Gümrükler Genel Müdürlügünün 16.09.2014 tarihli 2790882 sayili yazisi (Transit beyannamelerinin kapanmasi hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Transit beyannamelerinin kapanması- Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.09.2014 tarihli 2790882 sayılı yazısı (Transit beyannamelerinin kapanması hk.) 

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 96603261/120.01.02
Konu : Transit beyannamelerinin kapanması
TELEFAKS
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
Kemeraltı Cd., Kalaycıoğlu İşhanı, No:35, 34425, Tophane/İSTANBUL
(Faks: 0212 2520962)

İlgi: 12.08.2014 tarihli, 2014/4355-NA sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızdan anlaşıldığı üzere; 15.07.2014 tarihli, 1665730 sayılı yazımız ile verilen talimatla ilgili olarak yurt dışından açılan T1/T2 beyannamelerinin kontrol sonuçlarının geç girilmesi veya hiç girilmemesi nedeniyle açık kalan ve araştırma-tahsilata düşen beyanname sayısındaki artış nedeniyle, her gümrük idaresinin görev alanı dahilinde bulunan antrepolarda yetkili olan YGM'lerin, varış bildirimi yapılmasından itibaren en geç 3 gün içinde söz konusu beyannameye ait tüm belgeleri idareye iletmesinin, nakliyeci ve antrepoya alınan eşyanın özet beyan sürecindeki gecikmeler nedeniyle mümkün bulunmadığı, bu nedenle de özet beyan oluşması sırasında gümrük idaresine ibraz edilen belgelerin alıkonulması şeklinde işlem tesis etme durumunda transit işleminin sonlanabileceği belirtilmektedir.

Söz konusu talimat yazımızda belirtilen süre Ortak Transit Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerinden kaynaklanan bir süre olup sürenin uzunluğu veya kısalığı gibi bir değerlendirmenin yapılması mümkün değildir. Diğer taraftan, özet beyan için nakliyeci tarafından sunulan belgelerin gtlmrük idaresince alıkonulması durumunda diğer işlem ve iş akışlarında muhtemel aksaklıkların meydana gelebileceği değerlendirildiğinden yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar işlemlerin bu şekilde tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 Önder GÖÇMEN
 Bakan a.
 Daire Başkanı


 

Sayı : 2014/4355-NA12 Ağustos 2014

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İlgi : Tüm Güm. Ve Tic. Bölge Müdürlüklerine 15.07.2014 Tarih, 1665730 Sayı İle Dağıtımlı Yazınız

Ortak Transit Sözleşmesi'ne taraf olan ülkelerce NCTS üzerinden ülkemize yönelik olarak açılan transit beyannamelerinin (T1 ve T2 Transit Refakat Belgeleri) varış gümrük idaresinde gerçekleşen bildirimleri aracın antrepoya gelmesi durumunda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri marifetiyle yapılmaktadır.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı ilgide kayıtlı yazısında "her gümrük idaresinin görev alanı dahilinde bulunan antrepolarda yetkili olan YGM'lerin, varış bildirimi yapılmasını takiben en geç 3 gün içinde söz konusu beyannameye ait tüm belgeleri idareye iletmesinin sağlanması, aksi takdirde YGM'lerin uyarılması" yönünde talimat verilmiş olması dolayısıyla gümrük idareleri de bu doğrultuda işlem tesisini ön gören müdürlük emirleri uygulamaya koymuş bulunmaktadır.

Ancak malumları olduğu üzere antrepoda görevli YGM'ler aracı antrepo sahasında gördükten ve gerekli kontrolleri yaptıktan sonra program vasıtasıyla varış bildirimi yapmaktadırlar. Varış bildiriminin yapılmasını müteakip sırasıyla nakliyecisi tarafından özet beyan oluşturulabilmesi ve eşya sahibi tarafından antrepo beyannamesi tescil edilebilmesi için Tl veya T2 Transit Refakat Belgesi ilgili acentaya teslim edilmektedir. Bu nedenle acentaya teslim edilen transit refakat belgesi ilgilisi tarafından YGM'ne getirilmediği sürece, YGM'nin bu belgeyi gümrük idaresine ibrazı mümkün olamamaktadır.

Eşyanın antrepoya alınabilmesi için YGM'lere mevzuat hükümleri çerçevesinde muayene hattı belirlenmiş antrepo beyannamesi yeterli olduğundan, Transit Refakat Belgesini nakliyeci firmadan zamanında temin etmek genellikle mümkün olmamaktadır.

Ayrıca Gümrük Yönetmeliği'nin 332/2 maddesi çerçevesinde antrepo beyannamesi verilmesi süresi 2 gündür. Parsiyel yüklemelerde aynı gümrük idaresinde birden fazla antrepoya eşya boşaltılacağı düşünüldüğünde Transit Refakat Belgesini en son YGM teslim etmektedir. Bu durumda transit Refakat Belgesinin 3 günlük süre içerisinde teslimi her halükarda mümkün bulunmamaktadır.

Tüm bu olumsuzlukların olmadığı düşünülse bile, evrakların en geç üç günde bir gümrük idaresine teslim edilme zorunluluğu, antrepoda bulunan YGM yetkilisinin haftada en az iki kere gümrük idaresine gitmesi dolayısıyla antrepodaki işlemlerin aksamasına neden olacaktır.

Bu nedenle YGM tarafından varış bildirimi yapıldıktan sonra nakliyeciye teslim edilen Tl ve T2 Transit Refakat Belgelerinin, nakliyeci tarafından özet beyan oluşturulması için ilgili gümrük idaresine ibrazı sırasında bu belgelerin gümrük idaresince alıkonulması halinde transit işlemlerinin zamanında tamamlanması mümkün olacaktır.

Diğer yandan gerek iş takibi gerekse teminat sorumluluğu yönünden Refakat belgelerinin gümrük idaresine tesliminin acentaların sorumluluğunda olması dolayısıyla, bu belgelerin idareye tesliminin acenta tarafından yapılması gerektiği hususunu takdirlerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Turhan GÜNDÜZ
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı