Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü: Tek Pencere Sistemi-Borsa Istanbul A.S. (07.07.2014- GENELGE: 2014-8)

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü: Tek Pencere Sistemi-Borsa Istanbul A.S. (07.07.2014- GENELGE: 2014-8)


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 73421605

Konu : Tek Pencere Sistemi-Borsa İstanbul A.Ş.

 

                                                                                                                              07.07.2014

 

GENELGE

(2014/8)

 

 

 

İlgi: 17.01.2014 tarihli, 2014/1 sayılı Genelge

 

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “ e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Borsa İstanbul A.Ş. arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır.

 

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60 ncı maddesinin 2/b fıkrası “ Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir.” Hükmünü amirdir.

 

Bu kapsamda BİLGE Sisteminde detaylı beyan modülünde 44 nolu "Beyan Edilen Dokümanlar" alanında beyan edilen, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından, "Ham Elmas Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair 2006/1115 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı" kapsamında düzenlenen uygunluk yazılarının, 14.07.2014 tarihi itibarıyla Tek Pencere e-belge sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuş olup bu tarihten sonraki işlemlerin aşağıdaki şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

 

1- Borsa İstanbul A.Ş. tarafından, yükümlüsünce beyanname tescili öncesinde yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0766 belge kodlu uygunluk yazıları Tek Pencere e-belge sistemi aracılığıyla elektronik ortamda Bakanlığımıza iletilecektir.

 

2- Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Bakanlığımıza belge bilgilerinin iletilmesi üzerine eşzamanlı olarak 20 haneli Belge Numarası (örn: 13950889730760000112), Belge Satır Sıra Numarası (örn: 1) ve Belge Kayıt Tarihi (örn: 01.01.2014) Bakanlığımız tarafından bahsi geçen Kuruma yine elektronik ortamda iletilecek olup, söz konusu bilgiler bahsi geçen Kurum tarafından da başvuru sahibine bildirilecektir.

 

3-Bakanlığımıza bu şekilde iletilen belgeler için Tek Pencere e-belge sistemi tarafından verilen ve Kurum tarafından yükümlüye bildirilen belge numarası/belge sıra numarası (örn:Referans No: 13950889730760000112/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “belge referans no” ve “belge tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

 

4- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler beyanname tescili öncesinde Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde söz konusu belgenin ıslak imzalı şekli ayrıca aranmayacaktır.

 

Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek pencere e-belge sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

 

Müsteşar

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc