Mal bedelinin yurtdisindan saglanan dis kredi ile ihracatçiya ödendigini gösteren bir yazinin gümrük idarelerine ibrazi halinde KKDF kesintisi yapilmadan ithalat yapilmasi mümkün

images/carton_resimler/kkdf_makbuz_copy.jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Bilindiği  üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu  Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal  mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden %6  oranında fon kesintisi yapılmaktadır. Peşin ithalat işlemlerinde ise KKDF  kesintisi uygulanmamaktadır.

 

Bu  kapsamda, ödeme şekli "peşin ödeme" olarak belirtilen ithalat  işlemlerinde fon kesintisi yapılmaması için, mal bedelinin gümrük  mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce, ödeme  şekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat  bedelinin döviz tevdiat hesabından ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı  ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi gerekmektedir. Gelir İdaresi  Başkanlığı’nca verilen birçok muktezada da bu husus vurgulanmıştır.

 

İthalat  bedelinin peşin ödenebilmesini teminen ithalatçı firmalar bazı durumlarda  yurtdışında mukim banka veya finans kurumlarından kredi kullanmakta ve bu  kredileri Türkiye’ye getirmeden yurtdışındaki ihracatçının banka hesabına  göndermektedir. Ancak ödemesi bu şekilde yapılan ithalat işlemi, peşin  ithalat olarak kabul edilmemekte ve KKDF uygulamasına tabi tutulmaktadır.  Zira T.C. Merkez Bankası’nın 2/1/2002 tarihli 2002/YB-1 sayılı Sermaye  Hareketleri Genelgesine göre, Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından  temin ettikleri nakdi kredileri mutlaka Türkiye'deki bankalar aracılığıyla  yurda getirerek kullanmaları zorunlu olup, yurtdışından kullanılan kredinin  yurda getirilmeksizin doğrudan ihracatçının hesabına ödeme yapılması halinde  peşin ithalat işlemini tevsik edecek belgeler sunulamamaktadır (Bknz: GİB,  22/2/2010 tarih ve B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7 sayılı Özelge).


Bu sirkülerimizin konusunu ise Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ithalat  bedellerinin yurtdışından sağlanan krediler ile karşılanmak istenilmesi  halinde KKDF kesintisi yapılması hususunda açıklamaların yer aldığı  27.06.2014 tarihli ve 85593407/156.06 sayılı yazısı oluşturmaktadır.

 

Söz konusu  yazıda, T.C. Merkez Bankasının 2/1/2002 tarihli 2002/YB-1 sayılı Sermaye  Hareketleri Genelgesine atıfta bulunularak, bu Genelgede, Türkiye'de  yerleşik kişilerin yurt dışından nakdi kredi temin etmelerinin bu kredileri  bankalar aracılığıyla kullanmaları kaydıyla serbest olduğu, söz konusu  kredilerin mutlaka Türkiye'deki bankalar aracılığıyla yurda getirilerek  kullanılmalarının gerektiği, ancak Genelge ekinde (EK:2) yer alan ihracat  kredi ve ihracat kredisi garanti kuruluşlarının listesinde kayıtlı  kuruluşların garantisi kapsamında yurt dışından sağlanan kredilerin doğrudan  yurt dışındaki ihracatçı firmaya ödenmesi durumunda bu şartın aranmayacağı açıklamalarına  yer verildiği belirtilmiştir.

 

Buna göre,  söz konusu kredi yurtdışından sağlanarak Türkiye'ye getirilmeksizin mal  bedeli olarak doğrudan yurtdışındaki satıcıya yurt dışında fiili ithalden  önce peşin olarak ödeneceğinden bu hususun gümrük idaresine tevsikini  teminen Türkiye'de ithalat işlemine aracılık eden bankadan alınacak mal  bedelinin yurtdışından sağlanan dış kredi ile ihracatçıya ödendiğini  gösteren bir yazının gümrük idarelerine ibrazı halinde KKDF kesintisi  yapılmadan ithalat yapılmasının mümkün bulunduğu ifade edilmiştir.

 

Sermaye  hareketleri genelgesi ek 2

 

İHRACAT  KREDİ VE İHRACAT KREDİSİ GARANTİ KURULUŞLARININ LİSTESİ

 

 

ÜLKE

ÜYE KURULUŞ

A.B.D.

US EXIMBANK

Export-Import Bank Of The  United States 

FCIA

FCIA Management Company  Inc. 

AIG GLOBAL

AIG Global Trade &  Political Risk

ALMANYA

EH GERMANY

EULER Hermes  Kreditversicherungs-Aktiengesellschaft

ARJANTİN

CASC

Compania Argentina de  Seguros de Crédito a la Exportación, S.A.

AVUSTRALYA

EFIC

Export Finance &  Insurance Corporation

AVUSTURYA

OeKB

Oesterreichische  Kontrollbank Aktiengesellschaft

BELÇİKA

OND

Office National du  Ducroire

BREZİLYA

SBCE

Seguradora Brasileira de  Crédito á Exportação S/A

ÇEK CUMHURİYETİ

EGAP

Export Guarantee and  Insurance Corporation

ÇİN

SINOSURE

China Export & Credit  Insurance Corporation

DANİMARKA

EKF

Eksport Kredit Fonden

ENDONEZYA

ASEI

PT (Persero) Asuransi  Ekspor Indonesia

FİNLANDİYA

FINNVERA

Finnvera Plc.

FRANSA

COFACE

Compagnie Française  d’Assurance pour le Commerce Extérieur

GÜNEY AFRİKA

CGIC

Credit Guarantee  Insurance Corporation of Africa Limited 

ECIC SA

Export Credit Insurance  Corporation of South Africa Ltd.

HİNDİSTAN

ECGC

Export Credit Guarantee  Corporation of India Limited

HOLLANDA

ATRADIUS

Atradius Credit Insurance  NV

HONG KONG

HKEC

Hong Kong Export Credit  Insurance Corporation

İNGİLTERE

ECGD

Export Credits Guarantee  Department 

EH UK

EULER Hermes UK plc

İSPANYA

CESCE

Compania Espanola de  Seguros de Credito a la Exportacion, S.A. 

CYC

Compania Espanola de  Seguros de Crédito y Caucion S.A.

İSRAİL

IFTRIC

The Israel Foreign Trade  Risks Insurance Corporation Ltd

İSVEÇ

EKN

Exportkreditnämnden

İSVİÇRE

ERG

Geschäftsstelle für die  Exportrisikogarantie

İTALYA

SACE

Servizi Assicurativi del  Credito all’Esportazione 

EH SIAC

Euler Hermes SIAC Spa

JAMAIKA

EXIM J

National Export-Import  Bank of Jamaica Limited

JAPONYA

NEXI

Nippon Export and  Investment Insurance

KANADA

EDC

Export Development Canada

KORE

KEIC

Korea Export Insurance  Corporation

MACARİSTAN

MEHIB

Hungarian Export Credit  Insurance Ltd.

MALEZYA

MECIB

Malaysia Export Credit  Insurance Berhad

MEKSİKA

BANCOMEXT

Banco Nacional de  Comercio Exterior S.N.C.

NORVEÇ

GIEK

Garanti-Instituttet for  Eksportkreditt

POLONYA

KUKE

Export Credit Insurance  Corporation

PORTEKİZ

COSEC

Companhia de Seguro de  Créditos, S.A.

SİNGAPUR

ECICS

ECICS Ltd.

SLOVENYA

SEC

Slovene Export  Corporation Inc.

SLOVAK CUMHURİYETİ

SLOVAK EXIM

Export-Import Bank of the  Slovak Republic

SRİ LANKA

SLECIC

Sri Lanka Export Credit  Insurance Corporation

TAYLAND

THAI EXIMBANK

Export-Import Bank of  Thailand

TAYVAN

TEBC

Taipei Export-Import Bank  of China

TÜRKİYE

TURK EXIMBANK

Export Credit Bank of  Turkey

ZİMBABWE

CREDSURE

Credit Insurance Zimbabwe  Limited