Deniz ve hava ulastirmaciliginda kullanilan esyanin serbest dolasima girisinde uygulanacak gümrük islemleri GENELGE: 2014/17 -18.7.2014)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı : 31775355-10.06.01
Konu : Deniz ve hava ulaştırmacılığında kullanılan eşya                                                                                                          18/07/2014
GENELGE
(2014/17)

07/10/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Kararname eki 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 97 nci maddesi kapsamı eşyanın serbest dolaşıma girişinde uygulanacak gümrük işlemlerinin aşağıda belirtilen şekilde yapılması gerekmektedir.

A. HAVA ULAŞTIRMACILIĞINDA KULLANILAN EŞYA

1- Kararın 97 nci maddesi ile 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4, 8, 14 ve 31 inci maddeleri gereğince Bakanlığımız ile adı geçen Bakanlık tarafından gümrük muafiyetine tabi donatım ve işletme malzemesine ilişkin liste Ek-1’deki şekilde belirlenmiştir.

Bu çerçevede, hava yolu şirketleri ile hava aracı bakım kuruluşlarının söz konusu liste kapsamı eşyaya ilişkin talepleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce değerlendirilerek, uygun bulunanlara ilişkin yıllık izin yazısının ilgili gümrük müdürlüğüne yazılı olarak iletilmesini müteakip serbest dolaşıma giriş işlemleri gerçekleştirilecektir.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen iznin belirli bir süreye tabi kılınması durumunda, izin süresi içinde muafiyete konu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemine başlanması gerekmektedir.

2- Yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan havayolu şirketleri tarafından bu
faaliyetlerinde kullanılmak üzere serbest dolaşıma sokulan hava taşıtları, motorları ile bunların Ek-1’deki listede yer almayan aksam ve parçalarına muafiyet tanınır.
Anılan Kararın 97/2 nci maddesi gereğince muafiyete tabi hava taşıtları ve motorlarına ait liste Ek-2’deki şekilde belirlenmiştir. Diğer taraftan, söz konusu madde uyarınca muafen serbest dolaşıma sokulmak istenen diğer eşyanın “aksam ve parça” kapsamında olup olmadığı ilgili gümrük müdürlüklerince değerlendirilir.

Söz konusu muafiyet kapsamında, yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılmak üzere serbest dolaşıma sokulan hava taşıtlarının koltuk kapasitesinin yirmi ve üzeri olması gerekir. Yük taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılmak üzere serbest dolaşıma sokulan hava taşıtları için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

3- Anılan Kararın 97 nci maddesi kapsamında muafen gerçekleştirilecek olan ithal işlemlerine ilişkin olarak BİLGE sistemi-Kalem Ekranı-Genel Bilgiler-Muafiyetler sekmesinde;

- Ek-1’deki listede yer alan donatım ve işletme malzemesinin, Kararın 97/1-a maddesi
kapsamında ithalat yapan firmalar tarafından muafen ithal edilebilmesi için BK97A
kodunun seçilmesi,

- Ek-1’deki listede yer alan donatım ve işletme malzemesinin, Kararın 97/1-b maddesi
kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirilen hava aracı
bakım kuruluşları tarafından hava ulaşım araçları için muafen ithal edilmesi için BK97B
kodunun seçilmesi,

- Ek-2’deki listede yer alan hava taşıtları ve motorlarının, Kararın 97/2 kapsamında yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan hava yolu şirketleri tarafından bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere muafen ithal edilmesi için BK972 kodu seçilmesi,
gerekmektedir.

B. DENİZ ULAŞTIRMACILIĞINDA KULLANILAN EŞYA
Deniz ulaşım araçları için muaf olarak getirilen veya gönderilen donatım ve işletme
malzemesine ilişkin I ve II no’lu liste Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve
Bakanlığımızca müştereken Ek-3’deki şekilde belirlenmiştir.

II no.lu liste kapsamındaki milli gemilerin ihtiyaçları için yabancı  limanlardan, yabancı bayraklı gemilerin Türk limanlarından aldıkları veya kendi içlerinde getirdikleri ve geminin Türk tersanelerinde tadilatı, bakımı ve onarımı için kullanılan Türkiye'de serbest dolaşıma girmemiş gemi sac ve profillerinin belirlenen amaç dışında kullanımını önlemek üzere, Ek-4'de yer alan belgenin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı ilgili bölge müdürlüğü veya liman başkanlığınca doldurularak ilgili gümrük müdürlüğüne ibrazını müteakip gümrük işlemleri sonuçlandırılacaktır.

Ayrıca, Kararın 97 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında serbest dolaşıma sokulan hava taşıtları hariç olmak üzere, anılan madde kapsamı eşyanın muafiyet kapsamında serbest dolaşıma giriş işlemlerinde aynı Kararın 112 nci maddesi gereği, diğer mevzuattan kaynaklanan tahdidi ve takyidi hükümlerin dikkate alınmaması hususunda gereken titizliğin gösterilmesi gerekmektedir.

Konuya ilişkin 29/6/2010 tarihli ve 2010/28 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Ziya ALTUNYALDIZ
 Bakan a.
 Müsteşar