Ihracat Genel Müdürlügü: Gözetim ve Korunma Önlemleri hk. 25 Temmuz 2014-Sayi : 31429883-105 tasaruflu yazi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


TASARRUFLU YAZI (25.07.2014/5687) Özet:Gözetim ve Korunma Önlemleri T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü 0000120005687 Sayı : 31429883-105 25 Temmuz 2014 Konu : Gözetim ve Korunma Önlemleri TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ GEN. SEK. -İSTANBUL TÜM İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİNE Bilindiği üzere, 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin "Gözetim ve Korunma Önlemlerine Tabi Eşya" başlıklı 32 nci maddesi, "(1) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithali gözetim ve korunma önlemlerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girebilmesi için, firmaların (yan sanayici veya aracı ihracatçı dahil) ithal tarihi itibariyle yürürlükte bulunan gözetim ve korunma önlemleri çerçevesinde ithal lisanslarının (kota) ve/veya gözetim belgelerinin bulunması zorunludur. (2) Aksi takdirde, bu eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün, üçüncü ülkelere ihracı ya da gümrük idaresi gözetiminde imhası gerekir. (3) Ancak, belge/izin kapsamında A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın bu ülkelerde gözetim ve korunma önlemlerine tabi olmaması halinde, bu eşya ile ilgili olarak gözetim ve korunma önlemleri çerçevesinde ithal lisansları (kota) ve/veya gözetim belgeleri aranmaz.” hükmünü amir bulunmaktadır. Yine bilindiği üzere, 29/01/2008 tarihli ve 120000800 sayılı yazımız ekinde tüm İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine gönderilen 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Usul Esaslarına İlişkin Genelge'nin 32'nci maddesinde, "DİİB kapsamında ithali gözetim ve korunma önlemlerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girebilmesi için, firmaların (yan sanayici veya aracı ihracatçı dahil) ithal tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan gözetim ve korunma önlemleri çerçevesinde ithal lisansların (kota) ve/veya gözetim belgelerinin kapatma esnasında İBGS'ye tevsik edilmesi gerekmektedir. Türkiye'nin AT Uygulaması dışında uyguladığı gözetim ve korunma önlemlerine tabi tutulan eşyaların işlem görmüş ürün olarak belge kapsamında AT üyesi ülkelere ihraç edilmesi durumunda, belge kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan eşyanın Türkiye'nin AT dışında münferiden uyguladığı gözetim ve korunma önlemlerine tabi bir eşya olup olmadığı hususu kontrol edilir. Söz konusu ithal eşyasının Türkiye'nin AT dışında münferiden uyguladığı gözetim ve korunma önlemlerine tabi bir eşya olduğunun tespit edilmesi durumunda gözetim ve korunma önlemlerine ilişkin belge aranmaz.” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, Bakanlığımız İthalat Genel Müdürlüğünden temin edilen, halihazırda ülkemizce Avrupa Topluluğu (AT) uygulaması dışında münferiden uygulanan "korunma önlemleri ve ilave gümrük vergisine tabi eşya listesi (http://www.tpsa.gov.tr/ adresinden de erişilebilmektedir) ile gözetim uygulamalarına ilişkin Tebliğ listesinin” birer örneği ilişikte yer almaktadır. Ayrıca anılan uygulamalar kapsamı eşya, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Yazılımı (BİLGE) siteminde de tanımlı bulunmaktadır. Diğer taraftan, ülkemizce ithal eşyasına uygulanan korunma ve gözetim önlemlerinin halihazırda tamamının, Türkiye'nin AT dışında münferiden uyguladığı gözetim ve korunma önlemleri (Ek-1 ve Ek-2'de yer alan listeler) olduğu göz önünde bulundurulduğunda, AT'nin münferiden uyguladığı ya da Türkiye ve AT'nin ortak uyguladığı bir gözetim ve korunma önlemi söz konusu olmadığı sürece Genel Sekreterliklerince gözetim ve korunma önlemlerine ilişkin bu aşamada bu kabil bir belge aranmayacağı anlaşılmaktadır. Bilgilerini rica ederim. Veysel PARLAK Bakan a. Genel Müdür V. EK: 1) Korunma Önlemleri ve İlave Gümrük Vergisine Tabi Eşya Listesi (2 sayfa), 2) Gözetim Uygulamalarına İlişkin Tebliğ Listesi (3 sayfa).