle %96,5 veya daha fazla ester içerenler (FAMAE)" isimli mal olduğunun anlaşılması halinde bu mal G.T.İ.P. numarası itibariyle ÖTV Kanununa ekli listelerde yer almadığından ÖTV'ye tabi olmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.


 ==================================================================

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)


                                             
 

Sayı : 39044742-ÖTV 8-916                                              14/04/2014

Konu :                                   ÖTV'ye tabi malın serbest bölgeye ihraç kayıtlı olarak teslim edilip edilemeyeceği ve tecil terkin uygulaması                               
 

            İlgi kayıtlı özelge talep formu ile; firmanızın serbest bölgede faaliyette bulunduğu, yurtdışındaki müşterinizin firmanızdan aldığı malın konulacağı konteynıra yurtiçinden temin edilecek olan ÖTV'ye tabi başka bir malın da konulması talebinde bulunduğundan bahisle, ÖTV'ye tabi malı firmanıza satacak olan firmanın bu satışı ihraç kayıtlı olarak yapıp yapamayacağı, firmanızın bu işlemde ihracatçı konumunda olup olamayacağı ile ihraç kayıtlı satışın mümkün olması durumunda ÖTV'nin terkini için serbest bölgeden yapılan sevkiyata ilişkin resmi belgelerin yeterli olup olmayacağı hususlarında görüş talebinde bulunulduğu anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

            - "İhracat İstisnası" başlıklı 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Bu Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimleri aşağıdaki şartlarla vergiden müstesnadır.

            a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır. Yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir işletmenin, yurt dışında faaliyet gösteren şubelerini ifade eder.

            b) Teslim konusu mal, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olmalıdır. Malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket edenlere veya bizzat alıcıya işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirilmek üzere yurt içinde teslimi ihracat sayılmaz." 

            - "Verginin tecili" başlıklı 8 inci maddesinin (2) fıkrasında, "ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait özel tüketim vergisi, mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen verginin terkin olunur. İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48'inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir."

             hükümlerine yer verilmiştir.

            Öte yandan, söz konusu düzenlemeler ile ilgili olarak;

            - 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (5.5.1) bölümünde, "ÖTV kapsamına giren malların ihracat teslimleri, Kanunun 5 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlar dahilinde vergiden istisna edilmiştir."

            - aynı Genel Tebliğin 14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile değişik "İhraç Kaydıyla Teslimlerde Verginin Tecili ve Terkini" başlıklı (9.1.2.) bölümünde, "ÖTV kapsamına giren malların ihraç edilmek üzere ihracatçılara tesliminde hesaplanan ÖTV'nin ihracatçıdan tahsil edilmemesi şartıyla, mükelleflerin talebi üzerine tecil edilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu uygulama, ihracatçının doğrudan ÖTV mükelleflerinden satın aldıkları mallar için söz konusudur. İhraç kaydıyla yapılacak teslimler için cins, nitelik veya miktar konusunda bir sınırlama yoktur.

            İhraç kaydıyla teslimde bulunan ÖTV mükellefleri tarafından düzenlenecek faturada, mal bedeli üzerinden hesaplanan ÖTV ayrıca gösterilecek ve faturaya: "ÖTV Kanununun 8'inci maddesinin 2 numaralı fıkrası hükmüne göre ihraç edilmek üzere teslim edilmiş olup ÖTV tahsil edilmemiştir." ibaresi yazılacaktır. Bu döneme ait ÖTV beyannamesinde, ihraç kaydıyla yapılan teslim bedeli ve bu bedel üzerinden hesaplanan, ancak ihracatçıdan tahsil edilmeyen ÖTV de beyan edilecektir. Vergi daireleri mükellefin bu beyanına göre gerekli tarhiyat işlemini yaptıktan sonra, ihraç kaydıyla teslimlere ait ÖTV tutarını tecil edecektir.

            İhraç kaydıyla teslim edilen malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihracının gerçekleşmesi halinde, tecil edilen vergi, malın ihraç edildiğini gösteren gümrük beyannamesinin [(II), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların serbest bölgeden ihracında ayrıca "Serbest Bölgelerden Yapılan İhracat Teslimlerine İlişkin Bildirim (EK:20)" ile giriş ve çıkışla ilgili serbest bölge işlem formlarının] aslı veya ilgili gümrük idaresi, noter ya da yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış örneği vergi dairesine verilmek suretiyle terkin edilecektir. Bu malların serbest bölgelerden ihracında vergi dairelerinin terkin işleminden önce, ihraç edilen malların serbest bölgeye girişi ve serbest bölgeden yurt dışına çıkışıyla ilgili serbest bölge işlem formlarındaki bilgilerin ilgili serbest bölge müdürlüğünden teyidini almaları şarttır. ..."

            - 14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin "Serbest Bölgelerden Yapılan İhracatların Belgelendirilmesi"  başlıklı bölümünde ise;

            "ÖTV Kanununun 5'inci maddesinin 1 numaralı fıkrasında, kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimlerinde ÖTV istisnası uygulanabilmesi için:

            - Teslimin yurt dışındaki müşteriye yapılması,

            - Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması,

            şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

            Bu hüküm gereğince, yurt içinden serbest bölgelere yapılan teslimlerde ihracat istisnası uygulanmayacaktır. Ancak ihraç kaydıyla teslim edilen malların serbest bölgeden ihracında, Kanunun 8'inci maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre tecil-terkin uygulaması kapsamında işlem yapılması mümkündür.

            Öte yandan, serbest bölgelerden yurt dışına yapılan ihracatlarda gümrük beyannamesi düzenlenmemesi nedeniyle, ihraç kaydıyla teslim edilen ÖTV Kanununa ekli (II), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların serbest bölgeden ihracatının, serbest bölgeye giren mallar için düzenlenen gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresince onaylı "serbest bölge işlem formları" ile belgelendirilmesi uygun görülmüştür...."

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre, ÖTV'ye tabi  malların (Kanuna ekli I sayılı listedeki mallar hariç) Kanunun (8/2) maddesine göre tecil-terkin uygulaması kapsamında ÖTV'si tecil edilmek suretiyle ihraç kayıtlı olarak serbest bölgedeki alıcılara teslim edilmesi mümkündür.

            Ayrıca, bu kapsamda satın alınan malın yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda serbest bölgeden aynen yurt dışına ihraç edilmesi  durumunda, alım safhasında tecil edilen ÖTV'nin, malın serbest bölgeye girişinde düzenlenen gümrük beyannamesi ile birlikte "Serbest Bölgelerden Yapılan İhracat Teslimlerine İlişkin Bildirim" ve ihracata konu malların serbest bölgeye girişi ve çıkışıyla ilgili serbest bölge işlem formlarının aslı veya ilgili gümrük idaresi, noter ya da yeminli mali müşavir tarafından onaylı örneğinin vergi dairesine verilmesi suretiyle 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (9.1.2.) bölümü çerçevesinde terkini mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

==================================================================
 

T.C.

GELİR İDARESİ  BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ  DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef  Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)


                                                          
 

Sayı   : 39044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-923                      14/04/2014

Konu    :          ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan ürünlerin ithali
 

            İlgi kayıtlı özelge talep formu ile; Türkiye çapında üretim yapan firmalara  yurtdışında üretilmekte olan ve Türkiye'de bulunmayan yüksek nitelikli ve özel kimyevi maddeler sağlandığı, ancak bu firmalara sağlanan hammaddelerden bir kısmının Türkiye'de aynı zamanda nihai ürün kategorisine girdiği, ithal edilen ürünler her ne kadar lüks tüketim ürünleri ve güzellik müstahzarları ile aynı GTİP numarasını taşısa da (özellikle 3304 ve 3305 fasıllarına dahil edilmiş olan hammaddeler) bunların nihai tüketicinin kullanabileceği ürünler olmadığı, söz konusu ürünlerin kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin üretiminde hammadde olarak kullanıldığı, bu ürünlere ilişkin ithalatta ödenen ÖTV'nin maliyete yansıtılması halinde, satış yapılan firmaların ihracatta rekabet güçlerinin azaldığı, maliyetlere yansıtılmaması durumunda ise firmanızın maddi zarara uğrayacağı belirtilerek, ithal edilen bu ürünlerin ÖTV'den istisna edilip edilemeyeceği konusunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

             Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

            - (1/c) maddesinde, Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal edenler tarafından teslimi ile özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbi olduğu,

            - (1/2) maddesinde, Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu,

            - (4/1-a) maddesinde, ÖTV'nin mükellefinin, Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malları imal veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu,

           - (12/1) maddesinde ise Kanuna ekli listelerde  yer alan mallardan karşılarında belirlenen tutar ve oranlarda ÖTV alınacağı,

             hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, ÖTV uygulamasına ilişkin istisnalar genel itibariyle 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5, 6, 7 ve 7A maddelerinde düzenlenmiş olup, aynı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince, uluslararası anlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla özel tüketim vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenmektedir.

            Bunun yanı sıra, mezkur Kanunun (12/2-d) maddesine göre, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları sıfıra kadar indirmeye, %25'e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili bulunmaktadır.

            Buna göre, ithalat işlemlerine ilişkin mevcut istisna düzenlemeleri kapsamında olmaması kaydıyla, ithalatını yapmış olduğunuz ürünlerin Kanuna ekli (IV) sayılı liste kapsamında olması halinde, söz konusu ürünler listede karşılarında gösterilen oran üzerinden ÖTV'ye tabi olacak, listede yer almaması halinde ise ÖTV'ye tabi olmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.  


 

 

 ==================================================================

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)


                                                                             
 

Sayı     : 21152195-35-03-192                                                                      11/04/2014

Konu   : Meyve Aromalı ve Aromasız Nargile Tütününde ÖTV'nin hesaplanması hk.    
 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin meyve aromalı ve aromasız nargile tütünü imalatı işi ile uğraştığı belirtilerek, birim ambalaj itibari ile eklenecek maktu verginin hesaplanmasında mamul gramajlarının önemli olup olmadığı ile maktu vergi uygulamasının fatura üzerinde nasıl gösterileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.


            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1-c) maddesi ile bu Kanuna ekli (III) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi, bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tabi tutulmuştur.


            Aynı Kanunun (11/2-b) maddesinde, Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarlarının perakende satışa sunulan sigaraların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı itibarıyla, maktu vergi tutarlarının ise 20 adet sigaradan veya 50 gram tütünden oluşan birim ambalaj itibarıyla, birim ambalajların farklı adet veya gramdan oluşması halinde ise maktu vergi tutarının, anılan adet veya grama göre oranlanarak hesaplanacağı; (11/5) maddesinde, (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için maktu vergi ile birlikte, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere nispi vergi uygulanacağı hükme bağlanmıştır.


           Öte yandan, mezkûr Kanunun (12/1) maddesinde, ÖTV'nin bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı; (15/1) maddesinde de mükelleflerin özel tüketim vergisini satış belgelerinde ayrıca göstermeye mecbur oldukları hüküm altına alınmıştır.


            Ayrıca, 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin "13. VERGİNİN BELGELERDE GÖSTERİLMESİ" bölümünde, "ÖTV Kanununun 15 inci maddesi hükmü uyarınca, vergiye tabi işlemlere ait ÖTV, düzenlenecek fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilecektir. Örneğin satış fiyatı 260.000.000 TL olan bir malın faturası aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.


            Satış bedeli            : 260.000.000.-

            ÖTV (% 6,7)      :   17.420.000.-

            Toplam                       : 277.420.000.-

            KDV (%18)         :    49.935.600.-

            GENEL TOPLAM        :  327.355.600.-

            ...

            Ancak ÖTV uygulanmamış olan malların perakende tesliminin söz konusu olduğu hallerde, mükellefçe düzenlenen fatura veya benzeri vesikalarda ÖTV'nin ve KDV'nin ayrıca gösterilmesi uygun görülmüştür..." açıklaması yer almaktadır.

            Buna göre;

            - ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan nargilelik tütün için asgari maktu vergi tutarının hesaplanmasında, mamulün her bir gramı esas alınırken, maktu vergi tutarının hesaplanmasında ise 50 gram tütünden oluşan birim ambalajın esas alınması gerekmektedir. Nargilelik tütünün perakende satışa sunulan birim ambalajının farklı bir gramajdan oluşması halinde ise maktu vergi tutarı, anılan grama göre oranlanarak hesaplanacaktır.

            - Düzenlenecek faturada, Kanunun (11/5) maddesi çerçevesinde hesaplanacak nispi veya asgari maktu vergi tutarının yanı sıra birim ambalaj itibarıyla hesaplanacak maktu vergi tutarı da dikkate alınmak suretiyle işleme ait ÖTV hesaplanarak yer verilecektir. Ayrıca faturada, nispi veya asgari maktu vergi tutarı ile birlikte maktu vergi tutarı ve toplam ÖTV tutarı bilgileri ayrı ayrı gösterilecektir.

              Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü


                                                                             
 

Sayı     : 84412373-135[2013._1.md.3798]-22                                               09/04/2014

Konu   : 8906.90.10.00.00 GTİP No.lu çelik teknenin ÖTV ye tabi olup olmadığı hakkında.     
 

                                                                                                                   


 

            İlgi özelge talep formunuzda, firmanız tarafından inşa edilen ve 8906.90.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon (G.T.İ.P.) numarasında yer aldığı belirtilen çelik teknenin özel tüketim vergisine tabi olup olmadığı hakkında bilgi verilmesi istenmektedir.

            Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1) maddesine göre, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı, kayıt ve tescile tâbi olmayan malların ise ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ile özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbi bulumaktadır.

            Ayrıca, mezkur Kanunun (1/2) maddesine göre, Kanun kapsamına giren mallar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olup, bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler bu Kanun uygulamasında hüküm ifade etmemektedir.

            Bunun yanı sıra, bir malın Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki tarife pozisyon numarasının belirlenmesi konusunda tek yetkili kurum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) olup, konuya ilişkin talepler yükümlüler tarafından 10 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife) uyarınca Bağlayıcı Tarife Bilgisi veya 11 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife) uyarınca Tarife Bilgisi talebi şeklinde Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılmaktadır.

            Dolayısıyla, özelge talep formunuzda bahsi geçen  çelik teknenin Türk Gümrük Tarife Cetvelinin "8906.90.10.00.00" G.T.İ.P. numarası kapsamında olması halinde, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alamaması nedeniyle, söz konusu çelik teknenin ilk iktisabı, ithali veya teslimi ÖTV'nin konusuna girmemektedir.

            Ancak, söz konusu teknenin G.T.İ.P. numarasının, mezkur Kanuna ekli (II) sayılı listedeki, "8901.10.10.00.11 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olanlar)", "8901.10.90.00.11 Yolcu ve gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)", "89.03 Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar (Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)" olması halinde, Kanunun (1/1) maddesi çerçevesinde söz konusu çelik teknenin ilk iktisabı, ithali veya tesliminin ÖTV'nin konusuna gireceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.


 


 ==================================================================


 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)


                                                                             
 

Sayı     : 39044742-ÖTV 2.MADDE-747                                                          07/04/2014

Konu   : Tekne ve motorun farklı tarihlerde satın alınması halinde vergiyi doğuran olay.           
 

                                                                                                                   


 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, deniz araçları, deniz motorları ve aksesuarları imalatı, ithalatı ve teslimi işiyle iştigal eden firmanızca tekne ve motorun ayrı ayrı veya bir bütün halinde tesliminde özel tüketim vergisinin hangi aşamada uygulanacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1) maddesine göre, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi malların ilk iktisabı, kayıt ve tescile tabi olmayanların ise ithalatı ve imalatçıları tarafından teslimi ile özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'nin konusuna girmekte olup, Kanuna ekli (II) sayılı liste uyarınca, 8901.10.10.00.11 G.T.İ.P numaralı 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olanlar), 8901.10.90.00.11 G.T.İ.P numaralı yolcu ve gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar) ile 89.03 G.T.İ.P numaralı yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri, kürekli kayıklar ve kanolar (Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç) ÖTV kapsamında yer almaktadır.

            Mezkûr Kanunun;

            - (2/1-b) maddesinde ilk iktisap deyimi; (II) sayılı listedeki taşıtlardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali, müzayede yoluyla veya motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi,

            - (2/1-c) maddesinde, kayıt ve tescil; motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye, liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescil,

            - (2/1-d) maddesinde ise motorlu araç ticareti yapanlar; (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanları imal, inşa veya ithal edenler ile fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler,

            olarak tanımlanmıştır.

            Ayrıca, Kanunun (3/a) maddesine göre, Kanuna ekli (II) sayılı listede kapsamındaki kayıt ve tescile tabi araçlarda vergiyi doğuran olayın, araçların ilk iktisabında meydana gelmekte olup, (4/1-a) maddesi uyarınca Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olan araçlar için verginin mükellefi motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler ve müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir.

            Bunun yanı sıra, aynı Kanunun (11/3) maddesinde, (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının, bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği hükme bağlanmış; konu ile ilgili olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (10.) bölümünde de ÖTV matrahına esas alınacak olan KDV matrahının tespitinde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 20 ila 27 nci maddeleri hükümleri ile bu hükümlere ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamaların dikkate alınacağı belirtilmiştir.

            Buna göre;

            1) İlgi yazınızda kayıt ve tescile tabi olduğu belirtilen teknelerin (motorlu veya motorsuz), Kanuna ekli (II) sayılı listede yer verilen ve yukarıda belirtilen deniz araçları kapsamında olması halinde, bunların ilk iktisap kapsamındaki teslimleri ÖTV'ye tabi olacaktır. 

            2) Tek başına dıştan takma motorlar ÖTV Kanunu eki listelerde yer almadığından bunların teslimi ÖTV'ye tabi bulunmamaktadır. Ancak, ÖTV'ye tabi bir tekne ile beraber satılmakla birlikte ayrı teslim edilen veya faturası düzenlenen motorun ÖTV uygulaması yönünden tekneden ayrı olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu durumda ÖTV'nin matrahı, motor dahil tekne bedeli olacaktır.

            3) Satın alınan kürekli bir kayığın, sonradan motor eklenmek suretiyle 100 kilogramı geçen bir tekne haline getirilmek suretiyle kullanılmaya başlanması halinde, ÖTV'nin konusuna giren bir deniz taşıma aracı imal edilmesi nedeniyle söz konusu motorlu tekne için ÖTV beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda da ÖTV'nin matrahı, motor dahil tekne bedeli olacaktır.

            4) Tekne ile birlikte satılmakla birlikte, matrahın bölünerek ÖTV matrahının düşürülmesi veya ÖTV yükümlülüğünden kaçınmak amacıyla, motorun tekneden ayrı olarak teslim edilmesi veya motora ait faturanın tekneden ayrı olarak düzenlenmesi halinde, bu durumun 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca muvazaa olarak değerlendirileceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.


 

===================================================================
 


 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)


                                                                             
 

Sayı     : 39044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-744                                              07/04/2014

Konu   : Yolcu uçağının kat'i ithalatının ÖTV'den istisna olup olmadığı hakkında.         
 

                                                                                                                   


 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, özellikleri söz konusu talep formu eklerinde belirtilen 88.02.30.00.20.00 GTİP numarası kapsamındaki yolcu uçağının Firmanız tarafından kat'i ithalatının ÖTV'ye tabi olup olmadığı hususunda bilgi istenildiği anlaşılmaktadır.


            Bilindiği üzere, 4760 sayılı ÖTV Kanununun (1/1) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının, kayıt ve tescile tabi olmayanların ise ithalatı veya imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.


            Ayrıca, Kanunun (1/2) maddesinde, Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu hükme bağlanmıştır.


            Aynı Kanunun (2/1) maddesine göre bu Kanun uygulamasında "ithalat", verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişini; "ilk iktisap", (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini; "kayıt ve tescil" ise, motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye, liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini ifade etmektedir.

            Öte yandan, Kanunun (3/e) maddesi, ithalatta vergiyi doğuran olayın, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün doğması, ithalat vergilerine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili ile meydana geldiği; (14/3) maddesi de; ithalatta alınan verginin ilgili gümrük idaresince hesaplanacağı ve gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer belgeleri üzerine imza alınmak suretiyle mükellefe, kanuni temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edileceği, verginin ithalat vergileri ile aynı zamanda ödeneceği, ithalat vergilerine tabi olmayan mallara ait verginin gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihinde, bu tarihteki oran veya tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edileceği hükmüne amirdir.

            Bununla birlikte, mezkur Kanunun (7/6) maddesi uyarınca, Kanuna ekli listelerdeki mallardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç] ile geçici ithalat rejimi hükümleri kapsamında ithali gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyalar aynı zamanda özel tüketim vergisinden de müstesna olup, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendine 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmüne Kararnamelere Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile eklenen (e) alt bendine göre, yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan hava yolu şirketlerinin bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal ettikleri hava taşıtları, motorları ve bunların aksam ve parçaları gümrük vergilerinden muaf bulunmaktadır.

            Ayrıca, gümrük idarelerince alınan ÖTV'ye ilişkin hükümlere yer verilen ÖTV Kanununun (16/2) maddesinde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak işlem gören mallara ait özel tüketim vergisinin de aynı usule tabi tutulacağı hüküm altına alınmış, bu düzenleme ile ilgili olarak 1 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliğinin (16.1) bölümünde ise, "Gümrük Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ithalde alınan vergileri teminata bağlanarak işlem gören mallara ait ÖTV de aynı usule tabi olacaktır. Örneğin dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen mallar için ithalat vergileri teminata bağlanırsa, ÖTV'de teminata bağlanarak ilgili mevzuat kapsamında takip edilecektir." açıklaması yapılmıştır.

            Buna göre, ilgide kayıtlı başvurunuzda belirtilen uçağın Türkiye'de işletilmek (kullanılmak) üzere ithali ilk iktisap kapsamında ÖTV'nin konusuna girmekte olup, 88.02.30.00.20.00 GTİP numarasında yer alan bu uçağın 10/06/2013 tarihli gümrük beyannamesi ile gerçekleştirilen kati ithalatı işlemi, Kanuna ekli (II) listede karşısında yer alan oranda ÖTV'ye tabidir.

            Ancak, söz konusu ithalat işleminin 4458 sayılı Gümrük Kanununun (167/1-9-e) maddesi veya aynı Kanunun geçici ithalat rejimi hükümleri kapsamında gerçekleştirilmesi halinde, bu ithalat işlemi 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun (7/6) maddesi gereğince ÖTV'den de müstesna olacaktır. Bunun yanı sıra ithalatın, gümrük vergilerinin teminata bağlanmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde ÖTV'nin de aynı usule tabi olacağı açıktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.


 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)


                                                                             
 

Sayı     : 93767041-135[12-2013/29]-34                                                        02/04/2014

Konu    :           Elektrik motorlu teknelerde uygulanacak ÖTV oranı hakkında.          

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talebiniz ile, şirketinizin 2012 yılında faaliyet konuları arasına ekletmiş olduğu tekne imalatı işi nedeniyle, imalatı yapılan teknelerin elektrik motorlu olduğu belirtilerek, ÖTV Kanununa ekli II sayılı listede elektrikli taşıt araçlarına uygulanan indirimli ÖTV oranının elektrikli teknelere de uygulanıp uygulanmayacağı hususunda bilgi istenilmiştir.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabının, kayıt ve tescile tâbi olmayanların ithalatı veya imal edenler tarafından tesliminin bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tâbi olacağı; aynı maddenin (2) numaralı fıkrasında, Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu; 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında ise ÖTV'nin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı hükme bağlanmıştır.

            Mezkur Kanun eki (II) sayılı listeye göre, deniz araçlarından sadece;

            - 8901.10.10.00.11 GTİP numarası kapsamında "18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olanlar)" %6,7

            - 8901.10.90.00.11 GTİP numarası kapsamında "yolcu ve gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)" %6,7

            - 89.03 GTİP numarası kapsamında "yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar (Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)" %8

            oranında ÖTV'ye tabi olup, bahse konu listede elektrik motorlu tekneler bakımından farklı bir oran belirlemesine gidilmemiştir.

             Buna göre, elektrik motorlu deniz araçlarına, Kanun eki (II) sayılı listede yer alan deniz araçları için belirlenen ÖTV oranından farklı bir oranın uygulanması mümkün olmayacağı gibi, aynı listede 87.03, 87.04 ve 8711.90.00.00.00 GTİP numaraları kapsamındaki elektrik motorlu kara taşıtları bakımından öngörülen ÖTV oranlarının bu tür deniz araçları için  uygulanması da söz konusu olamayacaktır.

            Dolayısıyla, yukarıda yer verilen tarife pozisyon numaraları kapsamında sınıflandırılan elektrik motorlu tekneler,  dahil oldukları tarife pozisyonu itibariyle Kanuna ekli (II) sayılı listede belirlenen oranda ÖTV'ye tabidir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.