Gümrük Idarelerine verilmek üzere düzenlenen belirli bir bedel içermeyen devir sözlesmelerinin damga vergisine tabi olup olmadigi (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diger Vergiler Grup Müdürlügü) (17.05.2014-305)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/maliye_bakanligi.jpg


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

                                                                            

Sayı      : 66813766-155[1-2012/48]-305                                                       17/05/2013

Konu    : Gümrük İdarelerine verilmek üzere düzenlenen belirli bir bedel içermeyen devir sözleşmelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.                                                                        

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ile ... Pazarlama A.Ş. arasında Gümrük Yönetmeliğinin 333 üncü maddesi uyarınca antrepoda mal devri sözleşmesi imzalandığı, söz konusu sözleşmenin ve atıfta bulunduğu Konşimento ve Özet Beyan Formunun belirli bir bedel içermediği; ancak devredilen mallara ilişkin ithalatçı/satıcı firma tarafından düzenlenen satış faturasındaki bedel esas alınarak sözleşmeye ait damga vergisi hesaplanmak istendiği belirtilerek söz konusu sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

             488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 4 üncü maddesinde, bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kâğıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kâğıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği; 12 nci maddesinde, damga vergisine tabi kağıtlarda yazılı yabancı paralar Maliye Bakanlığı'nca tayin ve ilan edilecek fiyat üzerinden Türk parasına çevrilerek ona göre damga vergisinin alınacağı hükümlerine yer verilmiştir.

 

             Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1  fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

 

             Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tabloda sadece belli parayı ihtiva eden taahhütnameler ve sözleşmelere yer verildiği dikkate alındığında, belli parayı ihtiva etmeyen taahhütname ve sözleşmeler damga vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu kapsamda taahhütname/sözleşmenin düzenlendiği tarihte belli parayı ihtiva etmesi veya  eki olduğu belirtilen kağıtlarda belli paranın tespitine imkan veren verilerin olması veya atıf yapılan başka bir kağıttan belli paranın bulunabilmesi halinde, taahhütname/sözleşmenin bu tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

 

              Buna göre, ... Pazarlama A.Ş. ile şirketiniz arasında imzalanan "Devir Sözleşmesi" başlıklı kağıdın 4412.32.90.00.00 GTİP Numaralı 18 mm film kaplı kontrplak isimli eşyanın antrepoda devrine ilişkin olduğu, sözleşmede sadece ... no.lu Konşimento ile 14.08.2012 tarih ve ... sayılı Özet Beyan Formuna atıfta bulunulduğu ve söz konusu kağıtların bir bedel içermediği; 70.063,88 Euro bedelli 06.09.2012 tarih ve ... seri no.lu faturanın ise Devir Sözleşmesinde bahsi geçen 18 mm. film kaplı kontraplak ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır.

            Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, antrepoda mal devrini içeren "Devir Sözleşmesi" başlıklı kağıtta, gerek bahse konu faturaya bir atıf gerekse faturanın sözleşmenin eki olduğuna dair bir belirleme bulunmadığı hususları dikkate alındığında, düzenlendiği tarih itibarıyla belli ve  hesap edilebilir bir parayı içermeyen söz konusu sözleşmenin damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

 

                 Bilgi edinilmesini rica ederim.

.