Tesvikli yatirimlarin kapsami genisledi (14 Mayis 2012)

small_risk-analizleri-1.jpg


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, kullanmış makine ithal edemeyecek teşvikli yatırımların kapsamını genişletti. Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve vinç hizmetleri yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat ithal edilemeyecek. İthal edilen kullanılmış makine ve teçhizatın amacı dışında kullanılması veya satılması halinde, sağlanan destek unsurları geri alınacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ’le 12 Kasım 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’de değişikliğe gidildi. Bugünden itibaren yürürlüğe girecek Tebliğ’e göre baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve vinç hizmetleri yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat ithal edilemeyecek.

Daha önce tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat ithal edilemiyordu. Ayrıca Tebliğ’e göre, kullanılmış olarak ithal edilen makine ve teçhizatın amacı dışında kullanılması veya satılması halinde, sağlanan destek unsurları ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınacak.

Söz konusu makine ve teçhizat, kullanılmış komple tesis kapsamında temin edilmiş ise 4 ay içerisinde ihraç edilecek veya gümrüklerce yapılacak tüm masraflar yatırımcı tarafından karşılanmak suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüklere terk edilecek.

Daha önceki uygulamada kullanılmış olarak ithal edilen makine ve teçhizatın amacı dışında kullanılması veya satılması halinde sağlanan destek unsurları ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınıyor ve söz konusu makine ve teçhizat gümrüklere iade ediliyordu.

TEŞVİK BELGESİNİN İPTALİ DURUMUNDA KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANACAK

Ekonomi Bakanlığı tarafından herhangi bir nedenle teşvik belgesinin iptal edilmesi durumunda, iptale ilişkin karar Bakanlık tarafından Resmi Gazete’de yayımlanacak. Gümrük müdürlüklerinin işlemlerin takibine ilişkin sorumlulukları yayım tarihinde başlayacak ve iptal kararları düzenli olarak takip edilerek üçüncü fıkra uyarınca işlemler tamamlanacak.

Belge iptal edilmeden makine ve teçhizatın belge kapsamından çıkartılması durumunda, Ekonomi Bakanlığınca çıkartılma nedeni ve herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı hususu Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bildirilecek. Söz konusu makine ve teçhizata sağlanan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde geri alınacak.

İTHALAT İÇİN MÜRACAATTA BULUNULMASI DURUMUNDA MUAFİYET UYGULANMAYACAK

Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen makine ve teçhizata ait istisna uygulanmış katma değer vergisi, teşvik belgesinin iptal edilmesi veya makine ve teçhizatın teşvik belgesi kapsamından çıkarılması nedeniyle tahsil edilirken, alınması gereken gecikme faizi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde uygulanacak.

Ekonomi Bakanlığı tarafından herhangi bir nedenle teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde gümrük idarelerince; iptal edilen yatırım teşvik belgesine istinaden Ekonomi Bakanlığınca onaylanan makine ve teçhizat listesi kapsamında gümrüklerinden yapılan ithalat işlemleri tespit edilerek, sağlanan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde geri alınacak. İthalat için müracaatta bulunulması durumunda muafiyet uygulanmayacak.

YURTDIŞINDAN TEMİN EDİLECEK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ İLE SEVK FATURASINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI HALİNDE

Yükümlülerce gümrüğe ibraz edilen yurtdışından temin edilecek makine ve teçhizat listesi ile sevk faturası arasında kıymete veya menşe ülkeye yönelik değişiklik olması halinde; gümrük idarelerince, kalem bazında yüzde 50’ye kadar (50 dahil) kıymet farklılıklarında fatura kıymeti esas alınarak işlem yapılacak. Daha önce yüzde 30’a kadar kıymet farklılıklarındında fatura kıymeti esas alınarak işlem yapılıyordu.

Kısmi ithalatta, yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde belirtilen adet ve miktara bağlı kalınacak. Ancak kalem bazında kıymette yüzde 50’ye kadar (50 dahil) farklılık halinde değişiklik istenilmeden işlem yapılacak ve makine ve teçhizat listesine gerekli meşruhat (adet, miktar ve kıymetine ilişkin) verilerek eşyanın düşümü yapılacak.

Kalem bazında yüzde 50’nin dışında kalan kıymet farklılıklarında teşvik belgesini düzenleyen ilgili merci tarafından (Hazine Müsteşarlığı veya ilgili Sanayi Odası) makine ve teçhizat listesinde gerekli düzeltmenin yapılması sağlayacak. Bu tür işlemler sonucunda gerçekleştirilen kısmi ithalatın kalem bazındaki toplam kıymetinin, yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde kayıtlı o kaleme ait toplam kıymet üzerinden yüzde 50 oran içerisinde (50 dahil) kalmasına dikkat edilecek. Daha önce bu oranlar da yüzde 30 düzeyindeydi.

KALEM BAZINDA YÜZDE 50 LİMİTİ İÇİNDE KALAN FARK BULUNMASI HALİNDE İŞLEM YAPILACAK

Beyannamenin tescili ve kabulünden sonra yapılacak işlemlerle ilgili 16. maddede de değişikliğe gidilerek yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkarıldı. Buna göre fatura ile yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesi arasında kıymet ve miktar yönünden farklılık bulunması halinde kıymete yönelik kalem bazında yüzde 50’ye kadar (50 dahil) farklılık için yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinin üzerinde herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek kalmadan ithal işlemi, fatura kıymeti esas alınarak gerçekleştirilecek.

Yüzde 30’u aşan farklılıklar için yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde teşvik belgesini düzenleyen ilgili merci tarafından (Hazine Müsteşarlığı veya ilgili sanayi odası) gerekli düzeltme yapıldıktan sonra işlem sonuçlandırılacak.

Yüzde 50’yi aşan fazlalığa isabet eden katma değer vergisi ve varsa gümrük vergisinin yükümlü tarafından peşin ödenmesinin talep edilmesi durumunda yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde herhangi bir değişikliğe gerek kalmadan bu tutarlar tahsil edilerek, ithalata izin verilebilecek. Kalem bazında yüzde 50 limiti içinde (50 dahil) kalan fark bulunması halinde işlem yapılacak. Tebliğ bugünden itibaren yürürlüğe girecek.