Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü - Acil Durum Plani - Genelge: 2012-6

small_gum-logo(20).jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : B.21.0.RKG.0.00.06.00-010.06.02               

Konu :Acil Durum Planı

 

GENELGE

(2012/6)

 

04/11//2011 tarihli ve 28105 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Gümrük İşlemleri Acil Durum Tebliği (Seri No:1) ile Bakanlığımız bilgisayar işlemlerinde ortaya çıkabilecek yerel, bölgesel veya merkezi arıza hallerinde gümrük işlemlerinin aksatılmaksızın yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Buna göre;

1- Yerel veya bölgesel düzeyde, önceden öngörülse bile gerçekleşme yeri ve zamanı belli olmayan, gerçekleşmesi halinde kayıplara ve iş kesintisine yol açarak, acil durumlarla ilgili plan ve prosedürlerin uygulamaya konulmasını gerektiren; planlı veya plansız, iletişim ve telekomünikasyon imkânları ile bilgi işleme kapasitesinin yitirilmesi, altyapı erişim olanağının ortadan kalkması, gümrük işlemlerinin aksaması veya kesintiye uğraması gibi hallerde Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce konu hakkında Genel Acil Durum Yöneticisine iletilmek üzere en seri şekilde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bilgi verilir. Acil duruma ilişkin bilgilendirmeler EK-1 de yer alan Acil Durum Bildirim Formu doldurularak yazılı şekle dönüştürülür.

2- Acil durum mesai saatleri dışında ortaya çıktığı takdirde gerekli bilgilendirme Bakanlığın  çağrı merkezi (444 8 482) aracılığıyla gerçekleştirilir.

3- Acil durumun merkezi olarak ortaya çıkması veya bölge müdürlükleri tarafından bildirilmesi halinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca en seri şekilde Genel Acil Durum Yöneticisine bilgi verilir. Acil durumun 30 dakika süre ile devam etmesi halinde yolcu işlemlerinde, 2 saat süre ile devam etmesi halinde ise diğer işlemlerde Tebliğin 4, 5 veya 6 ncı maddelerinde öngörülen duruma göre yerel, bölgesel veya genel acil durum ilan edilir. Genel Acil Durum Yöneticisinin izni dahilinde bu süreler kısaltılabilir veya uzatılabilir.

 

4- Acil durum ilan edilmesiyle birlikte kağıt ortamında başlatılan işlemler, acil durum sona erse bile kağıt ortamında sonlandırılır.

5-  Yerel, bölgesel ya da genel acil durum ilan edilen hallerde,

a) Ortak transit rejimi ile ilgili olarak 24 Ağustos 2011 tarihli 28035 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ortak Transit Yönetmeliğinin 40 No.lu Ekinde yer alan,

b) TIR işlemleriyle ilgili olarak 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 5. mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)’nde bilgisayar sistemi bulunmayan gümrük idareleri için öngörülen,

 hükümlere göre işlem yapılır.

6- Acil durum halinde gümrük idareleri tarafından Gümrük Yönetmeliği eki belge ve defterlerin veya bunların temin edilemediği durumlarda sistemde yer alan belge ve defterlerin örnekleri kullanılır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre tescile tabi tutulan belgeler kağıt ortamında kullanıldığı takdirde bunlara yıl başından başlamak üzere tescil numarası verilir. Bu kayıtlar acil durumun sona ermesini müteakip elektronik ortama aktarılırlar ve elektronik ortamda verilen tescil numarası ile kapatılırlar. 

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

                                                                                                               Ziya ALTUNYALDIZ

                                                                                                                            Bakan a.

                                                                                                                           Müsteşar

 

 

 

DAĞITIM:

Merkez ve Taşra Teşkilatı

GENELGE EKİ – EXCEL>>>