Gümrükler Genel Müdürlügünün 19.09.2014 tarihli 2861464 sayili yazisi (TRT Bandrolleri)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


androle tabi cihazların serbest dolaşıma giriş işlemleri sırasında bandrol işlemleri için yükümlülerin 3093 sayılı Kanunun 5 (g) maddesi gereğince Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna müracaat etmeleri gerekmektedir. - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.09.2014 tarihli 2861464 sayılı yazısı (TRT Bandrolleri)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı: 85593407/165.99
Konu: TRT Bandrolleri
 
19.09.2014 / 2861464
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, 11/9/2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda değişikliğe gidilmiştir.

Bahsi geçen değişiklik ile bandrol ücretlerinin Gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunacağı hükmü getirilmiş, ayrıca TRT tarafından ithalatçılara teminat mektubu karşılığı bandrollerin verilebileceği de hüküm altına alınmıştır.

Bununla birlikte, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 16/9/2014 tarih ve 12883 sayılı yazıda konuya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve gerekli teknik alt yapının oluşturulması sürecinde 3093 sayılı Kanunun amir hükümlerinin Kurumları tarafından ifa edileceği belirtilmektedir.

Bu itibarla, bandrole tabi cihazların serbest dolaşıma giriş işlemleri sırasında bandrol işlemleri için yükümlülerin 3093 sayılı Kanunun 5 (g) maddesi gereğince Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Cenap AŞCI
 Bakan a.
 Genel Müdür

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri