Bakanlar Kurulu Karari: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasinda Ikili Ticari ve Ekonomik Isbirliginin Gelistirilmesi ve Derinlestirilmesine Iliskin Çerçeve Anlasmasi (5 Mayis 2012 T 28283 S.RG)

small_rg(28).jpg


5 Mayıs 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28283

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2012/2983

             8 Ekim 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 12/1/2012 tarihli ve 6267 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Ticari ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Derinleştirilmesine İlişkin Çerçeve Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 21/2/2012 tarihli ve HUM/9191853 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/3/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÇİN HALK CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA İKİLİ TİCARİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİN

GELİŞTİRİLMESİ VE DERİNLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN

ÇERÇEVE ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra “Taraflar” olarak adlandırılacaktır),

Taraflar arasındaki ticari ilişkilerin teşviki ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki isteklerin ifade edildiği, 1981 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında imzalanan Ticaret Protokolünü ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında imzalanan Ekonomik, Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasını, 1990 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasını, 2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında imzalanan Enerji Sektöründe Ekonomik ve Teknik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Protokolünü, 2006 yılında Türkiye Cumhuriyeti Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Çin Ticaret Bakanlığı Arasında imzalanan Ekonomik İlişkilerin ve İkili Ticaretin Geliştirilmesi ve Teşvikine İlişkin Mutabakat Zaptını dikkate alarak;

Halihazırda devam eden finansal krizin, iki ülke ekonomisi ile ikili ticaret ve ekonomik işbirliği üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak;

Gelişmekte olan ikili ticaret ile ekonomik işbirliğinin büyük potansiyelini dikkate alarak;

Ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, işbirliği düzeyinin artırılması ve her iki ülke de güvenilir ve sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmanın geliştirilmesi niyetiyle, ikili ticarette bir denge oluşturmanın daha güçlü ve uzun vadeli ekonomik işbirliği için önemli olduğunu kabul ederek,

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

MADDE 1

İki ülkenin karşılaştırmalı üstünlükleri ve ekonomik tamamlayıcılıkları göz önünde bulundurarak; Taraflar, ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmeye, iki ülkenin iş çevrelerini karşılıklı yatırımların artırılması ve teşviki için desteklemeye, teknik değişim ve işbirliğini güçlendirmeye ve aşağıda yer alan alanlara öncelik vermeye karar vermişlerdir:

1. Demiryolları, elektrik, havaalanları, limanlar, yollar ve otoyollar, köprüler ile telekomünikasyonu içeren kamu hizmetleri ve altyapı inşaatı;

2. Tekstil Sanayi;

3. Turizm;

4. Ticaret tanıtım etkinlikleri;

5. Küçük ve orta ölçekli firmalar arasında deneyim paylaşımı ve işbirliği;

6. Maden kaynakları;

7. Enerji;

8. Metalürji, makine, ulaşım ekipmanları ile araç ve parçaları, elektronik, ekipman takımlarını ve hafif sanayiyi içeren imalat;

9. Taraflarca mutabık kalınan diğer alanlar.

MADDE 2

İkili ticari ve ekonomik işbirliğinin ve işbirliği düzeyinin artırılmasına katkı sağlayan teknik müşavirlik ve altyapı alanlarındaki işbirliğinin, iki Tarafın da çıkarına olduğunu göz önünde bulundurarak ve iki ülkenin iş çevreleri arasında sağlam bir işbirliği temeline duyulan güçlü istek ve acil ihtiyacın farkında olarak, Taraflar, bu amaç için ilgili finans ve sigorta kuruluşlarını gerekli finansman ve sigorta desteğini sağlamak için teşvik etmek hususunda mutabakat sağlamışlardır.

MADDE 3

Taraflar, Ekonomik ve Ticari Kalkınma Orta ve Uzun Vadeli Programı'nın oluşturulmasının (bundan böyle “Program” olarak adlandırılacaktır.) ikili ticari ve ekonomik işbirliğinin düzenli ve dengeli gelişimine katkıda bulunduğunu ve krizin etkisini hafiflettiğini göz önünde tutarak, uygun bir zamanda Program'a ilişkin ortak bir çalışma başlatmayı kabul ederler.

Bu kapsamda, Taraflar, Türk-Çin Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu çatısı altında Genel Müdür düzeyinde bir Çalışma Grubu kurulmasını teyit ederler. Çalışma Grubu, iki tarafın ilgili kurumlarından oluşur ve iki ülkedeki ekonomik kalkınma ile sanayi ve ticarete ilişkin güçlü yönleri, ticari ve ekonomik işbirliğinin mevcut durumunu, var olan sorunları, kalkınma potansiyellerini ve orta ve uzun vade kalkınma yön ve hedeflerini, Türk-Çin ticari ve ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve orta ve uzun vade kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi için politika önerilerini çalışmakla sorumludur.

MADDE 4

Taraflar, ticaret ve yatırım sergileri, ticaret heyetleri, fuarlar, seminerler ve diğer ticari tanıtım faaliyetleri organize etmek için her iki ülkenin sanayi ve iş çevrelerini teşvik edecek, bu amaçla karşılıklı kolaylıklar sağlayacaktır.

MADDE 5

Taraflar, ikili ticarette ortaya çıkan sorunlarda olumlu bir tutum sergilemeyi ve sorunları çözmeyi taahhüt eder. Taraflar, iki ülkenin ilgili sektörlerini değişim ve diyalog mekanizmaları oluşturmaya ve ikili ticarette var olan sorunları işbirliği yoluyla çözmeye teşvik etmeyi taahhüt eder. Ancak, bu hüküm Tarafların ilgili DTÖ Anlaşmaları kapsamındaki haklarını kullanmalarını engelleyecek şekilde yorumlanamaz.

MADDE 6

Taraflar, mesleki eğitim ve insan kaynakları gelişiminde mübadele ve işbirliğini güçlendirmeyi kabul ederler.

MADDE 7

Taraflar, ilgili kanunlarına bağlı olarak, yukarıda belirtilen ticari ve ekonomik işbirliği için vize ve oturma izni verilmesi gibi alanlarda kolaylık ve uygunluk sağlamayı taahhüt ederler.

MADDE 8

İşbu Çerçeve Anlaşma, Tarafların, diplomatik kanallardan, yürürlüğe giriş için iç hukuki gerekliliklerin tamamlandığını belirten yazılı bildirim mektubu tarihinde geçerlilik kazanır. İşbu Anlaşma on yıl süre ile yürürlükte kalacak ve Taraflardan birisi, yürürlük süresinin bitiminden en az altı ay önce Anlaşmanın feshini yazılı olarak bildirmedikçe, yürürlük süresi on yıl süresince kendiliğinden uzatılacaktır.

İşbu Çerçeve Anlaşma'nın herhangi bir tadili ya da sona ermesi, imzalanmış sözleşmelerin ve tamamlanması gereken projelerin geçerliliğini etkilemez.

İşbu Anlaşma iki kopya halinde, 8 Ekim 2010 tarihinde Ankara'da her biri İngilizce, Türkçe ve Çince dillerinde, her üçü de eşit derecede muteber olmak üzere ve Tarafların orijinal metinden bir takımı muhafaza edeceği şekilde yapılmıştır. Metnin yorumunda farklılık bulunması halinde İngilizce metin esastır.

 

 

             TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                 ÇİN HALK CUMHURİYETİ

                  HÜKÜMETİ ADINA                                            HÜKÜMETİ ADINA

 

 

             ZAFER ÇAĞLAYAN                                                      CHEN DEMING

              DEVLET BAKANI                                                      TİCARET BAKANI

 

Yabancı metin için tıklayınız