4458 Sayili Gümrük Kanununun Bazi Maddelerinin Uygulanmasi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar - 2014/6706 (18.08.2014 t. 29092 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2014/6706 (18.08.2014 t. 29092 s. R.G.)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2014/6706 (18.08.2014 t. 29092 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2014/6706

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 17/7/2014 tarihli ve 1057895 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyaya nihai kullanım düzenlemelerine göre uygulanan gümrük vergisinin, diğer hallerde uygulanabilecek vergiden daha düşük olmaması durumunda, söz konusu eşyaya 89.08 tarife pozisyonunda yer alan 'sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar' hariç bu Kısım hükümleri uygulanmaz."

MADDE 2- Aynı Kararın 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Diğer yükümlülükler yerine getirilmek kaydıyla, gemilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında oldukları sürede değiştirilen aksam ve parçalarının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma girişine izin verilir."

MADDE 3- Aynı Kararın 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Diğer yükümlülükler yerine getirilmek kaydıyla, hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesi dışında oldukları sürede değiştirilen aksam ve parçalarının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma girişine izin verilir."

MADDE 4- Aynı Kararın 107 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) a) 104 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen araçların serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren on yıl geçmedikçe engelli olmayan kişilere gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı, hibesi veya devri yapılamaz. On yıl sonrasında, söz konusu araçların devrinde gümrük vergileri aranmaz.

b) Engelli kişinin vefatı halinde;

1) Aracın varise intikalinde 107 nci maddenin birinci fıkrası uygulanmaz ve gümrük vergileri aranmaz.

2) Aracın varise intikali sonrasındaki satış ve devirlerde 107 nci maddenin birinci fıkrası uygulanmaz.

3) Aracın, serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren beş yıl geçmeden varis tarafından engelli olmayan kişilere satılması veya devredilmesi durumunda gümrük vergileri tahsil edilir."

MADDE 5- Aynı Kararın 131 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 131- (1) Dökme gelen eşyanın taşınması sırasında ortaya çıkan;

a) Ek-13'teki listede yer alan eşyada aynı ekte yer alan oranları aşmayan,

b) Ek-13'teki listede yer almayan eşyada %3'ü aşmayan,

c) Boru hatları ile taşınarak ithal edilenler haricindeki doğal gaz ürünlerinde %4'ü aşmayan,

farklılıklar için özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı yapılmaz."

MADDE 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
TarihiSayısı
7/10/200927369
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
 TarihiSayısı
1-13/7/201027640
2-8/4/201127899
3-20/8/201128031
4-11/1/201228170
5-8/3/201228227
6-8/11/201328815