Ithalat Rejimi Kararina Ek Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar - 2014/6722 (26.08.2014 t. 29100 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/bakanlar-kurulu.jpg


İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2014/6722 (26.08.2014 t. 29100 s. R.G.)
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2014/6722 (26.08.2014 t. 29100 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2014/6722

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 12/8/2014 tarihli ve 53270 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/8/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 21/7/2014 tarihli ve 2014/6692 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Ekli tabloda ilave gümrük vergisi (İGV) sütununda gösterilen nispi verginin, "Min. İGV" sütununda gösterilen minimum miktardan düşük hesaplanması durumunda minimum miktarlar tahsil edilir."

MADDE 2- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2/8/2014 tarihi ve bu tarihten önce yüklemesi yapılmış olan eşyanın en geç 15/9/2014 tarihine kadar (15/9/2014 dâhil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(2) Bu Karar kapsamında; 2/8/2014 tarihi ve bu tarihten önce yüklemesi yapılmış ve bu maddenin yayımı tarihine kadar ithal işlemi tamamlanmış bulunan eşyadan tahsil edilmiş olan ilave gümrük vergileri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri çerçevesinde ilgililerin talebi halinde, kendilerine geri verilir."

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete'nin
TarihiSayısı
2/8/201429076