Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Islemleri) (Seri No: 114) (09.08.2014 t. 29083 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 114) (09.08.2014 t. 29083 s. R.G.)

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, ozon tabakasını incelten maddelerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ozon tabakasını incelten maddeler ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 – (1) 31/12/2013 tarihli ve 28868 sayılı 2 nci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/14)’nin Ek-3 listesinde GTİP ve tanımı yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra NoYetkili Gümrük Müdürlüğü
1Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
2Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
3Dilovası Gümrük Müdürlüğü
4Derince Gümrük Müdürlüğü
5İzmir Gümrük Müdürlüğü
6Mersin Gümrük Müdürlüğü

Özel ve zorunlu durumlar

MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.