Ithalatta Kota ve Tarife Kontenjani Idaresine Iliskin Teblig (No: 2014/5) (27.08.2014 t. 29101 s. R.G.) - Tereftalik Asit

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Tereftalik Asit İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/5) (27.08.2014 t. 29101 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 2917.36.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 15/7/2014 tarihli ve 2014/6644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tereftalik Asit İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 2 – (1) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için ilgililerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içinde Ek-1’de yer alan başvuru formu ve Ek-2’de talep edilen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığına (Bakanlık) başvurması gerekmektedir. On iş günü içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvurunun değerlendirilmesinde Bakanlık Genel Evrak giriş tarihi dikkate alınır. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda ve/veya eksik yapılan başvurularda söz konusu tutarsızlığın ve/veya eksikliğin başvuru süresi içerisinde giderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmaz. Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir.

Tarife kontenjanının dağıtılması

MADDE 3 – (1) Tarife kontenjanı, söz konusu ürünü üretimlerinde girdi olarak kullanan firmalara dağıtılır. Sözkonusu dağıtım, ilgililerin 2012, 2013 yılları ve 2014 yılı ilk altı ayına ait ithalatları, üretim kapasiteleri, üretimleri, tereftalik asit (PTA) tüketim kapasiteleri, PTA fiili sarfiyatları, istihdam ve ödenen/tahakkuk eden vergileri dikkate alınmak suretiyle yapılabilecektir.

İthal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgiler

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir kopyası gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır. İthal lisansının, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur. Düzenlenecek ithal lisansları 13/8/2015 (13/8/2015 dahil) tarihine kadar geçerlidir.

(3) İthal lisansı devredilemez.

Diğer mevzuat hükümleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek eşyanın ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 14/8/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.


Ek-1

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU
 
Tarih: ..../.../....
T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA
Dilekçe ve Taahhütname

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2014/5 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesini talep etmekteyiz. İthal lisansı almak için yaptığımız bu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, ithal lisansını devretmeyeceğimizi, ithal lisansı kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgeleri (ithal lisansının aslı, ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ile gümrük beyannamesi ve eşyanın tercihli menşeini gösterir belgenin fotokopisi) en geç ithal lisansının geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğü'ne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.
 

 İmza-Kaşe
 Adı-Soyadı


 

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Unvanı:
Adresi:
Tel:Faks:E-posta:
Vergi dairesi:Vergi numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil numarası:
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Unvanı:
Adresi:
Tel:Faks:E-posta:
Vergi dairesi/Numarası:T.C. kimlik numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil numarası:
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
GTİP (12 hane):
Tanımı:
Talep edilen kontenjan miktarı (Ton):
GEÇMİŞ DÖNEM İTHALAT BİLGİLERİ
201220132014 (1-6)
Miktar (Ton)Değer (Dolar)Miktar (Ton)Değer (Dolar)Miktar (Ton)Değer (Dolar)

Ek-2

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekâletname.

2- Firma unvanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi'nin aslı veya noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları veya ticaret sicili memurlukları tarafından onaylı örneği veya firma/esnaf-sanatkârın unvanının yer aldığı Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi'nin aslı veya noter veya esnaf ve sanatkârlar odaları veya esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüğü tarafından onaylı örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin/esnaf ve sanatkârlar sicil gazetesinin her birinin ibrazı gerekmektedir.).

3- Tarife kontenjanı konusu PTA kullanılarak üretilen eşyayla ilgili kapasite rakamları ile PTA tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkârlar odası tarafından tasdik edilmiş sureti (Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru en fazla üç ay içerisinde tasdik edilmiş olması gerekmektedir. Kapasite raporunun aslı veya noter onaylı sureti kabul edilmeyecektir.).

4- Bir örneği Ek-3'te yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler ve yeminli mali müşavir tarafından imzalanmış olan Faaliyet Formu (Ekine formu tasdik eden Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odası'ndan alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli olan Faaliyet Belgesi'nin eklenmiş olması gerekmektedir.).

5- Firmanın bağlı olduğu Sanayi Odasından alınacak PTA fiili sarfiyatını gösteren yazı.


Ek-3

Faaliyet Formu Örneği
 Tarih: ..../..../........

Aşağıda unvanı ve sicil numaraları belirtilen firmanın başvurusu üzerine, firmanın muhasebe kayıtlarının ve ilgili diğer belgelerin tetkiki sonucunda firmanın faaliyetlerine ilişkin aşağıda yer alan bilgilere ulaşılmış olup, söz konusu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Yetkilisi/Yetkilileri YMM Adı Soyadı
Adı Soyadı,Unvan Mühür
İmza ve Kaşe(1)İmza ve Kaşe

 

1- Tarife Kontenjanı Tahsis Talebinde Bulunan Firmaya İlişkin Bilgiler
Firma Unvanı (2) 
Adres(2) ve Telefon/Faks Numarası 
Vergi Dairesi ve Vergi Sicil Numarası/ T.C. Kimlik Numarası 
Sigorta Müdürlüğü ve Sigorta Sicil No 
2- İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavirin
Adı Soyadı 
Bağlı Olduğu Oda ve Sicil Numarası 
Adres ve Telefon/Faks Numarası 
3- Firmanın Geneline İlişkin Bilgiler
Ödenen/Tahakkuk eden Gelir/Kurumlar Vergisi Tutarı20122013
  
Sigortalı İşçi Gün Sayısı201220132014 (1-6)
   
4- Firmanın PTA Tüketim Faaliyetine İlişkin Bilgiler
 201220132014 (1-6)
PTA Tüketim Kapasitesi (Ton)   
PTA Fiili Sarfiyatı (Ton)   
5- Firmanın Üretim Faaliyetine İlişkin Bilgiler
PTA Kullanılarak Üretilen Ürünün Adı (3) 
 201220132014 (1-6)
PTA Kullanılarak Üretilen Ürünün Üretim Kapasitesi (Ton)   
PTA Kullanılarak Üretilen Ürün Miktarı (Ton)   

Açıklamalar:
(1) Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.
(2) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi'nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi'nde yer alan unvanının ve adresinin tam olarak yazılması gerekmektedir.
(3) PTA kullanılarak üretimi gerçekleştirilen birden fazla ürün olması durumunda, her bir ürün için beşinci bölümün ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.