Gelir Idaresi Baskanligi 18.07.2014 / 76216 Sayili tasarruflu yazisi (Fatura beyaninda damga vergisi),

Gelir Idaresi Baskanligi 18.07.2014 / 76216 Sayili tasarruflu yazisi (Fatura beyaninda damga vergisi),


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sayı     :77888587-155.01.04(02)-
Konu   :Fatura beyanında damga vergisi,

18.07.2014 / 76216
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)


İlgi      :19.09.2013 tarihli ve 85593407-156.04.44/16825 sayılı yazınız.


İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, İki Taraflı Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin f bendinde, “Fatura Beyanı”nın, ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, ilgili ürünlerin teşhislerini mümkün kılmayı yeterli ayrıntıda tanımlayan, metni Ek IV’te yer alan, usulüne uygun olarak yapılan beyan olarak tanımlandığı; aynı maddenin k bendinde de, “Menşe ispat Belgesi”nin EUR.1 dolaşım belgesi veya fatura beyanını ifade ettiği belirtilerek, fatura muhteviyatı eşyanın ilgili anlaşma kurallarına göre menşeli olduğunun ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerinde yazılı olarak beyan edilmesiyle oluşturulan, ihracatçı tarafından düzenlenen ve imzalanan “Fatura beyanı” başlıklı kağıdın damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, yabancı memleketlerle Türkiye’deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtların vergisini, Türkiye’de bu kağıtları resmi daireler ibraz eden, üzerlerinde devir veya ciro işlemleri yapanlar veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalananların ödeyeceği; Ek 2 nci maddesinde, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “III.Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar” başlıklı bölümünün 2/a fıkrasında menşe ve mahreç şahadetnamelerinin maktu vergisine tabi olduğu hükme başlanmıştır.

Damga Vergisi Kanununun Ek 2 nci maddesinin uygulama usul ve esaslarını belirleyen 1 Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin “3.1 İhracat işlemleri” başlıklı bölümünde, ihracat olarak sayılan işlemler ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara (Gümrük idarelerine verilen beyannameler dahil) ihracatta ilişkin olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, işlem yapan kuruluşlarca re’sen damga vergisi ve harç istisnası tatbik edileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 3218 sayılı Serbest Bölgeler kanununun 6 ncı maddesinde, serbest bölgelerin gümrük bölgesi dışında sayıldığı, bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükelleflerine dair mevzuat hükümlerinin uygulanmayacağı hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.03.2011 tarih ve 2011/13 sayılı Genelgesinde, Menşe ve İspat Belgelerinin, eşyanın tercihli menşeini gösteren EUR.1 ve EUR.MED Dolaşım Sertifikalarını, Fatura Beyanlarını, Form A Belgelerini ve tercihli olmayan menşeini gösteren Menşe Şahadetnamelerini belirttiği açıklanmıştır.

Buna göre, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uygulanmasında menşe şahadetnamesi olarak değerlendirilen Fatura Beyanlarının Kanuna ekli (1) sayılı tablonun III-2/a fıkrası gereğince maktu damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Ancak, serbest bölgelerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kabul edildiği, bu meyanda bir malın ihracat mevzuatı ve gümrük mevzuatına uygun şekilde serbest bölgelere çıkarılmasının ihracat sayıldığı dikkate alındığında, Türkiye’den yurtdışına ve serbest bölgeye yapılan ihracat işlemlerinde düzenlenen fatura beyanlarının ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla damga vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.


İsmail KILINÇARSLAN
Başkan a.
Gelir İdaresi Grup Başkanı


Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc