Gerçek kisi ve Kuruluslara yapilacak geleneksel Posta Tebligatlarin, Kayitli Elektronik Posta (KEP) Sistemine Geçerken Kanuni Tarihçesi

images/carton_resimler/elektronik-tebligat-etebligat.jpg


Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Gerçek kişi ve Kuruluşlara yapılacak geleneksel Posta Tebligatların, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemine Geçerken Kanuni Tarihçesi

 

Kayıtlı Elektronik Posta sistemi ile ilgili yasal düzenlemeler 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.Tebligat kanunu oku>>>


Madde 7 - Tebligat uçakla veya postada kullanılan diğer seri veya hususi vasıtalarla veya muhtelif işaretli telgraflarla da yaptırılabilir.

Tebliğin bu vasıtalardan hangisiyle yapılacağı alakalının talebi üzerine veya re'sen mahkeme reisi, hakim veya tebliği yaptıracak diğer merciler tarafından tensip edilir. Bu takdirde bunlara ait ücretler, PTT ücretleri tarifesine göre bu vasıtalarla tebliği isteyenden  tebliğ ücretinden ayrı olarak alınır

 

Kayıtlı Elektronik Posta sistemi ile ilgili yasal düzenleme 14/2/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer almıştır.Resmi Gazete Oku>>


• 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası: “Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.”

• 1525 inci maddesinin ikinci fıkrası: “Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.”


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, kayıtlı elektronik posta sisteminin hukukî ve teknik yönleri ile işleyişine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemek için 25 Ağustos 2011 tarih 28036 sayılı resmi gazetede “Elektronik Posta Sistemine ilişkin usul ve esaslara Hakkında Yönetmeliği” yayımlanmıştır.Resmi gazete oku>>


01 Mayıs 2012 tarihinden itibaren KEPHS (Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı) olmak isteyenler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna müracaat etmeye başlatıldı.  


 KEPHS (Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı)  Sakla-ilet ve sakla-bildir çalışma modellerinin biri veya her ikisi ile hizmet vermekle, Sunmakta olduğu hizmetler için, bu Yönetmelikte belirlenen kriterlere uygun olarak bu hizmetlerin gerektirdiği güvenlik seviyelerine uygun ve güvenilir bir kimlik doğrulama mekanizması tesis etmekle, KEP hesabının kullanıma kapatılmasına ilişkin taleplerin alınması ve derhâl gerçekleştirilebilmesi için yedi gün yirmidört saat erişilebilir bir hizmeti sunmakla, KEP hesabının ve bu hesap üzerinden verilen hizmetlerin güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamakla, Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirleri almakla, KEP sisteminin tüm süreçlerine ilişkin günlük kayıtlarını güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayarak kayıt altına almakla, KEP sisteminin tüm süreçlerinde oluşturulan KEP iletilerini ve KEP delillerini ilgili KEP hesabına anlaşılabilir ve okunabilir bir şekilde iletmekle, hesap sahibinin talebi hâlinde, KEP hesabına gelen iletilerin teslim alınmasına ilişkin bilgileri, alternatif iletişim kanalları üzerinden bildirmekle, KEP hesabına bir web ara yüzü veya elektronik posta istemci programları üzerinden güvenli bir şekilde erişilebilmesini, iletilerin okunabilmesini ve gönderilebilmesini sağlamakla, Hesap sahibinin önceden onayını almak kaydıyla kendisine ait bilgiler ile KEP hesabı bilgilerinden oluşan KEP rehberini tüm hesap sahipleri ve işlem yetkililerinin erişimine yedi gün yirmidört saat kesintisiz olarak açık tutmakla, kendi sistemleri üzerinde bulunan KEP hesaplarına ilişkin değişiklikleri ilgili KEP rehberine gerçek zamanlı olarak işleyerek güncellemekle ve diğer KEPHS’lerle birlikte KEP rehberini gerçek zamanlı olarak güncel tutmak için gerekli teknik altyapıyı kurmak ve işletmekle, KEP hesabının kullanılmasını sağlayan ara yüzleri engelli kişilerin de erişimlerini sağlayacak şekilde Tebliğ’de belirtilen standartlara uygun olarak hazırlamakla, KEP sisteminin tüm süreçlerine ve işleyişine ilişkin bilgi, belge ve elektronik veriler ile, işlemlerin yapıldığı zamana ve işlemleri yapan kişiye veya kişilere ait bilgileri içeren kayıtları gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini koruyarak en az yirmi yıl süreyle saklamakla, KEP hesabının ilk kullanımından önce hesap sahibini ve varsa işlem yetkilisini KEP sistemine ilişkin tüm süreçler hakkında bilgilendirmekle, Sözleşmenin veya taahhütnamenin yenilenmemesi durumunda KEP hesabının kullanıma kapatılacağına ilişkin hesap sahibini ve işlem yetkilisini sözleşme veya taahhütname süresinin sona ermesinden üç ay önce uygun iletişim kanallarından en az birisi ile bilgilendirmekle, KEP hesabının kapatılması sürecinde, herhangi bir mağduriyetin yaşanmamasını temînen gerekli tedbirleri almakla, KEP sistemine ilişkin ana ve yedek sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulundurmakla,  KEP sistemindeki tüm imzalama süreçlerinde ESHS’ler tarafından KEPHS için oluşturulan işlem sertifikasını kullanmakla, Hesap sahibinin veya işlem yetkilisinin talep etmesi hâlinde KEP delillerinin gerçek zamanlı olarak doğrulanması hizmetini sunmakla sorumludur.

 

Adelet Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek için 19 Ocak 2013 tarih 28533 sayılı resmi gazetede “Elektronik tebligat Yönetmeliği” yayımlanmıştır. Resmi Gazete oku>>

Yönetmeliğin bazı hükümleri aşağıdaki gibidir;
 

Elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmış İdare (Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü), elektronik tebligat hizmetini yerine getirir.


Tebligatı çıkaran merci (Örneğin Gümrük idaresi) elektronik tebligat mesajını İdare tarafından verilen elektronik tebligat adresi aracılığıyla İdareye (Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü) iletir.


Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan İdare ((Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü), bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın (kişi veya kuruluşlara) elektronik tebligat adresine; muhatap diğer bir hizmet sağlayıcıdan elektronik tebligat adresi almış ise, bu hizmet sağlayıcının sunucusuna iletir. Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan diğer hizmet sağlayıcıları da bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın (kişi veya kuruluşlara)  elektronik tebligat adresine iletir.


Elektronik yolla tebligat, muhatabın (kişi veya kuruluşlara)  elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.


Muhatap tarafından hizmet sağlayıcıya iletişim için diğer bir elektronik posta adresi bildirilmişse, (örneğin ugurlu@gumrukmusavir.com)  elektronik tebligatın ulaştığı anda bu adrese, bilgilendirme mesajı gönderilir. Ayrıca Muhatap (Kişi veya kuruluş) tarafından hizmet sağlayıcıya iletişim için kısa mesaj alma özelliği olan telefon numarası bildirilmişse, talep halinde ve ücreti muhataba ait olmak üzere bu telefon numarasına hizmet sağlayıcı tarafından elektronik tebligat bilgilendirme  mesajı (SMS)gönderilir.


İdare  (Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü),  hizmetlerin karşılığında alacağı bedele ilişkin ücret tarifesini Kanun hükümleri çerçevesinde belirleyerek resmî internet sayfasında yayımlar (http://pttkep.gov.tr/ucretler.php)


Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma


Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.


Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.


Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara, elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilir.


Kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması isteğe bağlı olan muhatapların, elektronik yolla tebligat almak istemeleri halinde, tebligat çıkarmaya yetkili merciler (Kamu kurum ve Kuruluşlar) nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmeleri gerekir. Bu muhatapların, tebliğ çıkaran merciye bildirdiği adresin elektronik tebligata elverişli olmaması halinde, bunlara, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu durumda gönderilecek tebligata, muhatabın bildirmiş olduğu adresin, elektronik tebligata elverişli olmadığına ilişkin şerh düşülür.


 

Bakanlar Kurulu, 28 Haziran 2014 tarih ve 29044 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Kanununun” 87. ve 88 Maddeleri ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 9. ve 13. Maddelerine bazı hükümler eklenmiştir.Resmi Gazete oku >>>


MADDE 87 – 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.


“Elektronik tebligat


MADDE 9/A- (1) Bu Kanun ve 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanması kapsamında yapılacak tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/A maddesinde düzenlenen elektronik tebligata ilişkin usullere bağlı olmaksızın, elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve tebligata elektronik ortamda cevap verilmesi istenebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar karşı tarafa ulaştığında tebliğ edilmiş sayılır.


(2) Başkanlık (Maliye-Bakanlığı- Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı) , elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma ve cevapların elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirmeye, elektronik ortamda tebliğ yapılacaklar ile elektronik ortamdaki tebligata ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 88 – 5549 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut beşinci fıkrası yedinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

(4) Bu Kanunun 9/A maddesi gereğince getirilen elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum veya kuruluşlara Başkanlık (Maliye Bakanlığı-Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı) tarafından her bir tespit için on bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı iki yüz elli bin Türk lirasını geçemez.”

(5) Maddenin ilk üç fıkrası kapsamında uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı; her bir yükümlülük için, ihlalin yapıldığı yıl itibarıyla, birinci fıkra kapsamında iki kat olarak uygulanacak yükümlüler için on milyon Türk lirasını, bunlar dışında kalan yükümlüler için bir milyon Türk lirasını aşamaz. Üst tutardan ceza uygulanan yükümlüler nezdinde takip eden yılda aynı neviden bir yükümlülük ihlali olması durumunda bu hadler iki kat olarak uygulanır.

İstanbulGümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü,Gümrük Müşavirliklerine veya firmalara yapılacak tebligatları elektronik ortamda gönderilebilmesi için Müşavirlik veya Firmaların KEP adresine ihtiyaç duyulduğunu 24 Temmuz 2014 tarih 1861328  ve 18 Ağustos 2014 tarih  222335 yazıları ile İstanbul Gümrük Müşavirleri derneğine yazı göndermiştir.


İstanbul Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Gümrük Müşavirliklerine veya firmalara yapılacak tebligatları elektronik ortamda gönderilebilmesi için Gümrük Müşavirlik veya Firmaların KEP adresine ihtiyaç duyulduğunu, 24 Temmuz 2014 tarih 1861328 yazısı ile bildirmiş,

18 Ağusos 2014 tarih 222335 yazıları ile Gümrük Müşavirliklerine veya firmalara yapılacak tebligatları elektronik ortamda gönderilebilmesi için Gümrük Müşavirlik veya Firmaların KEP adresine ihtiyaç duyulduğunu, 30.Eylül 2014 tarihine kadar göndermelerinin sağlanması  talep etmiştir.


Yazılarına ulaşmak için aşağıda linklere tıklayınızİstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yazısı (24 Temmuz 2014 tarih 1861328) Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi Hakkında >>>>

 


İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yazısı (18 Ağustos 2014 tarih 222335) Bildirim Süresi İle İlgili Yazı>>>

 

 

Uğurlu Gümrük Müşavirliği firması tarafından  derlenmiştir