Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlügü: Portatif otomatik bilgi islem makinalarinin yolcu beraberinde getirilen telefon kullanim izin harcina tabi olup olmadigi (27.5.2014-79)

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlügü: Portatif otomatik bilgi islem makinalarinin yolcu beraberinde getirilen telefon kullanim izin harcina tabi olup olmadigi  (27.5.2014-79)


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

                                                                            

Sayı      : 64597866-140[108-2013]-79                                                          27/05/2014

Konu    : Portatif otomatik bilgi işlem makinalarının yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcına tabi olup olmadığı         

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 8471.30.00.00.00 numaralı pozisyonunda yer alan "Portatif otomatik bilgi işlem makinaları" nın, 6322 sayılı Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanununa eklenen yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcına tabi olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            492 sayılı Harçlar Kanununun 108 inci maddesinde imtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanların harca tabi olduğu hüküm altına alınmış olup, 6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun (8) sayılı tarifesine;

 

            "VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı:

 

            1.Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni (Söz konusu harç, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce ödenir. Elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için yapılan başvuru sırasında harcın ödendiğine ilişkin belge aranır ve harç ödenmeden kayıt işlemi yapılmaz. Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılır. Ödenmeyen harç %50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu tahsilat yapılmadan cihaz kullanıma açılamaz.)" bölümü eklenmiştir.

 

           Konuyla ilgili 16.06.2012 tarih ve 28325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 67 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği'nin "II. Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı" başlıklı bölümünde; yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazlarının 5809 sayılı "Elektronik Haberleşme Kanunu", bu Kanuna istinaden yayımlanan "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik" ve "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Usul ve Esaslar" kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna veya mobil iletişim sunan işletmecilerin (GSM şirketleri) abone kayıt merkezlerine yapılan başvuru üzerine kayıt altına alınıp kullanıma açıldığı ve elektronik kimlik bilgisinin daha sonra kontrol edildiği ve söz konusu cihazlara ilişkin harcın, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için anılan kuruma veya abone kayıt merkezlerine başvurulmadan önce vergi dairesine ödeneceği belirtilmektedir.

 

            Diğer taraftan, Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 8471.30.00.00.00 numaralı pozisyonunda portatif otomatik bilgi işlem makinaları (en az bir merkezi işlem  birimi, bir klavye ve bir ekrandan oluşan ve ağırlığı 10 kg.ı geçmeyenler), 8517.12.00.00.11 numaralı pozisyonunda da alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları yer almaktadır.

 

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, 5809 sayılı "Elektronik Haberleşme Kanunu", bu Kanuna istinaden yayımlanan "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik" ve "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Usul ve Esaslar" kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna veya mobil iletişim sunan işletmecilerin (GSM şirketleri) abone kayıt merkezlerine yapılan başvuru üzerine kayıt altına alınan yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları "Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı"na tabidir.

 

            Buna göre, Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 8471.30.00.00.00 numaralı pozisyonunda yer alan "Portatif otomatik bilgi işlem makinaları" nın,  yukarıda açıklanan ticari mahiyette olmaksızın yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazı olarak değerlendirilmesi  halinde 6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa eklenen yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcına tabi tutulması gerekmektedir.

  

         Bilgi edinilmesini rica ederim.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc