6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebligi eki taahhütnameye iliskin damga vergisi ( Mükellef Hizmetleri Diger Vergiler Grup Müdürlügü- 18.06.2014-874)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/maliye_bakanligi.jpg


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

                                                                            

Sayı      : 97895701-155[1-2013/2]-874                                                         18/06/2013

Konu    : 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği eki taahhütnameye ilişkin damga vergisi.       

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Kooperatifiniz tarafından yakıt masrafı kiracıya ait olmak üzere kiralanan deniz aracına ait ÖTV'siz Yakıt Alım Defterinin onaylanması esnasında Liman Başkanlığı tarafından Gemi Kiralama Sözleşmesine ek olarak 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ekinde yer alan hem EK-1 hem de EK-2 ÖTV taahhütnamelerinin talep edildiği belirtilerek, söz konusu taahhütnamelerden sadece EK-2 ÖTV taahhütnamesi üzerinden mi damga vergisi ödeneceği ve mezkur taahhütnameye ilişkin damga vergisi matrahı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

 

            488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında da, belli bir parayı ihtiva eden taahhütnamelerin nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

 

            Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri ekinde yer alan taahhütnamelere ilişkin damga vergisi ile ilgili olarak uygulamada meydana gelen tereddütlerin giderilmesine yönelik açıklamalar 17 Nolu Damga Vergisi Sirkülerinde yapılmış olup, söz konusu sirkülerde;

 

            "-  6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan "01.07.2003 Tarih ve 2003/5868 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden ÖTV'si İndirilmiş Yakıt Talep Formu ve Taahhütnamesi (EK:1)" başlıklı kağıt, damga vergisine tabi olup verginin matrahını, yakıtların cinslerine göre talep edilen azami miktarları ile ÖTV'si indirilmiş fiyatlarının çarpımı sonucu bulunacak (KDV hariç) tutar teşkil etmektedir.

            - 6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan "01.07.2003 Tarih ve 2003/5868 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden ÖTV'si Sıfırlanmış Yakıt Talep Formu ve Taahhütnamesi (Kiracılar için) (EK:2)" başlıklı kağıt, damga vergisine tabi olup verginin matrahını, yakıtların cinslerine göre talep edilen azami miktarları ile ÖTV'si indirilmiş fiyatlarının çarpımı sonucu bulunacak (KDV hariç) tutar teşkil etmektedir." denilmiştir.

 

            Buna göre, Kooperatifiniz tarafından kiralanan deniz aracına ilişkin olarak Liman Başkanlığına verilmek üzere düzenlendiği belirtilen söz konusu taahhütnamelerin, taahhütnamelerde yer alan yakıt miktarı ile ÖTV'si indirilmiş fiyatının çarpımı sonucu bulunacak (KDV hariç) tutar üzerinden ayrı ayrı nispi damga vergisine tabi tutulması ve verginin söz konusu ÖTV taahhütnamelerini imzalayanlar tarafından ödenmesi gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.