Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (No: 2014/24) (09.08.2014 t. 29083 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/24) (09.08.2014 t. 29083 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 9609.10 gümrük tarife pozisyonunda (GTP) yer alan “kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri” için 14/1/2003 tarihli ve 24993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003/1 sayılı Tebliğ ile 3,16 ABD Doları/(144 adet) seviyesinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Söz konusu önlemin yürürlük süresi yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde 18/12/2008 tarihli ve 27804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/35 sayılı Tebliğ ile beş yıl uzatılmıştır.

(3) ÇHC menşeli bahse konu ürüne yönelik meri önlemin yürürlük süresinin bitiminden önce, 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2013/2 sayılı Tebliğ ile mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin ilgili mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(4) Bu çerçevede şikâyetçi yerli üreticiler Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile Fatih Kalem San. ve Tic. A.Ş. tarafından ÇHC menşeli ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya tekrarına yol açacağı iddiası ile yapılan başvuru üzerine 17/12/2013 tarihli ve 28854 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2013/27 sayılı Tebliğ ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ile 2/5/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi ve bulguları içermektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi firmaların yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara ve ayrıca anılan ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliğine ilgili soru formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma açılış Tebliğine ulaşmalarını sağlamak için soruşturma açılışına ilişkin bildirim yapılmıştır.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış olup tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(3) Yerli üretim dalı soruşturma süresince Bakanlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(4) Kendilerine soru formu gönderilen 20 ithalatçı firmanın ikisinden cevap alınmıştır.

(5) ÇHC’de yerleşik 24 firmaya soru formu gönderilmiş ancak bu firmalardan cevap alınmamıştır. Öte yandan tacir sıfatıyla soruşturma döneminde Türkiye’ye ihracat yapan İspanyol Jovi S.A firması süre uzatım talebinde bulunmuş, bu talebine olumlu karşılık verilmiştir. Söz konusu firma Türkiye’ye, üçüncü ülkelere ve kendi iç pazarına yapmış olduğu ürün satışlarını gösteren verileri dilekçesi ekinde Genel Müdürlüğe iletmiştir.

(6) Ayrıca ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

(7) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde cevap verilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üreticilerden Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Fatih Kalem San. ve Tic. A.Ş.’nin İstanbul’da bulunan üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2010-30/9/2013 tarihleri arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak belirlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, 9609.10 GTP altında yer alan 9609.10.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında yer alan “kurşunları grafitten olanlar” ile 9609.10.90.00.00 GTİP’li “diğerleri” altında yer alan kurşun boyama kalemleridir.

(2) Soruşturma konusu kalemler genellikle ağaç veya plastik cidarlı olup, içerisine yerleştirilmiş grafit veya renkli minesi ile yazma, çizme ve boyama işlevi görmektedir. Dış yüzeyleri boyalı veya boyasız halde bulunabilmektedir. Grafit mineliler kurşun kalem olarak, renkli mineliler boya kalemi olarak adlandırılmaktadır. Kurşun kalemler aynı zamanda silgi ile teçhiz edilmiş olabilmektedir. Normal olarak, söz konusu kalemler 175 mm boyunda (yarım boy kalemler 100 mm, silgili kalemler 190 mm), 7-7,5 mm çapında, daire, altıgen veya üçgen gibi değişik kesitlere sahiptir. Söz konusu kalemler genel kullanım alanına sahip olup yaygın şekilde okullar ve ofislerde kullanılmaktadır.

(3) Yerli üretim dalı tarafından imal edilen kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri ile soruşturma konusu ülke menşeli kalemlerin benzer ürün olduğu tespiti mevcut önleme esas soruşturmada yapılmıştır. Soruşturma sürecinde de gerek yerli üretim dalı tarafından üretilen gerekse soruşturma konusu ülkeden ithal edilen önleme konu kurşun kalemler ve kurşun boya kalemlerinin işlevsel ve fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer ürün olma durumunu ortadan kaldıracak yönde bir tespitte bulunulmamıştır.

(4) Bu nedenle, ÇHC menşeli soruşturma konusu ürünler ile yerli üretim dalı tarafından imal edilen kurşun kalemler ve kurşun boya kalemlerinin benzer ürünler olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingin Devamı ve Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali
Genel açıklamalar

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu süre içinde dampingin devam edip etmediği incelenmiştir.

(2) Soruşturma sırasında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjı gösterge olarak dikkate alınmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali
Genel açıklamalar

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde, yerli üretim dalındaki (YÜD) zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, 2010-2013/9 aylık (Ocak-Eylül) dönemi dikkate alınmıştır.

Ürünün genel ithalatı

MADDE 10 – (1) Soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ve önlem konusu ülkeden yapılan ithalatının incelenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır. Tablolarda 2010-2013 (Ocak-Eylül) dönemine ilişkin veriler, ithalatın gelişiminin analizinde kullanılmıştır. Buna göre, 2010 yılında 1.032.237 kg olan soruşturma konusu ürün genel ithalatı, 2011 yılında 1.158.126 kg, 2012 yılında 866.542 kg ve 2013 (Ocak-Eylül) döneminde ise 1.168.626 kg seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Bahse konu ürünün genel ithalatının değer bazında 2010 yılında 7.762.917 ABD Doları, 2011 yılında 10.131.223 ABD Doları, 2012 yılında 7.551.330 ABD Doları ve 2013 (Ocak-Eylül) döneminde de 10.031.417 ABD Doları düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.

(3) Genel ithalatın birim fiyatları ise 2010 yılında 7,52 ABD Doları/kg, 2011 yılında 8,75 ABD Doları/kg, 2012 yılında 8,71 ABD Doları/kg ve 2013 (Ocak-Eylül) döneminde de 8,58 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.

Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatı ve birim fiyatı

MADDE 11 – (1) 2010-2013 (Ocak-Eylül) döneminde ÇHC’den önlem konusu ürün ithalatı miktar bazında 2010 yılında 147.109 kg, 2011 yılında 133.325 kg, 2012 yılında 108.026 kg ve 2013 (Ocak-Eylül) döneminde de 90.772 kg olmuştur. Gerçekleşen ithalatın değeri ise 2010 yılında 1.250.240 ABD doları, 2011 yılında 1.368.635 ABD doları, 2012 yılında 905.470 ABD doları ve 2013 (Ocak-Eylül) döneminde de 1.040.200 ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatı ise 2010 yılında 8,50 ABD doları/kg, 2011 yılında 10,27 ABD doları/kg, 2012 yılında 8,38 ABD doları/kg ve 2013 (Ocak-Eylül) döneminde de 11,46 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.

(3) ÇHC kaynaklı ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 2010 yılında % 14,25, 2011 yılında % 11,51, 2012 yılında % 12,47 ve 2013 (Ocak-Eylül) döneminde de %7,77 seviyesindedir.

Önlem konusu ithalatın pazar payı

MADDE 12 – (1) Soruşturma konusu ürünün yurt içi tüketimi, yerli üretim dalının yurt içi satışları ile soruşturma konusu ürünün genel ithalatının toplanması suretiyle hesaplanmıştır.

(2) Bu veriler çerçevesinde Türkiye benzer mal tüketimi endeks değeri 2010 yılı için 100 olarak alındığında 2011 yılında 106, 2012 yılında 92, 2013 (Ocak-Eylül) döneminde 115 ve yıllıklandırılmış 2013 endeks değeri ise 153’e yükselmiştir. YÜD’ün pazar payı ise 2010 yılında % 55,25, 2011 yılında %52,57, 2012 yılında % 58,96 ve 2013 (Ocak-Eylül) döneminde ise % 55,89 olarak gerçekleşmiştir.

(3) ÇHC’nin benzer mal tüketim pazar payı 2010 yılında 100 iken 2011 yılında 86, 2012 yılında 80 ve 2013 (Ocak-Eylül) döneminde 54 iken yıllıklandırılmış 2013 yılı pazar payı ise 72 olarak gerçekleşmiştir.

Önlem konusu ithalatın yerli üretim dalının iç piyasa fiyatları üzerindeki etkisi

MADDE 13 – (1) ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın yerli üretim dalının fiyatları üzerinde yarattığı etkiler fiyat kırılması ve fiyat baskısı hesapları yapılarak incelenmiştir.

(2) Fiyat kırılması hesabında, önlem konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline % 2,7 gümrük vergisi ile % 5 oranında gümrükleme masrafı eklenerek soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda ÇHC menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat yerli üretim dalının yıllık ortalama yurt içi satış fiyatları ile mukayese edilerek soruşturma konusu ülkenin ihraç fiyatının yerli üretim dalı ağırlıklı iç satış birim fiyatlarını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir. Buna göre, ÇHC menşeli soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatlarını 2010 yılında nispi olarak % 190, 2011 yılında % 132, 2012 yılında % 220 ve 2013 (Ocak-Eylül) döneminde de % 90; mutlak olarak 2010 yılında 16,16 ABD Doları/kg, 2011 yılında 13,55 ABD Doları/kg, 2012 yılında 18,40 ABD Doları/kg ve 2013 yılının dokuz aylık döneminde de 10,37 ABD Doları/kg oranında kırdığı tespit edilmiştir.

(3) Fiyat baskısı, dampingli ithalat fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir. Buna göre, incelenen dönemde ÇHC menşeli soruşturma konusu ürünün yerli üreticinin birim fiyatları üzerinde yarattığı baskı düzeyi 2010 yılında % 104 iken 2011 yılında % 45, 2012 yılında % 86 ve 2013 (Ocak-Eylül) döneminde de % -3 olarak gerçekleşmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 14 – (1) Yerli üretim dalı ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde şikâyetçi yerli üreticilerin verileri kullanılmıştır. Eğilimlerin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler esas alınmış ve veriler 2010 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.

(2) Başvurunun yapıldığı tarih itibariyle yerli üretim dalının verileri 2013 yılının ilk dokuz ayını kapsadığından, sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesini temin etmek için bu yıla ilişkin veriler yıllıklandırılarak tam yıla tamamlanmıştır. Buna göre;

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

1) YÜD’ün ilgili üründe 2010 yılında 100 olan üretim miktar endeksi 2011 yılında 115, 2012’de 102, 2013 (Ocak-Eylül) döneminde 98 ve yıllıklandırılmış 131 düzeyindedir.

2) Bu dönemde yerli üreticilerin kapasite kullanım oranları 2010 yılı 100 alındığında 2011 yılında 108, 2012 yılında 95 iken 2013 yılında 123’e yükselmiştir.

b) Yurt içi satışlar ve ihracat

1) YÜD’ün ilgili üründe 2010 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, 2011 yılında 101, 2012 yılında 98 seviyesinde iken 2013 (Ocak-Eylül) döneminde 116 ve yıllıklandırılmış 155 düzeyindedir.

2) Aynı dönemde yurt içi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde 2010 yılında 100 olan endeksin 2011 yılında 98, 2012 yılında 108 seviyesinde iken 2013 (Ocak-Eylül) döneminde 114 ve yıllıklandırılmış 153 düzeyindedir.

3) Yurt içi satışların birim fiyat endeksi ise 2010 yılı 100 alındığında 2011 yılında 97, 2012 yılında 110, 2013 (Ocak-Eylül) döneminde 99’dur.

4) Dönem itibariyle YÜD’ün yurt dışı satışları ise miktar bazında 2010 yılı 100 alındığında 2011 yılında 94, 2012 yılında 86 iken 2013 (Ocak-Eylül) döneminde 70 ve yıllıklandırılmış 93 düzeyindedir.

5) İhracatın değer bazında gelişimi ise 2010 yılı 100 alındığında, 2011 yılında 107 ve 2012 yılında 113 iken 2013 (Ocak-Eylül) döneminde 95 ve yıllıklandırılmış 127 düzeyindedir.

6) Yurtdışı satışların birim fiyat endeksi ise 2010 yılı 100 alındığında 2011 yılında 114, 2012 yılında 131, 2013 (Ocak-Eylül) döneminde 137’dir.

c) Stoklar

1) YÜD’ün ilgili üründeki stok verileri incelendiğinde endeks değerinin miktar bazında 2010 yılı 100 alındığında 2011 yılında 126, 2012 yılında 163, 2013 (Ocak-Eylül) döneminde 157 ve yıllıklandırılmış olarak 210 seviyesinde seyrettiği görülmektedir.

2) Bu dönemde stok çevrim hızları ise 2010 yılı 100 alındığında 2011 yılında 71, 2012 yılında 50, 2013 (Ocak-Eylül) döneminde 56 ve yıllıklandırılmış 75’tir.

ç) İstihdam

1) YÜD’ün ilgili üründeki çalışan toplam işçi sayısı endeksi 2010 yılı 100 alındığında 2011 yılında 111, 2012 yılında 136 ve 2013 (Ocak-Eylül) döneminde 136 seviyesindedir.

d) Ücretler

1) YÜD’ün ilgili ürün üretiminde çalışan işçilerinin aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi 2010 yılı 100 alındığında 2011 yılında 92, 2012 yılında 99, 2013 (Ocak-Eylül) döneminde 89’dur.

e) Verimlilik

1) YÜD’ün ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2010 yılı 100 alındığında, 2011 yılında 164, 2012 yılında 159, 2013 (Ocak-Eylül) döneminde 92’dir.

f) Maliyetler ve kârlılık

1) YÜD’ün ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2010 yılı 100 alındığında 2011 yılında 98, 2012 yılında 120 ve 2013 (Ocak-Eylül) döneminde ise 100 olarak gerçekleşmiştir.

2) YÜD’ün ilgili üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2010 yılı 100 alındığında 2011 yılında 96, 2012 yılında 95, 2013 (Ocak-Eylül) döneminde ise 93 düzeyindedir.

g) Nakit akışı

1) YÜD’ün ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2010 baz yılını izleyen 2011 yılında 102, 2012 yılında 94 iken 2013 (Ocak-Eylül) döneminde ise 123 olarak gerçekleşmiştir.

ğ) Büyüme

1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü 2010 yılı 100 alındığında reel olarak 2011 yılında 111 iken, takip eden 2012 yılında 137 olarak gerçekleşmiştir. 2013 (Ocak-Eylül) döneminde ise 288 düzeyindedir.

h) Sermaye ve yatırımları artırma yeteneği

1) YÜD’ün sermaye artırma yeteneğini görebilmek amacıyla yerli üretim dalının bütün faaliyetlerinde kullanılan öz sermayesinin gelişimi incelenmiştir. Buna göre, 2010 yılı 100 alındığında 2011 yılında 110 olan öz sermaye endeksi, 2012 yılında 122’ye yükselmiştir. 2013 (Ocak-Eylül) endeks değeri 182 seviyesindedir.

ı) Yatırımların seyri

1) YÜD’ün yapmış olduğu tevsi yatırımları 2010 yılı 100 iken 2011 yılında 49’a, 2012 yılında 39’a gerilemiştir. 2013 (Ocak-Eylül) endeks değeri 82’dir.

2) İncelenen dönemde şikâyetçi yerli üreticilerden sadece Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin yenileme yatırımı yapmış olduğu görülmektedir. Buna göre 2010 yılında 100 olan endeks 2011’de 135, 2012’de 301 ve 2013 yılının ilk dokuz aylık döneminde de 204 olarak gerçekleşmiştir.

ALTINCI BÖLÜM

Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Oluşma İhtimali
Genel açıklamalar

MADDE 15 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, bu bölümde önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir.

Soruşturmaya konu ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 16 – (1) ÇHC’nin soruşturma konusu üründeki üretim kapasitesi ve ihracat kabiliyeti Uluslararası Ticaret Merkezi (UTM-International Trade Center) verilerine dayanılarak dörtlü GTP temelinde incelenmiştir. Buna göre;

a) 2012 yılı itibariyle soruşturma konusu üründe %58’lik pazar payı ile dünyanın en büyük ihracatçısı olan ÇHC’nin ihracatı miktar bazında 2010 yılında 133.647.000 kg iken 2011 yılında 127.558.000 kg ve 2012 yılında da 125.081.000 kg olarak gerçekleşmiştir.

b) Söz konusu ihracatın değer bazında ise 2010 yılında 399.188.000 ABD Doları, 2011 yılında 464.839.000 ABD Doları ve 2012 yılında da 472.212.000 ABD Doları olarak gerçekleştiği görülmektedir.

c) Gerçekleşen bu ihracatın birim fiyatları ise 2010 yılında 2,99 ABD Doları/kg (dünya ortalaması 8,43 ABD Doları/kg), 2011 yılında 3,64 ABD Doları/kg (dünya ortalaması 8,27 ABD Doları/kg) ve 2012 yılında da 3,78 ABD Doları/kg (dünya ortalaması 8,88 ABD Doları/kg) düzeyindedir. ÇHC’nin şikâyet konusu üründeki ihraç birim fiyatları dünya ortalamasının önemli ölçüde altında seyretmektedir.

(2) Yine Japon Yazı Gereçleri Üreticileri Birliği (JWIMA-Japan Writing Instruments Manufacturers Association)’nin Aralık 2012 Raporunda belirtildiği üzere ÇHC’nin şikayet konusu ürün ihracatı (yalnızca kurşun kalem ve kurşun boyama kalemleri);

a) Miktar bazında 2009 yılında 56.123.000 kg iken 2010 yılında 71.013.000 kg ve 2011 yılında da 68.861.000 kg düzeyindedir.

b) Yine aynı dönemde gerçekleşen ihracatın değer bazındaki gelişimi ise, 2009 yılında 217.364.000 ABD Doları iken 2010 yılında 289.402.000 ABD Doları ve 2011 yılında da 342.017.000 ABD Doları seviyesine yükselmiştir.

c) Bu dönemde birim fiyatlar ise 2009 yılında 3,87 ABD Doları/kg, 2010 yılında 4,08 ABD Doları/kg ve 2011 yılında da 4,97 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.

Soruşturmaya konu ülkenin belirli ülke pazarlarındaki durumu

MADDE 17 – (1) AB Pazara Giriş Veri Tabanından (EU Market Access Database) yararlanılarak, ÇHC’nin AB-27’ye soruşturma konusu ürün ihracatına ilişkin veriler incelenmiştir. Buna göre;

a) ÇHC’nin AB-27’ye soruşturma konusu toplam ürün ihracatı miktar bazında 2010 yılında 21.085.200 kg, 2011 yılında 18.352.400 kg ve 2012 yılında da 16.494.800; değer bazında ise 2010 yılında 79.587.560 Avro, 2011 yılında 78.145.940 Avro ve 2012 yılında 82.656.030 Avro düzeyinde gerçekleşmiştir. Yapılan bu ihracatın birim fiyatı ise 2010 yılında 3,77 Avro/kg, 2011 yılında 4,26 Avro/kg ve 2012 yılında 5,01 Avro/kg olmuştur.

(2) JWIMA’ nın Aralık 2012 Raporuna göre ÇHC’nin bölgesel temelde soruşturmaya konu ürün ihracatı;

a) Asya bölgesi için değer bazında 2009 yılında 72.158.000 ABD Doları, 2010 yılında 95.276.000 ABD Doları ve 2011 yılında da 113.056.000 ABD Doları olarak gerçekleşirken birim fiyatlar yıllar itibariyle 3,78-4,09 ve 5,08 ABD Doları/kg düzeyinde seyretmiştir.

b) Orta ve Güney Amerika’ya yapılan ihracatın değer bazında karşılığı ise 2009 yılında 21.937.000 ABD Doları, 2010 yılında 30.377.000 ABD Doları ve 2011 yılında da 43.773.000 ABD Doları iken birim fiyatlar da 3,59-3,85 ve 4,23 ABD Doları/kg seviyesinde gerçekleşmiştir.

c) Aynı dönemde Kuzey Amerika’ya yapılan ihracatın değeri 2009 yılında 42.212.000 ABD Doları, 2010 yılında 59.418.000 ABD Doları ve 2011 yılında da 68.466.00 ABD Doları iken gerçekleşen ihracatın birim fiyatları ise 4,11 ABD Doları/kg, 2010 yılında 4,38 ABD Doları/kg ve 2011 ise 5,14 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye pazarının önemi

MADDE 18 – (1) Türkiye, genç nüfusu, kreş-anaokulu sayısındaki artış ve 4+4+4 eğitim sisteminin de etkisiyle soruşturma konusu üründe önemli bir pazar olma özelliğini muhafaza ederken tüketicinin tercihleri de kaliteli, uluslararası standartlarda ve uygun fiyatlı ürünlere yönelmektedir. TÜİK verilerine göre 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilk ve ortaöğretim toplam öğrenci sayısı 13.886.868 iken her yıl doğan bebek sayısı ise 1.279.864 (2012 verilerine göre)’tür. Bu çerçevede Türkiye pazarının soruşturma konusu üründe daha uzun yıllar önemini koruyacağı açıktır.

Talebi etkileyen unsurlar

MADDE 19 – (1) Grafitin yazı gereci olarak kullanılması ve basit haliyle grafitli kurşun kalemin ortaya çıkışı 16 ncı yüzyılın sonlarına kadar uzanmakla birlikte o günden bu yana her ne kadar teknolojide yaşanan gelişmeler kalem üretiminde de verimliliği, kaliteyi ve çeşitliliği arttırsa da kurşun kalem ve kurşun boyama kalemi üretim sürecinde anlamlı bir değişiklik olmamıştır.

(2) Günümüzde, küresel anlamda kurşun kalem ve kurşun boyama kalemleri üretiminde kalite, basitçe, kullanılan hammaddenin kalitesi ve üretim süreci ile doğru orantılıdır. Bu bağlamda, soruşturma konusu ürünün yerli üreticileri olan Adel Kalemcilik ile Fatih Kalem gerek hammadde temininde gerekse üretim sürecinde uluslararası standartları yakından takip ve tatbik ederken iç pazarda tüketiciye piyasa fiyatlarında ürün arz etmektedir.

(3) Öte yandan, ÇHC’li firmalarca üretilen soruşturma konusu ürünler ise yerli üreticilerce üretilen ürünlere kıyasla düşük kaliteli olmakla birlikte görsel çekiciliği yüksek ve fakat düşük fiyatla pazara sunulduğundan tüketicinin algısını etkilemekte ve satın alma davranışını değiştirmektedir. Tüketicinin ÇHC’li düşük kaliteli ürünlere yönelik talebini etkileyen temel unsur özetle, uygulanan fiyat politikasıdır.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları

MADDE 20 – (1) Mevcut önleme esas teşkil eden soruşturma esnasında tespit edilen damping marjı, ÇHC’li firmaların önlemin yürürlükten kalkması halindeki muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir gösterge niteliği taşıdığından dikkate alınmıştır. Buna göre, esas soruşturma sırasında ÇHC’de yerleşik üretici-ihracatçı firmalar için tespit edilen damping marjı CIF bedelin % 180’i oranındadır.

Üçüncü ülkelerden ithalat

MADDE 21 – (1) 2010–2013 (Ocak-Eylül) dönemde üçüncü ülkelerden yapılan ithalat incelendiğinde, 2010 yılında 885.128 kg olan ithalat 2011 yılında 1.024.801 kg, 2012 yılında 758.516 kg ve 2013 (Ocak-Eylül) dönemde 1.077.854 kg olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalatın birim fiyatları ise 2010 yılında 7,36 ABD Doları/kg iken 2011 yılında 8,55 ABD Doları/kg, 2012 yılında 8,76 ABD Doları/kg ve 2013 (Ocak-Eylül) dönemde ise 8,34 ABD Doları/kg seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı ise 2010 yılında %38,37 iken 2011 yılında %41,97, 2012 yılında %35,93 ve 2013 (Ocak-Eylül) dönemde ise %55,89 olarak gerçekleşmiştir.

Değerlendirme

MADDE 22 – (1) Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesi halinde dampingin ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı konusu incelenmiş olup önlemin ortadan kalkması durumunda;

a) Fiyat kırılması ve fiyat baskısının artarak devam edeceği,

b) Soruşturma konusu ülkenin Türkiye’ye yönlendirebilecek ciddi kapasitesinin ve ihracat kabiliyetinin varlığı,

c) Önlem konusu ülkedeki üretici-ihracatçıların Türkiye pazarını yakından tanımaları ve dağıtım kanallarına kolay ve hızlı biçimde nüfuz edebilecek durumda olmaları,

gerekçeleriyle mevcut önlemin ortadan kalkması durumunda dampingli ithalatın ve zararın yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sonuç

Karar

MADDE 23 – (1) Soruşturma sonucunda, meri önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTİPMadde İsmiMenşe ÜlkeDampinge Karşı Önlem
9609.10Kurşun Kalemler ve Kurşun Boyama KalemleriÇin Halk Cumhuriyeti3,16 ABD Doları (144 Adet)

Uygulama

MADDE 24 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.