evre Izin ve Lisans Ynetmeligi (10.09.2014 t. 29115 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/cevre-bakanlik.bmp


2014 - EVRE ZN VE LSANS YNETMEL - uurlu gmrkleme

10 Eyll 2014  ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29115

YNETMELK

 

evre ve ehircilik Bakanlndan:


EVREZN VE LSANS YNETMELBRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar


Ama

MADDE 1  (1) Bu Ynetmeliin amac, 2872 saylevre Kanunu uyarnca alnmas gereken evre izin ve lisans srecinde uyulacak usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Ynetmeliin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesisler ile ilgili olarak, 2872 saylevre Kanununca alnmas gereken izin ve lisanslara ilikin tm i ve ilemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Ynetmelik, 2872 saylevre Kanununun 11 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4  (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Alc Ortam: Hava, su, toprak ortamlar ile bu ortamlara ilikin ekosistemleri,

b) Bakanlk:evre ve ehircilik Bakanln,

c) evre danmanlk firmas:evre ynetimi hizmeti vermesi iin Bakanlk tarafndan belgelendirilen tzel kiiyi,

)evre grevlisi: Faaliyetleri sonucu evre kirliliine neden olan ve/veya neden olabilecek ve evre Kanunu ve bu Kanuna dayanlarak yrrle konulan dzenlemeler uyarnca denetime tbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluunu, alnan tedbirlerin etkili olarak uygulanp uygulanmadn deerlendiren, tesis ii yllk denetim programlar dzenleyen ve Bakanlk tarafndan belge verilen grevliyi,

d) evrezni:evre Kanunu uyarnca alnmas gereken; hava emisyonu, evresel grlt, atksu dearj ve derin deniz dearj konularndan en az birini ieren izni,

e) evrezin Belgesi: Alc ortamlar korumak amacyla ilgili mevzuat uyarnca iletmelere verilecek belgeyi,

f) evrezin ve Lisans Belgesi: Bu Ynetmelik kapsamnda verilecek evre izin ve evre lisanslarn kapsayan belgeyi,

g) evre Lisans: Ek-3Cde yer alan lisans konular ile ilgili i ve ilemlere ilikin teknik yeterlilii,

)evre Ynetim Birimi: evre Kanunu ve bu Kanuna dayanlarak yrrle konulan dzenlemeler uyarnca denetime tbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluunu, alnan tedbirlerin etkili olarak uygulanp uygulanmadn deerlendiren, tesis ii yllk denetim programlar dzenleyen ve Bakanlk tarafndan yeterlilik belgesi verilen birimi,

h) Emisyon: letmelerden, alan ve noktasal kaynakl kat, sv veya gaz haldeki atk maddelerin, titreimin,snn veya grltnn havaya, suya veya topraa dorudan veya dolayl olarak salmn,

) Geici Faaliyet Belgesi (GFB): letmelerin faaliyette bulunabilmeleri iinevre izni ve lisansncesi verilen belgeyi,

i) l Mdrl Uygunluk Yazs:letmelerin, tabi olduu mevzuata gre fiziksel artlar saladna ilikin belgeyi,

j) letme: Tesis ve faaliyetlerin btnn,

k) letmeci:evre izin ve lisans srecine tabi olan iletmeyi, ileten ve/veya mlkiyet hakkna sahip, hukuki olarak sorumlu, gerek veya tzel kiiyi,

l) Tesis: Alc ortama emisyonu olan ve/veya atklarn toplanmasndan tama hari bertarafna kadar gerekletirilen ilemlere ait nitelerin btnn,

m) Yetkili merci: Bakanln merkez ve tara tekilatn,

ifade eder.

KNC BLM

Genel Hkmler

evre izni veya evre izin ve lisansna tabi iletmeler

MADDE 5  (1) Bu Ynetmelik kapsamndaevre iznine veya evre izin ve lisansna tabi iletmeler,evresel etkilerine gre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde snflandrlmtr.

(2) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan iletmeler, faaliyette bulunabilmeleri iin,ncelikle geici faaliyet belgesi almak zorundadr.

(3) Geici faaliyet belgesi alan iletmeler belge tarihinden itibaren 1 yl ierisindeevre izin veya evre izin ve lisans belgesi almak zorundadr.

Geici faaliyet belgesi, evre izni veya evre izin ve lisans belgesi vermeye yetkili merciler

MADDE 6  (1) Bu Ynetmelik uyarnca verilecek geici faaliyet belgesi veya evre izin veya evre izin ve lisans;

a) Ek-1 listesinde yer alan iletmeler iin Bakanlk,

b) Ek-2 listesinde yer alan iletmeler iinevre ve ehircilikl Mdrlkleri,

tarafndan verilir.

(2) Birden fazla tesisi olan iletmelerinevre izni veya evre izin ve lisans ilemleri, iletme adna ve iletmede ayn adreste yer alan tm tesisler deerlendirilerek yrtlr ve sonulandrlr. Bir iletme iinde Ek-1 ve Ek-2 listesine tabi faaliyet veya tesislerin birlikte bulunmas halinde sz konusu mracaat Ek-1 kapsamnda deerlendirilir.

NC BLM

Geici Faaliyet Belgesi, evrezni veya evrezin ve

Lisans Bavurusu ve Deerlendirilmesi

evre izni veya evre izin ve lisansna bavuru

MADDE 7  (1) evre izni veya evre izin ve lisans bavurusu, Ek-1 listesinde yer alan iletmeler iinevre danmanlk firmalar ya da evre ynetim birimi tarafndan, Ek-2 listesinde yer alan iletmeler iinevre danmanlk firmalar,evre ynetim birimi veya tesiste istihdam edilen evre grevlisi tarafndan yaplr.

(2) Bu Ynetmeliin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan iletmeler iin geici faaliyet belgesi, evre izni veya evre izin ve lisans bavurusu elektronik veya mobil imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yaplr.

(3) Bu Ynetmeliin Ek-1 ve Ek-2sinde yer alan iletmelerin bavurularnda, Ek-3A,                  Ek-3B ve Ek-3Cde belirtilen bilgi, belge ve raporlarn sunulmas zorunludur.

(4) Bavurunun yetkili mercilere yaplmasndan sonulanmasna kadar olan sre ierisinde sunulan bilgi, belge ve raporlarn doruluu, mevzuata uygunluu ve doacak hukuki sonular konusunda iletmeci ve ilemlerin hizmet satn alm yoluyla gerekletirilmesi durumunda yetkilendirilmievre danmanlk firmas sorumludur.

(5) Yetkili merci tarafndan elektronik ortamda yaplan bildirimler iletmeye tebli edilmi kabul edilir.

(6) Ayn adreste bulunan ancak iletmecisi veya tzel kiilii farkl olan iletmeler ayr ayrevre izni veya evre izin ve lisans belgesi almakla ykmldrler.

Geici faaliyet belgesine ait bavurunun deerlendirilmesi ve belgenin dzenlenmesi

MADDE 8  (1) Geici faaliyet belgesi bavurusu, EK-3A ve EK-3Bde belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte yaplr. Bavuru yetkili merci tarafndan otuz takvim gn ierisinde deerlendirilir.

(2) Sz konusu bavuruda herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olmas halinde, yetkili merci eksiklikleri bavuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin altm takvim gn iinde tamamlanarak yetkili merciye sunulmas zorunludur. Eksiklikleri tamamlanan bavuru yetkili merci tarafndan yirmi takvim gn iinde deerlendirilir. Bavurunun uygun bulunmamas veya belirtilen sre ierisinde eksikliklerin tamamlanarak yetkili merciye sunulmamas durumunda geici faaliyet belgesi bavurusu reddedilir.

(3) Birinci fkraya gre yaplan bavurunun, yetkili merci tarafndan yaplan deerlendirme sonucunda, herhangi bir eksikliin bulunmadnn belirlenmesi halinde, iletmeye bir yl sreli geici faaliyet belgesi verilir.

evre izni veya evre izin ve lisans belgesine ait bavurunun deerlendirilmesi ve belgenin dzenlenmesi

MADDE 9  (1) letmelerin, geici faaliyet belgesi alnmasndan itibaren yz seksen takvim gn ierisinde EK-3Cde belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte evre izni veya evre izin ve lisansna bavuru yapmas zorunludur.

(2) Bavuru, yetkili merci tarafndan altm takvim gn ierisinde deerlendirilir.

(3) Yaplan deerlendirme sonucunda, bavuruda herhangi bir bilgi, belge, lm, analiz sonular veya raporlarda eksiklik bulunmas halinde, bu eksiklikler bavuru sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin doksan takvim gn iinde tamamlanarak yetkili merciye sunulmas zorunludur.

(4) Bavuru yetkili merci tarafndan yaplan deerlendirme sonucunda bilgi ve belgelerle birlikte lm, analiz sonular ve raporlarn uygun bulunmas durumunda evre izni veya evre izin ve lisans belgesi dzenlenir.

Geici faaliyet belgesi, evre izin veya evre izin ve lisans belgesi ve ekleri

MADDE 10  (1) Geici faaliyet belgesi, evre izin veya evre izin ve lisans belgeleri ve ekleri elektronik ortamda dzenlenir.

(2) Belge eklerinde, iletmenin ilgili mevzuatta ngrlenalmaartlar ve dier hususlar yer alr.

evre izin veya evre izin ve lisans belgesinin geerlilii ve yenilenmesi

MADDE 11  (1) letmelere verilen evre izni veya evre izin ve lisans belgeleri be yl sre ile geerlidir.letmeler belge geerlilik sresinin sona erecei tarihten en az 180 takvim gnnce bavuru yapmak ve be yllk sre dolmadan yeniden evre izni veya evre izin ve lisans belgesi almak zorundadr. Bu sreevre izni belgesi iin her durumda, evre izin ve lisans belgesi iin ise mevcut lisans konular ile ilgili prosesinde ve alma koullarnda herhangi bir deiiklik olmamas durumunda, GFB bavuru sreci uygulanmakszn bu Ynetmeliin 9 uncu maddesi kapsamnda yrtlr.

(2) evre izni veya evre izin ve lisans alma sreci aadaki belirtilen deiikliklerin gerekletirilmesini mteakip 30 takvim gn ierisinde yeniden balatlr.

a) letmenin faaliyet yerinin deimesi,

b) letmenin faaliyet konusunun deimesi,

c) letmenin yaktnn ve/veya yakma sisteminin deimesi,

)letmenin toplam retim kapasitesinin veya toplam yakma/anma sl gcnn en az 1/3 orannda artmas veya art miktarnn bu Ynetmeliin Ek-1 Listesi kapsamnda yer almas.

(3) letmede insan sal ve evresel etkiler asndan iyiletirme ynnde deiiklik yaplmas durumunda veya ikinci fkra kapsam dnda kalan durumlarda yaplan deiiklie ilikin bilgi, belge ve raporlarla birlikte bavurulur.evre izni veya evre izin ve lisans alma srecinin yeniden balatlp balatlmayaca, izni veren yetkili merci tarafndan deerlendirilerek karara balanr.

(4) evre izin ve lisans belgesi bulunan ve Ek-3Cde yer alan lisans konular kapsamnda faaliyet gsteren iletmelerin,evre lisansna tabi tesisler veya niteler eklemek istemesi halinde eklenecek tesisler veya niteler iin geici faaliyet belgesi ile evre izni ve lisans belgesi bavurusu mnferit olarak yaplr.evre izni konusu iletmede bulunan tm tesisler dikkate alnarak deerlendirilir ve uygun bulunmas durumunda mevcut evre izin ve lisans belgesi geerlilik sresi deimemek kaydyla belge yeniden dzenlenir.

(5) evre izin ve lisans belgesi bulunan bir iletme, belgesi ekinde belirtilen ve tesisine kabul etmesi uygun bulunan atklara ilave olarak evre izin ve lisans belgesi geerlilik sresi ierisinde ylda bir defaya mahsus olmak zere mevcut prosesinde bir deiiklik yapmasn gerektirmeyecek nitelikte olan atklarn eklenmesi talebinde bulunabilir. Sunulan i akmemas ve proses zetinde yaplacak deerlendirme sonucunda talebin uygun bulunmas durumunda mevcut evre izin ve lisans belgesi geerlilik sresi deimemek kaydyla belge yeniden dzenlenir.

(6) letmede ikinci fkrann (a) bendi dnda belirtilen deiikliklerin geici faaliyet belgesi alnmasna mteakipevre izin ve lisans bavurusuncesinde gereklemesi durumunda bir defaya mahsus olmak zere geici faaliyet belgesi yenileme ilemi yaplr.

(7) kinci fkrann (a) bendinde belirtilen deiikliin olmas durumunda evre izin ve lisans belgesi yenileme ilemi GFB alma srecinden itibaren balatlr.kinci fkrann dier bentlerinde belirtilen deiikliklerdeevre izni belgesi iin her durumda, evre izni ve lisans belgesi iin ise mevcut lisans konular ile ilgili prosesinde ve alma koullarnda herhangi bir deiiklik olmamas durumunda GFB bavuru sreci uygulanmakszn bu Ynetmeliin 9 uncu maddesi kapsamndaevre izin ve lisans sreci yeniden balatlr.

(8) letmeninevre izin ve lisans belgesinde belirtilen lisans konularndan herhangi biri ile ilgili olarak faaliyet gstermemekzere konu ile ilgili prosesini iletmeden tamamen kaldrlmas,evre izin veya evre izin ve lisans belgesinde belirtilen izin konularndan herhangi birisinin muaf olunan izin durumuna dnmesi halinde ilgili bilgi ve belgelerle bavuru yaplr. Yaplacak deerlendirme sonucunda mevcut evre izin veya evre izin ve lisans belgesi geerlilik sresi deimemek kaydyla belge yeniden dzenlenir.

evre izni veya evre izin ve lisans belgesi bulunan iletmenin sahibi veya unvannn deimesi

MADDE 12  (1) letmenin sahibi veya unvannn deimesi durumunda  ay ierisinde deiiklie ilikin sicil gazetesi, kapasite raporu ve mevcut evre izni veya evre izin ve lisans koullarna uyacana dair taahhtname ile bavuru yaplr.

(2) Yetkili merci tarafndan yaplan deerlendirme sonucunda evre izin veya evre izin ve lisans srecinin yeniden balatlmasnn gerekli grlmedii durumda, nceki geerlilik sresi deimemek kaydyla belge yeniden dzenlenir.

DRDNC BLM

Geici Faaliyet Belgesi, evrezni veya evrezin ve Lisans Belgesi ptalleri

Geici faaliyet belgesinin iptali

MADDE 13  (1) 9 uncu maddenin birinci ve nc fkralarnda belirlenen sreler iinde bavuru yaplmamas, eksikliklerin tamamlanarak gnderilmemesi veya bavurunun uygun bulunmamas durumlarnda geici faaliyet belgesi iptal edilir.

(2) Geici faaliyet belgesi ile faaliyet gsteren iletmelerin geici faaliyet belgesi bavuru aamasnda sunmu olduu bilgi ve belgelere aykraltnn tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafndanevre Kanununun ilgili maddeleri uyarnca idari yaptrm uygulanarak geici faaliyet belgesi iptal edilir.

(3) Geici faaliyet belgesi bavurusu reddedilen veya geici faaliyet belgesi iptal edilen iletmeler; bir defaya mahsus olmak zere, reddedilen veya iptal edilen bavuruya ait her bir evre izni veya evre izin ve lisans konusu iin 19 uncu madde uyarnca belirlenen belge bedeli kadar deme yaparak tekrar mracaatta bulunur. Bu iletmeler iin izin sreci yeniden balatlr. Balatlan sre sonunda geici faaliyet belgesi veya evre izni/evre izin ve lisans belgesini alamayan iletmeler altm takvim gn sresince faaliyette bulunamaz ve geici faaliyet belgesi bavurusu yapamaz. Bahsedilen altm takvim gn sonunda gerekletirilecek geici faaliyet belgesi veya evre izin/evre izin ve lisans belgesi bavurularnda belge bedeli olarak 19 uncu madde uyarnca belirlenen bedellerin iki kat uygulanr. Bu bavuru sreci sonunda da geici faaliyet belgesi veya evre izni/evre izin ve lisans belgesini alamayan iletmeler doksan takvim gn sresince faaliyette bulunamaz ve geici faaliyet belgesi bavurusu yapamaz. Geici faaliyet belgesi veya evre izin veya evre izin ve lisans belgesi olmakszn faaliyette bulunan iletmeler hakknda 2872 saylevre Kanununun ilgili maddeleri uyarnca idari yaptrmlar uygulanr.

(4) Ykmllkleri dorultusunda yaplacak belgelendirmelerde ve beyanlarnda usulsz ve geree aykr bilgi ve belge tespit edilen tesislere 2872 saylevre Kanununun ilgili maddeleri uyarnca idari yaptrm uygulanr ve geici faaliyet belgeleri iptal edilir. Bu iletmelerin doksan takvim gn sresince faaliyeti durdurulur. ptal edilen bavuruya ait her bir evre izni veya evre izin ve lisans konusu iin 19 uncu madde uyarnca belirlenen belge bedellerinin iki kat, tekrarnda drt kat uygulanr, mteakip tekrarnda ise faaliyet 1 yl sresince durdurulur.

evre izin veya evre izin ve lisans belgesinin iptali

MADDE 14  (1) letmeninevre izni veya evre izin ve lisans koullarna aykr i ve ilemlerinin tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafndanevre Kanununun ilgili maddeleri uyarnca idari yaptrmlar uygulanr.

(2) Uygunsuzluun dzeltilmesi iin, iletmeye yetkili merci tarafndan en fazla bir yla kadar sre verilebilir.

(3) letmeye sre verilmemesi veya iletmeye verilen srenin bitiminde uygunsuzluun giderilmemesi halinde, yetkili merci tarafndanevre izin veya evre izin ve lisans belgesi iptal edilir. evre ve insan sal ynnden tehlike yaratan faaliyetler nedeniyle iletmeye sre verilmeksizin evre izin veya evre izin ve lisans belgesi iptal edilir. Bu iletmeler iin izin sreci yeniden balatlr ve iletme kendi adna yeni geici faaliyet belgesi dzenlenene kadar faaliyette bulunamaz. Geici faaliyet belgesi olmakszn faaliyette bulunan iletmeler hakknda 2872 saylevre Kanununun ilgili maddeleri uyarnca idari yaptrmlar uygulanr.

(4) Ykmllkleri dorultusunda yaplacak belgelendirmelerde ve beyanlarnda usulsz ve geree aykr bilgi ve belge dzenlendii tespit edilen tesislere 2872 saylevre Kanununun ilgili maddeleri uyarnca idari yaptrmlar uygulanr ve geici faaliyet belgeleri iptal edilir. Bu iletmelerin doksan takvim gn sresince faaliyeti durdurulur. ptal edilen bavuruya ait her bir evre izni veya evre izin ve lisans konusu iin 19 uncu madde uyarnca belirlenen belge bedellerinin iki kat, tekrarnda drt kat uygulanr, mteakip tekrarnda ise faaliyet 1 yl sresince durdurulur.

Geici faaliyet belgesi olmayan iletmeler

MADDE 15  (1) Bu Ynetmeliin Ek-1 ve Ek-2 kapsamnda yer alp, geici faaliyet belgesi olmadan faaliyete balad tespit edilen iletmelere, 2872 saylevre Kanununun ilgili hkmlerine gre idari yaptrmlar uygulanr. Szkonusu iletmeler geici faaliyet belgesi dzenlenene kadar faaliyette bulunamaz.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Askeri tesisler

MADDE 16  (1) Askeri tesisler ile ilgili evre izin veya evre izin ve lisans uygulamalar, ilgili kurumlarn gr alnarak Bakanlk tarafndan belirlenir.

evre iznine tabi olmayan iletmeler

MADDE 17  (1) Ynetmeliin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer ald halde alc ortama herhangi bir hava emisyonu ve atksu dearj olmayan iletmeler yetkili mercie mracaat etmek zorundadr.evre izin muafiyetine ilikin deerlendirme yetkili merci tarafndan yaplr.

(2) Kurulduklar yerde bir yldan az faaliyet gsterecek geici iletmeler, bulunduklarlinevre ve ehircilikl Mdrlnealma sreleri ile ilgili bildirimde bulunmalar halinde, evre izni kapsam dnda deerlendirilir.

(3) EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan iletmeler ile kurulduklar yerde bir yldan az faaliyet gsterecek iletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hkm ve snr deerlere uymak zorundadr.

Faaliyetin sona ermesinin bildirilmesi

MADDE 18  (1) Geici faaliyet belgesi, evre izin veya evre izin ve lisans belgesi alm iletmeler herhangi bir nedenle faaliyetini sonlandrmas durumunda 3 ay ierisinde yetkili merciye bildirmekle ykmldr.

Belge bedeli

MADDE 19  (1) Geici faaliyet belgesi ile evre izin veya evre izin ve lisans belgesi verilmesi, yenilenmesi ve gncellenmesi iindenecek bedel ve tarifeler her yl Bakanlk tarafndan belirlenir.

(2) Geici faaliyet belgesi ile evre izin veya evre izin ve lisans belgesi iin belirlenen bedeller, Bakanlk Dner Sermaye letmesinedenir.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 20  (1) 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayl Resm Gazetede yaymlananevre Kanununca Alnmas Gereken zin ve Lisanslar Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr. Dier mevzuatta sz konusu Ynetmelie yaplan atflar bu Ynetmelie yaplm saylr.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1  (1) 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayl Sanayi Kaynakl Hava Kirliliinin Kontrol Ynetmelii hkmleri kapsamnda emisyon izni/hava emisyonu konulu evre izni almam iletmelere tannan sreler; bu Ynetmelik kapsamnda yaplacakevre izin veya evre izin ve lisans bavurularnda bu duruma ilikin belgelerin sunulmas kaydyla geerlidir.

(2) Bu Ynetmeliin 11 inci maddesinin belirtilen yenileme durumlar haricinde, bu Ynetmeliin 20 nci maddesi ile yrrlkten kaldrlan Ynetmelik hkmlerierevesinde dzenlenen geici faaliyet belgeleri ile evre izin veya evre izin ve lisans belgeleri sreleri sonuna kadar geerlidir.

(3) Bu Ynetmeliin yrrlk tarihinden nce geici faaliyet belgesi ile evre izin veya evre izin ve lisans belgesi bavurular deerlendirme sreleri devam eden ancak sonulanmam olan iletmelerin ilemleri, bavuruda bulunduklar tarihte yrrlkte olan mevzuat erevesinde yrtlr.

Yrrlk

MADDE 21  (1) Bu Ynetmelik  1/11/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 22  (1) Bu Ynetmelik hkmlerinievre ve ehircilik Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Ekleri